ACORD din 25 octombrie 1999de cooperare economică între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 5 septembrie 2001



    Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, denumite în continuare părţi contractante,recunoscând cooperarea economică drept o componenta esenţială şi indispensabila a dezvoltării, pe bază de încredere reciprocă, ferma şi durabila, a relaţiilor bilaterale dintre cele doua părţi contractante şi a popoarelor lor,animate de dorinţa asigurării unei cresteri economice constante şi a utilizării eficiente a resurselor lor naturale şi umane,dorind sa promoveze, sa întărească şi sa dezvolte în continuare relaţiile de cooperare economică bilaterala în interesul popoarelor lor,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părţile contractante vor promova şi vor dezvolta, în conformitate cu legile şi cu reglementările în vigoare în cele doua tari, cooperarea economică dintre România şi Statul Kuwait.  +  Articolul 2Domeniile de interes privind cooperarea, menţionate în acest acord, includ în particular, fără a fi limitate la acestea, următoarele:1. încurajarea realizării de proiecte economice, financiare, comerciale, bancare, industriale, turistice, de servicii, de transport şi de dezvoltare tehnica între cele doua tari;2. încurajarea schimbului de diferite bunuri, inclusiv de materii prime, combustibili şi servicii, între cele doua părţi contractante;3. încurajarea schimbului şi pregătirii de specialişti pentru programe specifice de cooperare;4. protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;5. încurajarea, facilitarea şi promovarea investiţiilor reciproce.  +  Articolul 3Părţile contractante vor intensifica cooperarea economică dintre instituţiile şi organizaţiile lor, inclusiv dintre firmele din cele doua tari, pentru stabilirea de relaţii directe şi pentru realizarea unor proiecte de cooperare economică, precum şi înfiinţarea de societăţi mixte şi firme în diferite domenii de cooperare.  +  Articolul 4Părţile contractante vor incuraja investiţiile şi fluxurile de capital, bunuri şi servicii dintre cele doua tari, în conformitate cu legile şi cu reglementările în vigoare în cele doua state.  +  Articolul 5Părţile contractante vor incuraja, în conformitate cu legile şi cu reglementările în vigoare în fiecare ţara, extinderea contactelor şi a schimbului de experienta în domeniile de interes reciproc, pentru a asigura un climat de înţelegere şi avantaj reciproc, inclusiv programe specifice de cooperare bazate pe contacte directe şi schimburi de vizite la nivel de delegaţii şi de reprezentanţi economici, şi organizarea de expoziţii, în vederea consolidării relaţiilor economice şi de cooperare dintre ele, după cum urmează: a) încurajarea cooperării în domeniul executării de prospecţiuni, explorari şi exploatări ale unor minerale utile în cele doua state sau în terţe tari; b) executarea de studii, proiecte, construcţii şi punerea în funcţiune a unor obiective social-economice în cele doua tari, precum şi modernizarea capacităţilor de producţie existente; c) cooperarea în producţia de maşini, echipamente şi de alte produse, componente şi piese de schimb, astfel încât să fie satisfacute cererile existente în cele doua tari, precum şi exportul pe terţe pieţe; d) fabricarea în comun a anumitor mărfuri prin utilizarea capacităţilor productive existente în cele doua tari; e) constituirea de societăţi mixte şi a altor forme de asociere care să fie convenite de operatorii economici din cele doua tari; f) utilizarea porturilor, a zonelor libere şi a celor mai avantajoase cai de transport între cele doua tari; g) transferul şi schimbul de tehnologie, know-how, publicaţii, informaţii şi documentaţii tehnice; h) pregătirea de personal şi schimburi de experienta; i) cooperarea pe terţe pieţe în domenii de interes reciproc.Modalităţile de cooperare menţionate mai sus nu sunt exclusive, operatorii economici fiind în măsura sa convină şi alte forme în funcţie de interesul pe care îl manifesta.  +  Articolul 6În conformitate cu regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului, părţile contractante vor adopta măsurile cuvenite pentru a asigura protecţia şi utilizarea adecvată a patentelor, a marcilor de comerţ şi industriale, a secretelor comerciale şi a altor drepturi de proprietate intelectuală deţinute de persoane fizice şi juridice din cele doua state, în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare din fiecare ţara, precum şi cu convenţiile internaţionale la care acestea sunt parte.  +  Articolul 7Părţile contractante şi instituţiile, organizaţiile şi entitatile lor legale pot, dacă considera necesar, sa încheie acorduri sau contracte specifice în baza prezentului acord în domeniile de cooperare menţionate mai sus, precum şi pentru alte proiecte speciale convenite de părţi.Condiţiile detaliate ale cooperării economice vor fi stabilite în mod individual pentru fiecare proiect prin contracte şi acorduri încheiate de firmele din cele doua tari.  +  Articolul 81. În vederea asigurării aplicării prevederilor prezentului acord se va constitui un comitet mixt pentru cooperare economică, din care vor face parte reprezentanţi ai celor două părţi contractante.Comitetul mixt se va întruni, cu acordul părţilor contractante, alternativ în capitalele celor două tari.2. Comitetul mixt va fi autorizat sa abordeze, inter alia, următoarele: a) promovarea, coordonarea şi evaluarea cooperării economice dintre părţile contractante; b) analizarea propunerilor vizând aplicarea prezentului acord, precum şi a altor înţelegeri rezultate din acesta; c) elaborarea de recomandări în vederea eliminării obstacolelor ce pot aparea în derularea oricărui proiect ce poate fi realizat în conformitate cu prevederile acestui acord.3. În cadrul Comitetului mixt se vor conveni, dacă se considera necesar, subcomitete de experţi pe probleme economice, de politici financiare şi de alta natura, în care se va face schimb de opinii şi de experienta şi se vor formula recomandări ministerelor competente ale părţilor contractante.  +  Articolul 91. Prevederile acestui acord nu vor afecta acordurile bilaterale şi nici drepturile şi obligaţiile părţilor contractante în cadrul acordurilor multilaterale la care acestea sunt parte.2. De asemenea, prevederile prezentului acord nu limitează drepturile fiecărei părţi contractante de a adopta şi de a aplica măsurile pe care le considera necesare pentru protejarea siguranţei naţionale, a sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor şi plantelor, precum şi pentru protecţia resurselor neregenerabile, a patrimoniului naţional artistic, istoric şi arheologic.3. Orice diferend ce poate interveni în legătură cu interpretarea şi aplicarea acestui acord va fi reglementat în cadrul Comitetului mixt sau prin consultări, la solicitarea oricăreia dintre părţile contractante.  +  Articolul 101. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea prevederilor lor constituţionale cerute pentru acest scop.2. Prezentul acord poate fi revizuit şi/sau amendat la solicitarea oricăreia dintre părţile contractante numai prin acordul scris al acestora şi va intra în vigoare pe baza aceleiaşi proceduri menţionate la paragraful 1.3. Prezentul acord este valabil o perioadă de 5 (cinci) ani şi va fi prelungit prin tacită reconducţiune pe noi perioade succesive de 1 (un) an, cu condiţia ca nici una dintre părţile contractante sa nu fi notificat în scris, cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de expirare, încetarea valabilităţii lui.4. După încetarea valabilităţii prezentului acord prevederile sale şi cele ale contractelor separate, precum şi ale înţelegerilor încheiate în baza acestuia vor continua sa guverneze obligaţiile restante şi neexecutate sau proiectele asumate ori începute înainte de data denunţării, ca şi cum prezentul acord nu a fost denunţat sau nu şi-a încetat valabilitatea.Semnat la Kuwait la 25 octombrie 1999, corespunzând cu 16 Rajab 1420H, în doua exemplare originale, în limbile română, arabă şi engleza, toate textele fiind egal autentice.În caz de divergenţe de interpretare textul în limba engleza va prevala.Pentru Guvernul României,Sorin Potanc,secretar de statla Ministerul Industriei şi ComerţuluiPentru Guvernul Statului Kuwait,Abdul Mohsin Yousef Al-Hunaif,ministru adjunctla Ministerul Finanţelor-------