ORDONANȚA nr. 78 din 30 august 2001pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul UNICLegea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 17 noiembrie 2000, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 se abroga.2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) în scopul realizării politicii naționale de utilizare eficienta a energiei, agenții economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol, precum și autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația sa întocmească programe proprii de eficienta energetica, în care vor include:a) măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implica investiții majore;b) măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiții pentru care se vor întocmi studiile de fezabilitate.3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Sinteza programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei naționale, elaborata de Agenția Română pentru Conservarea Energiei, se aproba anual de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor.4. Capitolul IV "Standarde de eficienta energetica" va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IVAtribuții și raspunderi  +  Articolul 8(1) Agenția Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate la nivel național în domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridică, autonomie funcțională, organizatorică și financiară, aflat în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, cu finanțare din venituri extrabugetare și din alocații de la bugetul de stat.(2) Organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei se aproba prin hotărâre a Guvernului, avându-se în vedere următoarele atribuții și responsabilități principale:a) elaborarea politicii naționale de utilizare eficienta a energiei împreună cu Ministerul Industriei și Resurselor și supunerea spre aprobare Guvernului o dată cu politica energetica naționala, ca parte a acesteia;b) implementarea și monitorizarea politicii naționale de eficienta energetica și a programelor de utilizare eficienta a energiei;c) cooperarea cu instituțiile și organismele interne și internaționale în vederea utilizării eficiente a energiei și reducerii impactului negativ asupra mediului;d) participarea la elaborarea de norme și reglementări tehnice în scopul creșterii eficientei energetice pentru aparate, echipamente, utilaje de producere, transport, distribuție și consum de energie pentru clădiri, precum și pentru alte domenii de activitate;e) certificarea conformitatii aparatelor, echipamentelor și utilajelor pe baza măsurătorilor și încercărilor efectuate, conform prevederilor reglementărilor tehnice;f) autorizarea persoanelor fizice și juridice care au dreptul sa realizeze bilanțuri energetice;g) coordonarea programelor de eficienta energetica finanțate de instituții sau de organizații internaționale în baza unor acorduri guvernamentale;h) evaluarea tehnica și avizarea proiectelor de investiții în domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finanțare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic și din alte surse interne și externe la dispoziția Guvernului;i) elaborarea sintezei programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei naționale;j) cooperarea cu instituțiile abilitate, în vederea realizării balantelor energetice și formării unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, a realizării unor scenarii pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica la nivel național;k) acordarea de consultanța gratuita autorităților administrației publice locale în elaborarea și aplicarea proiectelor de creștere a eficientei energetice, administratorilor clădirilor publice, ai celor cu destinația de locuinta și agenților comerciali;l) elaborarea și coordonarea programelor de pregătire și instruire, precum și atestarea personalului cu atribuții în domeniul gestiunii energiei;m) avizarea împreună cu ministerele de resort, după caz, a programelor proprii de eficienta energetica, întocmite de consumatori, în condițiile prezentei legi.(3) Agenția Română pentru Conservarea Energiei este condusă de un președinte, numit prin ordin al ministrului industriei și resurselor. Președintele este salarizat potrivit dispozițiilor legale în vigoare, la nivelul funcției de secretar general adjunct.  +  Articolul 9Agenția Română pentru Conservarea Energiei, în colaborare cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, asigura supravegherea pieței pentru respectarea reglementărilor tehnice privind eficienta energetica.5. Capitolul V - Atribuții și raspunderi - va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VReglementări tehnice privind eficienta energetica  +  Articolul 10(1) La propunerea Agenției Române pentru Conservarea Energiei Ministerul Industriei și Resurselor emite reglementări tehnice privind eficienta energetica pentru aparate, echipamente și utilaje cu consum mare de energie.(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței cu consultarea Agenției Române pentru Conservarea Energiei emite reglementări tehnice privind eficienta energetica în clădiri, precum și pentru acordarea certificatului energetic pentru clădiri, în condițiile legii.(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței coordonează activitatea de stabilire și elaborare a reglementărilor tehnice privind eficienta energetica și stabilește criteriile, procedurile și condițiile pentru calculul coeficientului de transfer de căldură al materialelor de construcții și al coeficientului de transfer global al clădirilor.(4) Alte ministere de resort în colaborare cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei vor emite reglementări tehnice privind eficienta energetica, după caz.  +  Articolul 11Producătorii și importatorii de aparate, utilaje și echipamente pentru care au fost elaborate reglementări tehnice privind eficienta energetica nu le pot introduce pe piața decât cu condiția respectării acestor reglementări tehnice.  +  Articolul 12(1) Producătorii de aparate, utilaje și echipamente pentru care au fost elaborate reglementări tehnice privind eficienta energetica, au obligația să efectueze sau să solicite efectuarea încercărilor și măsurătorilor stabilite prin actele normative în vigoare pentru certificarea conformitatii, după caz.(2) Certificarea conformitatii pe baza încercărilor și măsurătorilor efectuate conform reglementărilor tehnice se face pe bază de taxe de laboratoare și/sau de organisme de specialitate notificate de ministerele de resort.6. Articolul 16 devine articolul 13 și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligați:a) să respecte reglementările tehnice în vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, întreținerea, repararea instalațiilor proprii și a receptoarelor de energie, precum și dotarea acestora cu aparate de măsura și control;b) sa dispună de un sistem propriu de evidenta și monitorizare a consumurilor energetice și sa pună la dispoziție instituțiilor abilitate informații privind consumurile energetice și indicatorii de eficienta energetica.(2) Consumatorii de energie, persoane fizice, sunt obligați sa ia măsuri pentru dotarea cu aparate de măsura și control individuale.7. La articolul 17, care devine articolul 14, alineatul (3) se abroga.8. Litera c) a alineatului (1) al articolului 18, care devine articolul 15, va avea următorul cuprins:c) în condițiile convenite cu consumatorii, producătorii și furnizorii de energie electrica și termica pot desfășura activități de informare, consultanța, finanțare, precum și executări de lucrări în vederea creșterii eficientei utilizării combustibililor și a energiei în instalațiile ce le dețin.9. Articolul 19 devine articolul 16.10. Articolul 20 devine articolul 17.11. Articolul 21 devine articolul 18 și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Pentru realizarea obiectivelor propuse de prezenta lege și pentru facilitarea investițiilor care au ca scop principal creșterea eficientei energetice consumatorii de energie pot beneficia de sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, instituit conform Legii nr. 136/1994, în limita a maximum 50% din valoarea acestora.(2) Finanțarea proiectelor de eficienta energetica din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se aproba potrivit prevederilor legale în vigoare.12. Alineatul (3) al articolului 22, care devine articolul 19, va avea următorul cuprins:(3) Importurile de aparate, utilaje și echipamente destinate realizării proiectelor de creștere a eficientei energetice beneficiază de scutire de taxe vamale aprobate prin ordine comune ale ministrului industriei și resurselor, ministrului afacerilor externe și ministrului finanțelor publice, care au la baza propunerile Agenției Române pentru Conservarea Energiei.13. Articolul 23 devine articolul 20 și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Cuantumul și procedura de acordare a stimulentelor fiscale și financiare prevăzute la art. 17-19 se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor.14. Următoarele articole se renumeroteaza în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  ------------