ORDONANTA nr. 25 din 25 august 1993privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 30 august 1993    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul creării de noi locuri de muncă şi promovării activităţilor productive în domeniile industriei, construcţiilor, turismului şi serviciilor cu valoare adăugată, cercetării-dezvoltării din sectorul privat, statul sprijină constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurind în favoarea acestora un sistem de avantaje şi facilităţi.  +  Articolul 2Resursele necesare acordării avantajelor şi facilităţilor prevăzute în prezenta ordonanţă se constituie din sumele aprobate anual prin legea bugetului de stat, din contribuţii private şi asistenţa economică în străinătate.  +  Articolul 3Sistemul de avantaje şi facilităţi prevăzut în prezenta ordonanţă se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi care au numărul de angajaţi şi cifra de afaceri determinate astfel: a) un număr de la 5 până la 25 angajaţi pentru întreprinderea mica; b) un număr de la 26 până la 200 de angajaţi pentru întreprinderea mijlocie; c) o cifra de afaceri anuală între 10 milioane şi 2 miliarde lei, pentru ambele categorii de întreprinderi.Sunt cuprinse în sistemul de avantaje şi facilităţi prevăzut de prezenta ordonanţă şi organizaţiile cooperatiste cu cifra de afaceri prevăzută la alin. 1 lit. c), precum şi întreprinzătorii particulari şi asociaţiile familiale, constituite potrivit legii.  +  Capitolul 2 Servicii de informare, asistenţa şi consultanţa  +  Articolul 4Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii de informare, asistenţa şi consultanţa, asigurate gratuit sau cu reduceri de plată, în scopul desfăşurării şi dezvoltării activităţii lor.  +  Articolul 5Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale sprijină, prin subvenţii, constituirea şi funcţionarea unei reţele naţionale de centre destinate asigurării serviciilor prevăzute în art. 4.  +  Articolul 6Guvernul poate sprijini direct, din punct de vedere financiar, întreprinderile mici şi mijlocii în obţinerea serviciilor prevăzute în art. 4.  +  Articolul 7Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale pot participa la finanţarea asistenţei, în limita sumelor alocate anual prin legea bugetului, colaborind în acest scop cu întreprinzătorii particulari şi organizaţiile care îi reprezintă.  +  Capitolul 3 Programe de dezvoltare regionala  +  Articolul 8Guvernul, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pregăteşte şi aplica programe de dezvoltare regionala, având drept scop restructurarea economică şi ocuparea forţei de muncă.În cadrul acestor programe, întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de facilităţi constind în: a) pregătirea forţei de muncă; b) acordarea de terenuri şi spaţii de producţie în condiţiile legii; c) alocaţii pentru investiţiile de pornire, dezvoltare şi modernizare care creează noi locuri de muncă, asigura protecţia mediului înconjurător, stimuleaza valorificarea resurselor locale.  +  Articolul 9Facilităţile prevăzute în art. 8 se pot acorda, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau acte ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de bugetele aprobate.  +  Capitolul 4 Pregătirea profesională  +  Articolul 10Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale asigura sumele necesare finanţării integrale sau parţiale a unor programe de pregătire profesională destinate întreprinzătorilor particulari, managerilor şi angajaţilor întreprinderilor mici şi mijlocii.Programele de pregătire vor fi realizate prin intermediul: a) instituţiilor de învăţământ, de stat şi particulare; b) organizaţiilor şi centrelor de asistenţa, consultanţa şi cercetare, care au drept scop sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 11Guvernul va asigura măsurile necesare în vederea introducerii în programele de învăţământ de nivel mediu şi superior a predării obligatorii de cunoştinţe manageriale.  +  Capitolul 5 Cercetarea ştiinţifică şi inovatia tehnologică  +  Articolul 12Guvernul sprijină activitatea de cercetare şi inovaţie tehnologică desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii, prin: a) includerea unui capitol distinct privind activitatea de cercetare-dezvoltare desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii în programul naţional finanţat din fondul special de cercetare-dezvoltare; b) institutele de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare vor asigura prin programe de colaborare contractarea tematicii solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii, indiferent de sursa de finanţare. c) asigurarea colaborării cu institutele de cercetare ştiinţifică în vederea realizării unor contracte de cercetare-dezvoltare; d) stimularea întreprinderilor mari în subcontractarea unor astfel de lucrări cu întreprinderile mici şi mijlocii; e) facilitarea accesului la informaţii tehnologice de specialitate, în condiţiile legii.  +  Capitolul 6 Accesul la resurse, aprovizionare, achiziţii publice şi subcontracte  +  Articolul 13Întreprinderile mici şi mijlocii au acces în condiţii nediscriminatorii la resursele de materii prime, materiale, combustibili, energie, precum şi pentru aprovizionarea cu utilaje aprovizionarea cu utilaje, echipamente, piese de schimb şi servicii furnizate de regiile autonome şi societăţile comerciale.  +  Articolul 14Guvernul asigura accesul nediscriminatoriu al întreprinderilor mici şi mijlocii la executarea achiziţiilor publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Guvernul sprijină subcontractarea de către întreprinderile mici şi mijlocii a fabricaţiei de bunuri şi furnizarii de servicii, prin elaborarea unei metodologii specifice privind activităţile de subcontractare.  +  Capitolul 7 Promovarea exporturilor  +  Articolul 16Întreprinderile mici şi mijlocii sunt încurajate sa dezvolte cu precădere activitatea de export.În acest scop, Guvernul asigura sprijinul necesar prin: a) facilitarea accesului la informaţiile privind pieţele externe, comerţul internaţional şi tendintele economice pe plan mondial; b) organizarea şi finanţarea unor acţiuni specifice de promovare; c) asigurarea accesului la resurse pentru întreprinderile mici şi mijlocii orientate pe export.  +  Articolul 17Pentru asigurarea facilităţilor prevăzute la art. 16, Guvernul poate înfiinţa sau sprijini înfiinţarea unor organisme specializate, potrivit legii.  +  Capitolul 8 Facilităţi economico-financiare acordate întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 18Întreprinderile mici şi mijlocii pot fi sprijinite prin utilizarea de instrumente economico-financiare, astfel: a) alocaţii pentru achiziţionarea de spaţii de producţie, utilaje şi echipamente şi pentru procurarea de tehnologii destinate procesului de producţie; b) aplicarea unui sistem avantajos pentru dobindirea şi utilizarea activelor nefolosite sau devenite disponibile din restructurare, aparţinând societăţilor comerciale cu capital de stat; c) accesul cu prioritate la liniile de credit asigurate prin intermediul instituţiilor financiar-bancare internaţionale şi la liniile de credit guvernamentale; d) aplicarea unor sisteme de finanţare tip leasing în condiţii avantajoase; e) garantarea creditelor contractate.  +  Articolul 19Facilităţile prevăzute la art. 18 care implica resurse bugetare se determina pe categorii de întreprinderi şi vor fi stabilite anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române de Dezvoltare.  +  Capitolul 9 Organisme şi structuri pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 21Sprijinirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii se pot realiza de organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, fundaţii, asociaţii şi alte organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 22Agenţia Română de Dezvoltare este organul central de specialitate din subordinea Guvernului, care exercită administraţia publică în domeniul sprijinirii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.În realizarea funcţiei sale, Agenţia Română de Dezvoltare exercita următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi aduce la îndeplinire programele pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii; b) prezintă Guvernului, o dată la 3 ani, propuneri privind strategia dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; c) colaborează cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei, publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi agenţi economici în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; d) elaborează sau, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare se referă la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii; e) coordonează şi acorda - în cazurile şi condiţiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului -, facilităţi şi avantaje prevăzute de prezenta ordonanţă; f) organizează selectii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii susceptibile a beneficia şi de a aplica programe speciale; g) organizează şi tine evidenta facilităţilor, avantajelor acordate, precum şi a efectelor acestora; h) prezintă anual Guvernului, un raport privind stadiul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; raportul se da publicităţii.În scopul realizării atribuţiilor sale, Agenţia Română de Dezvoltare are dreptul să obţină, în mod gratuit, toate datele privind întreprinderile mici şi mijlocii, existente la ministere, alte instituţii guvernamentale, oficii ale registrului comerţului.  +  Articolul 23Agenţia Română de Dezvoltare, împreună cu organizaţiile neguvernamentale specializate, sprijină înfiinţarea, în judeţe, a centrelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Capitolul 10 Asociaţiile întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 24Cel puţin 20 de întreprinderi mici şi mijlocii se pot asocia, pe baza convenţiei părţilor, în asociaţii de reprezentare.Asociaţiile de reprezentare sunt organizaţii fără scop lucrativ ale întreprinderilor mici şi mijlocii, constituite, în principal, în următoarele scopuri: a) sprijinirea reciprocă a întreprinderilor mici şi mijlocii; b) accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la tehnologii; c) participarea la tîrguri şi expoziţii interne şi internaţionale; d) garantarea reciprocă a împrumuturilor; e) stabilirea de relaţii cu organizaţii similare din alte state.  +  Articolul 25Asociaţiile de reprezentare sunt persoane juridice constituite potrivit Legii nr. 21/1924.Statutul asociaţiei nu este supus autentificării, fiind necesare numai semnăturile reprezentanţilor legali ai întreprinderilor mici şi mijlocii asociate, precum şi sigiliile acestora din urma.  +  Capitolul 11 Dispoziţii finale  +  Articolul 26Prezenta ordonanţă nu se aplică societăţilor comerciale în care statul deţine mai mult de o treime din capitalul social.  +  Articolul 27Condiţiile de încadrare a întreprinderilor în mici şi mijlocii, conform art. 3, vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române de Dezvoltare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Misu NegritoiuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu--------------