ORDONANTA nr. 81 din 30 august 2001privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 1 septembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Administraţie, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice. (2) Institutul Naţional de Administraţie are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Institutul Naţional de Administraţie este organizat şi funcţionează sub patronajul primului-ministru al României.  +  Articolul 2 (1) Institutul Naţional de Administraţie elaborează strategia şi asigura formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţie, pentru funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora, din administraţia publică centrala şi locală, precum şi pentru alte persoane interesate. (2) Institutul Naţional de Administraţie realizează studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice, dezvolta relaţii de colaborare cu alte instituţii din domeniul administraţiei, din ţara sau din străinătate. (3) Institutul Naţional de Administraţie este abilitat sa certifice şi sa acorde atestate de conformitate cu standardele internaţionale de calitate din domeniu, pentru administraţiile publice locale. (4) Institutul Naţional de Administraţie se poate asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare şi de perfecţionare, cu instituţii de învăţământ superior din ţara, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate.  +  Articolul 3 (1) Institutul Naţional de Administraţie este condus de un consiliu de administraţie format din câte un reprezentant al următoarelor instituţii şi organizaţii: Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Secretariatul General al Guvernului, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de Administraţie, Federaţia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din România. (2) Ministerele prevăzute la alin. (1) şi Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici sunt reprezentate de persoane care au funcţia de secretar de stat, director general sau o funcţie echivalenta. Reprezentantul Institutului Naţional de Administraţie este directorul general al acestuia. (3) Desemnarea persoanelor care formează consiliul de administraţie se face în termen de cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Consiliul de administraţie se constituie prin ordin al ministrului administraţiei publice, pentru un mandat de 4 ani. Membrii consiliului de administraţie nu pot participa la şedinţele acestuia prin reprezentare. (5) Preşedintele consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Administraţie este reprezentantul Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 4 (1) Conducerea executivă a Institutului Naţional de Administraţie este asigurata de un director general cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice. (2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct cu rang de subsecretar de stat. (3) Directorul general adjunct este numit prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea directorului general al Institutului Naţional de Administraţie. (4) Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit. (5) Institutul Naţional de Administraţie are un secretar general, căruia i se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.  +  Articolul 5Institutul Naţional de Administraţie organizează următoarele forme de pregătire profesională: a) cursuri de formare profesională specializată în administraţia publică, de 2 ani, pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durata cu diploma de licenţă, în vârsta, de regula, de până la 30 de ani inclusiv; b) cursuri de formare continua în administraţie, de un an, pentru funcţionarii publici, pentru persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru alte persoane interesate, în vârsta, de regula, de până la 45 de ani inclusiv; c) cursuri de formare continua de scurta durata, de până la 3 luni, pentru funcţionarii publici din administraţia centrala, pentru prefecţi, subprefecţi, presedinti şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, secretarii generali ai judeţelor, secretarii generali ai prefecturilor, precum şi pentru secretarii municipiilor.  +  Articolul 6 (1) Admiterea la cursurile prevăzute la art. 5 lit. a) se face în urma promovării unui concurs naţional organizat anual de Institutul Naţional de Administraţie. Pe durata cursurilor cursanţii au statut de funcţionar public debutant sau definitiv, după caz. (2) Înscrierea la cursurile prevăzute la art. 5 lit. b) şi c) se face la recomandarea unităţii din care provin persoanele respective.  +  Articolul 7Salariul debutantilor este asigurat de Institutul Naţional de Administraţie sau, după caz, de instituţiile trimitatoare, iar al funcţionarilor publici definitivi, numai de instituţiile care i-au trimis la cursuri.  +  Articolul 8Persoanele care urmează cursuri la Institutul Naţional de Administraţie sunt obligate sa încheie, înainte de începerea cursurilor, o convenţie prin care se angajează sa lucreze în administraţia publică, de regula, în instituţia care i-a trimis, o perioadă de cel puţin 5 ani. În cazul nerespectării acestei convenţii, cursanţii vor suporta cheltuielile de şcolarizare. Fac excepţie cazurile în care aceştia nu mai deţin posturile respective din motive neimputabile lor sau în cazul transferului în interesul serviciului pe un alt post similar.  +  Articolul 9Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecturile şi autorităţile administraţiei publice locale vor încadra, de regula, absolvenţi ai Institutului Naţional de Administraţie, cu respectarea legii.  +  Articolul 10 (1) Finanţarea Institutului Naţional de Administraţie se asigura din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizări, donaţii ale unor persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, din programe cu finanţare interna şi internationala, precum şi din sume alocate de la bugetul de stat, în condiţiile legii. (2) Disponibilităţile din venituri proprii rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează pentru anul următor, urmând a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a Institutului Naţional de Administraţie. (3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de Institutul Naţional de Administraţie se stabileşte de consiliul de administraţie, cu acordul Ministerului Administraţiei Publice.  +  Capitolul 2 Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală  +  Articolul 11 (1) Centrele teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se reorganizează sub forma de centre regionale de formare continua pentru administraţia publică locală, instituţii publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea metodologică a Institutului Naţional de Administraţie. (2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) au sediul în municipiile Bucureşti, Craiova, Calarasi, Iaşi, Cluj-Napoca şi Sibiu. (3) Se înfiinţează centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală, instituţii publice cu personalitate juridică, în coordonarea metodologică a Institutului Naţional de Administraţie, cu sediul în municipiile Constanta şi Timişoara.  +  Articolul 12 (1) Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală sunt conduse de un consiliu de administraţie format din 9 membri. (2) Consiliul de administraţie al centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală este format din: preşedinţii consiliilor judeţene din regiunea de dezvoltare respectiva, primarul municipiului pe raza căruia îşi are sediul centrul regional, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi 1-2 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei Publice. (3) Mandatul consiliului de administraţie al centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală este de 4 ani, similar mandatului aleşilor locali.  +  Articolul 13 (1) Conducerea executivă a centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală este asigurata de un director general, numit de directorul general al Institutului Naţional de Administraţie, în urma promovării unui concurs organizat în condiţiile legii. (2) Directorul general este funcţionar public de conducere. (3) Directorii generali ai centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală sunt membri de drept ai consiliilor de administraţie, indeplinind şi funcţia de preşedinte al acestora.  +  Articolul 14Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală organizează cursuri de perfecţionare continua de scurta durata, de până la 3 luni, pentru: a) alesii locali, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 5 lit. c); b) funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene şi al prefecturilor; c) personalul din serviciile publice comunitare şi din alte servicii publice locale; d) alte persoane interesate.  +  Articolul 15 (1) Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală realizează, pe lângă activitatea prevăzută la art. 14, şi următoarele activităţi: studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice şi dezvolta relaţii de colaborare cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice din ţara sau din străinătate. (2) Centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală se pot asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare şi de perfecţionare, cu instituţii de învăţământ superior din ţara, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea cheltuielilor centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală se asigura din venituri extrabugetare provenite din taxe de participare la cursuri, sponsorizări, donaţii ale unor persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, din programe cu finanţare interna şi internationala. (2) Disponibilităţile din venituri proprii, rămase neutilizate la sfârşitul anului, se reportează pentru anul următor, urmând a fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale acestora. (3) Cuantumul taxelor de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală se stabileşte de consiliul de administraţie al fiecărui centru, cu acordul Ministerului Administraţiei Publice. (4) Taxa de participare la cursurile organizate de centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală se suporta de către unitatea din care provin cursanţii respectivi sau de către persoanele fizice interesate. (5) Cheltuielile necesare infiintarii centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală la Constanta şi Timişoara, se suporta din bugetele judeţelor arondate.  +  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile participanţilor la cursuri  +  Articolul 17Funcţionarii publici, alesii locali, precum şi personalul angajat cu contract individual de muncă în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a-şi perfectiona pregătirea în domeniul administraţiei publice, urmând cursurile de formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.  +  Articolul 18Autorităţile şi instituţiile din administraţia publică au obligaţia sa trimită anual la cursuri de perfecţionare continua categoriile de personal prevăzute la art. 17.  +  Articolul 19 (1) Pe perioada în care urmează cursuri de perfecţionare a pregătirii în domeniul administraţiei publice, cursanţii au dreptul la salariul de baza şi la celelalte sporuri, în condiţiile legii. (2) În cazul în care cursurile sunt organizate în alta localitate decât aceea de domiciliu, cursanţii beneficiază de indemnizaţia de delegare, potrivit legii, cheltuielile de cazare fiind suportate de autoritatea sau de instituţia publică din care provin.  +  Articolul 20Cheltuielile pentru cursurile de formare şi perfecţionare profesională pentru alesii locali, organizate de instituţiile specializate, se suporta din bugetele locale, conform hotărârii consiliului local sau consiliului judeţean.  +  Articolul 21Pentru acoperirea cheltuielilor de formare continua potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, autorităţile publice locale au obligaţia sa prevadă în bugetul anual propriu o cota de cel puţin 1% din cheltuielile de personal.  +  Capitolul 4 Certificatele de absolvire  +  Articolul 22Institutul Naţional de Administraţie şi centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală atesta formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională specializată în administraţie prin eliberarea certificatelor de absolvire a cursurilor.  +  Articolul 23 (1) Certificatele de absolvire a cursurilor organizate de Institutul Naţional de Administraţie, cu o durată de cel puţin 3 luni, înlocuiesc pentru anul absolvirii evaluarea anuală a activităţii funcţionarilor publici şi a celorlalte categorii de personal. (2) Certificatele de absolvire a cursurilor vor fi luate în considerare la avansarea în grad sau în clasa a funcţionarilor publici, de către autorităţile şi instituţiile publice. (3) Certificatele de absolvire a cursurilor cu o durată mai mica de 3 luni sunt luate în considerare la avansarea în grad sau în clasa a funcţionarilor publici şi a celorlalte categorii de personal, după caz.  +  Articolul 24 (1) Absolvenţii cursurilor de formare profesională specializată în administraţie de lungă durata sunt numiţi funcţionari publici definitivi, în condiţiile legii. (2) Durata cursurilor se ia în considerare la calculul vechimii în funcţia publică sau, după caz, în funcţii de specialitate.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 25Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile reşedinţa de judeţ în care funcţionează centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală vor asigura spaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor acestora.  +  Articolul 26Membrii consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Administraţie, respectiv membrii consiliilor de administraţie ale centrelor organizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe primesc o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.  +  Articolul 27 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală devin titulare de drept ale contractelor şi programelor de asistenţa interna şi externa derulate de centrele teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală. (2) Patrimoniul şi programele Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală sunt preluate de Institutul Naţional de Administraţie.  +  Articolul 28Institutul Naţional de Administraţie şi centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală pot solicita sprijinul, inclusiv cu personal de specialitate, Ministerului Administraţiei Publice, altor ministere, altor autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi institutelor de cercetare şi instituţiilor de învăţământ superior.  +  Articolul 29 (1) Modul de funcţionare a Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continua pentru administraţia publică locală, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi, precum şi arondarea unităţilor administrativ-teritoriale la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, Ministerul Administraţiei Publice poate aproba norme metodologice şi regulamente de funcţionare şi organizare pentru Institutul Naţional de Administraţie şi pentru centrele regionale de formare continua pentru administraţia publică locală.  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Hotărârea Guvernului nr. 850/1998 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală şi a centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------