ACORD DE ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA*) din 17 iunie 1999între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, actionand ca Agenţie de implementare pentru Facilitatea globală de mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 26 august 1999  Asistenţa financiară nerambursabilă FGM numărul TF 022499 ROFACILITATEA GLOBALĂ DE MEDIU(Proiectul "Managementul conservării biodiversitatii")-------------- Notă *) TraducereAcord, datat 17 iunie 1999, între România (Primitorul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), actionand ca Agenţie de implementare a Facilitatii globale de mediu (FGM), cu privire la fondurile nerambursabile furnizate în cadrul Asistenţei financiare FGM de către anumiti membri ai Băncii în calitatea lor de participanţi la FGMAvând în vedere ca:(A) Banca, în conformitate cu Rezoluţia nr. 91-5 din 14 martie 1991 a directorilor executivi ai Băncii, a înfiinţat FGM pentru a sprijini protejarea mediului înconjurător şi a promova prin aceasta o dezvoltare economică susţinută şi sanatoasa din punct de vedere al mediului;(B) ca urmare a restructurării FGM, în baza adoptării Rezoluţiei nr. 94-2 din 24 mai 1994 de către directorii executivi ai Băncii, s-a continuat cu astfel de aranjamente şi, printre altele, s-a înfiinţat Fondul FGM, iar Banca a fost numita în calitate de depozitar al Fondului FGM (Rezoluţia nr. 94-2);(C) cea de-a doua realimentare a Fondului FGM a fost aprobată pe baza celor stabilite prin Rezoluţia nr. 98-2 din 14 iulie 1998 a directorilor executivi ai Băncii (Rezoluţia nr. 98-2);(D) Primitorul, fiind satisfăcut de fezabilitatea şi de prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a cerut asistenţa din resursele Fondului FGM pentru finanţarea Proiectului, iar cererea menţionată fiind aprobată în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de înfiinţare a Facilitatii globale de mediu restructurate, aprobate prin Rezoluţia nr. 94-2, Proiectul urmând să fie finanţat din contribuţiile la Fondul FGM în conformitate cu Rezoluţia nr. 98-2, care poate include fonduri transferate din prima alimentare a Fondului FGM în conformitate cu Rezoluţia nr. 94-2; şiavând în vedere ca Banca a fost de acord ca, pe baza, între altele, a celor de mai sus, sa acorde Primitorului o asistenţa financiară nerambursabilă FGM în termenii şi în condiţiile stabilite prin acest acord,părţile convin după cum urmează:  +  Articolul 1Condiţii generale; definiţiiSecţiunea 1.01. a) Următoarele prevederi ale "Condiţiilor generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie ale Băncii", datate 1 ianuarie 1985 (asa după cum au fost amendate în data de 2 decembrie 1997), cu modificările stabilite în paragraful b) al acestei secţiuni (Condiţii generale), constituie parte integrantă din acest acord:
       
    (i)art. I;
    (ii)secţiunile 2.01 (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (18) şi (20), 2.02 şi 2.03;
    (iii)secţiunea 3.01;
    (iv)secţiunea 4.01 şi prima propoziţie a secţiunii 4.09;
    (v)art. V;
    (vi)secţiunile 6.01, 6.02 (a), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (k), (l), (m), (n), (o) şi (p), 6.03, 6.04 şi 6.06;
    (vii)secţiunea 8.01 (b);
    (viii)secţiunile 9.01 (a) şi (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09;
    (ix)secţiunile 10.01, 10.03 şi 10.04;
    (x)art. XI; şi
    (xi)art. XII.
  b) Condiţiile generale vor fi modificate după cum urmează:
       
    (i)un nou paragraf va fi adăugat la sfârşitul secţiunii 2.01 şi se va citi după cum urmează: "termenul drepturi speciale de tragere şi simbolul DST înseamnă drepturi speciale de tragere, astfel după cum au fost evaluate de către Fondul Monetar Internaţional în conformitate cu statutul său";
    (ii)termenul Banca, oriunde este utilizat în Condiţiile generale în altă parte decât în secţiunile 2.01 (8) şi 6.02 (f) din acestea, şi ultima utilizare a acestui termen în secţiunea 5.01 din acestea înseamnă Banca, acţionând ca Agenţie de implementare a FGM, cu excepţia secţiunii 6.02, unde termenul Banca va include, de asemenea, Banca acţionând în propria sa calitate;
    (iii)termenul Împrumutat, ori de câte ori este folosit în Condiţiile generale, înseamnă Primitorul;
    (iv)termenul Acord de împrumut, ori de câte ori este folosit în Condiţiile generale, înseamnă acest acord;
    (v)termenul Împrumut şi împrumut, ori de câte ori este folosit în Condiţiile generale, înseamnă Asistenţa financiară nerambursabilă FGM (sau donaţie);
    (vi)termenul contul împrumutului, ori de câte ori este folosit în Condiţiile generale, înseamnă contul Asistenţei financiare nerambursabile FGM (sau contul donaţiei), un cont deschis de către Bancă în evidenţele sale în numele Primitorului, în care este creditată Asistenţa financiară nerambursabilă FGM; şi
    (vii)un nou subparagraf (q) este adăugat la secţiunea 6.02 din Condiţiile generale, după cum urmează: "dacă intervine o situaţie extraordinară, în care orice altă tragere ulterioară în cadrul Asistenţei financiare nerambursabile FGM va depăşi resursele disponibile pentru trageri din FGM".
  Secţiunea 1.02. Oriunde sunt utilizaţi în acest acord, cu excepţia cazului în care contextul nu cere altfel, diversii termeni definiţi în Condiţiile generale şi în Preambulul la acest acord au respectivele înţelesuri stabilite în acestea, iar următorii termeni suplimentari au următoarele înţelesuri: a) DCNB înseamnă Direcţia pentru conservarea naturii şi biodiversitatii din cadrul M.A.P.P.M.; b) categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2), (3), (4) şi (5), stabilite în tabelul din partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord; c) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli pentru bunurile şi serviciile la care se face referire în secţiunea 2.02 din acest acord; d) M.F. înseamnă Ministerul Finanţelor din ţara Primitorului sau orice succesor al acestuia; e) M.A.P.P.M. înseamnă Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din ţara Primitorului sau orice succesor al acestuia; f) R.N.P. înseamnă Regia Naţionala a Pădurilor din ţara Primitorului sau orice succesor al acesteia; g) Ordonanţa R.N.P. înseamnă Ordonanţa Guvernului nr. 982, datată 29 decembrie 1998, care conferă R.N.P. responsabilitatea pentru conducerea şi administrarea ariilor protejate, incluzând parcurile naţionale; h) ECP înseamnă Echipa de coordonare a Proiectului, înfiinţată în cadrul M.A.P.P.M.; i) AAP înseamnă autorităţile de administrare a parcurilor din cadrul R.N.P.; j) CSP înseamnă Comitetul de supraveghere a Proiectului, la care se face referire în paragraful 1 al anexei nr. 4 la acest acord; k) Raportul de management al Proiectului înseamnă fiecare raport elaborat în conformitate cu secţiunea 4.02 a acestui acord; l) SAP înseamnă Serviciul pentru ariile protejate din cadrul R.N.P.; m) contul special înseamnă contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord; şi n) asistenţa financiară nerambursabilă subsidiară înseamnă asistenţa financiară nerambursabilă la care se face referire în partea B(îi) şi (v) a anexei nr. 2 la acest acord.
   +  Articolul 2Asistenţa financiară nerambursabilă FGMSecţiunea 2.01. Banca este de acord sa disponibilizeze Primitorului, în termenii şi condiţiile stabilite sau la care se face referire în acest acord, din Asistenţa financiară nerambursabilă FGM o sumă în diverse valute, echivaland cu patru milioane o suta de mii drepturi speciale de tragere (4.100.000 DST).Secţiunea 2.02. Suma Asistenţei financiare nerambursabile FGM poate fi trasa din contul Asistenţei financiare nerambursabile FGM în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va conveni astfel, care urmează să fie efectuate) cu privire la costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare pentru realizarea Proiectului şi care vor fi finanţate din sumele Asistenţei financiare nerambursabile FGM.Secţiunea 2.03. Data finala de tragere va fi 31 decembrie 2004 sau orice data ulterioară stabilită de către Banca. Banca va înştiinţa cu promptitudine Primitorul în legătură cu această dată ulterioară.  +  Articolul 3Execuţia ProiectuluiSecţiunea 3.01. a) Primitorul declara angajamentul sau faţă de obiectivele Proiectului, asa cum sunt stabilite în anexa nr. 2 la acest acord, şi, în acest scop, va realiza Proiectul, prin M.A.P.P.M. şi R.N.P., cu diligenta şi eficienta cuvenite şi în conformitate cu practicile de natura administrativă, financiară şi tehnica corespunzătoare, acordând atenţia cuvenită factorilor sociali, ecologici şi de mediu, şi va furniza cu promptitudine, ori de câte ori este necesar, fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare pentru Proiect. b) Fără a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Primitorul şi Banca vor conveni altfel, Primitorul va realiza Proiectul în conformitate cu Programul de realizare stabilit în anexa nr. 4 la acest acord.Secţiunea 3.02. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii de consultanţa, cerute în cadrul Proiectului şi care urmează a fi finanţate din Asistenţa financiară nerambursabilă FGM, va fi supusă prevederilor anexei nr. 3 la acest acord.Secţiunea 3.03. Pentru scopurile secţiunii 9.08 din Condiţiile generale şi fără a se limita la prevederile acesteia, Primitorul: a) va pregati, pe baza unor modele acceptabile Băncii, şi va furniza Băncii nu mai târziu de 6 luni de la ultima data de tragere sau o altă dată ulterioară, asupra căreia Primitorul şi Banca vor cădea de acord în acest scop, un plan pentru viitoarele operaţiuni ale Proiectului; şi b) va acorda Băncii o ocazie rezonabila de a schimba puncte de vedere cu Primitorul asupra planului mai sus menţionat.  +  Articolul 4Clauze financiareSecţiunea 4.01. a) Primitorul va menţine un sistem de management financiar, incluzând registre şi conturi, şi va pregati declaraţii financiare într-o formă acceptabilă Băncii, astfel încât acestea sa reflecte în mod adecvat operaţiunile, resursele şi cheltuielile referitoare la Proiect. b) Primitorul:
       
    (i)va ţine înregistrările, conturile şi declaraţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni şi înregistrările şi conturile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în concordanţă cu standardele de auditare acceptabile Băncii, riguros aplicate de către auditori independenţi acceptabili Băncii;
    (ii)va furniza Băncii, de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după sfârşitul fiecărui an, (A) copii autentificate de pe declaraţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru fiecare an astfel auditat şi (B) un punct de vedere cu privire la aceste declaraţii, înregistrări şi conturi şi raportul de audit, efectuat de respectivii auditori, atât de amplu şi detaliat pe cât Banca va solicita în mod rezonabil; şi
    (iii)va furniza Băncii orice alte informaţii privind aceste înregistrări şi conturi şi auditul acestora, precum şi informaţii privind auditorii respectivi, după cum va solicita Banca în mod rezonabii, din când în când.
  c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul donatiei au fost făcute pe baza Raportului privind managementul Proiectului sau a declaraţiilor de cheltuieli, Primitorul:
       
    (i)va menţine sau va lua măsuri pentru menţinerea, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, înregistrări şi conturi separate care să reflecte aceste cheltuieli;
    (ii)va păstra, cei puţin încă un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost făcută ultima tragere din contul donaţiei, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitanţe sau alte documente) care evidenţiază astfel de cheltuieli;
    (iii)va permite reprezentanţilor Băncii examinarea unor astfel de înregistrări; şi
    (iv)va asigura ca aceste evidenţe şi conturi să fie incluse în auditul anual menţionat în paragraful b) al acestei secţiuni şi ca raportul asupra acestui audit să conţină un punct de vedere separat al auditorilor menţionaţi despre măsura în care Raportul de management al Proiectului sau declaraţiile de cheltuieli înaintate pe parcursul unui astfel de an fiscal, împreună cu procedurile şi controlul intern implicat în pregătirea lor pot fi considerate demne de încredere în a justifica tragerile respective.
  Secţiunea 4.02. a) Fără a se limita la prevederile secţiunii 4.01 din acest acord, Primitorul va întocmi un plan de acţiune pe timp limitat, acceptabil Băncii, privind consolidarea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al secţiunii 4.01 menţionate, pentru a da posibilitatea Primitorului ca, nu mai târziu de 30 iunie 2000 sau la o altă dată ulterioară agreată de Banca, sa pregătească proiecte trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Băncii, care:
       
    (i)(A) vor stabili sursele reale şi necesarul de fonduri pentru Proiect, atât cumulat, cât şi pentru perioada acoperită de raportul menţionat, şi sursele proiectate şi necesarul de fonduri pentru Proiect pentru o perioadă de 6 luni următoare perioadei acoperite de raportul menţionat şi (B) vor reflecta separat cheltuielile finanţate din sumele donaţiei în decursul perioadei acoperite de raportul menţionat şi cheltuielile propuse a fi finanţate din sumele donaţiei în perioada de 6 luni următoare perioadei acoperite de raportul menţionat;
    (ii)(A) vor descrie progresul fizic înregistrat pe parcursul realizării Proiectului, atât cumulat, cât şi pentru perioada acoperită de raportul menţionat şi (B) vor explica variaţiile dintre obiectivele actuale şi cele previzionate anterior; şi
    (iii)vor stabili statutul achiziţiilor în cadrul Proiectului şi al cheltuielilor în cadrul contractelor finanţate din sumele donaţiei la finele perioadei acoperite de raportul menţionat.
  b) Până la finalizarea planului de acţiune la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, Primitorul va pregati, în conformitate cu repere acceptabile Băncii, şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 45 de zile după sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic, un raport de management al Proiectului pentru o astfel de perioada.
   +  Articolul 5Reglementări ale BănciiSecţiunea 5.01. În conformitate cu secţiunea 6.02 (p) din Condiţiile generale, este specificat următorul eveniment suplimentar: Ordonanţa R.N.P. va fi fost amendata, suspendată, abrogată, anulată sau respinsă, astfel încât sa afecteze din punct de vedere material şi ireversibil abilitarea Primitorului de a realiza sau îndeplini obiectivele Proiectului.  +  Articolul 6Efectivitatea; încetareaSecţiunea 6.01. Următoarele elemente sunt specificate ca fiind condiţii în plus de intrare în efectivitate a Asistenţei financiare nerambursabile FGM în cadrul prevederilor secţiunii 12.01 (c) din Condiţiile generale: a) un director de proiect, un specialist în achiziţii, un director financiar şi un secretar pentru ECP vor fi fost numiţi în conformitate cu termenii de referinţa acceptabili Băncii; şi b) un sistem de management financiar, acceptabil Băncii, va fi fost creat.Secţiunea 6.02. Data situata la nouăzeci (90) de zile de la data acestui acord este specificată pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.Secţiunea 6.03. Acest acord va continua să fie efectiv până când Asistenţa financiară nerambursabilă FGM va fi în întregime utilizata, iar părţile la acest acord îşi vor fi îndeplinit obligaţiile specificate.  +  Articolul 7Reprezentanţii Primitorului; adreseSecţiunea 7.01. Ministrul finanţelor din ţara Primitorului este desemnat ca reprezentant al Primitorului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 7.02. Se menţionează următoarele adrese pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:Pentru Primitor:Ministerul FinanţelorStr. Apolodor nr. 17Bucureşti, sectorul 5RomâniaTelex: 11239Pentru Banca:Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi DezvoltareStrada H 1818, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiAdresa telegrafica:INTBAFRADWashington D.C.Telex: 248423 (MCI)64145 (MCI)Pentru certificarea celor de mai sus, părţile prezente, actionand prin reprezentanţii lor pe deplin autorizaţi, au convenit ca acest acord să fie semnat în numele lor în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua şi anul înscrise la început.Pentru România,Decebal Traian Remes,ministrul finanţelor,reprezentant autorizatPentru Banca Internationalapentru Reconstrucţie şi Dezvoltare(în calitatea sa de Agenţie de implementarea Facilitatii globale de mediu),Andrew Vorkink,director de ţaraDepartamentul pentru Bulgaria şi RomâniaEuropa şi Asia Centrala  +  Anexa 1TRAGERILE SUMELOR din Asistenţa financiară nerambursabilă FGMA. General-------1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole care urmează a fi finanţate din sumele Asistenţei financiare nerambursabile FGM, alocarea sumelor din Asistenţa financiară nerambursabilă FGM pe fiecare categorie, precum şi procentul din cheltuieli pentru articolele ce urmează a fi finanţate în cadrul fiecărei categorii:
           
    CategoriaSuma alocată din Asistenţa financiară nerambursabilă FGM (exprimată în echivalent DST)% din cheltuieli care urmează a fi finanţate
    (1)Lucrări1.080.00070%
    (2)Bunuri770.000100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile interne (cost ex-factory) şi 80% din cheltuielile interne pentru alte articole achiziţionate pe plan local
    (3)Servicii de consultanţă, seminarii şi instruire960.00060%
    (4)Subgranturi370.000100% din sumele trase
    (5)Costuri de operare500.00070%
    (6)Nealocate420.000  
    TOTAL:4.100.000
  2. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuielile efectuate în valută oricărei tari, alta decât cea a Primitorului, pentru bunurile şi serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei tari, alta decât cea a Primitorului; b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în valută Primitorului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Primitorului; şi c) termenul costuri de operare înseamnă cheltuieli cu plata consultantilor, cheltuieli privind deplasarile şi diurnele directorului de Proiect, a specialistului în achiziţii, a directorului financiar şi a secretarului ECP, precum şi costurile privind comunicaţiile, combustibilul, întreţinerea autoturismelor şi consumabilele pentru birou ale ECP.3. În pofida prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se vor efectua trageri pentru: a) plăţile aferente cheltuielilor efectuate înaintea datei acestui acord, cu excepţia acelor trageri, în suma care să nu depăşească echivalentul a 1.000 DST pentru categoria (1), 16.000 DST pentru categoria (2) şi 11.000 DST pentru categoria (3), în contul plăţilor făcute pentru cheltuieli efectuate înainte de acea data, dar după data de 15 martie 1999; şi b) plăţile aferente cheltuielilor din cadrul categoriei (4), în afară de cazul în care Primitorul a adoptat proceduri, criterii de eligibilitate, precum şi termeni şi condiţii referitoare la subgranturi, acceptabile Băncii.4. Banca poate solicita ca tragerile din contul Asistenţei financiare nerambursabile FGM să fie efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru cheltuielile referitoare la: (i) bunuri în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. fiecare, cu excepţia primului contract ce urmează a fi adjudecat în conformitate cu prevederile părţii C.2 şi, respectiv, C.3 a secţiunii I din anexa nr. 3 la acest acord; (îi) lucrări în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. fiecare, cu excepţia contractelor ce urmează a fi adjudecate în conformitate cu prevederile părţilor B şi C.1 ale secţiunii I din anexa nr. 3 la acest acord şi a primului contract ce urmează a fi adjudecat în conformitate cu prevederile părţii C.4 a secţiunii I din anexa nr. 3 la acest acord; (iii) serviciile firmelor de consultanţa în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. fiecare; (iv) costuri de operare; (v) instruire, seminarii şi servicii ale consultantilor individuali în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 20.000 dolari S.U.A. fiecare; şi (vi) subgranturi în cadrul contractelor cu o valoare inferioară echivalentului a 10.000 dolari S.U.A. fiecare, în termenii şi condiţiile pe care Banca le va notifica Primitorului.5. Dacă Banca va constata în orice moment ca orice plata efectuată din contul Asistenţei financiare nerambursabile FGM a fost utilizata pentru o cheltuiala neconforma cu prevederile acestui acord, Primitorul, pe baza notificării din partea Băncii, va rambursa prompt acesteia, pentru depunere în contul Asistenţei financiare nerambursabile FGM, o sumă egala cu suma astfel utilizata sau o parte a acesteia, după cum va fi specificat de către Banca.B. Contul special--------------1. Primitorul va deschide şi menţine un cont special de depozit în dolari S.U.A., la o banca comercială, în termeni şi condiţii agreate de către Banca, incluzând o protecţie corespunzătoare împotriva compensării, confiscării şi sechestrării.2. După ce Banca va primi dovezi satisfăcătoare care să ateste faptul ca a fost deschis contul special, tragerile de sume din contul donatiei în scopul depozitarii lor în contul special se vor efectua după cum urmează: a) până când Banca va fi primit: (i) primul Raport de management al Proiectului, la care se face referire în secţiunea 4.02 b) din acest acord; şi (îi) o cerere din partea Primitorului pentru trageri, pe baza Raportului de management al Proiectului, tragerile se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei A la anexa nr. 1; şi b) până la primirea de către Banca a Raportului de management al Proiectului, în conformitate cu prevederile secţiunii 4.02 b) din acest acord, însoţit de o cerere din partea Primitorului pentru efectuarea de trageri pe baza raportului respectiv, toate celelalte trageri se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei B la anexa nr. 1.3. Plăţile din contul special vor fi făcute în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata facuta de către Primitor din contul special, Primitorul, atunci când Banca va solicita în mod rezonabil, va furniza Băncii acele documente, precum şi alte dovezi care să ateste ca plata respectiva a fost efectuată în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile.4. În pofida prevederilor părţii B.2 a acestei anexe, Băncii nu i se va putea solicita sa mai realimenteze contul special, dacă: a) Banca constata în orice moment ca orice raport de management al Proiectului nu conţine informaţiile solicitate în conformitate cu prevederile secţiunii 4.02 din acest acord; b) Banca hotărăşte în orice moment ca toate tragerile ulterioare trebuie să fie efectuate de către Primitor din contul donatiei; sau c) Primitorul nu a reuşit sa furnizeze Băncii, în perioada de timp menţionată în secţiunea 4.01 b)(îi) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit ce trebuie puse la dispoziţie Băncii ca urmare a prevederilor secţiunii menţionate, cu referire la auditul (A) înregistrărilor şi conturilor pentru contul special sau al (B) înregistrărilor şi conturilor ce reflecta cheltuielile cu privire la tragerile care au fost efectuate pe baza Raportului de management al Proiectului.5. Băncii nu i se va solicita sa mai facă nici un alt depozit în contul special în conformitate cu prevederile părţii B.2 a acestei anexe, dacă, în orice moment, Banca va înştiinţa Primitorul în legătură cu intenţia sa de a suspenda în întregime sau parţial dreptul Primitorului de a efectua trageri din contul donatiei, în conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 din Condiţiile generale. În urma unei astfel de instiintari Banca va hotărî în mod unilateral dacă în contul special vor mai putea fi făcute depozite şi ce proceduri vor trebui aplicate pentru a face asemenea depozite şi va înştiinţa Primitorul în legătură cu decizia luată.6. a) Dacă Banca decide în orice moment ca orice plata din contul special a fost facuta pentru o cheltuiala neeligibila sau nu a fost justificată prin dovezile furnizate Băncii, Primitorul va furniza cu promptitudine, pe baza notificării din partea Băncii, dovezi suplimentare, după cum va solicita Banca, sau va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egala cu suma acelei plati. În cazul în care Banca nu va decide altfel, nici o alta realimentare a contului special nu va fi facuta de către Banca până când Primitorul nu va furniza astfel de dovezi, nu va face un astfel de depozit sau nu va restitui suma respectiva, după caz. b) Dacă Banca decide în orice moment ca orice suma netrasa din contul special nu va fi necesară pentru acoperirea plăţilor pentru cheltuieli eligibile pe parcursul a 6 luni care urmează unei asemenea decizii, Primitorul, pe baza înştiinţării din partea Băncii, va restitui cu promptitudine Băncii o astfel de suma neutilizata. c) Primitorul, pe baza notificării din partea Băncii, va restitui cu promptitudine Băncii toate sau orice parte din fondurile care sunt depozitate în contul special. d) Restituirea către Banca, facuta în conformitate cu prevederile subparagrafelor a), b) sau c) ale acestui paragraf, va fi creditata în contul donatiei pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acestui acord.  +  Anexa A-------la Anexa 1----------OPERAŢIUNIprivind contul special când tragerile nu sunt făcute pe baza Raportului de management al Proiectului1. Pentru scopurile acestei anexe, termenul alocaţie autorizata înseamnă o sumă echivalenta cu 500.000 dolari S.U.A., trasa din contul donatiei şi depozitata în contul special în conformitate cu prevederile paragrafului 2 din aceasta anexa, cu condiţia ca, dacă Banca nu decide altfel, alocaţia autorizata va fi limitată la o sumă echivalenta cu 250.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul donatiei plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale asumate de Banca, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.02 din Condiţiile generale, va fi egala sau va depăşi echivalentul a 750.000 DST.2. Tragerile alocaţiei autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează: a) pentru tragerile alocaţiei autorizate Primitorul va furniza Băncii o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume sau unor sume care în total nu depăşesc alocaţia autorizata. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca va trage din contul donatiei, în numele Primitorului, şi va depozita în contul special suma solicitată de Primitor; b) pentru realimentarea contului special Primitorul va furniza Băncii cereri pentru depozitare în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifică. Înainte de sau în momentul oricărei astfel de cereri, Primitorul va furniza Băncii documentele şi alte dovezi cerute în conformitate cu prevederile părţii B.3 a anexei nr. 1 la acest acord pentru plata sau plăţile pentru care se solicita realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca va trage din contul donatiei, în numele Primitorului, şi va depozita în contul special suma cerută de Primitor şi justificată prin documentele menţionate şi prin alte dovezi care să ateste ca plăţile din contul special s-au făcut pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de suma depozitata în contul special va fi trasa de Banca din contul donatiei pentru una sau mai multe categorii eligibile.3. Băncii nu i se va mai solicita să facă depozite în contul special o dată ce totalul sumelor trase din donaţie minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale ale Băncii, luate în conformitate cu prevederile secţiunii 5.02 din Condiţiile generale, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocaţiei autorizate. Din acel moment, tragerile din contul donatiei ale sumelor rămase netrase din donaţie se vor face în conformitate cu procedurile notificate de către Banca Primitorului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce şi până la nivelul la care Banca va fi convinsa ca toate sumele rămase în contul special la data notificării vor fi folosite pentru plata cheltuielilor eligibile.  +  Anexa B-------la Anexa 1----------OPERAŢIUNIprivind contul special când tragerile sunt făcute pe baza Raportului de management al Proiectului1. În afară cazurilor în care Banca poate decide altfel, notificând în acest sens Primitorul, toate tragerile din contul donatiei vor fi depozitate de către Banca în contul special în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare asemenea depozit în contul special va fi tras de către Banca din contul donatiei pentru una sau mai multe categorii eligibile ale contului special.2. Fiecare aplicaţie de tragere din contul donatiei în scopul depozitarii în contul special va fi susţinută de un raport de management al Proiectului.3. La primirea fiecărei aplicaţii de tragere a vreunei sume din donaţie, Banca, în numele Primitorului, va trage din contul donatiei şi va depozita în contul special o sumă egala cu cea mai mica dintre a) suma cerută şi b) suma pe care Banca, pe baza Raportului de management al Proiectului ce a însoţit respectiva aplicaţie de tragere, a hotărât ca este necesar a fi depozitata în scopul finanţării cheltuielilor eligibile pentru o perioadă de 6 luni următoare datei respectivului raport, cu condiţia ca suma astfel depozitata, adăugată la suma indicată în respectivul Raport de management al Proiectului, care va rămâne în contul special, sa nu depăşească echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.
   +  Anexa 2DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivul Proiectului este acela de a sprijini Primitorul în crearea unui management eficient intersectorial, participativ şi raţional al ecosistemelor naturale şi peisajelor asociate în zone demonstrative selectate în Muntii Carpaţi şi a unor mecanisme de sprijinire a reproducerii acestor activităţi în alte zone de conservare prioritare.Proiectul cuprinde următoarele părţi, sub rezerva acelor modificări asupra cărora Primitorul şi Banca pot cădea de acord periodic pentru realizarea obiectivelor:Partea A: Consolidarea cadrului naţional pentru conservarea biodiversitatii:
       
    (i)analizarea şi revizuirea cadrului legal şi a celorlalte reglementări privind managementul suprafeţelor protejate;
    (ii)întărirea capacităţii DCNB de a planifica şi coordona conservarea biodiversităţii la nivel naţional;
    (iii)întărirea capacităţii R.N.P. de a multiplica numărul zonelor protejate şi managementul conservării în zonele forestiere;
    (iv)dezvoltarea unei strategii de încorporare a considerentelor de biodiversitate în planificarea managementului forestier la nivel de ecosistem.
  Partea B: Dezvoltarea de modele pentru ariile protejate şi managementul parcurilor forestiere:
       
    (i)înfiinţarea unor sisteme pentru planificarea participativă şi managementul biodiversităţii în zone demonstrative selectate;
    (ii)crearea unor mecanisme participative în vederea reducerii utilizării iraţionale a resurselor, incluzând acordarea de subgranturi beneficiarilor eligibili;
    (iii)dezvoltarea unei strategii pentru ecoturism;
    (iv)iniţierea unui program privind reintroducerea zimbrului european în zona Vânători-Neamţ;
    (v)prezentarea unor modele demonstrative privind practicile de management forestier care se adresează preocupărilor legate de biodiversitate, incluzând acordarea de subgranturi beneficiarilor eligibili.
  Partea C: Atragerea sprijinului public pentru conservarea biodiversitatiiPregătirea şi realizarea unor strategii atât la nivel naţional, cat şi la nivelul parcurilor, şi a unor planuri de acţiune directionate pentru dezvoltarea constientizarii atât a beneficiarilor direcţi, cat şi a publicului în general, faţă de importanţa conservării biodiversitatiiPartea D: Consolidarea instituţionalăFurnizarea de servicii de consultanţa, echipament şi costuri de operare pentru întărirea capacităţii de realizare a Proiectului din partea ECP***Se asteapta ca Proiectul să fie finalizat până la data de 30 iunie 2004.
   +  Anexa 3ACHIZIŢII ŞI SERVICII DE CONSULTANŢA  +  Secţiunea 1 Achiziţionarea de bunuri şi lucrăriPartea A: GeneralitatiBunurile şi lucrările vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor IDA, publicate de Banca în ianuarie 1995 şi revizuite în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Linii directoare), şi cu următoarele prevederi ale secţiunii I din aceasta anexa.Partea B: Licitaţia internationala competitivă1. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în partea C a acestei secţiuni, bunurile şi lucrările vor fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate în concordanta cu prevederile secţiunii II din Liniile directoare şi ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acestea.2. Următoarele prevederi vor fi aplicate bunurilor care urmează a fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al acestei părţi.Preferinta pentru bunurile produse pe plan intern-------------------------------------------------Prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 din Liniile directoare şi ale anexei nr. 2 la acestea se vor aplica bunurilor produse pe teritoriul Primitorului.Partea C: Alte proceduri de achiziţie1. Licitaţia naţionala competitivăLucrările cu un cost estimat inferior echivalentului a 500.000 dolari S.U.A. per contract, până la o sumă totală ce nu va depăşi echivalentul a 1.480.000 dolari S.U.A., pot fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 şi 3.4 din Liniile directoare.2. Cumpărări internaţionaleBunurile cu un cost estimat inferior echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. per contract, până la o sumă totală ce nu va depăşi echivalentul a 350.000 dolari S.U.A., pot fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpărările internaţionale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Liniile directoare.3. Cumpărări naţionaleBunurile cu un cost estimat inferior echivalentului a 50.000 dolari S.U.A. per contract, până la o sumă totală ce nu va depăşi echivalentul a 352.000 dolari S.U.A., pot fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpărările naţionale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Liniile directoare.4. Achiziţionarea lucrărilor de mica amploareLucrările cu un cost estimat inferior echivalentului a 100.000 dolari S.U.A. per contract, până la o sumă totală care nu va depăşi echivalentul a 127.000 dolari S.U.A., pot fi achiziţionate pe bază de contracte în suma globală, la preţuri fixe, adjudecate pe bază de cotaţii obţinute din partea a trei (3) contractanţi interni calificaţi, ca răspuns al unei invitaţii scrise. Invitaţia va cuprinde o descriere detaliată a lucrărilor, inclusiv specificăţiile de baza, data de finalizare solicitată, o formă de înţelegere, de baza, acceptabilă Băncii, precum şi schite relevante, acolo unde este cazul. Lucrarea va fi adjudecată contractantului care oferă cotatia de preţ cea mai scăzută pentru lucrarea cerută şi care are experienta şi resursele necesare încheierii cu succes a contractului.Partea D: Analizarea de către Banca a deciziilor de achizitionare1. Planificarea achiziţionăriiÎnaintea emiterii oricărei invitaţii de precalificare sau de licitaţii pentru contracte, planul de achiziţie propus pentru Proiect va fi furnizat Băncii pentru analizare şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al anexei nr. 1 la Liniile directoare. Achiziţionarea tuturor bunurilor şi lucrărilor se va face în conformitate cu acest plan de achiziţie, asa cum va fi fost aprobat de către Banca, şi cu prevederile paragrafului 1 amintit.2. Analiza preliminară a) În ceea ce priveşte orice contract adjudecat în conformitate cu părţile B şi, respectiv, C.1 ale acestei secţiuni, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2 şi 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare. b) În ceea ce priveşte primul contract ce se va adjudeca în conformitate cu părţile C.2, C.3 şi, respectiv, C.4 ale acestei secţiuni, se vor aplica următoarele proceduri:
       
    (i)înaintea selectării oricărui furnizor sau contractor, Primitorul va furniza Băncii un raport asupra comparaţiei şi evaluării cotaţiilor primite, după caz;
    (ii)înaintea semnării oricărui contract achiziţionat în conformitate cu procedurile de cumpărare, Primitorul va furniza Băncii un exemplar al specificaţiilor şi un proiect de contract; şi
    (iii)se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2(f), 2(g) şi 3 ale anexei nr. 1 la Liniile directoare.
  3. Analiza ulterioarăÎn ceea ce priveşte orice contract care nu intra sub incidenţa prevederilor paragrafului 2 al acestei părţi, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Liniile directoare.
   +  Secţiunea II Angajarea consultantilorPartea A: GeneralitatiServiciile de consultanţa vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile din Introducerea şi secţiunea IV din ghidul "Selecţia şi angajarea consultantilor de către imprumutatii Băncii Mondiale", publicat de Banca în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul de consultanţa), şi cu următoarele clauze ale secţiunii II din aceasta anexa.Partea B: Selecţia bazată pe calitate şi cost1. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în partea C a acestei secţiuni, serviciile de consultanţa vor fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu clauzele secţiunii II din Ghidul de consultanţa, ale paragrafului 3 al anexei nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta şi cu clauzele paragrafelor 3.13-3.18, aplicabile selecţiei consultantilor bazate pe calitate şi cost.2. Următoarele prevederi se vor aplica serviciilor de consultanţa ce urmează a fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent. Lista scurta a consultantilor pentru servicii, cu un cost estimat inferior echivalentului a 200.000 dolari S.U.A. per contract, poate conţine în întregime consultanţi naţionali, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 din Ghidul de consultanţa.Partea C: Alte proceduri de selecţie a consultantilor1. Selecţia pe baza celui mai scăzut costServiciile de proiectare şi supraveghere a construirii centrelor pentru vizitatori pot fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Ghidul de consultanţa.2. Consultanţi individualiServiciile pentru sarcinile privind cerinţele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul de consultanţa vor fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate în favoarea consultantilor individuali, în conformitate cu clauzele paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul de consultanţa.Partea D: Analizarea de către Banca a selecţiei consultantilor1. Planificarea selecţieiÎnaintea emiterii către consultanţi a oricărei cereri pentru propuneri, planul propus pentru selecţia consultantilor în cadrul Proiectului va fi transmis Băncii pentru analiza şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul de consultanţa. Selecţia tuturor serviciilor de consultanţa va fi realizată în conformitate cu planul de selecţie, asa cum va fi fost aprobat de către Banca, şi cu prevederile paragrafului 1 menţionat.2. Analiza preliminară a) În ceea ce priveşte orice contract privind angajarea firmelor de consultanţa, cu un cost estimat la echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1 şi 2 [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2(a)] şi 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul de consultanţa. b) În ceea ce priveşte orice contract privind angajarea firmelor de consultanţa, cu un cost estimat la echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, dar mai puţin decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A., se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1 şi 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2(a)] şi 5 ale anexei nr. 1 la Ghidul de consultanţa. c) În ceea ce priveşte orice contract pentru angajarea consultantilor individuali, cu un cost estimat la echivalentul a 20.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarile, experienta, termenii de referinţa şi condiţiile angajării consultantilor vor fi transmise Băncii pentru analiza preliminară şi aprobare. Contractul va fi adjudecat numai după primirea aprobării respective.3. Analiza ulterioarăÎn ceea ce priveşte orice contract care nu intra sub incidenţa prevederilor paragrafului 1 al acestei părţi, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul de consultanţa.
   +  Anexa 4PROGRAMUL DE REALIZARE1. Pe întreg parcursul derulării Proiectului, Primitorul va menţine, într-o maniera şi în termenii de referinţa agreati de Banca, un CSP alcătuit dintr-un secretar de stat din M.A.P.P.M., în calitate de preşedinte, şi experţi din M.F., M.A.P.P.M., R.N.P. şi din Comisia Monumentelor Naturale a Academiei Române, asa după cum vor fi numiţi de către M.A.P.P.M., iar pentru experţii din M.F., de către M.F. ECP va răspunde de analiza progresului înregistrat pe parcursul implementarii Proiectului şi de rezolvarea oricăror probleme de ordin general referitoare la coordonarea între agenţii din cadrul Proiectului.2. M.A.P.P.M. va răspunde de realizarea de ansamblu a Proiectului şi de supervizarea sa. ECP va răspunde de administrarea curenta a Proiectului, conducerea şi coordonarea sa, inclusiv de activităţile legate de achiziţii, contabilitate, trageri, audit şi raportare. Pe parcursul derulării Proiectului ECP va fi menţinută cu un număr suficient de personal calificat, consultanţi, resurse adecvate şi termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca.3. Responsabilitatea specifică pentru realizarea Proiectului va fi atribuită după cum urmează: a) responsabilitatea pentru realizarea părţii A a Proiectului va reveni DCNB şi SAP şi, în acest scop, Primitorul, prin M.A.P.P.M. şi R.N.P., va asigura ca, pe parcursul realizării părţii A a Proiectului, DCNB şi SAP să fie înzestrate cu un număr suficient de personal calificat, consultanţi, resurse adecvate şi termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca; b) responsabilitatea pentru realizarea părţii B a Proiectului va reveni AAP şi, în acest scop, Primitorul, prin M.A.P.P.M. şi R.N.P., va asigura ca, pe parcursul realizării părţii B a Proiectului, AAP să fie înzestrate cu un număr suficient de personal calificat, consultanţi, resurse adecvate şi termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca; c) responsabilitatea pentru realizarea părţii C a Proiectului va reveni DCNB - la nivel naţional - şi AAP - la nivel local - şi, în acest scop, Primitorul, prin M.A.P.P.M. şi R.N.P., va asigura ca, pe parcursul realizării părţii C a Proiectului, DCNB şi AAP să fie înzestrate cu un număr suficient de personal calificat, consultanţi, resurse adecvate şi termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca; şi d) responsabilitatea pentru realizarea părţii D a Proiectului va reveni ECP. -------