REGLEMENTĂRI TEHNICE*) din 19 aprilie 2001CU PRIVIRE LA PREVEDERI COMUNE PENTRU RECIPIENTE SUB PRESIUNE ŞI METODE DE VERIFICARE A ACESTORA - RT 76/767 -
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 bis din 14 august 2001    -------- Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 113 din 19 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 14 august 2001.  +  Capitolul 1 Definiţii şi principii de bază1.1. În sensul prezentelor reglementări tehnice prin "recipient sub presiune" se înţelege orice recipient fix sau mobil în care se poate obţine sau se dezvolta o presiune mai mare de 0,5 bar la un fluid (gaz, abur sau lichid).Prezentele reglementări tehnice se aplică următoarelor categorii de recipiente sub presiune:- recipiente - butelii pentru gaz executate din oţel fără sudura;- recipiente - butelii pentru gaz executate din oţel nealiat sudate;- recipiente - butelii pentru gaz executate din aluminiu nealiat şi aliaje cu aluminiu fără sudura.1.2. Prezentele reglementări tehnice nu se aplică:- recipientelor sub presiune special proiectate pentru utilizarea în domeniul nuclear, care prin avariere ar putea cauza emisii radioactive;- recipientelor sub presiune destinate în mod special instalării în interiorul navelor maritime sau aeriene, sau pentru propulsia acestora;- conductelor şi reţelelor de conducte.1.3. Cerinţele pentru proiectare şi fabricaţie, pentru inspecţie, încercare şi unde este necesar, metodele de utilizare pentru categoriile de recipiente sub presiune descrise la art. 1.1, precum şi pentru echipamentul auxiliar al categoriei de recipiente sub presiune, după caz, sunt cuprinse în reglementări tehnice specifice categoriilor.În reglementări tehnice specifice categoriilor, trebuie indicat dacă recipientul sub presiune se supune aprobării de model CS sau verificării CS, dacă se supune ambelor proceduri sau nici uneia dintre acestea doua.Totodată, aceste reglementări specifice categoriilor trebuie să indice:- în ce condiţii şi intervalul de timp în care se acordă aprobarea modelului CS, şi marcajele care se fixează pe recipientele sub presiune în aceste cazuri;- marcajul de identificare pentru fiecare recipient sub presiune;- condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească diferitele modele ale unui recipient sub presiune aprobat, pentru a primi aceeaşi aprobare de model.1.4. În sensul prezentelor reglementări tehnice, următorii termeni se definesc astfel:- "recipient sub presiune tip CS" înseamnă orice recipient proiectat şi fabricat astfel încât sa satisfacă cerinţele cuprinse în reglementările tehnice specifice categoriei acestuia.- "recipient sub presiune tip CE" înseamnă orice recipient proiectat şi fabricat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, astfel încât sa satisfacă cerinţele cuprinse în reglementările europene specifice categoriei sale.- "reglementări specifice recipientului" înseamnă reglementări tehnice specifice categoriilor de recipiente sub presiune definite în art. 1.1.- "organism de inspecţie" - organismul desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor, în calitate de autoritate de stat în domeniu, pentru evaluarea categoriilor de recipiente sub presiune, definite la art. 1.1., înaintea introducerii pe piaţa şi/sau punerii în funcţiune;- "organism de control" - structura cu funcţie de control din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, desemnată de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru aplicarea prevederilor prezentei reglementări tehnice şi pentru supravegherea pieţei.1.5. Se admite introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a recipientelor sub presiune care: a) satisfac cerinţele prezentelor reglementări tehnice şi cerinţele reglementărilor specifice recipientelor, şi b) poarta marcajele aplicabile categoriilor specifice de recipiente sub presiune cuprinse în Anexele nr. 1 A şi 1 B şi sunt însoţite de certificatul pentru aprobarea de model CS,sau c) poarta marcajele aplicabile categoriilor specifice de recipiente sub presiune tip CE şi sunt însoţite de certificatul pentru aprobare de model CE.1.6. Procedurile pentru aprobarea de model CS şi pentru verificarea CS descrise în prezentele reglementări tehnice, aplicabile în România, sunt echivalente cu procedurile de aprobare de model CE şi verificare CE conform reglementărilor europene.1.7. Sarcinile organismului de control desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor care emite certificatul pentru aprobarea de model CS şi ale organismului de inspecţie care efectuează verificarea recipientului sub presiune, se vor limita la efectuarea examinărilor în concordanta cu cerinţele reglementărilor specifice recipientului şi la activităţile atribuite acestor organisme conform cerinţelor prezentelor reglementări tehnice.  +  Capitolul 2 Aprobarea de model CS2.1. Atunci când într-o reglementare specifică recipientului, este prevăzută aprobarea de model CS, aceasta se va executa:- înainte de verificarea CS atunci când aceasta este cerută;- înainte de introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune atunci când nu este cerută verificarea CS.2.2. La cererea oricărui producător sau a reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, organismul de control, pe baza unui raport întocmit de un organism de inspecţie desemnat, poate să emita un certificat pentru aprobarea de model CS pentru orice tip de recipient sub presiune care satisface cerinţele prevăzute în reglementările specifice recipientului.2.2.1. Cererea pentru obţinerea certificatului pentru aprobarea de model CS va fi înaintată unui singur organism de inspecţie conform prevederilor din Anexa nr. 1.A. pct. 1.2.2.2. Într-un interval de maxim 15 zile de la data depunerii cererii, organismul de inspecţie trebuie să răspundă solicitantului:- dacă cererea este acceptată, sau- dacă solicitantul trebuia sa aducă completări în scopul acceptării cererii, sau- dacă cererea este respinsă.2.2.3 După acceptarea cererii, organismul de inspecţie trebuie să efectueze verificările şi sa emita raportul pentru aprobare de model CS într-un interval de maxim 90 de zile. Dacă în timpul verificărilor organismul de inspecţie constata ca sunt necesare modificări şi/sau completări, intervalul stabilit pentru emiterea raportului se măreşte corespunzător.2.3. Organismul de control emite, refuza emiterea sau, retrage certificatul pentru aprobarea de model CS conform prevederilor cuprinse în acest capitol şi în Anexa nr. 1.A secţiunile 1 şi 2.2.4. Dacă rezultatele examinării descrise în Anexa nr. 1 A secţiunea 2 sunt satisfăcătoare, organismul de control trebuie să emita un certificat pentru aprobarea de model CS care va fi înaintat solicitantului. Dacă aceasta aprobare se referă la un recipient sub presiune care este supus verificării CS, producătorul trebuie să fixeze pe recipient marcajul aprobării descris în Anexa nr. 1.A secţiunea 3.1. înainte de a avea loc verificarea.2.5. Cerinţele referitoare la certificat şi la marcajul aprobării sunt prezentate în Anexa nr. 1.A.2.6. În cazul în care pentru o categorie de recipiente sub presiune, care satisfac cerinţele unor reglementări specifice recipientului nu este prevăzută aprobarea de model CS, a fost înaintată o solicitare pentru verificarea CS, producătorul, pe propria răspundere, înainte de a avea loc verificarea CS, va fixa pe recipientele sub presiune din categoria respectiva marcajul special descris în Anexa nr. 1.A secţiunea 3.2.2.7. Atunci când anumite condiţii din reglementările specifice recipientului, după cum este prevăzut în art. 1.3, încetează a mai fi respectate, organismul de control trebuie să retragă certificatul pentru aprobarea de model CS.2.8. Atunci când organismul de control constata ca tipul de recipient sub presiune căruia i s-a acordat certificatul pentru aprobarea de model CS nu este conform modelului, poate acţiona după cum urmează: a) poate menţine aprobarea în cazul în care diferenţele constatate sunt minime sau, nu au nici un efect esenţial asupra proiectului sau a metodelor de fabricaţie şi nu prezintă în nici un fel pericol pentru siguranţa; b) trebuie să retragă aprobarea în cazul în care schimbările constituie un pericol pentru siguranţa; c) trebuie să solicite producătorului sa opereze schimbările necesare în procesul de fabricaţie cît mai curând posibil dacă considera ca lotul fabricat nu mai corespunde modelului aprobat. Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie să retragă aprobarea dacă constata ca producătorul nu a putut să se conformeze acestei solicitări.2.9. Dacă organismul de control constata că nu trebuia acordat certificatul pentru aprobarea de model CS, trebuie să retragă certificatul.2.10. Atunci când apare o disputa cu privire la oportunitatea retragerii unui certificat sunt necesare consultări între organismul de inspecţie care a efectuat verificările şi organismul de control. Soluţionarea disputei se va face pe baza consultărilor între organisme informand Ministerul Industriei şi Resurselor cu privire la soluţia adoptată.2.1.1. Retragerea certificatului se poate face doar de către organismul de control.  +  Capitolul 3 Verificarea CS3.1. Verificarea CS serveşte la stabilirea faptului ca un recipient sub presiune este conform cerinţelor cuprinse în reglementările specifice recipientului; aceasta se atesta prin marcajul pentru verificarea CS.3.2 Atunci când un recipient sub presiune este supus verificării CS, organismul de inspecţie verifica dacă: a) - recipientul sub presiune aparţine unei categorii supuse aprobării de model CS şi, în acest caz, dacă acesta corespunde modelului aprobat şi poarta marcajul pentru aprobarea CS;- recipientul sub presiune aparţine unei categorii exceptate de la aprobarea de model CS şi, în acest caz, dacă acesta satisface cerinţele din reglementările specifice recipientului. b) - recipientul sub presiune satisface cerinţele prevăzute în reglementările specifice cu privire la efectuarea încercărilor şi aplicarea marcajelor şi inscriptiilor specifice.3.3. Producătorul nu poate refuza accesul reprezentanţilor organismului de inspecţie şi ai reprezentanţilor organismelor de control în locurile de producţie, dacă acest acces este important pentru efectuarea sarcinilor atribuite organismului respectiv.3.4. După efectuarea verificării CS a unui recipient sub presiune în condiţiile descrise la art. 3.2. şi 3.3. şi în modul indicat în Anexa nr. 1.B, organismul de inspecţie va aplica pe recipient marcajul pentru verificarea CS parţială sau finala, conform Anexei nr. 1.B secţiunea 3.3.5. Anexa nr. 1.B secţiunea 3 conţine cerinţele pentru forma şi caracteristicile marcajelor pentru verificarea CS.3.6. Dacă prevederile unor reglementări specifice recipientului se referă la emiterea unui certificat în care să fie descrise verificările efectuate şi rezultatele acestora, organismul de inspecţie va emite un astfel de certificat.3.7. Atunci când o reglementare specifică unei categorii de recipiente sub presiune nu prevede verificarea CS, producătorul, după ce a verificat ca fiecare recipient sub presiune satisface cerinţele respectivei reglementări, şi după caz, este conform modelului pentru aprobare, trebuie să aplice pe proprie răspundere: a) un marcaj special după cum este descris în Anexa nr. 1.A secţiunea 5.3, acolo unde este necesară aprobarea de model CS, sau b) un marcaj special descris în Anexa nr. 1.A secţiunea 5.4, atunci când nu este necesară aprobarea de model CS.  +  Capitolul 4 Prevederi comune pentru aprobarea de model CS şi verificarea CS4.1. Marcajele prevăzute în prezentele reglementări tehnice sau în reglementările specifice recipientelor şi echipamentelor auxiliare ale acestora trebuie să fie aplicate în mod vizibil, uşor lizibil şi de nesters pe fiecare recipient şi echipament auxiliar al acestuia.4.2. Este interzisă aplicarea pe recipientele sub presiune şi echipamentele auxiliare ale acestora a marcajelor asemănătoare cu marcajul pentru aprobarea de model CS, care pot fi confundate cu acest marcaj.  +  Capitolul 5 Clauza derogatorie5.1. În cazul în care proiectul şi metodele de fabricaţie ale unui recipient sub presiune nu corespund tuturor-prevederilor reglementărilor specifice, este obligatoriu ca prevederile art. 1.5. din prezentele reglementări să fie respectate, cu condiţia ca modificările făcute recipientului sub presiune să asigure un grad echivalent de securitate al acestuia.5 2. Fiecare reglementare specifică recipientului trebuie să prezinte foarte clar prevederile de la care este posibila o astfel de derogare sau, prevederile de la care nu se poate face nici o derogare.5.3. Pentru acordarea unei derogări se procedează astfel: a) producătorul sau importatorul, persoana juridică cu sediul în România adresează o solicitare pentru derogare organismului de control desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor; b) solicitarea se face pe proprie răspundere şi va conţine soluţii compensatoare, motivate corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze siguranţa în funcţionare a recipientului şi sa excludă pericolul accidentelor; c) se constituie o comisie specială din care fac parte principalii factori interesaţi (proiectant, producător, montator sau reparator, proprietar sau utilizator şi după caz Inspecţia Muncii, unităţi de cercetare şi proiectare, unităţi de învăţământ superior de specialitate) şi un organism de inspecţie care întocmesc un raport, ce se înaintează organismului de control; d) pe baza raportului întocmit de comisia specială, organismul de control desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor acorda derogarea solicitată; e) documentaţia necesară obţinerii derogării se transmite însoţită de o copie în limba română, după caz.  +  Capitolul 6 Adaptarea la progresul tehnic6.1. În scopul adaptării la progresul tehnic în vederea eliminării barierelor din calea comerţului cu echipamente sub presiune, Ministerul Industriei şi Resurselor va putea modifica cu respectarea legislaţiei în vigoare:- Anexele nr. 1.A şi 1.B. ale prezentelor Reglementări, şi- prevederile cuprinse în reglementări specifice recipientului care, sunt indicate în mod particular în fiecare din acestea,6.2. Modificările respective se aproba prin Ordin al Ministrului Industriei şi Resurselor:  +  Capitolul 7 Clauza de siguranţă7.1. Când organismul de control constata ca unul sau mai multe recipiente sub presiune constituie un pericol pentru siguranţa, chiar dacă satisfac prevederile prezentelor reglementări tehnice şi ale reglementărilor specifice recipientului, trebuie să ia măsurile necesare de interzicere temporară de la introducerea pe piaţa a recipientelor sau, sa impună condiţii speciale recipientelor în cauza.Organismul de control va informa Ministerul Industriei şi Resurselor cu privire la decizia luată.7.2. În cazul în care organismul de control considera ca sunt necesare modificări de natura tehnica în textul reglementărilor, se vor aduce modificările necesare conform prevederilor din Capitolul VI.7.3. În cazul în care s-a făcut uz de clauza de siguranţă descrisă la art. 7.1. aceasta va fi menţinută până când modificările reglementărilor intră în vigoare.  +  Capitolul 8 Prevederi pentru recipientele sub presiune tip CE din import3.1. Nu se poate interzice sau restrânge introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a recipientelor sub presiune tip CE provenite din import, dacă respecta condiţiile prezentate la art. 1.5.3.2. Acceptarea recipientelor sub presiune tip CE provenite din import se va face conform prevederilor prezentelor reglementării tehnice şi conform procedurii din Anexa nr. 1.D.3.3. Atunci când organismul de control are motive bine întemeiate sa considere ca unul sau mai multe recipiente sub presiune provenite din import constituie un pericol pentru mediul înconjurător sau populaţie, cu toate ca poarta marcajul CE specific şi sunt însoţite de certificatul pentru aprobarea de model CE, va interzice comercializarea acestora pe teritoriul României..În aceasta situaţie organismul de control va informa Ministerul Industriei şi Resurselor şi după caz, va face uz de clauza de siguranţă.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale9.1. În urma acţiunilor întreprinse de organismul de control sau de organismul de inspecţie, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări tehnice şi ale reglementărilor specifice recipientului, din care rezultă refuzul pentru aprobarea de model CS, sau refuzul de a aplica marcajul pentru verificarea CS, retragerea aprobării, sau interzicerea vânzării sau folosirii recipientelor sub presiune tip CS, în decizia sa organismul de control desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor va indica motivele exacte care stau la baza unei astfel de decizii. Decizia va fi adusă la cunoştinţa părţii sancţionate care, în acelaşi timp va fi informată cu privire la posibilităţile de remediere, conform reglementărilor în vigoare.9.2. Ministerul Industriei şi Resurselor în calitate de autoritate de stat în domeniu, desemnează organismele de inspecţie, având în vedere criteriile minime specificate în Anexa nr. 1.C, astfel încât aceste organisme sa opereze în mod eficient, coordonat şi ireprosabil.9.3. Dacă se constată că nu sunt îndeplinite sau au încetat să fie îndeplinite criteriile minime specificate în Anexa nr. 1.C, Ministerul Industriei şi Resurselor poate retrage numirea acordată unui organism de inspecţie, complet sau doar pentru efectuarea anumitor verificări.9.4. Doar Ministerul Industriei şi Resurselor poate retrage numirea unui organism de inspecţie, pentru acele competente care se înscriu în domeniul autorităţii sale.9.5. Nerespectarea prevederilor prezentelor reglementări tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.  +  Anexa 1.AAprobarea de model CS1. Solicitarea aprobării de model CS1.1. Cererea şi corespondenta referitoare la aprobarea de model CS va fi întocmită în limba română în conformitate cu legislaţia în vigoare în România. Documentele care se anexează la cerere se redactează, sau se traduc după caz, în limba română.1.2. Cererea trebuie să conţină următoarele informaţii:- numele şi adresa firmei producătoare, a reprezentantului sau autorizat, persoana juridică cu sediul în România, şi locul sau locurile de fabricaţie a recipientelor;- categoria recipientului;- scopul utilizării sau utilizarile nepermise;- caracteristicile tehnice;- numele comercial, dacă exista, sau tipul.1.3. Cererea trebuie să fie însoţită de 2 copii ale dosarului tehnic care va cuprinde în special următoarele:1.3.1. O descriere care include:- Specificaţiile materialelor, metodele de construcţie şi calculele de rezistenta ale recipientului;- orice dispozitive de siguranţă utilizate;- locurile unde se vor fixa marcajele pentru aprobare şi pentru verificare specificate în prezentele reglementări tehnice, precum şi celelalte marcaje prevăzute în reglementările specifice recipientului.1.3.2. Desenele de ansamblu, şi când este cazul, desenele de execuţie ale elementelor/reperelor importante ale proiectului.1.3.3. Orice alte informaţii indicate în reglementările specifice recipientului.1.3.4. O declaraţie prin care se certifica faptul că nu s-a mai făcut nici o alta solicitare pentru acelaşi model de recipient.2. Examinarea pentru aprobarea de model CS2.1 Examinarea pentru aprobarea de model CS va fi făcuta pe baza planurilor, şi când este cazul, pe recipiente mostra sau prototip.Examinarea va cuprinde: a) verificarea calculelor proiectului, metodelor de fabricaţie, execuţie şi a materialelor; b) când este cazul, verificarea dispozitivelor de securitate şi a aparatelor de măsurat şi a metodelor de instalare.3. Certificatul şi marcajul pentru aprobarea de model CS3.1 Certificatul menţionat la art. 2.5. al prezentelor reglementări tehnice trebuie să conţină concluziile examinării modelului şi va indica orice condiţii, conform art. 1.3. la care poate fi supusă aprobarea. Certificatul trebuie să fie însoţit de descrierile şi desenele necesare pentru a identifica modelul şi, când este cazul, pentru a explica cum funcţionează.Marcajul pentru aprobarea CS menţionat la art. 2.5. al prezentelor reglementări va fi o litera E stilizata care conţine:3.2. Marcajul descris la art. 2.6. al prezentelor reglementări, reprezentat de litera [E] inversata simetric faţă de axa verticala, conţine în partea superioară aceleaşi informaţii cerute de alin. 3.1, primul alineat şi în partea inferioară, numărul de referinţa al categoriei care nu este supusă aprobării de model CS, dacă se specifică astfel în reglementările specifice recipientului.Un exemplu al acestui marcaj este indicat la alin. 5.2.3.3. Marcajul menţionat la art. 4.7.(a) al prezentelor reglementări este acelaşi cu marcajul pentru aprobarea CS inconjurat de-un hexagon.Un exemplu al acestui marcaj este indicat la alin. 5.3.3.4. Marcajul menţionat la art. 4.7.(b) al prezentelor reglementări este marcajul exceptării de la aprobarea modelului CS inconjurat de un hexagon.Un exemplu al acestui marcaj este indicat la alin. 5.4.4. Înregistrarea certificatului pentru aprobarea de model CSEvidenta certificatelor pentru aprobarea de model CS se va tine într-un registru special constituit la Ministerul Industriei şi Resurselor.5.5. Reglementările specifice recipientului trebuie să cuprindă indicaţii privind locul şi dimensiunile marcajelor referitoare la aprobarea de model CS.Dacă nu se indica altfel în Reglementările tehnice specifice, literele şi numerele din fiecare marcaj trebuie să aibă cel puţin 5 mm înălţime.  +  Anexa 1.BVERIFICAREA CS1. Date Generale1.1. Verificarea CS poate fi efectuată în una sau mai multe etape.1.2. În funcţie de prevederile cuprinse în reglementările specifice recipientului se procedează astfel:1.2.1 Verificarea CS se efectuează într-o singura etapa numai pe recipientele care constituie un întreg atunci când părăsesc fabrica, adică recipientele care, teoretic, pot fi transferate la locul de instalare al acestora fără a fi necesar ca mai întâi să fie demontate.1.2.2 Verificarea recipientelor care nu sunt livrate dintr-o bucata se efectuează în doua sau mai multe etape.1.2.3 Verificarea trebuie să asigure în special faptul ca recipientul este conform modelului aprobat, sau în cazul recipientelor exceptate de la aprobarea de model CS, este conform cerinţelor indicate în respectivele reglementări specifice recipientului.2. Conţinutul Verificării CS2.1 În funcţie de prevederile cuprinse în reglementările specifice recipientului, verificarea CS va cuprinde:- examinarea caracteristicilor materialelor;- verificarea calculelor proiectului, a metodei de fabricaţie, a execuţiei şi a materialelor folosite;- o examinare interioară, care consta într-o verificare a componentelor interioare şi a sudurii;- o încercare la presiune;- verificarea tuturor dispozitivelor de siguranţă şi a aparatelor de măsurat montate pe recipient;- o examinare exterioară a diferitelor părţi ale recipientului;- o încercare de performanţă atunci când aceasta este prevăzută în reglementări specifice recipientului.3. Marcajele pentru verificarea CS3.1. Descrierea marcajelor pentru verificarea CS3.1.1. În funcţie de prevederile cuprinse în reglementările specifice recipientului, marcajele pentru verificarea CS care sunt aplicate conform pct. 3.3., vor fi după cum urmează:3.1.1.1. Marcajul pentru verificarea CS finala va fi compus din două ştampile.3.1.1.1.1. Prima consta din litera "e", care conţine:- în partea superioară, majusculele care identifica statul în care se efectuează verificarea, RO pentru România, împreună cu 1 sau 2 numere care identifica o subdiviziune teritorială, când este cazul;- în partea inferioară, ştampila organismului de inspecţie împreună cu ştampila inspectorului, dacă este cazul.3.1.1.1.2. A doua ştampila consta din data verificării înscrisă într-un hexagon, descris cu precizia cerută de reglementările specifice recipientului.3.1.1.2. Marcajul pentru verificarea CS parţială va consta numai din prima ştampila.*1)-----------*1) Nota explicativă pentru marcajul CS al verificării finale şi pentru marcajul CS al verificării parţiale.Dacă un recipient nu se poate asambla la locul de fabricaţie, sau dacă prin transportare pot fi afectate caracteristicile acestuia, verificarea CS trebuie efectuată după cum urmează:- verificarea recipientului la locul de fabricaţie de către un organism de certificare care, dacă recipientul este conform cerinţelor CS, va aplica ştampila "e" descrisă la 3.1.1.1.1. care este cunoscută ca marcajul pentru verificarea CS parţială.- verificarea finala a recipientului la locul instalării de către un organism de certificare care, dacă recipientul este conform cerinţelor CS, va aplica ştampila descrisă la 3.1.1.1.2 şi care împreună cu marcajul pentru verificarea CS parţială, formează marcajul pentru verificarea CS finala.3.2. Forma şi dimensiunile marcajelor3.2.1. Un exemplu al stampilelor descrise la 3.1.1.1.1. şi 3.1.1.1.2. este ilustrat în figurile 1 şi 2 de mai jos.Reglementările specifice recipientului trebuie să indice locul unde se amplasează şi dimensiunile marcajelor pentru verificarea CS. Dacă nu se indica altfel în reglementările specifice, literele şi numerele fiecărui marcaj trebuie să aibă cel puţin 5 mm înălţime.3.3. Aplicarea marcajelor3.3.1. Marcajul pentru verificarea CS finala va fi aplicat în poziţia cerută pe recipient, când acesta a fost verificat final şi s-a constatat ca este conform cerinţelor CS.3.3.2. Când verificarea se efectuează în mai mult de o faza, marcajul pentru verificarea CS parţială va fi aplicat la locul de fabricaţie pe recipient sau pe o componenta a recipientului care este conform cerinţelor CS în acea faza a procedurii de verificare, şi în locul special indicat pentru poansonare sau în orice alt loc indicat în reglementările specifice recipientului.3.4. Pentru recipientele tip CE provenite din import, majusculele cuprinse în conţinutul marcajelor care identifica statul membru UE care a acordat aprobarea modelului CE sau a efectuat verificarea CE sunt:B pentru Belgia, D pentru Germania, DK pentru Danemarca, EL pentru Grecia, F pentru Franţa, I pentru Italia, IRL pentru Irlanda, L pentru Luxemburg, NL pentru Olanda, UK pentru Marea Britanie.  +  Anexa 1.CCRITERIILE MINIME DE AVUT IN VEDERE LANUMIREA ORGANISMULUI DE INSPECŢIE1. Organismul de inspecţie, directorul sau şi personalul responsabil pentru executarea încercărilor de verificare trebuie să fie alţii decât proiectantul, producătorul, furnizorul sau instalatorul de recipiente pe care aceştia le inspecteaza şi alţii decât reprezentanţii autorizaţi ai acestora. Ei nu se vor implica direct în proiectarea, construcţia, comercializarea sau întreţinerea acestor recipiente şi nici nu vor reprezenta părţile angajate în aceste activităţi. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informaţii tehnice între producător şi organismul de certificare.2. Organismul de inspecţie şi personalul acestuia trebuie să execute încercările de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţa tehnica şi trebuie să fie independenţi de orice presiuni şi stimulente îndeosebi financiare, din partea unor persoane sau grupuri de persoane care au interes în rezultatul verificării şi care ar putea influenţa decizia acestora sau rezultatele verificărilor.3. Organismul de inspecţie trebuie să aibă la dispoziţie personalul necesar şi sa dispună de dotările necesare care să-i permită îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor sale administrative şi tehnice legate de verificare; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentul necesar pentru verificări speciale.4. Personalul organismului de inspecţie trebuie să aibă:- o pregătire temeinica tehnica şi profesională,- cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor încercărilor care trebuie executate şi experienţa adecvată pentru aceste încercări,- abilitatea de a emite certificate, înregistrări şi rapoarte de autentificare a performantelor încercărilor.5. Trebuie garantată imparţialitatea personalului de inspecţie. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependenta de numărul de încercări executate şi nici de rezultatul acestora.6. Organismul de inspecţie trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă dacă răspunderea pentru încercări nu este asumată de către stat pe baza dreptului român sau, pentru încercările care nu sunt efectuate direct de către stat.7. Personalul de inspecţie este obligat sa păstreze secretul profesional cu privire la informaţiile dobândite în exercitarea sarcinilor acestuia care decurg din respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau ale altor reglementări, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de Ministerul Industriei şi Resurselor în calitate de autoritate de stat în domeniu.  +  Anexa 1.DPROCEDURA ACCEPTĂRIIRECIPIENTELOR SUB PRESIUNE IMPORTATE1. Procedura solicitării1.1. În cazul în care un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene doreşte sa exporte în România unul sau mai multe recipiente sub presiune din acelaşi model, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, va înainta o cerere scrisă la organismul de control desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor1.2. Excepţie de la pct. 1.1. se poate face în cazul recipientelor sub presiune proiectate şi fabricate pentru o instalatie complexa conform documentaţiei tehnice şi specificatiilor furnizate de clientul din România sau de o firma de consultanţa numita de acesta, când organismul de inspecţie poate fi ales de client din ţara producătorului, cu condiţia ca organismul de control să fie de acord.1.3. Solicitarea scrisă menţionată la pct. 1.1. va fi însoţită de un dosar care va conţine următoarele:- numele clientului sau importatorului;- desene şi calcule referitoare la recipientele sub presiune;- specificăţiile de materiale;- proceduri de sudura şi normele de sudura aplicate;- indicaţii privind tratamentul termic aplicat,- procedura şi metodele de control nedistructiv;- dotarea cu dispozitive de securitate şi control;- placa de timbru a fabricantului, eticheta de firma, etc.- instrucţiuni de exploatare şi de întreţinere;- copia certificatului pentru aprobare de model CE;- adresele spaţiilor de depozitare de pe teritoriul României;- orice alte informaţii pe care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridică cu sediul în România, considera ca pot ajuta la obţinerea aprobării.Documentele vor fi înaintate în 4 exemplare în limba română sau în orice alta limba acceptată de comun acord cu organismul de inspecţie.2. Procedura acceptării2.1 Dacă se constată că dosarul primit conţine toate informaţiile cerute la pct. 1 din prezenta anexa, răspunsul se va transmite într-o perioadă de maximum 15 zile de la data înregistrării.2.2 Dacă se constată că dosarul primit nu conţine toate informaţiile cerute, răspunsul se va transmite în maximum 15 zile de la data înregistrării, solicitantul fiind informat cu privire la detaliile care lipsesc. După completarea dosarului se va proceda ca la pct. 2.1.2.3 În urma examinării dosarului pot rezultă situaţiile următoare:2.3.1. Dacă recipientul sau recipientele sub presiune dintr-un singur model, care au fost, sau vor fi fabricate în conformitate cu documente relevante şi satisfac cerinţele cuprinse în reglementările tehnice, sau ar putea fi acceptate dacă este posibila acordarea unei derogări de la aceste cerinţe, organismul de control va acorda avizul necesar importului, în maxim 60 de zile.2.3.2. Dacă în urma examinării recipientul sau recipientele sub presiune dintr-un singur model care, au fost sau vor fi fabricate în conformitate cu documente relevante, dar nu satisfac cerinţele reglementărilor tehnice şi cărora nu li se poate acorda o derogare de la aceste cerinţe, organismul de control va notifica în consecinţa solicitantul în maximum 60 de zile, indicind în mod obligatoriu care prevederi trebuie respectate pentru ca recipientele sub presiune să fie acceptate. De asemenea, organismul de control va informa solicitantul cu privire la cerinţele pentru proiectare şi fabricaţie, precum şi cu privire la verificările, încercările şi inspecţiile prevăzute de legislaţia pentru recipientele sub presiune în vigoare în România. La primirea dosarului modificat se va proceda ca la pct. 2.3.1Criteriile folosite de organismul de control desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru acordarea sau refuzarea derogărilor menţionate la pct. 2.3.1. şi 2.3.2. sunt cele prevăzute în reglementările tehnice aplicate în mod curent pentru producătorii din România.2.4. Taxele cuvenite pentru examinarea dosarului, precum şi pentru alte lucrări legate de completarea şi/sau modificarea acestuia, vor fi conform "Prescripţiilor Tehnice" colecţia ISCIR.3. Toate planurile şi documentele înaintate organismului de control desemnat de Ministerul Industriei şi Resurselor vor avea caracter confidenţial.-------