LEGE nr. 744 din 2 noiembrie 1940privind înfiinţarea şi organizarea staţiunilor columbofile civile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 2 noiembrie 1940     +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are de scop organizarea şi îndrumarea crescatorilor de porumbei călători pentru ca aceşti porumbei să poată fi folosiţi în interesul Apărării Naţionale.  +  Articolul 2Sînt socotiţi porumbei călători, în înţelesul legii de faţa, porumbeii care au aptitudini să fie intrebuintati ca purtători de ştiri.  +  Titlul II Organizarea columbofiliei naţionale  +  Articolul 3Columbofilia se compune din columbofilia militară şi columbofilia civilă.  +  Articolul 4Columbofilia militară cuprinde organizaţiile columbofile ale armatei şi se conduce după regulamentele militare în vigoare.  +  Articolul 5Columbofilia civilă cuprinde toate societăţile columbofile civile precum şi pe toţi particularii posesori de porumbei călători din cuprinsul tarii şi se împart în doua grupe: - grupa I: crescatorii sau posesorii de porumbei călători de rasa belgiana; - grupa II: crescatorii sau posesorii de porumbei călători, care deşi nu sînt de rasa belgiana, au aptitudini de a fi intrebuintati ca purtători de ştiri. Porumbeii care nu au aptitudini de a fi intrebuintati ca purtători de ştiri nu sînt cuprinşi în această lege.  +  Articolul 6În termen de 2 luni dela intrarea în vigoare a prezentei legi, se va înfiinţa "Uniunea Columbofila Naţionala", cu sediul în Capitala Tarii şi în care în mod obligatoriu se vor înscrie toate societăţile columbofile posesoare de porumbei călători din ţara. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor în acord cu Ministerul Apărării Naţionale va întocmi statutele şi actul constitutiv al Uniunii Columbofile Naţionale şi va îndeplini formele pentru obţinerea calităţii de persoana juridică.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale are dreptul de îndrumare şi control al Uniunii Columbofile Naţionale, după cum se va arata în statutele şi Actul Constitutiv al Uniunii, precum şi în regulamentul prezentei legi.  +  Titlul III Înfiinţarea staţiunilor columbofile civile de porumbei călători  +  Capitolul 1 Autorizarea infiintarii staţiunilor columbofile civile  +  Articolul 8Oricine voieşte sa înfiinţeze sau sa întreţină o crescatorie de porumbei călători, să deţină, sa primească sub orice titlu ca: donaţii, împrumut, gaj, păstrare etc. sa expedieze, să facă comerţ cu porumbei călători, trebuie să obţină în prealabil autorizaţiunea Ministerului Apărării Naţionale (Inspectoratul General al Geniului). Societăţile columbofile existente, precum şi particularii crescatori sau deţinători de porumbei călători, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sînt obligaţi sa ceara autorizaţie în termen de 3 luni dela data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 9Aceasta autorizaţie se acordă de Ministerul Apărării Naţionale, numai persoanelor care îndeplinesc următoarele condiţiuni: a) Sa fie major; b) Sa fie cetăţean român, de origine etnică română; c) Sa nu fi fost condamnat pentru crima sau delict contra siguranţei Statului; d) Sa nu fi fost condamnat pentru vreuna din infracţiunile prevăzute în prezenta lege; e) Sa fi obţinut avizul favorabil prevăzut de articolul 10, dela Comandamentul garnizoanei.  +  Articolul 10Cererea pentru autorizaţie se adresează, pentru a-şi da avizul, Comandamentului Garnizoanei, unde domiciliază solicitantul. Cererea va fi însoţită de următoarele acte: a) Actul de naştere; b) Actul de naţionalitate; c) Certificat dela Biroul Cazierului Judiciar local, din care să se constate că nu a fost condamnat pentru vreuna din faptele prevăzute la articolul 9 al acestei legi; d) Certificat dela Uniunea Columbofila Naţionala, din care să se constate ca este membru al unei societăţi columbofile înscrisă în Uniune.  +  Articolul 11Străinii, de orice naţionalitate, nu pot înfiinţa pe teritoriul tarii staţiuni columbofile şi nici deţine sub niciun titlu porumbei călători. Străinii care vor poseda porumbei călători, la data intrării în vigoare, a prezentei legi, vor preda în termen de 15 zile dela această dată toţi porumbeii, autorităţilor militare sau staţiunii columbofile militare cea mai apropiată, iar în termen de 30 zile sînt obligaţi sa lichideze; în caz de vânzare Ministerul Apărării Naţionale va avea dreptul de preferinta la preţ egal.  +  Capitolul 2 Îndatoririle posesorilor de porumbei călători  +  Articolul 12Societăţile sau persoanele autorizate sa înfiinţeze crescatorii, să deţină sau sa primească sub orice titlu, sa expedieze sau să facă comerţ cu porumbei călători, au următoarele îndatoriri: a) Sa prevadă la toţi porumbeii câte un inel matricol de identitate, procurat prin Ministerul Apărării Naţionale; b) Sa antreneze porumbeii după directivele tehnice date de Ministerul Apărării Naţionale; c) Sa aibă un registru de control ţinut la curent cu orice transmitere sau primire de porumbei; d) Sa ţină registrul control la dispoziţia autorităţilor militare ori de câte ori va fi necesar.  +  Titlul IV Măsuri de protecţie şi de siguranţă  +  Capitolul 1 Măsuri de protecţie  +  Articolul 13Sînt interzise crescatoriile mixte în care se găsesc amestecati porumbei călători cu necalatori.  +  Articolul 14Este interzis a se întrebuinţa porumbei călători pentru trageri în porumbei.  +  Articolul 15Este interzisă uciderea porumbeilor călători cu excepţia cazurilor şi în condiţiunile stabilite de regulamentul legii columbofile.  +  Capitolul 2 Măsuri de siguranţă  +  Articolul 16Cine va prinde un porumbel călător care nu-i aparţine, este obligat a-l preda autorităţii militare celei mai apropiate, care se va conformă prescripţiunilor din regulamentul legii columbofile.  +  Articolul 17Impozitul, tranzitul şi exportul porumbeilor călători este admis numai cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 18Este interzisă creşterea porumbeilor călători în zonele de frontieră, stabilite prin legea şi regulamentul pentru crearea zonelor militare, Ministerul Apărării Naţionale va putea stabili şi alte zone în care creşterea porumbeilor călători să fie interzisă.  +  Articolul 19Se interzice înlocuirea, contrafacerea, desfiinţarea sau înstrăinarea inelelor de identitate distribuite prin Ministerul Apărării Naţionale (Inspectoratul general al Geniului).  +  Titlul V Drepturile autorităţilor  +  Articolul 20Controlul şi măsurile de siguranţă în legătură cu columbofilia revin Ministerului Apărării Naţionale (Inspectoratul general al Geniului).  +  Articolul 21Controlul şi măsurile în legătură cu protecţia columbofiliei civile revin Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.  +  Titlul VI Dispoziţiuni penale - Competinţa  +  Capitolul 1 Dispoziţiuni penale  +  Articolul 22Infracţiunile la dispoziţiunile prevăzute de art. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19, se vor pedepsi cu închisoare corecţională dela 1-6 luni şi cu amendă dela 1.000-50.000 lei.  +  Articolul 23Infracţiunile la dispoziţiunile prevăzute de art. 11, se vor pedepsi cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi cu amendă dela 10.000-100.000 lei, hotarandu-se totodată în mod obligatoriu prin sentinta de condamnare, expulzarea infractorului după ce va fi executat pedeapsa.  +  Articolul 24Utilizarea porumbeilor ca agenţi de legătură, în scopul de a furniza unui Stat străin ştiri în legătură cu armata, cu siguranţa şi apărarea teritoriului Statului, este socotită crima de înaltă trădare şi se pedepseşte cu munca silnica dela 40-25 ani şi degradare civică dela 3-10 ani. În cazul cînd infracţiunea este comisă de un infractor odată cu hotărîrea de condamnare, în mod obligator, se va pronunţa şi expulzarea infractorului, după executarea pedepsei.  +  Articolul 25În timp de mobilizare sau de razboiu, pedepsele prevăzute la art. 22 şi 23, vor fi indoite, iar pedeapsa prevăzută la art. 24 va fi munca silnica pe viaţa.  +  Capitolul 2 Competinţa  +  Articolul 26Infracţiunile prevăzute în prezenta lege sînt de competinţa instanţelor ordinare în timp de pace şi de competinţa instanţelor militare în timp de mobilizare sau razboiu.  +  Titlul VII Dispoziţiuni finale  +  Articolul 27Un regulament întocmit de Ministerul Apărării Naţionale, în acord cu Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, va prevedea modul de aplicare a prezentei legi.---------------