NORME METODOLOGICE din 30 august 2001privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 septembrie 2001   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Planurile urbanistice generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de dezvoltare a localităţilor.Regulamentele locale de urbanism intaresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de baza al realizării disciplinei în construcţii.  +  Articolul 2Potrivit atribuţiilor sale, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei răspunde de asigurarea cadrului legal de reglementare privind realizarea construcţiilor, încurajarea investiţiilor majore în domeniul construcţiilor şi de coordonarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism aferente.  +  Articolul 3Planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism aferente se avizează şi se aproba în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei coordonează din punct de vedere tehnic şi al eficientei economice elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente, în colaborare cu compartimentele de specialitate ale consiliilor judeţene, ale municipiilor, ale oraşelor şi comunelor.Controlul, recepţia şi avizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se realizează de către direcţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 şi ale anexei nr. 1 la această lege.  +  Capitolul 2 Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism  +  Articolul 5Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se realizează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din bugetul de stat, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.Primării comunelor, oraşelor şi municipiilor şi şefii compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, vor deschide la trezoreriile statului, potrivit art. 49 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, contul 21.37.02.11 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism".Aceste conturi se alimentează, pe măsura necesităţilor, cu sumele prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat: a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei aloca sume, cu ordin de plată, sub forma de transferuri, autorităţilor locale pe baza cererilor justificative; b) transferurile primite de autorităţile locale vor fi cuprinse în veniturile bugetului local la capitolul 37.02 "Subvenţii primite din bugetul de stat" subcapitolul 37.02.11 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism"; c) cheltuielile din bugetul local se efectuează pe bază de deschideri de credite potrivit normelor în vigoare.Din sumele încasate în contul 21.37.02.11 consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite fiecărui buget local, în contul acestora nr. 21.37.02.11, deschis la unităţile teritoriale de trezorerie şi contabilitate publică.  +  Articolul 6Pentru fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat în vederea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se procedează astfel:- compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, examinează şi centralizează solicitarile primite de la consiliile locale, stabilesc priorităţile şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, până la data de 1 mai a anului în curs pentru anul următor, lista cuprinzând planurile urbanistice generale, regulamentele locale de urbanism care urmează să fie elaborate sau actualizate şi valoarea totală a cheltuielilor, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice;- Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei examinează şi centralizează propunerile consiliilor judeţene şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza cărora prezintă Ministerului Finanţelor Publice estimarile proprii, în scopul includerii în proiectul bugetului de stat pentru anul următor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 7În limita alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va repartiza şi va comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti plafoanele aprobate pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente.Pe baza şi în limitele plafoanelor transmise consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de priorităţile stabilite, vor comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei lista cuprinzând lucrările, întocmită conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, precum şi valoarea acestora repartizata pe trimestre, în limita prevederilor bugetare comunicate.Cheltuielile pentru organizarea licitaţiilor, precum şi cele pentru verificarea şi avizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se vor asigura în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, potrivit normelor şi normativelor în vigoare.  +  Articolul 8În limita plafoanelor aprobate consiliile locale vor încheia contracte de elaborare şi/sau actualizare a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, cu agenţi economici de specialitate.  +  Articolul 9Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, verifica documentaţia primită, acorda viza de control financiar propriu şi întocmesc decontul justificativ, care se transmit Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în doua exemplare până la data de 5 a lunii următoare încheierii trimestrului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza deconturilor justificative, solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite în limita alocaţiilor bugetare aprobate şi virează sumele consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu ordin de plată, la trezorerii, în contul 21.37.02.11 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism", la care se va anexa câte un exemplar din deconturile justificative, verificate şi avizate de minister.Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti vor vira sumele consiliilor locale, iar primării municipiilor, oraşelor şi comunelor vor efectua, în termen de 3 zile, plăţile în conturile celor care au elaborat documentaţiile, nominalizaţi în decontul justificativ, verificat şi avizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 10Preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti şi primării celorlalte unităţi administrativ-teritoriale răspund, în conformitate cu prevederile art. 24 şi 26 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, de utilizarea fondurilor primite de la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.  +  Articolul 11Trimestrial, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu consiliile judeţene şi cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor analiza situaţia consiliilor locale care nu au încheiat contracte de elaborare şi/sau actualizare a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, urmând ca lista să fie completată cu alte prioritati.  +  Articolul 12În limita plafoanelor aprobate şi a prioritatilor stabilite consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale răspund, conform prevederilor legale, de elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism.  +  Capitolul 3 Contractarea lucrărilor de elaborare şi/sau actualizare a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism  +  Articolul 13Contractarea lucrărilor de elaborare şi/sau actualizare a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se va face cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice.Contractele privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism se încheie de ordonatorii principali de credite cu ofertantul în favoarea căruia s-a adjudecat licitaţia.La contract se ataşează "Devizul de cheltuieli" care fundamentează valoarea contractului, pe total şi pe fiecare element de cheltuieli.Devizul de cheltuieli face parte integrantă din contract.Lucrările de elaborare şi/sau actualizare a planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism aflate în curs de execuţie se vor finaliza de către executanţii iniţiali ai lucrărilor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 14Planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism au caracter public.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1    --------la normele metodologice-----------------------
                     
    Consiliul*) . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    LISTA cuprinzând lucrările privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism
    - mii lei -
    Lista  . . . . . . . . . . . . . .  Denumirea lucrării  . . . . . . . . . . . . . .Valoarea totalăValoarea rămasă de executatValoarea 200. . . .Din care în trimestrul:Termenul de finalizare
    IIIIIIIV
    012345678
    Total, din care:                
    A. Lucrări în continuare                
    1. Consiliul Local . . . . . . . . . .                
    a) Planul urbanistic general (elaborare/actualizare)                
    - studii de finanţare                
    - situaţia existentă                
    - reglementări şi propuneri                
    b) Regulamentul local de urbanism (elaborare/actualizare)                
    - zone funcţionale                
    - reglementări                
    2. Consiliul Local . . . . . . . . . .                
    TOTAL A:                
    B. Lucrări noi                
    1. Consiliul Local . . . . . . . . . .                
    a) Planul urbanistic general (elaborare/actualizare)                
    - studii de fundamentare                
    - situaţia existentă                
    - reglementări şi propuneri                
    b) Regulamentul local de urbanism (elaborare/actualizare)                
    - zone funcţionale                
    - reglementări                
    TOTAL B:                
       
    Preşedinte,Întocmit,
    . . . . . . . . . . . . . . . . .Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului
      a judeţului . . . . . . . . . . . . . . . .
  -------- Notă *) Se completează după caz: Judeţean sau General al Municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 2    --------la normele metodologice------------------------
                 
    Consiliul*) . . . . . . . . . . . . . . . . .  
       
    Se aprobăVizat
    Secretar de statDirector general
    Ministerul Lucrărilor Publice,Direcţia generală amenajarea
    Transporturilor şi Locuinţeiteritoriului şi urbanism
     
    DECONT JUSTIFICATIV
    privind fundamentarea necesarului de alocaţii bugetare pe trimestrul . . /200. .
    pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale
     
    - mii lei -
    Nr. crt.Beneficiarul  . . . . . . . . . . . . . . . .  Denumirea lucrării  . . . . . . . . . . . . . . . .Numărul şi data depunerii documentelor la Consiliul*) . . .Numărul şi data contractuluiNumărul contului şi banca beneficiaruluiValoarea lucrărilor executateDisponibilul la finele trimestrului precedent
    0123456
    1. Consiliul Local . . . . . . . . . . .          
    a) Planul urbanistic general          
    b) Regulamentul local de urbanism          
    2. Consiliul Local . . . . . . . . . . .          
    TOTAL Consiliul Local . . . . . . .          
    2. Consiliul Local . . . . . . . . . . .          
    a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          
    b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          
    Total Consiliul Local . . . . . . . . .          
    Total Consiliul*) . . . . . . . . . . . .          
           
    Preşedinte,Control financiar propriu
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .Director,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  --------- Notă *) Se completează după caz: Judeţean sau General al Municipiului Bucureşti. -------