ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 20 septembrie 2001privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 28 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat agenţii economici producători de energie termica, împreună cu agenţii economici distribuitori, precum şi agenţii economici distribuitori de gaze naturale, împreună cu agenţii economici producători şi distribuitori de energie termica, au obligaţia ca până la data de 1 octombrie 2001 sa deschidă conturi de tip "ESCROW" la o societate bancară comercială convenită de comun acord. (2) Refuzul agenţilor economici producători şi distribuitori de energie termica de a deschide conturi de tip "ESCROW" cu distribuitorii de gaze naturale şi, respectiv, cu producătorii de energie termica conduce la sistarea livrărilor de gaze naturale şi, respectiv, de energie termica. (3) În conturile de tip "ESCROW" prevăzute la alin. (1) beneficiarii de energie termica vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autorităţile locale vor vira subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif pentru energia termica livrata populaţiei, precum şi ajutoarele băneşti pentru energia termica care se acordă categoriilor defavorizate ale populaţiei, potrivit legii. Agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termica sunt obligaţi sa înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip "ESCROW" în care vor incasa valoarea acesteia. (4) Încasarea de către agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari şi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip "ESCROW" constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei şi 100 milioane lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţilor publice locale. (5) Din conturile de tip "ESCROW" se vor face viramente în conturile curente ale agenţilor economici, în stricta concordanta cu partea procentuală a fiecăruia, convenită şi stipulată în contractul care sta la baza deschiderii conturilor de tip "ESCROW".  +  Articolul 2 (1) Începând cu anul 2002 subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei se suporta astfel: a) 45% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu aceasta destinaţie bugetelor locale; b) 55% din resursele bugetelor locale, constituite potrivit legii. (2) În execuţie sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se aloca în aceleaşi proporţii prevăzute la alin. (1) lit. a), cu condiţia prezentării documentelor care confirma plati efectuate în acest scop de autorităţile locale din bugetele acestora.  +  Articolul 3Pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot stabili preţuri mai mari decât preţul naţional de referinţa, diminuand astfel subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif şi majorand în mod corespunzător ajutoarele băneşti acordate populaţiei, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Pentru suportarea cheltuielilor suplimentare determinate de creşterea preţului la gaze naturale autorităţile administraţiei publice locale acorda, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001, ajutoare băneşti familiilor cu venituri mici care utilizează gazele naturale pentru încălzirea locuinţelor, astfel: a) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situeaza până la 900.000 lei, o sumă de 400.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală; b) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situeaza între 900.001 lei şi 1.100.000 lei, o sumă de 240.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală. c) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situeaza între 1.100.001 lei şi 1.400.000 lei, o sumă de 120.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori în factura individuală. (2) Modalităţile de stabilire, de verificare, de plată a ajutoarelor băneşti şi de sancţionare sunt cele prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei. (3) Acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute la alin. (1) se asigura din bugetele locale.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi, respectiv, Ministerul Industriei şi Resurselor pot emite precizări metodologice care se vor aproba prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 6 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei; b) prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului; c) prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalaţii, echipamente, utilaje şi părţi ale acestora, know-how, precum şi combustibili energetici care se importa prin credite externe contractate cu garanţia statului de companii şi societăţi naţionale, instituţii publice şi societăţi comerciale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 353/2001, cu excepţia prevederilor referitoare la combustibilii energetici importaţi de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., care rămân în vigoare până la data de 1 martie 2002. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se abroga şi prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca--------