ORDONANŢĂ nr. 27 din 16 august 2001cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 24 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 1 cap. II. pct. 3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 51 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2001, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 şi nr. 214 bis din 26 aprilie 2001, se modifica şi se completeaza potrivit prevederilor prezentei ordonante.  +  Articolul 2 (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat pe anul 2001, detaliata, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole de cheltuieli şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001, veniturile, alocatiile şi cheltuielile instituţiilor publice, la care finantarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii, veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar, precum şi intrarile de credite externe, pe ordonatori principali de credite, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Legea nr. 216/2001, cu exceptia celor prevăzute în anexa nr. 3*) la prezenta ordonanţă.---------------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior.  +  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 3Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat pe anul 2001 din Legea nr. 216/2001 se aproba urmatoarele influente:
                 
      - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL-3.496,2
      din care:  
      Venituri curente-3.336,2
        din acestea:  
      a)venituri fiscale:-4.957,7
        -impozite directe-1.164,0
        din care:  
        -impozitul pe profit-566,0
        -impozitul pe venit+4.450,0
        -cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)-2.885,0
        -impozite indirecte-3.793,7
        din care:  
        -taxa pe valoarea adăugată-25,0
        -taxa pe valoarea adăugată încasată+327,0
        -sume defalcate din taxa pe valoarea  
          adăugată (se scad)-352,0
        -accize-3.007,0
        -taxe vamale-1.712,0
      b)venituri nefiscale+1.621,5
      Venituri din capital+14,0
      Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate-174,0
   +  Capitolul III Regimul şi destinatiile cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat  +  Articolul 4 (1) În structura economica influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001 se prezinta astfel:
           
      - miliarde lei -
    CHELTUIELI-TOTAL-464,6
    din care:  
    1.Cheltuieli curente-433,3
      din acestea:  
      a)cheltuieli de personal+61,1
      b)cheltuieli materiale şi servicii+1.581,8
      c)subvenţii+889,3
      d)transferuri-351,7
      e)dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli-2.613,8
    2.Cheltuieli de capital+45,5
    3.Împrumuturi acordate-135,0
    4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite+58,2
      din acestea:  
      a)rambursări de credite externe+175,2
      b)plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe-117,0
  (2) În vederea încadrării în nivelul deficitului bugetar, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate limita deschiderile de credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2001, corespunzător veniturilor încasate.
   +  Articolul 5 (1) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeaza pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice. (2) La repartizarea pe luni şi la raportarea plăţilor de casa aferente cheltuielilor de personal vor fi avute în vedere prevederile art. 14 din Legea nr. 216/2001. (3) Plata premiului anual aferent anului 2001 pentru personalul din instituţiile publice finantate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul fondului asigurarilor sociale de sănătate şi bugetele fondurilor speciale se efectueaza din prevederile bugetare pe anul 2002, începând cu luna ianuarie 2002.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 20,5 miliarde lei, din care: 181,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 0,4 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 22,7 miliarde lei cheltuieli de capital, 5,5 miliarde lei rambursari de credite şi plati de dobanzi şi comisioane aferente acestora şi se diminueaza cu suma de 169,7 miliarde lei la cheltuieli de personal şi cu 19,9 miliarde lei la transferuri. (2) Cheltuielile pentru autorităţi publice se modifica după cum urmeaza:
         
      - miliarde lei -
    -Administraţia Prezidenţială+0,6
    -Autorităţi legislative-42,4
    -Autorităţi judecătoreşti-39,0
    -Alte organe ale autorităţilor publice-17,2
    -Autorităţi executive+118,5
   +  Articolul 7 (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publică şi siguranţa naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 976,3 miliarde lei, din care: 18,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 991,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 113,5 miliarde lei transferuri, 99,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi se diminueaza cu suma de 246,9 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru aparare naţională se majoreaza cu suma de 5,6 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţională cu suma de 970,7 miliarde lei.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 1.341,4 miliarde lei, din care: 68,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 67,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 236,5 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 963,9 miliarde lei transferuri, 17,9 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi şi comisioane aferente acestora şi se diminueaza cu suma de 12,6 miliarde lei la cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 201,0 miliarde lei pentru invatamant, 217,3 miliarde lei pentru sănătate, 315,5 miliarde lei pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret şi 607,6 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare şi indemnizatii. (3) Din bugetul Ministerului Educatiei şi Cercetarii se finanţează şi obiectivele de investitii "Extindere Club Scolar Agricol Sendriceni", judeţul Botosani, şi "Şcoala localitatea Brad", judeţul Hunedoara.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinte, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 26,5 miliarde lei, din care: 11,5 miliarde lei transferuri, 16,2 miliarde lei cheltuieli de capital, 17,8 miliarde lei rambursari de credite, plati de dobanzi şi comisioane aferente acestora şi se diminueaza cu suma de 19,0 miliarde lei la cheltuieli de personal. (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinte, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 32,1 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinte şi se diminueaza cu suma de 5,6 miliarde lei pentru mediu şi ape.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se diminueaza cu suma de 1.548,5 miliarde lei, din care: 2.885,4 miliarde lei transferuri, 79,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi se majoreaza cu suma de 156,8 miliarde lei la cheltuieli de personal, 334,8 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii, 652,0 miliarde lei la subventii şi 273,1 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi şi comisioane aferente acestora. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminueaza cu suma de 499,5 miliarde lei pentru transporturi şi comunicatii, 2.389,5 miliarde lei pentru alte acţiuni economice şi se majoreaza cu suma de 126,8 miliarde lei pentru industrie şi cu suma de 1.213,7 miliarde lei pentru agricultura şi silvicultura. (3) În cheltuielile pentru agricultura şi silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Pădurilor, sunt cuprinse şi cheltuielile aferente platii primelor aprobate prin Legea nr. 76/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern. (4) Prin derogare de la prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile, aprobata şi modificata prin Legea nr. 212/2001, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se finanţează lucrarile de reparatii capitale la Aerogara Iasi şi Aerogara Cluj.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2001, se majoreaza cu suma de 106,4 miliarde lei, din care: 5,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 6,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 0,4 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 103,2 miliarde lei transferuri şi se diminueaza cu suma de 9,3 miliarde lei la rambursari de credite, plati de dobanzi şi comisioane aferente creditelor externe. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, se majoreaza cu suma de 18,0 miliarde lei pentru cercetare stiintifica şi cu suma de 88,4 miliarde lei pentru alte acţiuni.  +  Articolul 12Imprumuturile acordate se diminueaza cu suma de 135,0 miliarde lei la imprumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale şi acorduri interguvernamentale.  +  Articolul 13Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român, sunt cuprinse fonduri în bugetele Administraţiei Prezidentiale, Secretariatului General al Guvernului şi Serviciului de Protecţie şi Paza.
   +  Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 14Deficitul bugetului de stat se stabileste în suma de 44.337,4 miliarde lei.  +  Articolul 15Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice şi alte cheltuieli se diminueaza cu suma de 2.613,8 miliarde lei, din care: 3.301,0 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice interne şi se majoreaza cu suma de 455,0 miliarde lei la dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 68,1 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garantiilor acordate de stat în conditiile legii, 113,8 miliarde lei diferente de curs valutar aferente datoriei publice externe, inclusiv diferente de curs valutar nefavorabile, aferente rambursarii ratelor scadente la imprumuturile externe contractate pentru susţinerea balantei de plati şi pentru ajustare structurala, 45,9 miliarde lei rambursari de credite externe pentru importul de combustibili şi 4,4 miliarde lei dobanzi şi comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibil.  +  Capitolul V Dispozitii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 16 (1) Influentele privind sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale reprezinta 162,3 miliarde lei, din care: 40,6 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judetelor, potrivit anexei nr. 4, iar diferenţa se repartizeaza pe comune, oraşe şi municipii de către consiliul judetean, prin hotărâre, cu prioritate acelor unităţi administrativ-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor şi cu asistenţă tehnică de specialitate a directiei generale a finanţelor publice. (2) Criteriile de repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale a influentelor la sumele defalcate din impozitul pe venit sunt prevăzute în anexa nr. 7 la Legea nr. 216/2001. (3) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001 la judeţul Maramures se diminueaza cu suma de 14,3 miliarde lei.  +  Articolul 17Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia, potrivit legii, de a asigura necesarul de fonduri pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001, prin alocarea de sume din bugetele locale în completarea sumelor defalcate cu aceasta destinatie din impozitul pe venit cuvenit bugetului de stat, prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 216/2001.  +  Articolul 18 (1) Influentele privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată încasată la bugetul de stat, pentru finantarea cheltuielilor instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor şi centrelor locale de consultanţă agricola, prevăzute în anexele nr. 5, 5a) şi 5b), se repartizeaza pe comune, oraşe şi municipii de către consiliul judetean, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţă tehnică de specialitate a directiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului scolar judetean pentru instituţiile de invatamant preuniversitar de stat. (2) Numărul maxim de posturi finanţat pentru învăţământul preuniversitar de stat, prevăzut în anexa nr. 8c) la Legea nr. 216/2001, se modifica potrivit anexei nr. 6. (3) Pentru finantarea cheltuielilor instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor şi centrelor locale de consultanţă agricola, pe lângă sumele defalcate de la bugetul de stat din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele proprii ale acestora. (4) Sumele prevăzute în bugetele unor ministere, reprezentand transferuri către bugetele locale, defalcate pe judete prin anexa la bugetele acestora, se repartizeaza pe unităţi administrativ-teritoriale de către consiliul judetean, prin hotărâre, cu consultarea primarilor.  +  Articolul 19Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura cu prioritate fonduri din bugetele locale pentru finantarea instituţiilor şi activităţilor de protecţie a copilului şi a persoanelor cu handicap.  +  Capitolul VI Bugetele fondurilor speciale  +  Articolul 20Veniturile şi cheltuielile modificate ale bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 21Veniturile şi cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 8.  +  Articolul 22Veniturile şi cheltuielile modificate ale bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001, constituit în baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 23 (1) Pentru exercitiul financiar al anului 2001 cota procentuala ce se aplică asupra volumului de prime brute încasate de societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare este stabilita la 1,5%. (2) Virarile efectuate în contul Fondului special pentru protejarea asiguratilor, constituit în temeiul Legii nr. 136/1995, până la data publicarii Legii bugetului de stat pe anul 2001 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 26 aprilie 2001, în cota de 2%, se vor compensa cu sumele ulterioare datorate de societăţi până la data de 31 decembrie 2001. (3) Fondul special pentru protejarea asiguratilor se păstrează în contul general al trezoreriei statului, iar dobanzile la disponibilitatile fondului vor fi utilizate ca sursa de venit a fondului şi pentru plata despăgubirilor şi sumelor asigurate în caz de faliment al societatilor comerciale din domeniul asigurarilor. (4) Disponibilitatile rămase neutilizate din Fondul special pentru protejarea asiguratilor, la sfârşitul anului financiar, se reporteaza în anul financiar următor.  +  Capitolul VII Responsabilităţii în aplicarea legii  +  Articolul 24Influentele privind cheltuielile de capital aprobate prin prezenta ordonanţă se vor include de către ordonatorii principali de credite în listele de investitii aprobate prin Legea nr. 216/2001.  +  Articolul 25Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.  +  Capitolul VIII Dispozitii finale  +  Articolul 26În vederea încadrării în nivelul deficitului bugetar, cheltuielile de capital aferente trimestrului IV 2001 finantate din bugetul de stat, bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate şi bugetele fondurilor speciale al drumurilor publice şi, respectiv, pentru dezvoltarea sistemului energetic, se blocheaza în proportie de 50%. Sumele blocate pot fi angajate şi utilizate de către ordonatorii de credite numai după deblocarea acestora, începând cu luna noiembrie 2001, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, în functie de realizarea veniturilor bugetare, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 27Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, în anul 2001 se aloca din bugetul de stat transferuri în suma de 2.861,5 miliarde lei, din care suma de 641,2 miliarde lei reprezinta dobânda datorata trezoreriei statului pentru sumele utilizate din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor inregistrate de bugetul asigurarilor sociale de stat în anii anteriori.  +  Articolul 28Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de protocol incheiat cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentiala, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile efectiv inregistrate de regie. Diferenţa respectiva, suportata de regie, este deductibila la calculul profitului impozabil.  +  Articolul 29Alineatul (1) al articolului 52 din Legea nr. 216/2001 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 52. - (1) În anul 2001 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masa repartizate de către unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, şi acordate de către angajatori, în limita valorii nominale prevăzute de lege, unui numar maxim de 611.000 salariati în trimestrul I, 711.000 salariati în trimestrul II, 811.000 salariati în lunile iulie şi august, 826.000 salariati în luna septembrie şi 1.026.000 salariati în trimestrul IV. Pentru instituţiile publice eliberarea tichetelor de masa salariatilor se va face în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie."  +  Articolul 30 (1) Fondurile necesare pentru plata primei rate rezultate din Acordul între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretentiilor suedeze nesolutionate, semnat la Bucureşti la 24 iunie 2001, se vor asigura din sumele încasate, începând cu data publicarii prezentei ordonante, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne. (2) În situatia neconstituirii integrale a sumelor necesare potrivit alin. (1) se vor avansa sume de la bugetul de stat, de la capitolul "Dobanzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garantiilor date de stat, în conditiile legii", urmand ca pe măsura incasarii sumelor potrivit art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 să se reconstituie sumele alocate de la bugetul de stat. (3) În cazul în care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral până la data de 31 decembrie 2001, acestea rămân cheltuieli ale acestui buget.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1 BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001- Sinteza -
     
    - mii lei -
                           
    Ca- pi- tolSub- capi- tolTitlu/ Ar- ticolAli- neatDenumirea indicatoruluiProgram actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
    Buget de statIntrări de credite externe
        A   B12345=1+36=2+47=5+6
    0001       VENITURI153.046.803.200   -3.496.200.500   149.550.602.700   149.550.602.700
    0002       I. VENITURI CURENTE151.694.803.200   -3.336.200.500   148.358.602.700   148.358.602.700
    0003       A. VENITURI FISCALE144.623.303.200   -4.957.700.500   139.665.602.700   139.665.602.700
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE44.248.360.500   -1.164.000.500   43.084.360.000   43.084.360.000
    0101       IMPOZITUL PE PROFIT25.367.000.000   -566.000.000   24.801.000.000   24.801.000.000
    0201       IMPOZITUL PE SALARII600.000.000       600.000.000   600.000.000
      01     Impozitul pe salarii - total -600.000.000       600.000.000   600.000.000
    0601       IMPOZITUL PE VENIT32.130.000.000   4.450.000.000   36.580.000.000   36.580.000.000
      01     Impozit pe venituri din activităţi independente650.000.000   50.000.000   700.000.000   700.000.000
      02     Impozit pe venituri din salarii28.648.000.000   3.342.000.000   31.990.000.000   31.990.000.000
      03     Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor450.000.000   50.000.000   500.000.000   500.000.000
      04     Impozit pe venituri din dividende500.000.000   1.210.000.000   1.710.000.000   1.710.000.000
      05     Impozit pe venituri din dobânzi250.000.000   -47.000.000   203.000.000   203.000.000
      06     Impozit pe alte venituri100.000.000   -29.000.000   71.000.000   71.000.000
      07     Impozit pe venit din pensii300.000.000       300.000.000   300.000.000
      08     Impozitul pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură80.000.000       80.000.000   80.000.000
      09     Impozitul pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi vânzarea părţilor sociale40.000.000   -14.000.000   26.000.000   26.000.000
      10     Regularizări982.000.000   -200.000.000   782.000.000   782.000.000
      11     Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală30.000.000   12.000.000   42.000.000   42.000.000
      12     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente100.000.000   76.000.000   176.000.000   176.000.000
    0701       COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)-26.329.639.500   -2.885.000.500   -29.214.640.000   -29.214.640.000
      01     Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-19.760.000.000   -2.737.000.000   -22.497.000.000   -22.497.000.000
      02     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-4.045.639.500   -162.300.500   -4.207.940.000   -4.207.940.000
      03     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)-2.524.000.000   14.300.000   -2.509.700.000   -2.509.700.000
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE6.825.000.000   -1.847.000.000   4.978.000.000   4.978.000.000
      01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente1.900.000.000   -400.000.000   1.500.000.000   1.500.000.000
      02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor20.000.000       20.000.000   20.000.000
      03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale1.000.000.000   -750.000.000   250.000.000   250.000.000
      07     Contribuţia agenţilor economici pentru învăţământul de stat3.900.000.000   -697.000.000   3.203.000.000   3.203.000.000
      30     Alte încasări din impozite directe5.000.000       5.000.000   5.000.000
    0901       CONTRIBUŢII5.656.000.000   -316.000.000   5.340.000.000   5.340.000.000
      04     Contribuţia pentru pensia suplimentară156.000.000   274.000.000   430.000.000   430.000.000
      09     Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap5.500.000.000   -590.000.000   4.910.000.000   4.910.000.000
    1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE100.374.942.700   -3.793.700.000   96.581.242.700   96.581.242.700
    1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ49.856.242.700   -25.000.000   49.831.242.700   49.831.242.700
      01     TVA încasată71.517.000.000   327.000.000   71.844.000.000   71.844.000.000
      03     Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale (se scad)-21.660.757.300   -352.000.000   -22.012.757.300   -22.012.757.300
    1401       ACCIZE31.562.000.000   -3.007.000.000   28.555.000.000   28.555.000.000
    1601       TAXE VAMALE10.409.000.000   -1.712.000.000   8.697.000.000   8.697.000.000
      01     Taxe vamale de la persoane juridice10.284.000.000   -1.771.000.000   8.513.000.000   8.513.000.000
      02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale125.000.000   59.000.000   184.000.000   184.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE8.547.700.000   950.300.000   9.498.000.000   9.498.000.000
      01     Taxe pentru jocurile de noroc600.000.000   -36.000.000   564.000.000   564.000.000
      03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare300.000.000       300.000.000   300.000.000
      04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale1.250.000.000   875.000.000   2.125.000.000   2.125.000.000
      10     Taxe judiciare de timbru800.000.000       800.000.000   800.000.000
      12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială800.000.000   50.000.000   850.000.000   850.000.000
      13     Taxe extrajudiciare de timbru7.000.000       7.000.000   7.000.000
      15     Amenzi judiciare15.000.000   5.000.000   20.000.000   20.000.000
      16     Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat32.000.000   8.000.000   40.000.000   40.000.000
      18     Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor550.000.000   50.000.000   600.000.000   600.000.000
      21     Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc300.000.000   -40.000.000   260.000.000   260.000.000
      22     Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import20.000.000   -5.000.000   15.000.000   15.000.000
      23     Contribuţia agenţilor economici din turism131.000.000   29.000.000   160.000.000   160.000.000
      24     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale2.899.000.000   -151.000.000   2.748.000.000   2.748.000.000
      25     Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei228.000.000       228.000.000   228.000.000
      26     Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale400.000.000   140.000.000   540.000.000   540.000.000
      27     Venituri cu destinaţie specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile195.700.000   -700.000   195.000.000   195.000.000
      30     Alte încasări din impozite indirecte20.000.000   26.000.000   46.000.000   46.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE7.071.500.000   1.621.500.000   8.693.000.000   8.693.000.000
    2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME650.000.000   1.050.000.000   1.700.000.000   1.700.000.000
    2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE2.022.400.000   -314.400.000   1.708.000.000   1.708.000.000
      01     Taxe de metrologie100.000   100.000   200.000   200.000
      03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional8.800.000   8.500.000   17.300.000   17.300.000
      04     Taxe consulare970.000.000   -450.000.000   520.000.000   520.000.000
      05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii15.000.000       15.000.000   15.000.000
      10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului500.000       500.000   500.000
      12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate3.000.000   27.000.000   30.000.000   30.000.000
      13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate25.000.000       25.000.000   25.000.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice1.000.000.000   100.000.000   1.100.000.000   1.100.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI4.399.100.000   885.900.000   5.285.000.000   5.285.000.000
      01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive85.000.000       85.000.000   85.000.000
      03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale870.000.000   202.000.000   1.072.000.000   1.072.000.000
      04     Încasări din cota reţinută, conform Codului Penal2.000.000       2.000.000   2.000.000
      05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi500.000.000   50.000.000   550.000.000   550.000.000
      07     Venituri din concesiuni2.350.000.000   650.000.000   3.000.000.000   3.000.000.000
      08     Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe5.000.000       5.000.000   5.000.000
      09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului10.000.000       10.000.000   10.000.000
      11     Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate31.100.000   28.900.000   60.000.000   60.000.000
      12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii290.000.000   -90.000.000   200.000.000   200.000.000
      16     Venituri realizate din încasarea debitelor evidenţiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie1.000.000       1.000.000   1.000.000
      19     Venituri din dividende5.000.000   45.000.000   50.000.000   50.000.000
      30     Încasări din alte surse250.000.000       250.000.000   250.000.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL146.000.000   14.000.000   160.000.000   160.000.000
    3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI146.000.000   14.000.000   160.000.000   160.000.000
      01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice131.000.000   19.000.000   150.000.000   150.000.000
      02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare15.000.000   -10.000.000   5.000.000   5.000.000
      08     Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare     5.000.000   5.000.000   5.000.000
    4000       VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI20.000.000       20.000.000   20.000.000
    4001       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI20.000.000       20.000.000   20.000.000
      01     Donaţii20.000.000       20.000.000   20.000.000
    4200       VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.186.000.000   -174.000.000   1.012.000.000   1.012.000.000
    4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.186.000.000   -174.000.000   1.012.000.000   1.012.000.000
      01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale900.000       900.000   900.000
      05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000       100.000   100.000
      07     Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru finanţarea lucrărilor agricole900.000.000       900.000.000   900.000.000
      09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ250.000.000   -150.000.000   100.000.000   100.000.000
      10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară30.000.000   -20.000.000   10.000.000   10.000.000
      11     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism5.000.000   -4.000.000   1.000.000   1.000.000
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL194.352.603.20021.407.749.906-464.642.114675.738.573193.887.961.08622.083.488.479215.971.449.565
        01   CHELTUIELI CURENTE166.546.919.70510.549.086.689-433.319.089104.221.462166.113.600.61610.653.308.151176.766.908.767
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL28.428.207.20323.407.14061.119.243-18.510.97028.489.326.4464.896.17028.494.222.616
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.954.270.877469.683.7781.581.768.887-146.148.19919.536.039.764323.535.57919.859.575.343
        34   SUBVENŢII9.035.958.423205.560.000889.319.734-150.000.0009.925.278.15755.560.0009.980.838.157
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice4.763.929.610205.560.000384.799.734-150.000.0005.148.729.34455.560.0005.204.289.344
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.745.027.027   104.500.000   2.849.527.027   2.849.527.027
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.527.001.786   400.020.000   1.927.021.786   1.927.021.786
        36   PRIME693.000.000       693.000.000   693.000.000
        38   TRANSFERURI58.912.929.1089.850.435.771-351.686.953418.880.63158.561.242.15510.269.316.40268.830.558.557
        39   Transferuri consolidabile7.851.972.214   1.363.000.000   9.214.972.214   9.214.972.214
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.500.000.000       1.500.000.000   1.500.000.000
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.500.000.000   1.361.500.000   2.861.500.000   2.861.500.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului1.712.200.000       1.712.200.000   1.712.200.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen204.448.410   -8.500.000   195.948.410   195.948.410
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv121.468.804       121.468.804   121.468.804
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000       400.000.000   400.000.000
        3915Transferuri pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap1.699.200.000   50.000.000   1.749.200.000   1.749.200.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii291.300.000   -40.000.000   251.300.000   251.300.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000       385.000.000   385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism9.000.000       9.000.000   9.000.000
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000       29.355.000   29.355.000
        40   Transferuri neconsolidabile50.060.956.8949.850.435.771-1.714.686.953418.880.63148.346.269.94110.269.316.40258.615.586.343
        4001Locuinţe500.000.000       500.000.000   500.000.000
        4002Burse965.995.030   950.000   966.945.030   966.945.030
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii8.015.230.980   -17.000.000   7.998.230.980   7.998.230.980
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane8.625.885.058   690.400.000   9.316.285.058   9.316.285.058
        4008Ajutoare sociale40.000.000       40.000.000   40.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii158.855.807   35.500.000   194.355.807   194.355.807
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale633.120.933   11.366.429   644.487.362   644.487.362
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale3.000       3.000   3.000
        4015Plăţi compensatorii568.443.527       568.443.527   568.443.527
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare533.496.801       533.496.801   533.496.801
        4017Fondul pentru stimularea inovării292.394.000       292.394.000   292.394.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii1.029.300.000   -83.500.000   945.800.000   945.800.000
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene52.367.892   2.400.000   54.767.892   54.767.892
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare992.125.094   -146.000.000   846.125.094   846.125.094
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor450.000.000464.223.000-50.000.000-168.761.500400.000.000295.461.500695.461.500
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier601.875.000       601.875.000   601.875.000
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.055.000.000       4.055.000.000   4.055.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare2.576.330.108   -2.230.084.150   346.245.958   346.245.958
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială66.521.500314.050.0001.281.5006.050.00067.803.000320.100.000387.903.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000       15.000.000   15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale394.374.540   102.000.000   496.374.540   496.374.540
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.220.000   5.000.000   8.220.000   8.220.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii94.000.000       94.000.000   94.000.000
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare27.254.997       27.254.997   27.254.997
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora7.000.000       7.000.000   7.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice58.000.000       58.000.000   58.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.500.000       2.500.000   2.500.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei800.000       800.000   800.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000       2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii24.000.000       24.000.000   24.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000       12.900.000   12.900.000
        4041Asociaţii şi fundaţii36.900.000   -6.500.000   30.400.000   30.400.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi              
            plasament familial191.600.000   10.600.000   202.200.000   202.200.000
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război63.000.000       63.000.000   63.000.000
        4044Programe pentru sănătate1.120.686.959       1.120.686.959   1.120.686.959
        4045Programe pentru tineret23.154.000       23.154.000   23.154.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român41.270.000       41.270.000   41.270.000
        4047Cadastru imobiliar35.000.000       35.000.000   35.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie95.431.860690.453.20031.500.000-226.698.800126.931.860463.754.400590.686.260
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită40.000.000   10.000.000   50.000.000   50.000.000
        4051Cooperare economică internaţională185.646.000   -40.000.000   145.646.000   145.646.000
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate5.000.000.000   601.600.000   5.601.600.000   5.601.600.000
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000       25.400.000   25.400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională4.829.727.3548.144.601.250-1.048.588.682887.059.7503.781.138.6729.031.661.00012.812.799.672
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.000.000.000       1.000.000.000   1.000.000.000
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior3.600.000.000   200.000.000   3.800.000.000   3.800.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000       3.000.000   3.000.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)81.672.127       81.672.127   81.672.127
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate821.212.471   124.237.950   945.450.421   945.450.421
        4061Susţinerea cultelor130.000.000       130.000.000   130.000.000
        4062Stimularea exporturilor800.000.000       800.000.000   800.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000       1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult606.786.062   113.700.000   720.486.062   720.486.062
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap25.000.000       25.000.000   25.000.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului60.000.000237.108.321   -78.768.81960.000.000158.339.502218.339.502
        4075Contribuţia statului, care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor21.204.000       21.204.000   21.204.000
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă5.000.000       5.000.000   5.000.000
        4080Alte transferuri583.679.783   -3.150.000   580.529.783   580.529.783
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000       50.000.000   50.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare123.750.000   900.000   124.650.000   124.650.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor2.683.568       2.683.568   2.683.568
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul-revoluţiei Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000       2.500.000   2.500.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul565.000.000       565.000.000   565.000.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină40.000.000   -10.000.000   30.000.000   30.000.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat100.000       100.000   100.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.176.943       2.176.943   2.176.943
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri28.000.000   -22.500.000   5.500.000   5.500.000
        4091Renta viageră21.990.000   1.200.000   23.190.000   23.190.000
        49   DOBÂNZI50.617.100.000   -2.613.840.000   48.003.260.000   48.003.260.000
        60   REZERVE905.454.094       905.454.094   905.454.094
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL11.670.100.20410.858.663.21745.510.828571.517.11111.715.611.03211.430.180.32823.145.791.360
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE262.461.800   -135.000.000   127.461.800   127.461.800
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale210.219.000   -135.000.000   75.219.000   75.219.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.760.880       1.760.880   1.760.880
        8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920       50.481.920   50.481.920
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE15.873.121.491   58.166.147   15.931.287.638   15.931.287.638
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite15.873.121.491   58.166.147   15.931.287.638   15.931.287.638
        8501Rambursări de credite externe10.432.354.510   175.226.013   10.607.580.523   10.607.580.523
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.440.766.981   -117.059.866   5.323.707.115   5.323.707.115
    5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE12.022.813.855362.585.00120.556.7208.442.90912.043.370.575371.027.91012.414.398.485
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE12.022.813.855362.585.00120.556.7208.442.90912.043.370.575371.027.91012.414.398.485
        01   CHELTUIELI CURENTE10.267.611.396305.857.578-7.746.7456.359.23210.259.864.651312.216.81010.572.081.461
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL7.244.477.673285.500-169.747.7475.5007.074.729.926291.0007.075.020.926
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.349.350.17325.096.878181.544.8061.066.9322.530.894.97926.163.8102.557.058.789
        34   SUBVENŢII29.632.490   367.000   29.999.490   29.999.490
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice29.632.490   367.000   29.999.490   29.999.490
        38   TRANSFERURI644.151.060280.475.200-19.910.8045.286.800624.240.256285.762.000910.002.256
        40   Transferuri neconsolidabile644.151.060280.475.200-19.910.8045.286.800624.240.256285.762.000910.002.256
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale493.166.617   7.199.980   500.366.597   500.366.597
        4041Asociaţii şi fundaţii400.000       400.000   400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională143.584.443280.475.200-27.110.7845.286.800116.473.659285.762.000402.235.659
        4080Alte transferuri7.000.000       7.000.000   7.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.243.896.32256.727.42322.724.6282.083.6771.266.620.95058.811.1001.325.432.050
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE511.306.137   5.578.837   516.884.974   516.884.974
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite511.306.137   5.578.837   516.884.974   516.884.974
        8501Rambursări de credite externe414.967.885   -8.992.115   405.975.770   405.975.770
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane96.338.252   14.570.952   110.909.204   110.909.204
      01     Administraţia Prezidenţială92.057.096   600.000   92.657.096   92.657.096
      02     Autorităţi legislative1.442.393.106   -42.405.300   1.399.987.806   1.399.987.806
      03     Autorităţi judecătoreşti3.993.118.803   -39.000.000   3.954.118.803   3.954.118.803
      04     Alte organe ale autorităţilor publice628.273.061   -17.150.000   611.123.061   611.123.061
      05     Autorităţi executive5.866.971.789362.585.001118.512.0208.442.9095.985.483.809371.027.9106.356.511.719
    5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ37.094.986.6165.187.100.400976.301.648-769.942.73138.071.288.2644.417.157.66942.488.445.933
        01   CHELTUIELI CURENTE29.066.259.221   1.124.201.648   30.190.460.869   30.190.460.869
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.420.721.197   18.824.259   16.439.545.456   16.439.545.456
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.356.005.764   991.877.389   10.347.883.153   10.347.883.153
        34   SUBVENŢII2.142.165.700       2.142.165.700   2.142.165.700
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.142.165.700       2.142.165.700   2.142.165.700
        38   TRANSFERURI1.147.366.560   113.500.000   1.260.866.560   1.260.866.560
        39   Transferuri consolidabile317.831.256   -4.500.000   313.331.256   313.331.256
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen196.362.452   -4.500.000   191.862.452   191.862.452
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv121.468.804       121.468.804   121.468.804
        40   Transferuri neconsolidabile829.535.304   118.000.000   947.535.304   947.535.304
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii100.000       100.000   100.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.915.666       8.915.666   8.915.666
        4015Plăţi compensatorii568.443.527       568.443.527   568.443.527
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională3.474.100       3.474.100   3.474.100
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate248.207.471   118.000.000   366.207.471   366.207.471
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.152.536.9755.187.100.40099.000.000-769.942.7311.251.536.9754.417.157.6695.668.694.644
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.876.190.420   -246.900.000   6.629.290.420   6.629.290.420
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.876.190.420   -246.900.000   6.629.290.420   6.629.290.420
        8501Rambursări de credite externe5.175.813.379   1.405.250   5.177.218.629   5.177.218.629
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.700.377.041   -248.305.250   1.452.071.791   1.452.071.791
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ17.748.817.6883.177.973.8005.551.13964.697.40017.754.368.8273.242.617.20020.997.040.027
        01   CHELTUIELI CURENTE11.888.804.585   5.551.139   11.894.355.724   11.894.355.724
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL7.179.388.616       7.179.388.616   7.179.388.616
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.880.310.799   10.051.139   3.890.361.938   3.890.361.938
        38   TRANSFERURI829.105.170   -4.500.000   824.605.170   824.605.170
        39   Transferuri consolidabile95.023.488   -4.500.000   90.523.488   90.523.488
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen95.023.488   -4.500.000   90.523.488   90.523.488
        40   Transferuri neconsolidabile734.081.682       734.081.682   734.081.682
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.376.971       4.376.971   4.376.971
        4015Plăţi compensatorii568.443.527       568.443.527   568.443.527
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate161.261.184       161.261.184   161.261.184
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL577.349.5033.177.973.800   64.697.400577.349.5033.242.671.2003.820.020.703
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.282.663.600       5.282.663.600   5.282.663.600
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.282.663.600       5.282.663.600   5.282.663.600
        8501Rambursări de credite externe4.211.751.249       4.211.751.249   4.211.751.249
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.070.912.351       1.070.912.351   1.070.912.351
      01     Administraţie centrală199.095.980       199.095.980   199.095.980
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii10.867.299.7313.177.973.8005.551.13964.697.40010.872.850.8703.242.671.20014.115.522.070
      03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă5.954.385.555       5.954.385.555   5.954.385.555
      04     Parteneriat pentru pace137.500.000       137.500.000   137.500.000
      05     Plăţi compensatorii590.536.422       590.536.422   590.536.422
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ19.346.168.9282.009.126.600970.750.509-834.640.13120.316.919.4371.174.486.46921.491.405.906
        01   CHELTUIELI CURENTE17.177.454.636   1.118.650.509   18.296.105.145   18.296.105.145
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.241.332.581   18.824.259   9.260.156.840   9.260.156.840
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.475.694.965   981.826.250   6.457.521.215   6.457.521.215
        34   SUBVENŢII2.142.165.700       2.142.165.700   2.142.165.700
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.142.165.700       2.142.165.700   2.142.165.700
        38   TRANSFERURI318.261.390   118.000.000   436.261.390   436.261.390
        39   Transferuri consolidabile222.807.768       222.807.768   222.807.768
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen101.338.964       101.338.964   101.338.964
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv121.468.804       121.468.804   121.468.804
        40   Transferuri neconsolidabile95.453.622   118.000.000   213.453.622   213.453.622
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii100.000       100.000   100.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.538.695       4.538.695   4.538.695
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale174.540       174.540   174.540
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal220.000       220.000   220.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională3.474.100       3.474.100   3.474.100
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate86.946.287   118.000.000   204.946.287   204.946.287
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL575.187.4722.009.126.60099.000.000-834.640.131674.187.4721.174.486.4691.848.673.941
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.593.526.820   -246.900.000   1.346.626.820   1.346.626.820
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele              
            externe contractate de ordonatorii de credite1.593.526.820   -246.900.000   1.346.626.820   1.346.626.820
        8501Rambursări de credite externe964.062.130   1.405.250   965.467.380   965.467.380
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane629.464.690   -248.305.250   381.159.440   381.159.440
      01     Administraţie centrală719.459.155       719.459.155   719.459.155
      02     Poliţie5.320.283.4651.313.200.000300.000.000-787.786.4315.620.283.465525.413.5696.145.697.034
      03     Protecţie şi pază contra incendiilor950.042.377   100.000.000   1.050.042.377   1.050.042.377
      04     Paza şi supravegherea frontierei1.757.738.654   140.281.250   1.898.019.904   1.898.019.904
      05     Jandarmerie2.485.267.525   200.000.000   2.685.267.525   2.685.267.525
      06     Siguranţă naţională5.001.306.406695.926.60030.469.259-46.853.7005.031.775.665649.072.9005.680.848.565
      07     Penitenciare2.304.427.300       2.304.427.300   2.304.427.300
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională807.644.046   200.000.000   1.007.644.046   1.007.644.046
    5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE44.071.982.6263.646.230.2551.341.394.0541.484.572.74545.413.376.6805.130.803.00050.544.179.680
        01   CHELTUIELI CURENTE38.651.927.2091.106.535.5671.336.141.054-233.011.46539.988.068.263873.524.10240.861.592.365
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.878.036.81521.810.26768.608.808-18.541.6602.946.645.6233.268.6072.949.914.230
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.306.128.732419.366.97967.061.562-147.700.9864.373.190.294271.665.9934.644.856.287
        34   SUBVENŢII1.720.458.055   236.532.734   1.956.990.789   1.956.990.789
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.720.458.055   236.532.734   1.956.990.789   1.956.990.789
        38   TRANSFERURI29.747.303.607665.358.321963.937.950-66.768.81930.711.241.557598.589.50231.309.831.059
        39   Transferuri consolidabile3.709.486.108   6.000.000   3.715.486.108   3.715.486.108
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului1.712.200.000       1.712.200.000   1.712.200.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de              
            persoanele care satisfac serviciul militar în termen6.786.108   -4.000.000   2.786.108   2.786.108
        3915Transferuri pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap1.699.200.000   50.000.000   1.749.200.000   1.749.200.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii291.300.000   -40.000.000   251.300.000   251.300.000
        40   Transferuri neconsolidabile26.037.817.499665.358.321957.937.950-66.768.81926.995.755.449598.589.50227.594.344.951
        4002Burse941.995.030   950.000   942.945.030   942.945.030
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii8.015.230.980   -17.000.000   7.998.230.980   7.998.230.980
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane8.625.885.058   690.400.000   9.316.285.058   9.316.285.058
        4008Ajutoare sociale40.000.000       40.000.000   40.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii158.755.807   35.500.000   194.255.807   194.255.807
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale40.222.553       40.222.553   40.222.553
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale3.000       3.000   3.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii1.029.300.000   -83.500.000   945.800.000   945.800.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii94.000.000       94.000.000   94.000.000
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare27.254.997       27.254.997   27.254.997
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora7.000.000       7.000.000   7.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.500.000       2.500.000   2.500.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei800.000       800.000   800.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000       2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii24.000.000       24.000.000   24.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000       12.900.000   12.900.000
        4041Asociaţii şi fundaţii36.500.000   -6.500.000   30.000.000   30.000.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial191.600.000   10.600.000   202.200.000   202.200.000
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război63.000.000       63.000.000   63.000.000
        4044Programe pentru sănătate1.120.686.959       1.120.686.959   1.120.686.959
        4045Programe pentru tineret23.154.000       23.154.000   23.154.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român41.270.000       41.270.000   41.270.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională418.368.759428.250.0004.500.00012.000.000422.868.759440.250.000863.118.759
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior3.600.000.000   200.000.000   3.800.000.000   3.800.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000       3.000.000   3.000.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate573.005.000   6.237.950   579.242.950   579.242.950
        4061Susţinerea cultelor130.000.000       130.000.000   130.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000       1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult606.786.062   113.700.000   720.486.062   720.486.062
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap25.000.000       25.000.000   25.000.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului60.000.000237.108.321   -78.768.81960.000.000158.339.502218.339.502
        4075Contribuţia statului, care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor21.204.000       21.204.000   21.204.000
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă5.000.000       5.000.000   5.000.000
        4080Alte transferuri66.944.783   1.850.000   68.794.783   68.794.783
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor2.683.568       2.683.568   2.683.568
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000       2.500.000   2.500.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat100.000       100.000   100.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.176.943       2.176.943   2.176.943
        4091Rentă viageră21.990.000   1.200.000   23.190.000   23.190.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.518.832.9672.539.694.688-12.629.3001.717.584.2102.506.203.6674.257.278.8986.763.482.565
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.901.222.450   17.882.300   2.919.104.750   2.919.104.750
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.901.222.450   17.882.300   2.919.104.750   2.919.104.750
        8501Rambursări de credite externe1.969.204.853   2.501.803   1.971.706.656   1.971.706.656
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane932.017.597   15.380.497   947.398.094   947.398.094
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT10.118.024.2002.063.023.000201.066.019-207.425.00010.319.090.2191.855.598.00012.174.688.219
        01   CHELTUIELI CURENTE8.432.849.567759.721.667269.744.019-108.750.0008.702.593.586650.971.6679.353.565.253
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.706.674.48620.999.667-15.172.882-18.557.5001.691.501.6042.442.1671.693.943.771
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.213.471.500310.472.00062.916.901-102.192.5001.276.388.401208.279.5001.484.667.901
        34   SUBVENŢII600.000.000   14.500.000   614.500.000   614.500.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice600.000.000   14.500.000   614.500.000   614.500.000
        38   TRANSFERURI4.912.703.581428.250.000207.500.00012.000.0005.120.203.581440.250.0005.560.453.581
        39   Transferuri consolidabile6.723.360   -4.000.000   2.723.360   2.723.360
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen6.723.360   -4.000.000   2.723.360   2.723.360
        40   Transferuri neconsolidabile4.905.980.221428.250.000211.500.00012.000.0005.117.480.221440.250.0005.557.730.221
        4002Burse941.995.030   950.000   942.945.030   942.945.030
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională356.148.750428.250.0007.000.00012.000.000363.148.750440.250.000803.398.750
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior3.600.000.000   200.000.000   3.800.000.000   3.800.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000       3.000.000   3.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult2.996.658   1.700.000   4.696.658   4.696.658
        4080Alte transferuri1.839.783   1.850.000   3.689.783   3.689.783
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.385.399.6331.303.301.333   -98.675.0001.385.399.6331.204.626.3332.590.025.966
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE299.775.000   -68.678.000   231.097.000   231.097.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite299.775.000   -68.678.000   231.097.000   231.097.000
        8501Rambursări de credite externe60.811.500   5.200.000   66.011.500   66.011.500
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane238.963.500   -73.878.000   165.085.500   165.085.500
      01     Administraţie centrală36.693.411       36.693.411   36.693.411
      02     Învăţământ preşcolar137.120.23081.738.650   -15.971.250137.120.23065.767.400202.887.630
      03     Învăţământ primar şi gimnazial967.723.8381.144.341.100-68.678.000-141.655.000899.045.8381.002.686.1001.901.731.938
      04     Învăţământ liceal565.958.339408.693.250-1.000.000-61.798.750564.958.339346.894.500911.852.839
      05     Învăţământ profesional49.785.389       49.785.389   49.785.389
      08     Învăţământ special20.000.000       20.000.000   20.000.000
      09     Învăţământ superior5.775.466.226428.250.000242.600.00012.000.0006.018.066.226440.250.0006.458.316.226
      10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice141.995.857   6.000.000   147.995.857   147.995.857
      14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi389.451.550       389.451.550   389.451.550
      25     Servicii publice descentralizate664.876.965   603.000   665.479.965   665.479.965
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ1.368.952.395   21.541.019   1.390.493.414   1.390.493.414
    5801       SĂNĂTATE7.042.441.1311.162.121.755217.256.2121.814.808.2457.259.697.3432.976.930.00010.236.627.343
        01   CHELTUIELI CURENTE3.579.482.799   111.646.912   3.691.129.711   3.691.129.711
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL802.178.058   101.437.680   903.615.738   903.615.738
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.048.437.092   -5.719.338   1.042.717.754   1.042.717.754
        34   SUBVENŢII12.500.000   9.690.620   22.190.620   22.190.620
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice12.500.000   9.690.620   22.190.620   22.190.620
        38   TRANSFERURI1.716.367.649   6.237.950   1.722.605.599   1.722.605.599
        39   Transferuri consolidabile17.928       17.928   17.928
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen17.928       17.928   17.928
        40   Transferuri neconsolidabile1.716.349.721   6.237.950   1.722.587.671   1.722.587.671
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.874.553       12.874.553   12.874.553
        4044Programe pentru sănătate1.120.686.959       1.120.686.959   1.120.686.959
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională4.783.209       4.783.209   4.783.209
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate573.005.000   6.237.950   579.242.950   579.242.950
        4079Transferuri pentru aparatura medicală de mare performanţă5.000.000       5.000.000   5.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL908.618.3821.162.121.75512.000.0001.814.808.245920.618.3822.976.930.0003.897.548.382
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.554.339.950   93.609.300   2.647.949.250   2.647.949.250
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.554.339.950   93.609.300   2.647.949.250   2.647.949.250
        8501Rambursări de credite externe1.900.113.853   -2.698.197   1.897.415.656   1.897.415.656
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane654.226.097   96.307.497   750.533.594   750.533.594
      01     Administraţie centrală598.151.034   4.500.000   602.651.034   602.651.034
      03     Spitale1.462.948.9171.162.121.755-2.613.8791.814.808.2451.460.335.0382.976.930.0004.437.265.038
      04     Sanatorii de recuperare şi balneare7.007.709   -7.007.709        
      05     Creşe2.027.167       2.027.167   2.027.167
      07     Centre de transfuzii sanguine484.000.000   14.018.000   498.018.000   498.018.000
      09     Centre de sănătate137.277.413   -2.000.000   135.277.413   135.277.413
      25     Servicii publice descentralizate2.206.075.934   83.771.000   2.289.846.934   2.289.846.934
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare2.144.952.957   126.588.800   2.271.541.757   2.271.541.757
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET3.413.505.37071.375.000315.510.440-42.275.0003.729.015.81029.100.0003.758.115.810
        01   CHELTUIELI CURENTE3.237.259.00871.375.000347.900.440-42.275.0003.585.159.44829.100.0003.614.259.448
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL144.606.493   19.417.000   164.023.493   164.023.493
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII913.359.20771.375.0009.106.440-42.275.000922.465.64729.100.000951.565.647
        34   SUBVENŢII1.094.388.287   209.877.000   1.304.265.287   1.304.265.287
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.094.388.287   209.877.000   1.304.265.287   1.304.265.287
        38   TRANSFERURI1.084.905.021   109.500.000   1.194.405.021   1.194.405.021
        39   Transferuri consolidabile44.820       44.820   44.820
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen44.820       44.820   44.820
        40   Transferuri neconsolidabile1.084.860.201   109.500.000   1.194.360.201   1.194.360.201
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale24.348.000       24.348.000   24.348.000
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit              
            dispoziţiilor legale3.000       3.000   3.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii94.000.000       94.000.000   94.000.000
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare27.254.997       27.254.997   27.254.997
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora7.000.000       7.000.000   7.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.500.000       2.500.000   2.500.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei800.000       800.000   800.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000       2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii24.000.000       24.000.000   24.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000       12.900.000   12.900.000
        4045Programe pentru tineret23.154.000       23.154.000   23.154.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român41.270.000       41.270.000   41.270.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională52.536.800   -2.500.000   50.036.800   50.036.800
        4061Susţinerea cultelor130.000.000       130.000.000   130.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000       1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult603.789.404   112.000.000   715.789.404   715.789.404
        4075Contribuţia statului, care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor21.204.000       21.204.000   21.204.000
        4080Alte transferuri14.500.000       14.500.000   14.500.000
        4084Finanţarea Ansamblului - "Memorialul revoluţiei Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000       2.500.000   2.500.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat100.000       100.000   100.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL167.110.362   -25.000.000   142.110.362   142.110.362
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE9.136.000   -7.390.000   1.746.000   1.746.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite9.136.000   -7.390.000   1.746.000   1.746.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane9.136.000   -7.390.000   1.746.000   1.746.000
      01     Administraţie centrală109.599.591   19.417.000   129.016.591   129.016.591
      02     Biblioteci publice naţionale105.030.439   -25.000.000   80.030.439   80.030.439
      04     Muzee154.316.534   87.276.000   241.592.534   241.592.534
      05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte246.853.259   53.318.000   300.171.259   300.171.259
      15     Culte religioase755.993.404   112.000.000   867.993.404   867.993.404
      20     Activitatea sportivă633.417.314   62.250.000   695.667.314   695.667.314
      21     Activitatea de tineret60.303.000   -617.000   59.686.000   59.686.000
      25     Servicii publice descentralizate78.127.019       78.127.019   78.127.019
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret1.269.864.81071.375.0006.866.440-42.275.0001.276.731.25029.100.0001.305.831.250
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII23.498.011.925349.710.500607.561.383-80.535.50024.105.573.308269.175.00024.374.748.308
        01   CHELTUIELI CURENTE23.402.335.835275.438.900606.849.683-81.986.46524.009.185.518193.452.43524.202.637.953
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL224.577.778810.600-37.072.99015.840187.504.788826.440188.331.228
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.130.860.93337.519.979757.559-3.233.4861.131.618.49234.286.4931.165.904.985
        34   SUBVENŢII13.569.768   2.465.114   16.034.882   16.034.882
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice13.569.768   2.465.114   16.034.882   16.034.882
        38   TRANSFERURI22.033.327.356237.108.321640.700.000-78.768.81922.674.027.356158.339.50222.832.366.858
        39   Transferuri consolidabile3.702.700.000   10.000.000   3.712.700.000   3.712.700.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului1.712.200.000       1.712.200.000   1.712.200.000
        3915Transferuri pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap1.699.200.000   50.000.000   1.749.200.000   1.749.200.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii291.300.000   -40.000.000   251.300.000   251.300.000
        40   Transferuri neconsolidabile18.330.627.356237.108.321630.700.000-78.768.81918.961.327.356158.339.50219.119.666.858
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii8.015.230.980   -17.000.000   7.998.230.980   7.998.230.980
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane8.625.885.058   690.400.000   9.316.285.058   9.316.285.058
        4008Ajutoare sociale40.000.000       40.000.000   40.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii158.755.807   35.500.000   194.255.807   194.255.807
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.000.000       3.000.000   3.000.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii1.029.300.000   -83.500.000   945.800.000   945.800.000
        4041Asociaţii şi fundaţii36.500.000   -6.500.000   30.000.000   30.000.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial191.600.000   10.600.000   202.200.000   202.200.000
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război63.000.000       63.000.000   63.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională4.900.000       4.900.000   4.900.000
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap25.000.000       25.000.000   25.000.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului60.000.000237.108.321   -78.768.81960.000.000158.339.502218.339.502
        4080Alte transferuri50.605.000       50.605.000   50.605.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor2.683.568       2.683.568   2.683.568
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.176.943       2.176.943   2.176.943
        4091Renta viagera21.990.000   1.200.000   23.190.000   23.190.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL57.704.59074.271.600370.7001.450.96558.075.29075.722.565133.797.855
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE37.971.500   341.000   38.312.500   38.312.500
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite37.971.500   341.000   38.312.500   38.312.500
        8501Rambursări de credite externe8.279.500       8.279.500   8.279.500
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane29.692.000   341.000   30.033.000   30.033.000
      01     Administraţie centrală130.105.83711.276.679246.269-3.746.181130.352.1067.530.498137.882.604
      08     Centre de primire a minorilor780.636   1.329.364   2.110.000   2.110.000
      09     Ajutor social40.000.000       40.000.000   40.000.000
      14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial191.600.000   10.600.000   202.200.000   202.200.000
      15     Alocaţia de stat pentru copii8.015.230.980   -17.000.000   7.998.230.980   7.998.230.980
      17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen1.002.392       1.002.392   1.002.392
      18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor              
            solicitante a statutului de refugiat3.598.250       3.598.250   3.598.250
      19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii1.029.300.000   -83.500.000   945.800.000   945.800.000
      20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari4.102.776.338   421.500.000   4.524.276.338   4.524.276.338
      21     Pensii militari3.606.932.035   268.900.000   3.875.832.035   3.875.832.035
      25     Servicii publice descentralizate224.265.448101.325.500-36.550.0641.979.500187.715.384103.305.000291.020.384
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani3.360.000       3.360.000   3.360.000
      37     Ajutoare speciale996.536.555       996.536.555   996.536.555
      38     Indemnizaţii pentru salariaţi nevăzători7.452.000       7.452.000   7.452.000
      43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului1.772.200.000237.108.321   -78.768.8191.772.200.000158.339.5021.930.539.502
      44     Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap1.699.200.000   50.000.000   1.749.200.000   1.749.200.000
      48     Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap25.000.000       25.000.000   25.000.000
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii1.648.671.454   -7.964.186   1.640.707.268   1.640.707.268
    6300       Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE4.869.382.4942.125.861.55026.552.893390.124.4504.895.935.3872.515.986.0007.411.921.387
        01   CHELTUIELI CURENTE1.846.541.8141.079.218.550-7.524.80720.761.4501.839.017.0071.099.980.0002.938.997.007
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL206.328.791   -19.000.000   187.328.791   187.328.791
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII50.640.954       50.640.954   50.640.954
        38   TRANSFERURI1.589.572.0691.079.218.55011.475.19320.761.4501.601.047.2621.099.980.0002.701.027.262
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000       400.000.000   400.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000       385.000.000   385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism9.000.000       9.000.000   9.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile795.572.0691.079.218.55011.475.19320.761.450807.047.2621.099.980.0001.907.027.262
        4001Locuinţe500.000.000       500.000.000   500.000.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.647.650   166.449   8.814.099   8.814.099
        4047Cadastru imobiliar35.000.000       35.000.000   35.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională203.174.4191.079.218.55031.308.74420.761.450234.483.1631.099.980.0001.334.463.163
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare48.750.000   -20.000.000   28.750.000   28.750.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL2.134.478.8801.046.643.00016.265.500369.363.0002.150.744.3801.416.006.0003.566.750.380
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE888.361.800   17.812.200   906.174.000   906.174.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite888.361.800   17.812.200   906.174.000   906.174.000
        8501Rambursări de credite externe533.199.800   10.970.200   544.170.000   544.170.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane355.162.000   6.842.000   362.004.000   362.004.000
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE3.174.552.0131.079.218.55032.130.200369.961.4503.206.682.2131.449.180.0004.655.862.213
        01   CHELTUIELI CURENTE1.523.259.3391.079.218.550   20.761.4501.523.259.3391.099.980.0002.623.239.339
        38   TRANSFERURI1.523.259.3391.079.218.550   20.761.4501.523.259.3391.099.980.0002.623.239.339
        39   Transferuri consolidabile794.000.000       794.000.000   794.000.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000       400.000.000   400.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000       385.000.000   385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau a actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism9.000.000       9.000.000   9.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile729.259.3391.079.218.550   20.761.450729.259.3391.099.980.0001.829.239.339
        4001Locuinţe500.000.000       500.000.000   500.000.000
        4047Cadastru imobiliar35.000.000       35.000.000   35.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională194.259.3391.079.218.550   20.761.450194.259.3391.099.980.0001.294.239.339
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL798.332.874   15.000.000349.200.000813.332.874349.200.0001.162.532.874
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE852.959.800   17.130.200   870.090.000   870.090.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite852.959.800   17.130.200   870.090.000   870.090.000
        8501Rambursări de credite externe533.199.800   10.970.200   544.170.000   544.170.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane319.760.000   6.160.000   325.920.000   325.920.000
      08     Locuinţe1.683.332.874   15.000.000349.200.0001.698.332.874349.200.0002.047.532.874
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe1.491.219.1391.079.218.55017.130.20020.761.4501.508.349.3391.099.980.0002.608.329.339
    6401       MEDIU ŞI APE1.694.830.4811.046.643.000-5.577.30720.163.0001.689.253.1741.066.806.0002.756.059.174
        01   CHELTUIELI CURENTE323.282.475   -7.524.807   315.757.668   315.757.668
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL206.328.791   -19.000.000   187.328.791   187.328.791
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII50.640.954       50.640.954   50.640.954
        38   TRANSFERURI66.312.730   11.475.193   77.787.923   77.787.923
        40   Transferuri neconsolidabile66.312.730   11.475.193   77.787.923   77.787.923
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.647.650   166.449   8.814.099   8.814.099
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională8.915.080   31.308.744   40.223.824   40.223.824
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare48.750.000   -20.000.000   28.750.000   28.750.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.336.146.0061.046.643.0001.265.50020.163.0001.337.411.5061.066.806.0002.404.217.506
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE35.402.000   682.000   36.084.000   36.084.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite35.402.000   682.000   36.084.000   36.084.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane35.402.000   682.000   36.084.000   36.084.000
      01     Administraţie centrală79.060.222   -6.842.807   72.217.415   72.217.415
      02     Dezvoltarea surselor de apă, acumulărilor şi amenajărilor hidrotehnice1.255.548.0061.046.643.0001.265.50020.163.0001.256.813.5061.066.806.0002.323.619.506
      03     Supravegherea şi protecţia mediu, reducerea şi controlul poluării333.612.253       333.612.253   333.612.253
      04     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă900.000       900.000   900.000
      05     Controlul activităţilor nucleare25.710.000       25.710.000   25.710.000
    6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE36.879.647.7889.388.496.200-1.548.529.029-287.062.30035.331.118.7599.101.433.90044.432.552.659
        01   CHELTUIELI CURENTE28.255.510.5867.716.893.700-1.741.786.739303.551.20026.483.723.8478.020.444.90034.504.168.747
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL921.262.468   156.833.923   1.078.096.391   1.078.096.391
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII997.037.866   334.830.130   1.331.867.996   1.331.867.996
        34   SUBVENŢII5.061.243.612205.560.000652.020.000-150.000.0005.713.263.61255.560.0005.768.823.612
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice861.144.799205.560.000147.500.000-150.000.0001.008.644.79955.560.0001.064.204.799
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.673.127.027   104.500.000   2.777.627.027   2.777.627.027
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.527.001.786   400.020.000   1.927.021.786   1.927.021.786
        36   PRIME693.000.000       693.000.000   693.000.000
        38   TRANSFERURI20.552.966.6407.511.333.700-2.885.470.792453.551.20017.667.495.8487.964.884.90025.632.380.748
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000       29.355.000   29.355.000
        40   Transferuri neconsolidabile20.523.611.6407.511.333.700-2.885.470.792453.551.20017.638.140.8487.964.884.90025.603.025.748
        4002Burse24.000.000       24.000.000   24.000.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.618.553   4.000.000   34.618.553   34.618.553
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene52.367.892   2.400.000   54.767.892   54.767.892
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare992.125.094   -146.000.000   846.125.094   846.125.094
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor450.000.000464.223.000-50.000.000-168.761.500400.000.000295.461.500695.461.500
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier601.875.000       601.875.000   601.875.000
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.055.000.000       4.055.000.000   4.055.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare2.576.330.108   -2.230.084.150   346.245.958   346.245.958
        4048Meteorologie şi hidrologie95.431.860690.453.20031.500.000-226.698.800126.931.860463.754.400590.686.260
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită40.000.000   10.000.000   50.000.000   50.000.000
        4051Cooperare economică internaţională40.000.000   -40.000.000        
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate5.000.000.000   601.600.000   5.601.600.000   5.601.600.000
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000       25.400.000   25.400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională3.717.125.6336.356.657.500-1.057.286.642849.011.5002.659.838.9917.205.669.0009.865.507.991
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.000.000.000       1.000.000.000   1.000.000.000
        4062Stimularea exporturilor800.000.000       800.000.000   800.000.000
        4080Alte transferuri119.300.000       119.300.000   119.300.000
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000       50.000.000   50.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare75.000.000   20.900.000   95.900.000   95.900.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul565.000.000       565.000.000   565.000.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină40.000.000   -10.000.000   30.000.000   30.000.000
        4089Transferuri pentru              
            sprijinirea proprietarilor              
            de păduri28.000.000   -22.500.000   5.500.000   5.500.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL4.030.556.4181.671.602.500-79.850.000-590.613.5003.950.706.4181.080.989.0005.031.695.418
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.623.580.784   273.107.710   4.896.688.494   4.896.688.494
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.623.580.784   273.107.710   4.896.688.494   4.896.688.494
        8501Rambursări de credite externe2.316.956.693   170.891.775   2.487.848.468   2.487.848.468
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.306.624.091   102.215.935   2.408.840.026   2.408.840.026
    6601       INDUSTRIE6.088.137.951464.223.000126.785.000-168.761.5006.214.922.951295.461.5006.510.384.451
        01   CHELTUIELI CURENTE4.341.695.877464.223.00042.935.000-168.761.5004.384.630.877295.461.5004.680.092.377
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL85.023.594   6.650.000   91.673.594   91.673.594
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII162.042.500   -115.000   161.927.500   161.927.500
        34   SUBVENŢII2.662.460.000   93.500.000   2.755.960.000   2.755.960.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.175.000       1.175.000   1.175.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.660.285.000   92.500.000   2.752.785.000   2.752.785.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.000.000   1.000.000   2.000.000   2.000.000
        38   TRANSFERURI1.432.169.783464.223.000-57.100.000-168.761.5001.375.069.783295.461.5001.670.531.283
        40   Transferuri neconsolidabile1.432.169.783464.223.000-57.100.000-168.761.5001.375.069.783295.461.5001.670.531.283
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.589.283       5.589.283   5.589.283
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor450.000.000464.223.000-50.000.000-168.761.500400.000.000295.461.500695.461.500
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier601.875.000       601.875.000   601.875.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită40.000.000   10.000.000   50.000.000   50.000.000
        4051Cooperare economică internaţională145.646.000       145.646.000   145.646.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională111.059.500   -38.000.000   73.059.500   73.059.500
        4080Alte transferuri3.000.000       3.000.000   3.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare75.000.000   20.900.000   95.900.000   95.900.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.704.000.000   85.000.000   1.789.000.000   1.789.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE42.442.074   -1.150.000   41.292.074   41.292.074
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisoane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite42.442.074   -1.150.000   41.292.074   41.292.074
        8501Rambursări de credite externe11.732.337   70.000   11.802.337   11.802.337
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane30.709.737   -1.220.000   29.489.737   29.489.737
      01     Administraţie centrală167.397.877464.223.00030.967.500-168.761.500198.365.377295.461.500493.826.877
      02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale97.000.000       97.000.000   97.000.000
      03     Combustibili minerali solizi1.481.038.421   30.086.579   1.511.125.000   1.511.125.000
      06     Resurse minerale, altele decât combustibili2.434.481.579   133.508.421   2.567.990.000   2.567.990.000
      07     Industrie prelucrătoare227.000.000   159.868.320   386.868.320   386.868.320
      50     Alte cheltuieli în domeniul industriei1.681.220.074   -227.645.820   1.453.574.254   1.453.574.254
    6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ9.628.699.139194.425.5001.213.745.658-15.000.00010.842.444.797179.425.50011.021.870.297
        01   CHELTUIELI CURENTE9.119.118.12947.678.5001.210.133.358   10.329.251.48747.678.50010.376.929.987
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL591.758.584   146.300.000   738.058.584   738.058.584
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII359.819.353   -17.500.000   342.319.353   342.319.353
        34   SUBVENŢII2.221.997.357   521.520.000   2.743.517.357   2.743.517.357
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice696.997.357   122.500.000   819.497.357   819.497.357
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.525.000.000   399.020.000   1.924.020.000   1.924.020.000
        36   PRIME693.000.000       693.000.000   693.000.000
        38   TRANSFERURI5.252.542.83547.678.500559.813.358   5.812.356.19347.678.5005.860.034.693
        40   Transferuri neconsolidabile5.252.542.83547.678.500559.813.358   5.812.356.19347.678.5005.860.034.693
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale9.441.485       9.441.485   9.441.485
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate5.000.000.000   601.600.000   5.601.600.000   5.601.600.000
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000       25.400.000   25.400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională74.401.35047.678.500-19.286.642   55.114.70847.678.500102.793.208
        4080Alte transferuri115.300.000       115.300.000   115.300.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri28.000.000   -22.500.000   5.500.000   5.500.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL367.573.310146.747.000   -15.000.000367.573.310131.747.000499.320.310
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE142.007.700   3.612.300   145.620.000   145.620.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite142.007.700   3.612.300   145.620.000   145.620.000
        8501Rambursări de credite externe93.358.500   3.253.500   96.612.000   96.612.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane48.649.200   358.800   49.008.000   49.008.000
      01     Administraţie centrală69.000.000   192.800.000   261.800.000   261.800.000
      02     Amendare soluri acide şi alcaline7.000.000       7.000.000   7.000.000
      03     Acoperire sume fixe la seminţe459.000.000   300.000.000   759.000.000   759.000.000
      04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal232.768.380       232.768.380   232.768.380
      05     Reproducţie şi selecţie animale187.000.000       187.000.000   187.000.000
      06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole63.666.500       63.666.500   63.666.500
      07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli58.000.000   35.020.000   93.020.000   93.020.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli5.700.000.000   559.100.000   6.259.100.000   6.259.100.000
      14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului1.154.094.000       1.154.094.000   1.154.094.000
      15     Silvicultură305.129.260146.747.0004.325.658-15.000.000309.454.918131.747.000441.201.918
      17     Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor290.000.000       290.000.000   290.000.000
      25     Servicii publice descentralizate774.547.314   122.500.000   897.047.314   897.047.314
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii328.493.68547.678.500     328.493.68547.678.500376.172.185
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII15.554.695.1737.832.407.000-499.525.100273.358.00015.055.170.0738.105.765.00023.160.935.073
        01   CHELTUIELI CURENTE9.408.586.4996.307.551.500-638.000.000849.011.5008.770.586.4997.156.563.00015.927.149.499
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL125.466.781       125.466.781   125.466.781
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII116.924.093   350.000.000   466.924.093   466.924.093
        34   SUBVENŢII12.842.027   12.000.000   24.842.027   24.842.027
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi12.842.027   12.000.000   24.842.027   24.842.027
        38   TRANSFERURI9.153.353.5986.307.551.500-1.000.000.000849.011.5008.153.353.5987.156.563.00015.309.916.598
        39   Transferuri consolidabile29.355.000       29.355.000   29.355.000
        39 4024Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local Transferuri neconsolidabile29.355.000 9.123.998.5986.307.551.500-1.000.000.000849.011.50029.355.000 8.123.998.5987.156.563.00029.355.000 15.280.561.598
        4002Burse24.000.000       24.000.000   24.000.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale10.315.115       10.315.115   10.315.115
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.055.000.000       4.055.000.000   4.055.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională3.468.683.4836.307.551.500-1.000.000.000849.011.5002.468.683.4837.156.563.0009.625.246.483
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.000.000.000       1.000.000.000   1.000.000.000
        4080Alte transferuri1.000.000       1.000.000   1.000.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul565.000.000       565.000.000   565.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.844.708.5741.524.855.500-165.200.00-575.613.5001.679.508.574949.242.0002.628.750.574
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.301.400.100   303.674.900   4.605.075.000   4.605.075.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.301.400.100   303.674.900   4.605.075.000   4.605.075.000
        8501Rambursări de credite externe2.147.845.050   179.572.950   2.327.418.000   2.327.418.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.153.555.050   124.101.950   2.277.657.000   2.277.657.000
      01     Administraţie centrală1.292.363.2351.142.000.000-997.813.50022.000.000294.549.7351.164.000.0001.458.549.735
      02     Aviaţie civilă1.818.765.596382.570.000511.982.850130.172.0002.330.748.446512.742.0002.843.490.446
      03     Navigaţie civilă725.626.1001.147.710.00014.198.150-611.397.000739.824.250536.313.0001.276.137.250
      05     Drumuri şi poduri3.529.917.4831.941.400.00039.784.5001.346.900.0003.569.701.9833.288.300.0006.858.001.983
      06     Transport feroviar6.816.261.0002.904.677.000-4.555.000-533.027.0006.811.706.0002.371.650.0009.183.356.000
      07     Transport în comun1.150.050.127314.050.000-63.452.100-81.250.0001.086.598.027232.800.0001.319.398.027
      08     Aeroporturi de interes local29.355.000       29.355.000   29.355.000
      09     Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţie specială166.345.000       166.345.000   166.345.000
      10     Comunicaţii22.011.632   330.000   22.341.632   22.341.632
      50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor1.000.000       1.000.000   1.000.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE5.608.115.525897.440.700-2.389.534.587-376.698.8003.218.580.938520.741.9003.739.322.838
        01   CHELTUIELI CURENTE5.356.110.081897.440.700-2.356.855.097-376.698.8002.999.254.984520.741.9003.519.996.884
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL119.013.509   3.883.923   122.897.432   122.897.432
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII358.251.920   2.445.130   360.697.050   360.697.050
        34   SUBVENŢII163.944.228205.560.00025.000.000-150.000.000188.944.22855.560.000244.504.228
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice162.942.442205.560.00025.000.000-150.000.000187.942.44255.560.000243.502.442
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.001.786       1.001.786   1.001.786
        38   TRANSFERURI4.714.900.424691.880.700-2.388.184.150-226.698.8002.326.716.274465.181.9002.791.898.174
        40   Transferuri neconsolidabile4.714.900.424691.880.700-2.388.184.150-226.698.8002.326.716.274465.181.9002.791.898.174
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.272.670   4.000.000   9.272.670   9.272.670
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene52.367.892   2.400.000   54.767.892   54.767.892
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare992.125.094   -146.000.000   846.125.094   846.125.094
        4026Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare2.576.330.108   -2.230.084.150   346.245.958   346.245.958
        4048Meteorologie şi hidrologie95.431.860690.453.20031.500.000-226.698.800126.931.860463.754.400590.686.260
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
        4051Cooperare economică internaţională40.000.000   -40.000.000        
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională62.981.3001.427.500     62.981.3001.427.50064.408.800
        4062Stimularea exporturilor800.000.000       800.000.000   800.000.000
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000       50.000.000   50.000.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină40.000.000   -10.000.000   30.000.000   30.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL114.274.534   350.000   114.624.534   114.624.534
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE137.730.910   -33.029.490   104.701.420   104.701.420
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite137.730.910   -33.029.490   104.701.420   104.701.420
        8501Rambursări de credite externe64.020.806   -12.004.675   52.016.131   52.016.131
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane73.710.104   -21.024.815   52.685.289   52.685.289
      01     Administraţie centrală1.273.764.219206.987.500-137.756.481-150.000.0001.136.007.73856.987.5001.192.995.238
      02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare303.627.633   24.610.884   328.238.517   328.238.517
      03     Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor1.368.717       1.368.717   1.368.717
      04     Meteorologie şi hidrologie209.380.620690.453.2003.695.160-226.698.800213.075.780463.754.400676.830.180
      05     Stimulare producţie de export şi a exportului800.000.000       800.000.000   800.000.000
      06     Acţiuni de cooperare economică internaţională40.000.000   -40.000.000        
      07     Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000       50.000.000   50.000.000
      10     Sistemul naţional antigrindină40.000.000   -10.000.000   30.000.000   30.000.000
      13     Promovarea şi dezvoltarea turismului166.001.786       166.001.786   166.001.786
      18     Fondul naţional de preaderare2.576.330.108   -2.230.084.150   346.245.958   346.245.958
      50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice147.642.442       147.642.442   147.642.442
    7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI4.298.338.927697.476.500106.421.600-150.396.5004.404.760.527547.080.0004.951.840.527
        01   CHELTUIELI CURENTE3.636.080.385340.581.294115.736.5006.561.0453.751.816.885347.142.3394.098.959.224
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL757.380.2591.311.3735.600.00025.190762.980.2591.336.563764.316.822
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII895.107.38825.219.9216.455.000485.855901.562.38825.705.776927.268.164
        34   SUBVENŢII82.458.566   400.000   82.858.566   82.858.566
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice10.558.566   400.000   10.958.566   10.958.566
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi71.900.000       71.900.000   71.900.000
        38   TRANSFERURI1.901.134.172314.050.000103.281.5006.050.0002.004.415.672320.100.0002.324.515.672
        39   Transferuri consolidabile1.299.850       1.299.850   1.299.850
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.299.850       1.299.850   1.299.850
        40   Transferuri neconsolidabile1.899.834.322314.050.000103.281.5006.050.0002.003.115.822320.100.0002.323.215.822
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale51.549.894       51.549.894   51.549.894
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare533.496.801       533.496.801   533.496.801
        4017Fondul pentru stimularea inovării292.394.000       292.394.000   292.394.000
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială66.521.500314.050.0001.281.5006.050.00067.803.000320.100.000387.903.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000       15.000.000   15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale394.200.000   102.000.000   496.200.000   496.200.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.000.000   5.000.000   8.000.000   8.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice58.000.000       58.000.000   58.000.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională344.000.000       344.000.000   344.000.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)81.672.127       81.672.127   81.672.127
        4080Alte transferuri60.000.000   -5.000.000   55.000.000   55.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL589.798.642356.895.206   -156.957.545589.798.642199.937.661789.736.303
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE72.459.900   -9.314.900   63.145.000   63.145.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite72.459.900   -9.314.900   63.145.000   63.145.000
        8501Rambursări de credite externe22.211.900   -1.550.900   20.661.000   20.661.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane50.248.000   -7.764.000   42.484.000   42.484.000
    7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ2.680.889.587   18.000.000   2.698.889.587   2.698.889.587
        01   CHELTUIELI CURENTE2.537.663.996   18.000.000   2.555.663.996   2.555.663.996
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL392.211.333   13.600.000   405.811.333   405.811.333
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII781.669.219   4.000.000   785.669.219   785.669.219
        34   SUBVENŢII10.558.566   400.000   10.958.566   10.958.566
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice10.558.566   400.000   10.958.566   10.958.566
        38   TRANSFERURI1.353.224.878       1.353.224.878   1.353.224.878
        39   Transferuri consolidabile112.056       112.056   112.056
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen112.056       112.056   112.056
        40   Transferuri neconsolidabile1.353.112.822       1.353.112.822   1.353.112.822
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale51.549.894       51.549.894   51.549.894
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare533.496.801       533.496.801   533.496.801
        4017Fondul pentru stimularea inovării292.394.000       292.394.000   292.394.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională344.000.000       344.000.000   344.000.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)81.672.127       81.672.127   81.672.127
        4080Alte transferuri50.000.000       50.000.000   50.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL143.225.591       143.225.591   143.225.591
      01     Administraţie centrală84.729.000       84.729.000   84.729.000
      02     Cercetare fundamentală346.819.749   600.000   347.419.749   347.419.749
      03     Cercetare aplicativă şi experimentală2.004.986.364   17.000.000   2.021.986.364   2.021.986.364
      50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică244.354.474   400.000   244.754.474   244.754.474
    7201       ALTE ACŢIUNI1.607.449.340697.476.50088.421.000-150.396.5001.695.870.340547.080.0002.242.950.340
        01   CHELTUIELI CURENTE1.088.416.389340.581.29497.736.5006.561.0451.186.152.889347.142.3391.533.295.228
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL365.168.9261.311.373-8.000.00025.190357.168.9261.336.563358.505.489
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII113.438.16925.219.9212.455.000485.855115.893.16925.705.776141.598.945
        34   SUBVENŢII71.900.000       71.900.000   71.900.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi71.900.000       71.900.000   71.900.000
        38   TRANSFERURI547.909.294314.050.000103.281.5006.050.000651.190.794320.100.000971.290.794
        39   Transferuri consolidabile1.187.794       1.187.794   1.187.794
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.187.794       1.187.794   1.187.794
        40   Transferuri neconsolidabile546.721.500314.050.000103.281.5006.050.000650.003.000320.100.000970.103.000
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială66.521.500314.050.0001.281.5006.050.00067.803.000320.100.000387.903.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000       15.000.000   15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale394.200.000   102.000.000   496.200.000   496.200.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.000.000   5.000.000   8.000.000   8.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice58.000.000       58.000.000   58.000.000
        4080Alte transferuri10.000.000   -5.000.000   5.000.000   5.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL446.573.051356.895.206   -156.957.545446.573.051199.937.661646.510.712
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE72.459.900   -9.314.900   63.145.000   63.145.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite72.459.900   -9.314.900   63.145.000   63.145.000
        8501Rambursări de credite externe22.211.900   -1.550.900   20.661.000   20.661.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane50.248.000   -7.764.000   42.484.000   42.484.000
      01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale276.145.751       276.145.751   276.145.751
      05     Sistemul naţional de decoraţii25.000.000       25.000.000   25.000.000
      06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale4.000.000       4.000.000   4.000.000
      07     Protecţie civilă147.063.251   -7.000.000   140.063.251   140.063.251
      08     Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000       15.000.000   15.000.000
      10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale394.200.000   102.000.000   496.200.000   496.200.000
      11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.000.000   5.000.000   8.000.000   8.000.000
      12     Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale490.890.900369.151.500-9.818.900-156.721.500481.072.000212.430.000693.502.000
      18     Măsuri active pentru combaterea şomajului   14.275.0001.455.000275.0001.455.00014.550.00016.005.000
      19     Zboruri speciale71.900.000       71.900.000   71.900.000
      20     Fondul Român de Dezvoltare Socială92.787.500314.050.0001.785.5006.050.00094.573.000320.100.000414.673.000
      50     Alte cheltuieli97.461.938   -5.000.000   92.461.938   92.461.938
    7501       CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI330.435.000       330.435.000   330.435.000
        01   CHELTUIELI CURENTE330.435.000       330.435.000   330.435.000
        38   TRANSFERURI330.435.000       330.435.000   330.435.000
        40   Transferuri neconsolidabile330.435.000       330.435.000   330.435.000
        4080Alte transferuri330.435.000       330.435.000   330.435.000
      01     Cheltuieli din fondul de intervenţie304.035.000       304.035.000   304.035.000
      02     Cheltuieli din fondul pentru relaţiile cu Republica Moldova26.400.000       26.400.000   26.400.000
    8500       Partea a XI-a - TRANSFERURI3.000.000.000   1.361.500.000   4.361.500.000   4.361.500.000
    8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT3.000.000.000   1.361.500.000   4.361.500.000   4.361.500.000
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.500.000.000       1.500.000.000   1.500.000.000
      04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.500.000.000   1.361.500.000   2.861.500.000   2.861.500.000
    8600       Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE262.461.800   -135.000.000   127.461.800   127.461.800
    8601       ÎMPRUMUTURI262.461.800   -135.000.000   127.461.800   127.461.800
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE262.461.800   -135.000.000   127.461.800   127.461.800
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale210.219.000   -135.000.000   75.219.000   75.219.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.760.880       1.760.880   1.760.880
        8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920       50.481.920   50.481.920
      02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale210.219.000   -135.000.000   75.219.000   75.219.000
      05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.760.880       1.760.880   1.760.880
      11     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920       50.481.920   50.481.920
    8800       Partea a XIII-a - PLĂŢI DE              
            DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI50.617.100.000   -2.613.840.000   48.003.260.000   48.003.260.000
    8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI50.617.100.000   -2.613.840.000   48.003.260.000   48.003.260.000
      01     Dobânzi aferente datoriei publice interne31.201.000.000   -3.301.000.000   27.900.000.000   27.900.000.000
      02     Dobânzi aferente datoriei publice externe3.100.800.000   454.960.000   3.555.760.000   3.555.760.000
      03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii7.803.900.000   68.120.000   7.872.020.000   7.872.020.000
      04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe2.597.100.000   113.780.000   2.710.880.000   2.710.880.000
      05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.716.000.000       1.716.000.000   1.716.000.000
      06     Rambursări de credite externe pentru importul de combustibili3.969.900.000   45.900.000   4.015.800.000   4.015.800.000
      07     Dobânzi şi comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibili228.400.000   4.400.000   232.800.000   232.800.000
    9500       Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ905.454.094       905.454.094   905.454.094
    9501       FONDURI DE REZERVĂ905.454.094       905.454.094   905.454.094
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului664.554.094       664.554.094   664.554.094
      02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului150.900.000       150.900.000   150.900.000
      03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova90.000.000       90.000.000   90.000.000
    9901       DEFICIT-41.305.800.000-21.407.749.906-3.031.558.386-675.738.573-44.337.358.386-22.083.488.479-66.420.846.865
   +  Anexa 2 BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001- detalierea pe articole de cheltuieli -                                                                                                                                                 - mii lei -
                           
    Ca- pi- tolSub- capi- tolTitlu/ Ar- ticolAli- neatDenumirea indicatoruluiProgram actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
    Buget de statIntrări de credite externe
        A   B12345=1+36=2+47=5+6
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL194.352.603.20021.407.749.906-464.642.114675.738.573193.887.961.08622.083.488.479215.971.449.565
        01   CHELTUIELI CURENTE166.546.919.70510.549.086.689-433.319.089104.221.462166.113.600.61610.653.308.151176.766.908.767
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL28.428.207.20323.407.14061.119.243-18.510.97028.489.326.4464.896.17028.494.222.616
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.954.270.877469.683.7781.581.768.887-146.148.19919.536.039.764323.535.57919.859.575.343
        34   SUBVENŢII9.035.958.423205.560.000889.319.734-150.000.0009.925.278.15755.560.0009.980.838.157
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice4.763.929.610205.560.000384.799.734-150.000.0005.148.729.34455.560.0005.204.289.344
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi2.745.027.027   104.500.000   2.849.527.027   2.849.527.027
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.527.001.786   400.020.000   1.927.021.786   1.927.021.786
        36   PRIME693.000.000       693.000.000   693.000.000
        38   TRANSFERURI58.912.929.1089.850.435.771-351.686.953418.880.63158.561.242.15510.269.316.40268.830.558.557
        39   Transferuri consolidabile7.851.972.214   1.363.000.000   9.214.972.214   9.214.972.214
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.500.000.000       1.500.000.000   1.500.000.000
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.500.000.000   1.361.500.000   2.861.500.000   2.861.500.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului1.712.200.000       1.712.200.000   1.712.200.000
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen204.448.410   -8.500.000   195.948.410   195.948.410
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv121.468.804       121.468.804   121.468.804
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor400.000.000       400.000.000   400.000.000
        3915Transferuri pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap1.699.200.000   50.000.000   1.749.200.000   1.749.200.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii291.300.000   -40.000.000   251.300.000   251.300.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcţii de locuinţe385.000.000       385.000.000   385.000.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau a actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism9.000.000       9.000.000   9.000.000
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local29.355.000       29.355.000   29.355.000
        40   Transferuri neconsolidabile51.060.956.8949.850.435.771-1.714.686.953418.880.63149.346.269.94110.269.316.40259.615.586.343
        4001Locuinţe500.000.000       500.000.000   500.000.000
        4002Burse965.995.030   950.000   966.945.030   966.945.030
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii8.015.230.980   -17.000.000   7.998.230.980   7.998.230.980
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane8.625.885.058   690.400.000   9.316.285.058   9.316.285.058
        4008Ajutoare sociale40.000.000       40.000.000   40.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii158.855.807   35.500.000   194.355.807   194.355.807
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale633.120.933   11.366.429   644.487.362   644.487.362
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale3.000       3.000   3.000
        4015Plăţi compensatorii568.443.527       568.443.527   568.443.527
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare533.496.801       533.496.801   533.496.801
        4017Fondul pentru stimularea inovării292.394.000       292.394.000   292.394.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii1.029.300.000   -83.500.000   945.800.000   945.800.000
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene52.367.892   2.400.000   54.767.892   54.767.892
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare992.125.094   -146.000.000   846.125.094   846.125.094
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor450.000.000464.223.000-50.000.000-168.761.500400.000.000295.461.500695.461.500
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier601.875.000       601.875.000   601.875.000
        4024Cheltuieli pentru susţinerea transportului feroviar public de călători4.055.000.000       4.055.000.000   4.055.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare2.576.330.108   -2.230.084.150   346.245.958   346.245.958
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială66.521.500314.050.0001.281.5006.050.00067.803.000320.100.000387.903.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000       15.000.000   15.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale394.374.540   102.000.000   496.374.540   496.374.540
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal3.220.000   5.000.000   8.220.000   8.220.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii94.000.000       94.000.000   94.000.000
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare27.254.997       27.254.997   27.254.997
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora7.000.000       7.000.000   7.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice58.000.000       58.000.000   58.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.500.000       2.500.000   2.500.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei800.000       800.000   800.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.000.000       2.000.000   2.000.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii24.000.000       24.000.000   24.000.000
        4040Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor12.900.000       12.900.000   12.900.000
        4041Asociaţii şi fundaţii36.900.000   -6.500.000   30.400.000   30.400.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial191.600.000   10.600.000   202.200.000   202.200.000
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război63.000.000       63.000.000   63.000.000
        4044Programe pentru sănătate1.120.686.959       1.120.686.959   1.120.686.959
        4045Programe pentru tineret23.154.000       23.154.000   23.154.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român41.270.000       41.270.000   41.270.000
        4047Cadastru imobiliar35.000.000       35.000.000   35.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie95.431.860690.453.20031.500.000-226.698.800126.931.860463.754.400590.686.260
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi a îngheţurilor391.500       391.500   391.500
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită40.000.000   10.000.000   50.000.000   50.000.000
        4051Cooperare economică internaţională185.646.000   -40.000.000   145.646.000   145.646.000
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli pentru terenuri agricole cultivate5.000.000.000   601.600.000   5.601.600.000   5.601.600.000
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000       25.400.000   25.400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională4.829.727.3548.144.601.250-1.048.588.682887.059.7503.781.138.6729.031.661.00012.812.799.672
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.000.000.000       1.000.000.000   1.000.000.000
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior3.600.000.000   200.000.000   3.800.000.000   3.800.000.000
        4058Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000       3.000.000   3.000.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)81.672.127       81.672.127   81.672.127
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate821.212.471   124.237.950   945.450.421   945.450.421
        4061Susţinerea cultelor130.000.000       130.000.000   130.000.000
        4062Stimularea exporturilor800.000.000       800.000.000   800.000.000
        4064Fondul la dispoziţia primului-ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000       1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult606.786.062   113.700.000   720.486.062   720.486.062
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap25.000.000       25.000.000   25.000.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului60.000.000237.108.321   -78.768.81960.000.000158.339.502218.339.502
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor21.204.000       21.204.000   21.204.000
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă5.000.000       5.000.000   5.000.000
        4080Alte transferuri583.679.783   -3.150.000   580.529.783   580.529.783
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii50.000.000       50.000.000   50.000.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare123.750.000   900.000   124.650.000   124.650.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor2.683.568       2.683.568   2.683.568
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul Revoluţiei Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.500.000       2.500.000   2.500.000
        4085Transferuri pentru transportul de călători cu metroul565.000.000       565.000.000   565.000.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină40.000.000   -10.000.000   30.000.000   30.000.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat100.000       100.000   100.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice2.176.943       2.176.943   2.176.943
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri28.000.000   -22.500.000   5.500.000   5.500.000
        4091Rentă viageră21.990.000   1.200.000   23.190.000   23.190.000
        49   DOBÂNZI50.617.100.000   -2.613.840.000   48.003.260.000   48.003.260.000
        5001Dobânzi aferente datoriei publice interne31.201.000.000   -3.301.000.000   27.900.000.000   27.900.000.000
        5002Dobânzi aferente datoriei publice externe3.100.800.000   454.960.000   3.555.760.000   3.555.760.000
        5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii7.803.900.000   68.120.000   7.872.020.000   7.872.020.000
        5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe2.597.100.000   113.780.000   2.710.880.000   2.710.880.000
        5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.716.000.000       1.716.000.000   1.716.000.000
        5006Rambursări de credite externe pentru importul de combustibili3.969.900.000   45.900.000   4.015.800.000   4.015.800.000
        5007Dobânzi şi comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibili228.400.000   4.400.000   232.800.000   232.800.000
        60   REZERVE905.454.094       905.454.094   905.454.094
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL11.670.100.20410.858.663.21745.510.828571.517.11111.715.611.03211.430.180.32823.145.791.360
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE262.461.800   -135.000.000   127.461.800   127.461.800
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale210.219.000   -135.000.000   75.219.000   75.219.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.760.880       1.760.880   1.760.880
        8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale50.481.920       50.481.920   50.481.920
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE15.873.121.491   58.166.147   15.931.287.638   15.931.287.638
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite15.873.121.491   58.166.147   15.931.287.638   15.931.287.638
        8501Rambursări de credite externe10.432.354.510   175.226.013   10.607.580.523   10.607.580.523
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.440.766.981   -117.059.866   5.323.707.115   5.323.707.115
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE12.022.813.855362.585.00120.556.7208.442.90912.043.370.575371.027.91012.414.398.485
        01   CHELTUIELI CURENTE10.267.611.396305.857.578-7.746.7456.359.23210.259.864.651312.216.81010.572.081.461
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL7.244.477.673285.500-169.747.7475.5007.074.729.926291.0007.075.020.926
        10   Cheltuieli cu salariile4.927.575.097   -77.278.188   4.850.296.909   4.850.296.909
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.143.595.310   -39.395.907   1.104.199.403   1.104.199.403
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj229.728.042   -4.410.626   225.317.416   225.317.416
        13   Deplasări, detaşări, transferări:618.047.968285.500-43.082.0005.500574.965.968291.000575.256.968
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară376.540.348200.0003.813.2805.500380.353.628205.500380.559.128
        1302- deplasări în străinătate241.507.62085.500-46.895.280   194.612.34085.500194.697.840
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate325.531.256   -5.581.026   319.950.230   319.950.230
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.349.350.17325.096.878181.544.8061.066.9322.530.894.97926.163.8102.557.058.789
        21   Drepturi cu caracter social11.431.574   1.500.000   12.931.574   12.931.574
        22   Hrană4.303.875       4.303.875   4.303.875
        23   Medicamente şi materiale sanitare4.000.000   5.000.000   9.000.000   9.000.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie995.552.6907.505.700110.683.000308.6321.106.235.6907.814.3321.114.050.022
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional301.646.307157.00019.133.000   320.779.307157.000320.936.307
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament66.936.91761.8785.765.000   72.701.91761.87872.763.795
        27   Reparaţii curente155.035.6811.770.10014.864.903100.000169.900.5841.870.100171.770.684
        28   Reparaţii capitale406.929.1055.595.800-41.444.563200.000365.484.5425.795.800371.280.342
        29   Cărţi şi publicaţii33.296.610   5.005.466   38.302.076   38.302.076
        30   Alte cheltuieli361.917.41410.006.40061.038.000458.300422.955.41410.464.700433.420.114
        32   Fondul Preşedintelui4.300.000       4.300.000   4.300.000
        33   Fondul Primului-ministru4.000.000       4.000.000   4.000.000
        34   SUBVENŢII29.632.490   367.000   29.999.490   29.999.490
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice29.632.490   367.000   29.999.490   29.999.490
        38   TRANSFERURI644.151.060280.475.200-19.910.8045.286.800624.240.256285.762.000910.002.256
        40   Transferuri neconsolidabile644.151.060280.475.200-19.910.8045.286.800624.240.256285.762.000910.002.256
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale493.166.617   7.199.980   500.366.597   500.366.597
        4041Asociaţii şi fundaţii400.000       400.000   400.000
        4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională143.584.443280.475.200-27.110.7845.286.800116.473.659285.762.000402.235.659
        4080Alte transferuri7.000.000       7.000.000   7.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.243.896.32256.727.42322.724.6282.083.6771.266.620.95058.811.1001.325.432.050
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.243.896.32256.727.42322.724.6282.083.6771.266.620.95058.811.1001.325.432.050
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE511.306.137   5.578.837   516.884.974   516.884.974
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite511.306.137   5.578.837   516.884.974   516.884.974
        8501Rambursări de credite externe414.967.885   -8.992.115   405.975.770   405.975.770
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane96.338.252   14.570.952   110.909.204   110.909.204
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ17.748.817.6883.177.973.8005.551.13964.697.40017.754.368.8273.242.671.20020.997.040.027
        01   CHELTUIELI CURENTE11.888.804.585   5.551.139   11.894.355.724   11.894.355.724
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL7.179.388.616       7.179.388.616   7.179.388.616
        10   Cheltuieli cu salariile5.804.330.622       5.804.330.622   5.804.330.622
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat580.771.277       580.771.277   580.771.277
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj109.469.277       109.469.277   109.469.277
        13   Deplasări, detaşări, transferări:285.000.000       285.000.000   285.000.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară110.000.000       110.000.000   110.000.000
        1302- deplasări în străinătate175.000.000       175.000.000   175.000.000
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate399.817.440       399.817.440   399.817.440
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.880.310.799   10.051.139   3.890.361.938   3.890.361.938
        21   Drepturi cu caracter social643.995.021       643.995.021   643.995.021
        22   Hrană1.793.171.115   10.051.139   1.803.222.254   1.803.222.254
        23   Medicamente şi materiale sanitare14.615.000       14.615.000   14.615.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie500.181.559       500.181.559   500.181.559
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional709.279.116       709.279.116   709.279.116
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament87.912.343       87.912.343   87.912.343
        27   Reparaţii curente63.867.852       63.867.852   63.867.852
        28   Reparaţii capitale27.227.250       27.227.250   27.227.250
        29   Cărţi şi publicaţii2.609.950       2.609.950   2.609.950
        30   Alte cheltuieli37.451.593       37.451.593   37.451.593
        38   TRANSFERURI829.105.170   -4.500.000   824.605.170   824.605.170
        39   Transferuri consolidabile95.023.488   -4.500.000   90.523.488   90.523.488
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen95.023.488   -4.500.000   90.523.488   90.523.488
        40   Transferuri neconsolidabile734.081.682       734.081.682   734.081.682
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.376.971       4.376.971   4.376.971
        4015Plăţi compensatorii568.443.527       568.443.527   568.443.527
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate161.261.184       161.261.184   161.261.184
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL577.349.5033.177.973.800   64.697.400577.349.5033.242.671.2003.820.020.703
        72   Investiţii ale instituţiilor publice577.349.5033.177.973.800   64.697.400577.349.5033.242.671.2003.820.020.703
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.282.663.600       5.282.663.600   5.282.663.600
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.282.663.600       5.282.663.600   5.282.663.600
        8501Rambursări de credite externe4.211.751.249       4.211.751.249   4.211.751.249
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.070.912.351       1.070.912.351   1.070.912.351
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ19.346.168.9282.009.126.600970.750.509-834.640.13120.316.919.4371.174.486.46921.491.405.906
        01   CHELTUIELI CURENTE17.177.454.636   1.118.650.509   18.296.105.145   18.296.105.145
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.241.332.581   18.824.259   9.260.156.840   9.260.156.840
        10   Cheltuieli cu salariile7.083.456.520   28.422.164   7.111.878.684   7.111.878.684
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat258.916.854   60.000   258.976.854   258.976.854
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj39.602.266   30.000   39.632.266   39.632.266
        13   Deplasări, detaşări, transferări:125.783.712   7.106.055   132.889.767   132.889.767
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară93.619.007   650.000   94.269.007   94.269.007
        1302- deplasări în străinătate32.164.705   6.456.055   38.620.760   38.620.760
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate393.255.009   1.206.040   394.461.049   394.461.049
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.475.694.965   981.826.250   6.457.521.215   6.457.521.215
        21   Drepturi cu caracter social268.450.232   89.287.000   357.737.232   357.737.232
        22   Hrană2.127.004.776   673.879.751   2.800.884.527   2.800.884.527
        23   Medicamente şi materiale sanitare35.129.196   144.845   35.274.041   35.274.041
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie477.786.116   5.660.022   483.446.138   483.446.138
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional353.003.759   1.535.000   354.538.759   354.538.759
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament875.947.770   7.269.632   883.217.402   883.217.402
        27   Reparaţii curente56.266.991       56.266.991   56.266.991
        28   Reparaţii capitale51.087.613       51.087.613   51.087.613
        29   Cărţi şi publicaţii2.811.614       2.811.614   2.811.614
        30   Alte cheltuieli208.303.903   50.000   208.353.903   208.353.903
        34   SUBVENŢII2.142.165.700       2.142.165.700   2.142.165.700
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.142.165.700       2.142.165.700   2.142.165.700