DECRET nr. 318 din 14 octombrie 1980pentru ratificarea unor înţelegeri internaţionale în domeniul circulaţiei rutiere
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 20 octombrie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu următoarea rezerva: "Republica Socialistă România nu se considera legată prin dispoziţiile art. 52 din convenţie, potrivit cărora orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea convenţiei, pe care părţile nu l-au putut rezolva prin negociere sau în alt mod, va putea fi supus Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea uneia dintre părţile contractante interesate.Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende pot fi supuse Curţii Internaţionale de Justiţie, spre soluţionare, numai cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte".  +  Articolul 2Se ratifica Convenţia asupra semnalizarii rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968, cu următoarea rezerva: "Republica Socialistă România nu se considera legată prin dispoziţiile art. 44 din convenţie, potrivit cărora orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea convenţiei, pe care părţile nu l-au putut rezolva prin negociere sau în alt mod, va putea fi supus Curţii Internaţionale de Justiţie la cererea uneia dintre părţile contractante interesate.Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende pot fi supuse Curţii Internaţionale de Justiţie, spre soluţionare, nu cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte".  +  Articolul 3Se ratifica Acordul european ce completează Convenţia asupra circulaţiei rutiere (Viena 1968), încheiat la Geneva la 1 mai 1971, cu următoarea rezerva: "Republica Socialistă România nu se considera legată de dispoziţiile art. 9 din acord, potrivit cărora diferendele între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului, care nu sînt reglementate pe cale de negociere, vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricărei părţi. Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende pot fi supuse arbitrajului numai cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte".  +  Articolul 4Se ratifica Acordul european ce completează Convenţia asupra semnalizarii rutiere (Viena 1968), încheiat la Geneva la 1 mai 1971, cu următoarea rezerva: "Republica Socialistă România nu se considera legată de dispoziţiile art. 9 din acord, potrivit cărora diferendele între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea acordului, care nu sînt reglementate pe cale de negociere, vor fi supuse arbitrajului, la cererea oricărei părţi. Republica Socialistă România considera ca asemenea diferende pot fi supuse arbitrajului numai cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte".  +  Articolul 5La depunerea instrumentelor de ratificare a înţelegerilor menţionate la art. 1-4 se vor face următoarele declaraţii: a) "Republica Socialistă România considera ca prevederile art. 45 din Convenţia asupra circulaţiei rutiere şi ale art. 37 din Convenţia asupra semnalizarii rutiere nu sînt în concordanta cu principiul conform căruia tratatele internaţionale al căror obiect şi scop interesează comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale." b) "Republica Socialistă România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă art. 46 din Convenţia asupra circulaţiei rutiere, art. 38 din Convenţia asupra semnalizarii rutiere, art. 3 din Acordul european ce completează Convenţia asupra circulaţiei rutiere şi art. 3 din Acordul european, ce completează Convenţia asupra semnalizarii rutiere, nu este în concordanta cu Carta Naţiunilor Unite şi cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaraţia asupra principiilor de drept internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei Naţiunilor Unite, care a fost adoptată în unanimitate prin Rezoluţia Adunării generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din 24 octombrie 1970 şi care proclama în mod solemn obligaţia statelor de a favoriza realizarea principiului, egalităţii în drepturi a popoarelor şi drepttul lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului." NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste RomâniaCONVENTIE 08/11/1968CONVENTIE 08/11/1968ACORD 01/05/1971ACORD 01/05/1971