HOTĂRÂRE nr. 906 din 13 septembrie 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În scopul asigurării unei concepţii unitare a politicii statului de echipare cu construcţii, instalaţii, echipamente edilitare şi locuinţe a teritoriului naţional se înfiinţează Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, denumit în continuare Consiliu interministerial, organism consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Componenta Consiliului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Consiliul interministerial are ca atribuţii principale analizarea şi avizarea: a) studiilor de prefezabilitate ce stau la baza deciziei ordonatorilor principali de credite bugetare, pentru a realiza investiţii care sunt, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în competenţa de aprobare a Guvernului; b) studiilor de fezabilitate pentru lucrări publice, promovate de ordonatorii principali de credite din administraţia publică centrala şi locală, finanţate integral sau în completare de la bugetul de stat, bugetul local, surse proprii şi care sunt, potrivit Legii nr. 72/1996, în competenţa de aprobarea a Guvernului; c) studiilor de fezabilitate pentru obiectivele de investiţii care utilizează credite externe garantate de autorităţile locale sau de Guvern; d) studiilor de fezabilitate pentru lucrări publice finanţate din surse proprii ale agenţilor economici, a căror valoare este mai mare decât plafonul stabilit anual prin legea bugetului de stat, pentru obiective noi de investiţii aflate în competenţa de aprobare a Guvernului; e) programelor privind activitatea de investiţii şi documentaţii tehnico-economice care se aproba de Guvern.  +  Articolul 3Ordonatorii de credite bugetare şi agenţii economici vor prezenta documentaţiile prevăzute la art. 2 însoţite de avizele şi de acordurile prealabile stabilite, potrivit legii.  +  Articolul 4 (1) Se interzice ordonatorilor de credite bugetare şi agenţilor economici sa treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investiţii din categoria celor prevăzute la art. 2, fără avizul Consiliului interministerial. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) obiectivele de investiţii din Programul pregătirii operative a teritoriului pentru apărare, stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 5Consiliul interministerial emite avizul care certifica necesitatea şi oportunitatea investiţiei, compatibilitatea avizelor şi acordurilor prealabile cu acele consumuri de materiale, forta de muncă şi echipamente care optimizeaza parametrii cost-timp-eficienta pentru satisfacerea cerinţelor investitorului, în conformitate cu necesităţile reale şi cu posibilităţile financiare preconizate în realizarea şi utilizarea lucrărilor publice şi locuinţelor.  +  Articolul 6 (1) Consiliul interministerial îşi desfăşoară activitatea în plen sau în comisii de specialitate, în funcţie de natura şi de complexitatea obiectivelor de investiţii supuse avizării. (2) Membrii Consiliului interministerial sunt solidar răspunzători pentru activitatea acestuia.  +  Articolul 7 (1) La lucrările în plen ale Consiliului interministerial şi în comisiile de specialitate ale acestuia pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai asociaţiilor profesionale, ai unor instituţii de învăţământ superior, precum şi specialişti angajaţi pe bază de contract. (2) Specialiştii angajaţi pe bază de contract vor fi desemnaţi prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 8Consiliul interministerial colaborează cu ministerele şi instituţiile de specialitate guvernamentale şi neguvernamentale în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale.  +  Articolul 9Pregătirea şi desfăşurarea lucrărilor Consiliului interministerial se asigura de secretariatul acestuia, care funcţionează ca direcţie în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora Regulamentul privind procedurile de pregătire şi desfăşurare a avizării lucrărilor publice de interes naţional şi a locuinţelor, care va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 112/1993 privind componenta, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 5 aprilie 1993.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă                      COMPONENTA    Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
           
    1.Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei-preşedinte
    2.Secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei-vicepreşedinte
    3.Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice-vicepreşedinte
    4.Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei-membru
    5.Reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor-membru
    6.Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor-membru
    7.Reprezentantul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului-membru
    8.Reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Cercetării-membru
    9.Reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice-membru
    10.Reprezentantul Ministerului Sănătăţii şi Familiei-membru
    11.Reprezentantul Secretariatului General al Guvernului-membru
    12.Reprezentantul ordonatorului principal de credite bugetare care supune spre avizare studii de prefezabilitate şi fezabilitate-membru
  -------