ORDIN nr. 573 din 23 august 2001privind achiziția unor medicamente ce se acordă în spital și în ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare și a altor materiale necesare în vederea derulării programelor de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
 • Nr. 573/23 august 2001
 • CASA NAȚIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 457/23 august 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 11 septembrie 2001  Ministrul sănătății și familiei și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sănătate finanțate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, al art. 18 lit. H din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, vazand Referatul de aprobare nr. 2.669 din 22 august 2001,emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Programele de sănătate pentru care achiziția medicamentelor ce se acordă în spital și în ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare și a altor materiale se efectuează prin licitație la nivel național, în condițiile legii, sunt:– Imunizari (PN2);– Supravegherea și controlul tuberculozei (PN3);– Supravegherea și controlul infectiei HIV/SIDA (PN4);– Transfuziologie și hematologie transfuzională (PN7);– Planificare familială și protecția stării de sănătate a femeii și copilului (PN12);– Preventia în patologia nefrologica și dializa renala (PN16);– Preventia și controlul în patologia oncologica (PN17).(2) Medicamentele ce se acordă în spital și în ambulatoriu, vaccinurile, materialele sanitare și alte materiale din cadrul programelor de sănătate pentru care achiziția se efectuează prin licitație la nivel național sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Până la efectuarea achiziției la nivel național aprovizionarea cu medicamente ce se acordă în spital și în ambulatoriu, cu vaccinuri și materiale sanitare se efectuează după cum urmează:a) de fiecare unitate sanitară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la achizițiile publice în cazul programelor: Imunizari (PN2), Supravegherea și controlul tuberculozei (PN3), Transfuziologie și hematologie transfuzională (PN7), Preventia în patologia nefrologica și dializa renala (PN16), Preventia și controlul în patologia oncologica (PN17);b) potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) și (3) și ale metodologiei stabilite în anexa la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 140/2000 pentru eliberarea și decontarea medicamentelor și a unor materiale sanitare specifice în unele boli cronice și pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea și decontarea medicamentelor și a unor materiale sanitare specifice în unele boli cronice, în cazul programelor: Supravegherea și controlul infectiei HIV/SIDA (PN4), Preventia și controlul în patologia oncologica (PN17).  +  Articolul 3Medicamentele care se acordă în spital și în ambulatoriu, vaccinurile, materialele sanitare și alte materiale, în cadrul programelor de sănătate nenominalizate la art. 1 alin. (1), precum și cele necuprinse în anexa prevăzută la art. 1 alin. (2) se achiziționează de fiecare unitate sanitară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la achizițiile publice.  +  Articolul 4Medicamentele care se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sănătate finanțate în anul 2001 din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate se asigura prin farmaciile aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea dispozițiile art. 1, 2, ale art. 3 alin. (1), ale art. 4-7 și ale art. 9 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 140/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 23 noiembrie 2000.
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  prof. univ. dr. Eugeniu Turlea
   +  ANEXĂ
  LISTA
  cuprinzând medicamentele ce se acordă în spital și în ambulatoriu, materialele sanitare și alte materiale,
  în cadrul programelor de sănătate pentru care achiziția se efectuează prin licitație la nivel național
  A. Program: Imunizari (PN2)– Vaccin antihepatitic B de tip pediatric– Vaccin antihepatitic B de tip adult– Vaccin diftero-tetano-pertussis-polio inactivat pentru copii institutionalizati– Vaccin polio oral trivalent– Vaccin diftero-tetano pediatric, din import– Vaccin diftero-tetano-pertussis, din import– Orice alt vaccin, dacă exista o strategie naționala de vaccinare sau o situație epidemiologica specialăB. Program: Supravegherea și controlul tuberculozei (PN3)– Hidrazida– Rifampicina– Rifabutin– Pirazinamida– Streptomicina– Amicacina– Kanamicina– Etambutol– Cicloserina– Protionamida-Etionamida– Ciprofloxacina-Ofloxacina– Claritromicina– Combinatii:– Hidrazida-Rifampicina– Hidrazida-Rifampicina-Pirazinamida– Pas (Acid paraminosalicilic).C. Program: Supravegherea și controlul infectiei HIV/SIDA (PN4)1. Inhibitori nucleozidici ai revestranscriptazei:– Abacavir (Ziagen)– Didanozina (Videx)– Lamivudina (Epivir)– Stavudina (Zerit)– Zalcitabina (Idvid)– Zidovudina (Retrovir)– Zidovudina/Lamivudina (Combivir)– Zidavudina/Lamivudina/Abacavir2. Inhibitori nonnucleozidici ai reverstranscriptazei:– Efavirenz (Stocrin)– Nevirapina (Viramune)3. Inhibitori de proteza:– Amprenavir (Ageneraze)– Indinavir (Crixivan)– Lopinavir/Ritonavir (Kaletra)– Nelfinavir (Viracept)– Ritonavir (Norvir)– Sauinavir - HGC (Invirase)– Saqquinavir SGC (Fortovase)4. Altele:– Cotrimoxazol– Claritromicina– Ciprofloxacina– Diflucan (capsule și flacoane injectabile i.v.)– Acyclovir (unguent și comprimate).D. Program: Transfuziologie și hematologie transfuzională (PN7)1. Sânge total:– pungi simple - 400 ml, 450 ml– pungi duble, siameze - 400 ml– pungi triple - 400 ml, 450 ml– pungi pediatrice triple sau cvadruple - 400 ml, 450 ml– filtre de deleucocitare sau pungi cu filtru integrat2. Afereza:– Chituri speciale pentru:– plasmafereza– citafereza3. Reactivi pentru virusurile transmisibile prin sânge (testări obligatorii):– truse pentru determinarea AC ANTI HIV 1 și 2– truse pentru determinarea AC ANTI HCV– truse pentru determinarea AG HBS– truse pentru determinarea AC ANTI HTLV I/II– truse de confirmare pentru:– AC ANTI HIV– AC ANTI HCV– AG HBS– HTLV I/II4. Reactivi de determinare și confirmare a LUES5. Reactivi de grupaj sanguin și fenotipare:– ABO/D– RH KELL– Alte sisteme de eritrocitare6. Reactivi pentru anticorpi iregulari și teste de compatibilitate7. Reactivi pentru depistarea nivelului ALT/GPTE. Program: Planificare familială și protecția stării de sănătate a femeii și copilului (PN12).– ContraceptiveF. Program: Preventia în patologia nefrologica și dializa renala (PN16)– Set de dializa cu membrana celulozica– Soluție de dializa– Soluție dezinfectanta pentru aparatul de dializa– Heparina nefractionata– Eritropoietina– Vitamina D3 activa– Ser fiziologic– Seringi de 5 ml– Seringi de 2 ml– Seringi de 30 ml– Perfuzoare– Comprese sterile– Leucoplast– Catetere pentru abord hemodializa– Aparate hemodializa– Stații de osmoza– Echipament fabricare concentrat– Dializa peritoneala:– Soluție de dializa– Adaptoare, ser transfer– Capace– Dezinfectante.H. Program: Preventia și controlul în patologia oncologica (PN17)– Amifostinum - flacoane de 500 mg– Anastrozol - capsule de 1 mg– Asparaginasum - flacoane de 10.000 U.I.– Bicalutamidum - tablete de 50 mg– Bleomycinium sulfas - flacoane de 15 mg– Busulfanum - tablete de 2 mg– Calciu folinat - flacoane de 25 mg și 30 mg– Calciu folinat - flacoane de 100 mg și 300 mg– Camptotecinum - flacoane de 100 mg– Carboplatinum - flacoane de 50 mg– Carboplatinum - flacoane de 150 mg– Carboplatinum - flacoane de 450 mg– Chlorambucilum - tablete de 2 mg– Ciproteronum - tablete de 50 mg– Clodronat disodic - tablete de 400 mg– Clodronat disodic - flacoane de 300 mg– Clodronat disodic - flacoane de 60 mg– Ciclophosphamidum - tablete de 50 mg– Ciclophosphamidum - flacoane de 1 g și 200 mg– Cytarabinum - flacoane de 60 mg– Cytarabinum - flacoane de 100 mg– Dactinomycinum - flacoane de 0,5 mg– Daunorubicynum - flacoane de 20 mg– Daunorubicynum - flacoane de 80 mg– Docetaxelum - flacoane de 20 mg– Docetaxelum - flacoane de 80 mg– Eritropoietinum– Etoposidum - tablete de 50 mg– Etoposidum - tablete de 100 mg– Filgastinum - flacoane de 1 mg– Filgastinum - flacoane de 0,3 mg– Fludarabina - flacoane de 50 mg– Formestanum - flacoane de 25 mg– Formestanum - flacoane de 250 mg– Fosfat de Estramustin - tablete de 140 mg– Gemcitabinum - flacoane de 200 mg– Gemcitabinum - flacoane de 1 g– Goserelinum - flacoane de 3,6 mg– Granisetronum - tablete de 1 mg– Granisetronum - flacoane de 3 mg– Hidroxycardamidum - tablete de 500 mg– Idarubicinum - tablete de 10 mg– Idarubicinum - flacoane de 10 mg– Ifosfamidum - flacoane de 1 g– Ifosfamidum - flacoane de 2 g– Interferonum alfa 2a - flacoane de 3.000.000 U.I.– Interferonum alfa 2b - flacoane de 3.000.000 U.I.– Irinotecanum - flacoane de 40 mg– Leuporelinum aceta - flacoane de 3,75 Mg tum– Leuporelinum acetatum - flacoane de 11,25 mg– Medroxiprogesteronum - tablete de 500 mg– Megestrolum - tablete de 160 mg– Melphalanum - tablete de 2 mg– Melphalanum - tablete de 5 mg– Melphalanum - tablete de 10 mg– Mercaptopurinum - tablete de 50 mg– Mesnum - fiole de 400 ml– Metotrexatum - flacoane de 500 mg - tablete de 2,5 mg– Metotrexatum - flacoane de 1.000 mg– Metotrexatum - flacoane de 5.000 mg– Miltefosinum - flacoane de 60 mg– Mitomycinum - flacoane de 5 mg– Mitomycinum - flacoane injectabile de 20 mg– Molgramostinum - flacoane de 0,15 mg– Molgramostinum - flacoane de 0,3 mg– Ondasetron - tablete de 4 mg– Ondasetron - tablete de 8 mg– Ondasetron - fiole de 2 ml– Ondasetron - fiole de 4 ml– Oxaliplatinum - flacoane de 50 mg– Oxaliplatinum - flacoane de 100 mg– Paclitaxel - flacoane de 30 mg– Pamidronatum - flacoane de 15 mg– Procarbazinum - capsule de 50 mg– Temozolomidum - capsule de 20 mg– Temozolomidum - capsule de 100 mg– Temozolomidum - capsule de 250 mg– Thymoglobulinum - fiole– Tioguaninum - tablete 40 mg– Topotecanum - fiole de 4 ml– Toremifenum - capsule de 60 mg– Vinblastinum - flacoane de 10 mg– Vindesinum - flacoane de 1 mg– Vindesinum - flacoane de 5 mg– Vinorelbinum - flacoane de 10 mg– Vinorelbinum - flacoane de 20 mg
  ------