ORDIN nr. 541 din 8 august 2001privind încadrarea pe perioada determinata, obţinerea titlului de medic specialist şi a gradului de medic primar de către cetăţenii români care au efectuat studiile medicale şi/sau de specializare în afară României
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 3 septembrie 2001    Ministrul sănătăţii şi familiei,vazand Referatul comun al Direcţiei generale management, resurse umane şi concursuri şi Direcţiei generale de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali nr. DB/7.160 din 3 august 2001,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Încadrarea temporară a medicilor de medicina generală şi a medicilor stomatologi, cetăţeni români care au efectuat studiile medicale şi/sau de specializare în afară României, cu diploma de medic atestata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România, şi anul de stagiu efectuat, se face numai după parcurgerea unui stagiu cu durata de 6 luni, pentru adaptarea la viaţa clinica, pentru familiarizarea cu reglementările în domeniul medical şi cu programele de sănătate din România, precum şi pentru parcurgerea bibliografiei specifice.La sfârşitul stagiului medicii respectivi vor susţine un examen din disciplinele de baza (medicina interna, chirurgie, pediatrie, obstetrica-ginecologie şi, respectiv, stomatologie), care, o dată promovat, le da dreptul sa profeseze medicina generală, respectiv stomatologia în România.Examenul de sfârşit de stagiu va fi susţinut cu o comisie de examinare numita prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.Examenul va consta într-un test grila cuprinzând 100 de întrebări cu unul sau mai multe raspunsuri corecte, din tematica generală stabilită la admiterea în rezidentiat pentru specialitatea medicina de familie. Pentru promovare candidaţii trebuie să obţină minimum 50% din punctajul maxim posibil.Pe perioada stagiului medicii pot fi încadraţi în unităţi sanitare publice sau private din România cu contract individual de muncă pe perioada determinata (6 luni) şi pot fi salarizaţi în limita resurselor de posturi ale unităţilor sanitare.  +  Articolul 2Medicii care au efectuat studiile medicale şi/sau de specializare în afară României, cetăţeni români cu domiciliu stabil în România, care au diploma de medic atestata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi care sunt specialişti atestaţi în afară României, se vor putea prezenta la examenul de confirmare în specialitate numai după promovarea examenelor modulelor prevăzute în curriculumul de pregătire pentru specialitatile respective.Examenul de confirmare ca specialist va fi susţinut în sesiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru rezidentii care încheie stagiul de pregătire, sesiuni prevăzute în calendarul de examene şi concursuri din anul respectiv.Medicii care au efectuat studiile medicale şi/sau de specializare în afară României, cetăţeni români cu domiciliul stabil în România, care au diploma de medic atestata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi care se afla în pregătire în afară României, pot continua pregătirea în specialitate numai după promovarea concursului de rezidentiat din România pentru specialitatea respectiva.  +  Articolul 3Ocuparea prin concurs a unui post în specialitate se face numai după obţinerea titlului de medic specialist.Condiţia de vechime pentru obţinerea titlului de medic primar curge de la data emiterii ordinului de confirmare în specialitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4Absolvenţii facultăţilor de medicina din alte tari, cetăţeni români cu diploma de medic atestata de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care nu desfăşoară activitate într-o specialitate sau nu se afla în stagii de pregătire, se pot prezenta la concursurile de rezidentiat aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin se aplică celor care până în prezent nu au promovat examenul de medic specialist sau nu au obţinut dreptul de libera practica în România.  +  Articolul 6Orice prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 7Direcţia generală management, resurse umane şi concursuri, Direcţia generală de perfecţionare postuniversitară a medicilor, farmacistilor şi asistentilor medicali, precum şi celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos────────────────