HOTĂRÂRE nr. 880 din 6 septembrie 2001privind înfiinţarea unor filiale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 21 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează filialele Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăţi comerciale pe acţiuni, denumite în continuare societăţi.  +  Articolul 2 (1) Sediul şi capitalul social ale societăţilor înfiinţate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Societăţile înfiinţate potrivit art. 1 sunt persoane juridice române, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutele proprii, întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3. (3) Capitalul social iniţial al societăţilor se constituie prin aporturi în natură (active) şi în numerar de la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanţa de verificare contabilă încheiată la data de 30 iunie 2001. (4) Participaţiile la capitalul social iniţial sunt subscrise şi integral vărsate de C.F.R., în calitate de acţionar unic, al cărui capital social se diminuează în mod corespunzător. (5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1 se va solicita registrului comerţului rectificarea cuvenită, potrivit legii, pe baza aprobării adunării generale a acţionarilor. (6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social iniţial al societăţilor nu este cuprinsă în capitalul social iniţial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiinţării societăţilor, modificându-se în mod corespunzător capitalul social. (7) Pe toată perioada în care C.F.R. este acţionar majoritar la societăţi se pot efectua transferuri de active, corporale şi necorporale, fără plată, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, între societăţi şi C.F.R., precum şi cu alte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, modificându-se capitalul social în mod corespunzător. (8) Societăţile înfiinţate potrivit art. 1 se pot privatiza în condiţiile legii, C.F.R. putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (9) Pe perioada în care C.F.R. este acţionar majoritar societăţile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa consiliului de administraţie, cu acordul C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. sau privatizarea unui activ în integritatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condiţiile legii.  +  Articolul 3Investiţiile pentru realizarea unor proiecte ce concură la modernizarea infrastructurii feroviare, în vederea integrării României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează din venituri proprii şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, repartizat pentru C.F.R.  +  Articolul 4Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne sau externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 5Personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii societăţilor este preluat de la C.F.R., în funcţie de competenţa profesională şi de disciplină în activitate, şi se consideră transferat. Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăţi personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal avute la data transferării, prevăzute în contractul colectiv de muncă al C.F.R., corespunzătoare postului pe care urmează să îl ocupe, precum şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Societăţile sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor, formată din reprezentanţii C.F.R. şi ai celorlalţi acţionari. (2) Adunarea generală a acţionarilor C.F.R. numeşte reprezentanţii acesteia în adunarea generală a acţionarilor fiecărei societăţi. (3) Convocarea, cvorumul şi atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul societăţii, întocmit potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 7 (1) Adunările generale ale acţionarilor aleg membrii consiliilor de administraţie ale societăţilor. În perioada în care C.F.R. deţine participarea majoritară la capitalul social al societăţilor membrii consiliilor de administraţie, preşedinţii acestora şi directorii societăţilor sunt numiţi la propunerea adunării generale a acţionarilor a C.F.R. (2) Directorul fiecărei societăţi este şi preşedintele consiliului de administraţie al societăţii respective.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul lucrărilor publice,

  transporturilor şi locuinţei,

  Ion Şelaru,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Ministrul muncii

  şi solidarităţii sociale,

  Marian Sârbu
  Bucureşti, 6 septembrie 2001.Nr. 880.  +  Anexa 1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                      NumărulNr. Capitalul acţiunilorcrt. Denumirea filialei Sediul social -----------                                                        - lei - Valoarea                                                                      nominală                                                                       - lei - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Societatea Comercială Lucrări Municipiul Braşov, 7.481.975.000 299.279   de Întreţinere, Reparaţii şi Aleea Depoului -------   Construcţii de Utilaje de Cale nr. 2-4, 25.000   Ferată "SIRCUC Braşov" - S.A judeţul Braşov2. Societatea Comercială Lucrări Municipiul Timişoara, 275.825.000 11.033   de Întreţinere, Reparaţii şi Str. Gării nr. 2, ------   Construcţii de Utilaje de Cale judeţul Timiş 25.000   Ferată "SIRCUC Timişoara"   - S.A.3. Societatea Comercială Municipiul 1.522.525.000 60.901   Tipografică "Filaret" - S.A. Bucureşti, ------                                   str. Fabrica de 25.000                                   Chibrituri nr. 9-11,                                   sectorul 54. Societatea Comercială de Municipiul 2.091.425.000 83.657   Proiectare Lucrări de Bucureşti, ------   Întreţinere şi Reparaţii Str. Gării de 25.000   Infrastructură Feroviară Nord nr. 1,   "Proiect C.F. Bucureşti" - S.A. sectorul 15. Societatea Comercială de Municipiul 343.225.000 13.729   Confecţii pentru Calea Bucureşti, ------   Ferată "Uniforma C.F. Calea Griviţei 25.000   Bucureşti" - S.A nr. 353, sectorul 1 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr.crt. Denumirea filialei Obiectul de activitate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Societatea Comercială Lucrări de ● întreţinere şi reparaţii curente la   Întreţinere, Reparaţii şi utilajele de întreţinere a căii;   Construcţii de Utilaje de Cale ● transport pe calea ferată în scopul   Ferată "Sircuc Braşov" - S.A. desfăşurării activităţii proprii;   şi ● lucrări de microproducţie piese de2. Societatea Comercială Lucrări de schimb;   Întreţinere, Reparaţii şi ● activităţi de aprovizionare comercială   Construcţii de Utilaje de Cale şi comerţ, inclusiv comerţ exterior;   Ferată "SIRCUC Timişoara" - S.A. ● activităţi de proiectare;                                      ● asistenţă tehnică de specialitate;                                      ● lucrări de montaj, de punere în                                        funcţiune şi de service în ţară şi în                                        străinătate pentru produsele din                                        profilul său de activitate;                                      ● intermedieri, producerea şi/sau                                        comercializarea angro şi en detail,                                        prin unităţi proprii, a produselor de                                        larg consum proprii, provenite de la                                        parteneri interni sau externi ori                                        furnizate partenerilor externi;                                      ● activităţi de intermediere şi                                        reprezentare pentru persoane fizice şi                                        juridice din ţară şi din străinătate;                                      ● efectuarea de operaţiuni de transport                                        pentru realizarea obiectului de                                        activitate, precum şi pentru alte                                        persoane fizice şi juridice din ţară şi                                        din străinătate;                                      ● prestări de servicii în domeniile:                                        mecanic, electric, electronic,                                        vopsitorie, acoperiri de protecţie,                                        tinichigerie, vulcanizare auto;                                      ● servicii de reparaţii şi întreţinere a                                        mijloacelor auto, transport auto intern                                        şi internaţional de mărfuri şi persoane;                                      ● concesionarea, locaţia de gestiune şi                                        închirierea de active către persoane                                        fizice şi juridice;                                      ● realizarea de activităţi sociale pentru                                        persoane fizice şi juridice din cadrul                                        societăţii comerciale şi din afară ei. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Societatea Comercială Tipografică ● activităţi de producţie tipografică de   "Filaret" - S.A. carte şi imprimate;                                      ● activităţi de aprovizionare comercială                                        şi comerţ, inclusiv comerţ exterior,                                        specifice activităţii proprii;                                      ● activităţi de proiectare specifice                                        activităţii proprii;                                      ● asistenţa tehnică de specialitate;                                      ● intermedieri, comercializarea angro şi                                        en detail a produselor din producţia                                        proprie sau provenite de la parteneri                                        interni ori externi;                                      ● prestări de servicii în domeniul                                        tipăririi de carte şi imprimate;                                      ● servicii de reparaţii şi întreţinere a                                        mijloacelor fixe specifice activităţii                                        proprii;                                      ● concesionarea, locaţia de gestiune şi                                        închirierea de active către persoane                                        fizice şi juridice;                                      ● realizarea de activităţi sociale pentru                                        persoane fizice şi juridice din cadrul                                        societăţii comerciale şi din afara ei. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. Societatea Comercială de ● efectuarea de lucrări de proiectare   Proiectare Lucrări de Întreţinere în domeniul întreţinerii şi reparaţiei   şi Reparaţii Infrastructură infrastructurii feroviare;   Feroviară "Proiect C.F. Bucureşti" ● efectuarea de lucrări topo-geo,   - S.A. aferente infrastructurii feroviare;                                      ● efectuarea de lucrări specifice                                        activităţii proprii, pentru alte                                        persoane juridice sau fizice;                                      ● efectuarea de lucrări de multiplicare                                        a documentaţiilor tehnice elaborate;                                      ● elaborarea de lucrări de proiectare                                        pentru utilităţi auxiliare întreţinerii                                        şi reparaţiei infrastructurii feroviare;                                      ● elaborarea de documentaţii tehnice                                        pentru lucrări din domeniul                                        construcţiilor civile şi industriale. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Societatea Comercială de Confecţii ● confecţionarea de uniforme şi materiale   pentru Calea Ferată "Uniforma C.F. de protecţie specifice căii   Bucureşti" - S.A. ferate;                                      ● producerea de confecţii necesare pentru                                        dotările din parcul de material rulant                                        propriu şi de la terţi;                                      ● producerea de confecţii necesare pentru                                        dotările unităţilor de alimentaţie                                        publică şi cazare proprii şi pentru                                        terţi;                                      ● alte activităţi specifice domeniului de                                        activitate;                                      ● comercializarea produselor proprii. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3STATUT 06/09/2001