HOTĂRÎRE nr. 30 din 23 iunie 1993privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Roman de Informaţii
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 23 iunie 1993    În temeiul art. 61 alin (4) şi al art. 64 din Constituţia României, al art. 8 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României şi al art. 1 alin. 2-4 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii, Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea comisiei  +  Articolul 1Se constituie Comisia comuna permanenta a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Roman de Informaţii.Comisia este alcătuită din 9 membri, aleşi în şedinţa comuna a celor două Camere, la propunerea birourilor permanente ale acestora, prin consultarea liderilor grupurilor parlamentare, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.În aceeaşi şedinţa, la propunerea birourilor permanente, prin consultări cu liderii grupurilor parlamentare, sunt aleşi preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei, cu majoritatea voturilor prevăzute în alin. 2.Membrii comisiei nu pot face parte, în acelaşi timp, din alte comisii parlamentare şi nici din Guvern.În cazul încetării mandatului unui membru al comisiei, grupul parlamentar respectiv poate face o propunere de înlocuire, ce urmează a fi supusă votului în condiţiile alin. 2.  +  Articolul 2După alegere, membrii comisiei depun în faţa celor două Camere următorul jurămînt:"Eu, ..............., jur sa păstrez secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor, atât pe timpul mandatului, cît şi după încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securitati şi că nu fac parte din cadrele Serviciului Roman de Informaţii sau ale altor servicii secrete de informaţii."  +  Articolul 3Nimic din cele cuprinse în art. 2 nu va fi astfel interpretat încât sa împiedice comisia să facă publice concluziile ori de cîte ori va obţine acordul birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului.  +  Articolul 4Comisia îşi exercită mandatul pe durata legislaturii în care a fost desemnată.  +  Capitolul 2 Atribuţiile comisiei  +  Articolul 5Comisia prevăzută la art. 1 exercita controlul concret şi permanent asupra activităţii Serviciului Roman de Informaţii şi are următoarele atribuţii: a) verifica dacă, în exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului Roman de Informaţii în domeniul siguranţei naţionale, sunt respectate prevederile Constituţiei şi ale celorlalte acte normative; b) examinează cazurile în care s-au semnalat încălcări ale prevederilor constituţionale şi ale altor dispoziţii legale în activitatea Serviciului Roman de Informaţii şi se pronunţa asupra măsurilor ce se impun pentru restabilirea legalităţii; c) analizează şi cercetează, la cererea oricăreia dintre comisiile permanente pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala ale celor două Camere, sesizările cetăţenilor care se considera lezati în drepturile şi libertăţile lor, prin mijloacele de obţinere a informaţiilor privind siguranţa naţionala; examinează şi soluţionează celelalte plângeri şi sesizări ce-i sunt adresate în legătură cu încălcarea legii de către Serviciul Roman de Informaţii; d) audiaza persoana propusă de Preşedintele României pentru funcţia de director al Serviciului Roman de Informaţii, în legătură cu care prezintă un raport în faţa celor două Camere ale Parlamentului; e) examinează rapoartele Parlamentului, potrivit legii, de către directorul Serviciului Roman de Informaţii şi întocmeşte un raport propriu asupra acestora, pe care îl înaintează birourilor permanente ale celor două Camere; f) examinează proiectele de buget pentru Serviciul Roman de Informaţii şi prezintă comisiilor parlamentare de specialitate observaţiile şi propunerile sale cu privire la alocaţiile bugetare; g) controlează modul de utilizare a fondurilor băneşti destinate prin bugetul de stat, precum şi constituirea şi folosirea mijloacelor extrabugetare pentru Serviciul Roman de Informaţii; h) verifica modul de respectare a dispoziţiilor legale privind funcţionarea regiei autonome, a societăţilor comerciale de producţie, instituţiilor sanitare şi asociaţiilor cu caracter cultural-sportiv din cadrul Serviciului Roman de Informaţii.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor prevăzute în art. 5, comisia poate solicita Serviciului Roman de Informaţii rapoarte, informări şi explicaţii scrise, documente, date şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.  +  Articolul 7Serviciul Roman de Informaţii este obligat sa pună la dispoziţia comisiei, în timp util, rapoartele, informarile, explicaţiile, documentele, datele şi informaţiile solicitate şi să permită audierea persoanelor indicate de comisie.Fac excepţie de la prevederile alin. 1 acţiunile informative aflate în curs de executare, alte activităţi operative pentru siguranţa naţionala, apreciate ca atare de comisie, la recomandarea Biroului executiv al Consiliului director al Serviciului Roman de Informaţii, precum şi mijloacele şi metodele concrete folosite în munca de informaţii, în măsura în care nu contravin Constituţiei şi legilor în vigoare.  +  Articolul 8Anual, în şedinţa comuna a celor două Camere, comisia prezintă un raport referitor la activitatea desfăşurată.La cererea birourilor permanente ale celor două Camere, sau când considera, comisia întocmeşte şi prezintă acestora rapoarte cu privire la constatările şi concluziile rezultate în exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit art. 5.  +  Capitolul 3 Procedura de lucru a comisiei  +  Articolul 9Comisia poate să invite la şedinţele sale preşedinţii birourilor permanente ale celor două Camere, preşedinţii comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 10Solicitarea datelor şi informaţiilor necesare comisiei, precum şi orice alt demers în relaţiile acesteia cu Serviciul Roman de Informaţii se realizează de către comisie, prin intermediul preşedintelui acesteia.  +  Articolul 11În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 5 lit. g) şi h), comisia poate folosi serviciile unor specialişti în domeniu, angajaţi ai autorităţilor publice de profil.Persoanele folosite potrivit alin. 1 sunt obligate să respecte dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi sa protejeze datele şi informaţiile de care iau cunoştinţa.Încălcarea prevederilor alin. 2 atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 12În exercitarea atribuţiilor care îi sunt conferite prin prezenta hotărâre, comisia adopta decizii cu votul majorităţii membrilor săi.  +  Articolul 13Lucrările şi actele comisiei fac parte din categoria secretelor de stat, cu excepţia concluziilor cuprinse în rapoartele comisiei, care sunt autorizate de a fi făcute publice de către birourile permanente ale celor două Camere.Membrii comisiei au obligaţia să respecte reglementările legale privind apărarea secretului de stat în legătură cu toate documentele, datele şi informaţiile de care iau cunoştinţa în exercitarea atribuţiilor ce le revin, asigurind deplina protejare a acestora, conform legii în vigoare.Nerespectarea prevederilor alin. 1 şi 2 poate atrage, potrivit regulamentelor celor două Camere, ridicarea imunitatii parlamentare, pentru a se putea aplica sancţiunile prevăzute în lege.  +  Articolul 14Cazurile de încălcare a prevederilor art. 2 şi 13, sesizate în conformitate cu prevederile programului propriu de prevenire a scurgerii de informaţii, vor fi cercetate de către Comisia juridică, de disciplina şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari a Senatului, care vor prezenta birourilor permanente ale celor două Camere concluziile şi propunerile ce se impun.  +  Articolul 15Preşedintele care conduce lucrările şedinţelor comune ale celor două Camere în care se dezbat probleme ce intră în competenţa comisiei, poate cere, din oficiu, la solicitarea unui grup parlamentar, a preşedintelui comisiei sau a directorului Serviciului Roman de Informaţii, ca lucrările respective să se desfăşoare în şedinţa secreta. Hotărârea se ia cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 16Documentele comisiei se păstrează în arhiva proprie a acesteia, cu respectarea normelor legale privind apărarea secretului de stat.La sfârşitul legislaturii, documentele comisiei vor fi inventariate şi sigilate sub supravegherea membrilor acesteia şi predate comisiei desemnate de noul Parlament, împreună cu documentele preluate de la comisiile anterioare, conform regulamentului de funcţionare a comisiei.  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile aplicabile din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi din Regulamentul Senatului, precum şi din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în măsura în care acestea din urma nu contravin prevederilor hotărârii de faţa.  +  Articolul 18În aplicarea prezentei hotărâri, comisia va elabora şi inainta spre aprobare birourilor permanente ale celor Camere regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 23 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ADRIAN NASTASE PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. OLIVIU GHERMAN----------