REGULAMENT din 25 august 1992privind organizarea şi funcţionarea Comisie de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 13 octombrie 1992    I. Prevederi generale  +  Articolul 1Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România, modificată şi completată prin prezenta hotărîre, activitatea de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc se realizează prin intermediul unei comisii, constituită la nivel guvernamental, denumita Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc din România.În cuprinsul regulamentului, în continuare, aceasta comisie este denumita prescurtat comisia.  +  Articolul 2Comisia îşi desfăşoară activitatea în sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor, str. Apollodor nr. 17, Bucureşti.  +  Articolul 3Activitatea comisiei se realizează de un colectiv de lucru, format din cel mult 12 salariaţi, specialişti cu înaltă calificare în domeniu, denumit Secretariatul tehnic al comisiei. Organizarea, structura, nivelul de salarizare, drepturile şi obligaţiile specialiştilor ce fac parte din Secretariatul tehnic al comisiei vor fi stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Comisia îşi poate desfăşura activitatea şi poate lua hotărîri cu jumătate plus unu dintre membrii săi prezenţi.Hotărîrile comisiei sînt obligatorii pentru toţi agenţii economici, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară jocuri de noroc pe întreg teritoriul României.II. Scopul, atribuţiile şi obiectul de activitate ale comisiei  +  Articolul 5Scopul principal al comisiei este de a asigura o desfăşurare normală, coerenta şi sub un strict control, a jocurilor de noroc în România.  +  Articolul 6Obiectivele principale ale comisiei sînt: a) coordonarea desfăşurării jocurilor de noroc pe întreg teritoriul tarii, asigurind repartizarea şi ordonarea lor în teritoriu, atît la nivel local, cît şi al tarii, în vederea creşterii eficientei acestora; b) avizarea practicării jocurilor de noroc de către unităţi sau persoane specializate, cu experienta în domeniul practicării acestor activităţi; c) atestarea îndeplinirii condiţiilor de organizare, a conţinutului şi modului de desfăşurare a jocurilor de noroc şi atestarea şi avizarea utilajelor, maşinilor, tehnicii, materialelor loteristice şi a tehnologiei folosite pentru fiecare joc în parte; d) studierea cu personalul propriu sau cu colaboratori de specialitate, precum şi cu organisme de profil cu experienta, a amplasarii jocurilor de noroc în teritoriu, felul şi numărul acestora; e) analizarea documentaţiilor depuse de solicitanţii de avize şi atestări pentru jocuri de noroc şi eliberarea documentelor de atestare şi avizare, cu îndeplinirea condiţiilor legale; f) verificarea periodică şi ori de cîte ori este necesar, prin persoane împuternicite în acest scop, a respectării criteriilor avute în vedere la eliberarea documentelor de avizare şi atestare pentru practicarea jocurilor de noroc; g) suspendarea sau anularea valabilităţii documentelor de atestare şi avizare pentru practicarea jocurilor de noroc în cazul în care nu se respecta integral criteriile care au stat la baza eliberării documentelor şi prevederilor prezentului regulament; h) respectarea normelor şi normativelor tehnice şi tehnologice elaborate pentru fiecare tip de joc, sala, masina, utilaj etc., după specific; i) evidentierea separată pe registre a: persoanelor fizice sau juridice avizate şi atestate (separat), întocmind şi un repertoriu alfabetic anual cu datele de identificare exactă a acestora; suspendărilor şi anularilor pe cauze şi frecventa şi alte evidente ce se vor considera utile scopului şi specificului; j) evidenta cronologică a cererilor şi documentelor justificative pentru avizare şi atestare pe fel de joc în parte şi separat pe persoane juridice şi persoane fizice solicitante; l) evidenta jocurilor, maşinilor, instalaţiilor etc., avizate şi atestate pe caracteristici tehnice şi tehnologice.Comisia se întruneşte lunar sau ori de cîte ori este necesar.Comisia se convoacă de preşedintele comisiei, la propunerea secretariatului comisiei.  +  Articolul 7Organizatorii de jocuri de noroc, persoane fizice sau juridice, au obligaţia să permită participarea şi prezenta la jocurile de noroc, organizate în sali de joc, sali bingo, cazinouri, minicazinouri, sali keno etc., numai a persoanelor care au împlinit vîrsta de 18 ani.  +  Articolul 8Se admite desfăşurarea jocurilor de noroc pe lei sau în valută. Pentru practicarea jocurilor de noroc în valută este necesară şi aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României, care se va elibera la cerere, pentru fiecare caz în parte, pe baza avizului şi atestării date de comisie.  +  Articolul 9Avizarea şi atestarea practicării jocurilor de noroc de către comisie se efectuează pe o durată de 3 ani de la data eliberării documentelor de avizare şi atestare. După expirarea acestei perioade, în cazul în care se doreşte continuarea activităţii, este necesară reavizarea şi reatestarea de către comisie a activităţii respective.  +  Articolul 10Pentru acordarea avizelor şi a atestarilor respective, inclusiv în cazul reavizarii şi reatestarii, comisia va percepe taxele prevăzute în prezenta hotărîre.  +  Articolul 11Comisia va aviza şi atesta fiecare joc de noroc în parte, sala de jocuri, dispozitive de joc, instalaţii pentru jocuri. Extinderea avizării şi atestării se va face prin prezentarea de către solicitant, la comisie, a tuturor elementelor necesare.  +  Articolul 12Pentru avizarea şi atestarea jocurilor de noroc, comisia va emite avize şi atestări de funcţionare, care reprezintă documentele în baza cărora unitatea sau persoana respectiva poate desfăşura activităţile loteristice şi jocurile de noroc menţionate.Documentele de avizare şi atestare vor fi elaborate în baza normelor tehnice ce se vor întocmi de comisie pentru fiecare tip de joc sau grupa de jocuri de noroc în parte şi pe baza verificărilor efectuate de organele de poliţie la agenţii economici, persoane fizice sau juridice care practica jocuri de noroc.Documentele menţionate mai sus nu exclud formalităţile de autorizare a desfăşurării de activităţi de către persoanele fizice sau, după caz, de constituire a persoanelor juridice potrivit legii, dar ele trebuie obţinute obligatoriu în prealabil.III. Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 13Pentru extinderea activităţii avizate şi atestate, precum şi pentru eventuala majorare a numărului de maşini, instalaţii, dispozitive sau mese de joc de noroc sînt necesare noi documente, pentru care se va proceda identic ca la atestarea şi avizarea iniţială, cu toate procedurile specifice ce decurg din prezentul regulament.  +  Articolul 14Documentele necesare pentru obţinerea avizării şi atestării jocurilor de noroc vor fi stabilite de către comisie şi aduse la cunoştinţa în mod public. Documentele vor fi tipizate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 15Toţi posesorii de documente de avizare şi atestare a jocurilor de noroc trebuie să ţină o completa, clara şi detaliată evidenta a încasărilor realizate pe fiecare sala, dispozitiv, instrument, masina, sau masa de joc de noroc, precum şi a premiilor (cistigurilor) plătite, inclusiv evidentele cerute de lege sau ulterior solicitate de comisie.În acest sens, comisia va comunică registrele şi evidentele specifice obligatorii a fi utilizate. Nerespectarea acestor prevederi conduce la sancţiuni, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv la anularea avizelor şi atestarilor.  +  Articolul 16Comisia va putea sa avizeze sau sa ateste funcţionarea unor maşini, instalaţii, dispozitive sau mese de jocuri de noroc, precum şi obiectele cu ajutorul cărora se participa la jocurile de noroc (cupe, roti, rulete etc.) numai dacă acestea au cel mult 2 ani de la data fabricării sau producerii lor. Comisia va lua şi alte măsuri pentru evitarea poluarii tehnologice şi tehnice în acest domeniu.Toate aceste utilaje şi instalaţii loteristice vor avea o placuta de identificare, care va cuprinde data fabricaţiei sau producerii lor.IV. Prevederi speciale şi finale  +  Articolul 17Membrii comisiei şi ai Secretariatului tehnic nu au dreptul de a participa ca organizatori, asociaţi sau angajaţi la unităţile care practica jocuri de noroc, asa cum au fost ele definite prin prezenta hotărîre.  +  Articolul 18Potrivit prevederilor art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 181/1992, organizatorii de jocuri de noroc, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară asemenea activităţi în baza unor autorizari date de primării, de organele judecătoreşti sau de alte organe abilitate de lege, sînt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament să solicite avizarea şi atestarea de funcţionare de către comisie.După obţinerea avizării şi atestării pentru funcţionare, organizatorii de jocuri de noroc respectivi, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară asemenea activităţi, în termen de 10 zile vor înştiinţa în scris organele de poliţie din raza teritorială unde funcţionează unitatea în care se practica jocurile respective, pentru a fi luati în evidenta în vederea asigurării supravegherii şi controlului prevăzut de lege.-----------------