NORMA nr. 4 din 25 septembrie 2001privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 9 octombrie 2001  În vederea limitării riscurilor ce pot aparea ca urmare a desfăşurării operaţiunilor valutare de către bănci,în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 38 alin. (1) şi ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează nivelul maxim al poziţiilor valutare individuale ajustate şi al poziţiei valutare totale şi se aplică băncilor persoane juridice române, denumite în continuare bănci.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentelor norme termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) poziţia valutară într-o anumită deviza - soldul net al patrimoniului în deviza respectiva, fiind expresia riscului valutar; b) poziţia valutară bilantiera într-o anumită deviza - suma evidenţiată în soldul creditor sau debitor al contului 3721 "Poziţie de schimb", deschis pe deviza în cauza; c) poziţia valutară extrabilantiera într-o anumită deviza suma evidenţiată în soldul creditor sau debitor al contului 9361 "Poziţie de schimb", deschis pe deviza în cauza; d) poziţia valutară individuală - poziţia valutară lungă sau poziţia valutară scurta pe fiecare deviza, în echivalent lei; e) poziţia valutară individuală ajustata - poziţia valutară individuală ajustata cu echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris şi vărsat în devize şi al primelor de emisiune plătite în devize, calculat în funcţie de diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aportul la capitalul social şi primele de emisiune plătite în devize; f) poziţia valutară totală - valoarea cea mai mare, în modul, dintre totalul poziţiilor valutare individuale ajustate lungi şi totalul poziţiilor valutare individuale ajustate scurte. (2) Termenul fonduri proprii are semnificatia prevăzută de Normele Băncii Naţionale a României nr. 7/1999 privind fondurile proprii ale băncilor.  +  Capitolul 2 Supravegherea riscului valutar  +  Secţiunea 1 Supravegherea indicatorilor de poziţie valutară  +  Articolul 3Supravegherea riscului valutar se realizează: a) de bănci, potrivit prevederilor art. 11; b) de Banca Naţionala a României, pe baza indicatorilor de poziţie valutară raportati de bănci, în conformitate cu prezentele norme.  +  Articolul 4 (1) Băncile vor raporta Băncii Naţionale a României nivelul poziţiilor lor valutare, potrivit formularului "Supravegherea poziţiilor valutare", prevăzut în anexa la prezentele norme. Raportarile se vor întocmi şi se vor transmite Băncii Naţionale a României, după cum urmează: a) pentru fiecare zi bancară lucrătoare, prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancare (RCI), în ziua bancară lucrătoare ulterioară datei pentru care acestea se întocmesc (directorul BC-SYSAPPSUP). În cazul imposibilităţii transmiterii datelor prin RCI, băncile urmează să raporteze datele pe suport hârtie Direcţiei supraveghere în termen de 3 zile bancare lucrătoare ulterioare datei pentru care acestea se întocmesc; b) pentru ultima zi bancară lucrătoare a lunii, pe suport hârtie, Direcţiei supraveghere, în termen de 3 zile bancare lucrătoare ulterioare datei pentru care acestea se întocmesc. (2) Formularul de raportare va cuprinde datele referitoare la activitatea globală a băncii (ansamblul teritoriului naţional şi toate subunitatile din străinătate ale băncii). (3) Formularul de raportare se întocmeşte pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi, după caz, în evidenta extracontabila şi se semnează de către conducătorul băncii menţionat la art. 11 lit. d) şi de către şeful compartimentului financiar-contabil.  +  Secţiunea a 2-a Determinarea indicatorilor de poziţie valutară  +  Articolul 5Poziţia valutară într-o anumită deviza se calculează ca suma algebrica a poziţiei valutare bilantiere şi a poziţiei valutare extrabilantiere.  +  Articolul 6 (1) Poziţia valutară într-o anumită deviza este considerată poziţie valutară lungă atunci când prin însumarea algebrica a elementelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) se obţine un rezultat pozitiv şi poziţie valutară scurta atunci când prin însumarea algebrica a aceloraşi elemente se obţine un rezultat negativ. (2) În scopul determinării poziţiilor valutare pe fiecare deviza soldurile debitoare ale conturilor menţionate la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) vor fi considerate cu semnul minus (-), iar soldurile creditoare vor fi considerate cu semnul plus (+).  +  Articolul 7Cursurile de schimb care se vor lua în considerare la determinarea poziţiilor valutare individuale sunt cele prevăzute în lista comunicată de Banca Naţionala a României din ziua pentru care se face raportarea.  +  Articolul 8 (1) În cazul băncilor cu capital social subscris şi vărsat în devize poziţia valutară individuală aferentă devizei în care a fost subscris şi vărsat capitalul social va fi ajustata cu echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris şi vărsat în devize şi al primelor de emisiune plătite în devize, calculat în funcţie de diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor în deviza respectiva reprezentând aport la capitalul social şi prime de emisiune plătite în devize, care se va lua în considerare cu semnul minus (-). (2) Echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris şi vărsat în devize, menţionat la alin. (1), se determina prin însumarea capitalului social subscris şi vărsat în devize, evidenţiat în soldul contului 99832 "Capital social subscris şi vărsat în devize", transformat în lei prin utilizarea cursului de schimb comunicat de Banca Naţionala a României din data subscrierii, cu diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aport la capitalul social, evidentiate în soldul contului 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând aport la capitalul social", sau care au fost utilizate la majorarea capitalului social. (3) Echivalentul în lei actualizat al primelor de emisiune plătite în devize, menţionat la alin. (1), se determina prin însumarea primelor de emisiune plătite în devize, evidentiate în soldul contului 9984 "Prime de emisiune plătite în devize", transformate în lei prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României din data efectuării plăţii, cu diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând prime de emisiune plătite în devize, evidentiate în soldul contului 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferenţe de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentând prime de emisiune plătite în devize", sau care au fost utilizate la majorarea capitalului social.  +  Articolul 9 (1) În scopul determinării poziţiei valutare totale, sumele reprezentând poziţii valutare individuale ajustate lungi vor fi considerate cu semnul plus (+), iar sumele reprezentând poziţii valutare individuale ajustate scurte vor fi considerate cu semnul minus (-). (2) Poziţia valutară totală va fi lungă atunci când totalul poziţiilor valutare individuale ajustate lungi este mai mare decât totalul poziţiilor valutare individuale ajustate scurte şi va fi scurta atunci când totalul poziţiilor valutare individuale ajustate scurte este mai mare decât totalul poziţiilor valutare individuale ajustate lungi.  +  Articolul 10La sfârşitul fiecărei zile bancare lucrătoare poziţiile valutare ale unei bănci sunt supuse următoarelor limitări: a) maximum 10% din fondurile proprii ale băncii pentru oricare dintre poziţiile valutare individuale ajustate; şi b) maximum 20% din fondurile proprii ale băncii pentru poziţia valutară totală.  +  Secţiunea a 3-a Cerinţe de management şi control intern  +  Articolul 11În vederea limitării riscului valutar băncile au următoarele obligaţii: a) sa dispună de un sistem de evidenta care să permită în permanenta atât înregistrarea imediata a operaţiunilor în devize şi calcularea rezultatelor acestora, cat şi determinarea poziţiilor valutare individuale ajustate şi a poziţiei valutare totale; b) să deţină un sistem de supraveghere şi de gestiune a riscului valutar pe bază de norme şi proceduri interne, aprobate de consiliul de administraţie al băncii, care să respecte cerinţele prezentelor norme şi care să urmărească încadrarea poziţiilor valutare în limitele stabilite la art. 10; c) sa dispună de un sistem de control permanent pentru verificarea respectării procedurilor interne, necesar în vederea îndeplinirii dispoziţiilor precedente; d) sa desemneze un conducător care să asigure coordonarea permanenta a activităţii valutare a băncii. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme băncile vor comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere identitatea persoanei din conducerea băncii care asigura coordonarea respectivei activităţi. În cazul desemnării unui nou conducător în calitate de coordonator al acestei activităţi băncile vor comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere identitatea noii persoane, în termen de 5 zile de la data desemnării acesteia.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12 (1) Limitarea prevăzută la art. 10 lit. a) nu se aplică poziţiilor valutare individuale ajustate, aferente devizelor care intră în componenta monedei unice europene. (2) Poziţiile valutare individuale ajustate, prevăzute la alineatul precedent, participa la constituirea poziţiei valutare individuale ajustate, aferentă devizei euro. Poziţia valutară individuală ajustata aferentă devizei euro se calculează ca suma algebrica a poziţiilor valutare individuale ajustate pentru euro şi pentru devizele care intră în componenta monedei unice europene.  +  Articolul 13Nerespectarea de către bănci a prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.  +  Articolul 14 (1) Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. (2) Anexa face parte integrantă din prezentele norme.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Băncii Naţionale a României nr. 15 din 24 octombrie 1995 privind supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU  +  Anexă    BANCA ...............................................    Data pentru care se face raportarea .................    Fonduri proprii (mii lei) ...........................                       SUPRAVEGHEREA POZIŢIILOR VALUTARE
                           
    DevizaElementele luate în calculPoziţia valutară  - unităţi monetare -Cursul în leiPoziţia valutară individuală (mii lei)Ajustarea capitalului social şi a primelor de emisiune (mii lei)Poziţia valutară individuală ajustată lungăPoziţia valutară individuală ajustată scurtăPonderea faţă de fondurile proprii
    Poziţia valutară bilanţieră (sold cont 3721)  - unităţi monetare -Poziţia valutară extrabilanţieră (sold cont 9361)  - unităţi monetare -
    (+)(-)(+)(-)(+/-)(+/-)(-)(+)(-)
    01234567891011
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
    TOTAL:XXXXXXXX      
      NOTĂ:    Următoarele coloane se calculează astfel:    5 = 1 + 2 + 3 + 4    7 = 5 * 6    9 = 7 + 8    10 = 7 + 8    11 = │ x │ / FP * 100 (în care x este cea mai mare dintre 9 şi 10)                                            Întocmit de ...................                                            Numele şi prenumele ...........                                            Telefon/Interior ..............  Conducătorul băncii, Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,  .................... ..............................................  (numele, prenumele (numele, prenumele şi semnatura)     şi semnatura)──────────────────