ORDONANŢĂ nr. 10 din 4 august 1993privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice sau juridice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993    În temeiul art. 107 alin (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Taxele stabilite prin actele normative prevăzute în anexa nr. 1 pentru unele servicii prestate în favoarea persoanelor fizice şi juridice se modifica şi sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul de interne,George Ioan DănescuBucureşti, 4 august 1993Nr. 10.  +  Anexa 1 LISTAactelor normative la care se modifică nivelul taxelor1. Art. 4 lit. a)-k), m)-s,), u), v); art. 7 alin. 2; art. 9 ultimul alineat; art. 10 lit. b), c), f), h), j)-n), p)-t) din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a seviciilor prestate de acestea.2. Prevederile pct. 1 lit. t,) şi nivelul taxelor de timbru prevăzute la pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 318/1991 de modificare şi completare a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990.3. Hotărârea Guvernului nr. 492/1992 de modificare şi completare a art. 10 lit. g) alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990.4. Anexele nr.: 3-6; 6A; 7 nr. crt. 1-11; 8 şi 9 la Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizati ca persoane juridice.5. Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora.6. Art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/1992 privind asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată prin Legea nr. 114/1992.7. Prevederile alin. 2 al art. 17 al Decretului-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, referitoare la înscrierea titlului de proprietate.8. Art. 31, 33 şi 35 lit. a), b), c) din Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale.  +  Anexa 2            I. Taxe de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse                      la instanţele judecătoreşti----------------------------------------------------------------------------                                                                TAXA                                                              (în lei)----------------------------------------------------------------------------  1. Cereri pentru constatarea existenţei sau inexistentei     unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de pro-     cedura civilă, numai atunci cînd nu este posibila ce-     rerea pentru realizarea dreptului 1.700  2. Cereri care privesc dreptul de folosinţa a locuinţelor     sau a altor încăperi nelegate de plata anumitor sume,     precum şi cereri de ordonanţa preşedinţială al căror     obiect nu este evaluabil în bani 1.050  3. Cereri pentru stabilirea masei succesorale, ieşirea     din indiviziune sau cereri de partaj, atunci cînd par-     tile nu contesta bunurile de împărţit, valoarea aces-     tora sau dreptul ori mărimea drepturilor coproprieta-     rilor 4.150  4. Cereri de raport, de reductie sau anulare a liberali-     tatilor, atunci cînd nu exista un litigiu cu privire     la identificarea bunurilor succesorale de împărţit,     valoarea acestora sau drepturile 1.050  5. Cereri de recuzare în materie civilă, precum şi cereri     de suspendare a executării silite sau vremelnice, pre-     cum şi cereri făcute în cursul procesului civil în le-     gătura cu măsurile asiguratorii 1.050  6. Cereri de perimare 200  7. Contestaţii în anulare 1.050  8. Acţiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind si     revendicarea unei porţiuni de teren (în ipoteza în ca-     re se revendica şi o porţiune de teren se va adauga si     taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate) 2.100  9. Acţiuni posesorii şi cererile care au ca obiect servi-     tuti 2.100 10. Cereri de strămutare în materie civilă 1.700 11. Cereri privind investirea cu formula executorie a in-     scrisurilor autentice sau a altor înscrisuri, precum     şi a hotărîrilor pronunţate în alte tari 850 12. Cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărîrilor     dispărute, precum şi cereri de repunere în termen, in-     troduse potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 pri-     vînd prescripţia extinctiva - republicat în 1960 1.050 13. Cereri pentru autorizarea executării silite,     introduse de persoanele fizice sau juridice, precum si     cereri pentru radierea ipotecilor (conform art. 1788     din Codul civil) 400 14. Acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut     unul sau mai mulţi copii, în scopul încuviinţării     purtării numelui sau 400 15. Acţiunea de încredinţare a copiilor, introdusă separat     de acţiunea de divorţ, precum şi cererile de stabilire     a domiciliului minorului 850 16. Cereri în justiţie privind instituirea de măsuri asigu-     ratorii asupra navelor şi aeronavelor 21.000 17. Cereri de asistenta judiciară formulate de autorităţile     străine dacă prin convenţii internaţionale sau pe baza     de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta judiciară     internaţionala se efectuează gratuit:     a) inminarea de acte judiciare sau extrajudiciare; 1.050     b) efectuarea de comisii rogatorii 2.100 18. Cereri de validare a popririi pe baza titlurilor exe-     cutorii, precum şi legalizarea de către Ministerul     Justiţiei a copiilor de pe actele judiciare aflate in     dosarele instanţelor judecătoreşti, la cererea persoa-     nelor care justifica un interes legitim, pentru fieca-     re exemplar de copie în parte, destinată a fi utilizata     în străinătate 600 19. Cereri de investire cu formula executorie 100 20. Alte cereri şi acţiuni neevaluabile în bani, cu excep-     tia celor care, potrivit legii, sunt scutite de plata     taxei de timbru 600 21. Menţiunea făcuta pe hotărîrile judecătoreşti ca sunt     definitive, precum şi eliberarea copiilor de pe actele     aflate la dosar, de către instanţele judecătoreşti, la     cererea părţilor sau a altor persoane admise a lua par-     te în proces, pentru fiecare exemplar de copie în par-     te 40 22. Notificările şi somatiile comunicate prin executorii     judecătoreşti, de fiecare comunicare 100 23. Recursul la încheierea de scoatere în vînzare a imobi-     lelor în acţiunea de partaj, recursul impotriva hotărî-     rilor de suspendare a judecării cauzei, a hotărîrilor     de declinare a competentei şi dezinvestire, recursul     declarat pentru gresita compunere a instanţei ori     impotriva hotărîrilor de anulare a acţiunii ca netim-     brata sau nesemnata, recursul impotriva hotărîrilor     prin care s-a respins acţiunea ca prematura, inadmisi-     bila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat 600 24. Orice alte notari în registrele de publicitate a situa-     tiei imobilelor, cu excepţia transcrierilor în registre-     le de publicitate a instrainarilor de imobile sau in-     scrierea drepturilor de ipoteca 400    II. Taxe asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acesta  1. Autentificarea testamentelor 400  2. Autentificarea actelor de partaj şi a actelor de garanţie 1.050  3. Autentificarea procurilor sau a împuternicirilor, de     fiecare exemplar:     a) pentru administrarea bunurilor sau efectuarea opera-     tiunilor de credit; 300     b) alte procuri sau împuterniciri 175  4. Autentificarea contractelor de societate şi a statute-     lor societăţilor comerciale şi societăţilor agricole     cu personalitate juridică 4.150  5. Autentificarea oricăror alte contracte neevaluabile in     bani, necuprinse la punctele 1-4 de mai sus 100  6. Întocmirea protestelor maritime 1.050  7. Notificările şi somatiile, de fiecare comunicare 100  8. Legalizarea semnăturilor sau darea de data certa     sau încheierile de certificare pentru fapte constatate     personal de notar, pentru fiecare act 100  9. Certificarea conformităţii copiilor şi extraselor, de     fiecare pagina 20 10. Primirea în depozit a oricăror înscrisuri sau documente     pe timp de 1 an sau fracţiune de un an, de fiecare exem-     plar în parte 400 11. Încheierea oricăror acte de notariat necuprinse la punc-     tele 6-10 de mai sus, cu excepţia succesiunilor 100 12. Eliberarea copiilor de pe actele aflate în dosarele no-     tariatului, de fiecare exemplar 20 13. Autentificarea sau încheierea în afară sediului nota- dublul taxei le-     riatului a actelor notariale pentru care sunt stabili- gale + cheltuie-     te taxe în sume fixe, cu excepţia pct. 6-9 de mai sus lile de deplasare,                                                              dar nu mai puţin                                                              de 1.050 lei 14. Autentificarea sau încheierea în afară sediului nota-     riatului a actelor notariale pentru care sunt stabi- taxa legală +     lite taxe procentuale 1.050 lei + chel-                                                              tuieli de depla-                                                              sare 15. Redactarea actelor de către notariate:     a) redactarea testamentelor 400     b) redactarea oricăror alte acte :        - neevaluabile în bani 100        - evaluabile în bani 400 16. Scrierea la masina de scris şi traducerile dintr-o     limba în alta, pentru fiecare pagina sau fracţiune     de pagina :     a) traduceri dintr-o limba străină în limba romana; 125     b) traduceri din limba romana într-o limba străină; 150     c) traduceri dintr-o limba străină într-o alta limba        străină 175     - Verificarea conformităţii cu originalul a traduceri-       lor făcute de părţi dintr-o limba străină în limba       romana, din limba romana într-o limba străină sau       dintr-o limba străină în alta limba străină 40     - Transpunerea dintr-un alfabet vechi în alfabetul actual 125 17. Scrierea la masina a diverselor acte, înscrisuri, care     nu au fost redactate de notariat, precum şi a copiilor de pe     actele şi înscrisurile prezentate de părţi, pe fiecare     pagina sau fracţiune de pagina:     -pentru exemplarul original; 30     -pentru copii de fiecare exemplar; 20     -pentru efectuarea de copii de pe traducerile în limbi     străine, aflate în arhiva proprie a notariatului 40    III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea         permiselor de conducere  1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit     o şcoala de conducători de autovehicule amatori:     a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru       autovehicule din categoria A; 400     b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru       autovehicule din categoriile A şi B sau numai din       categoria B 850  2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit     o şcoala de conducători de autovehicule:     a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru       autovehicule din categoria A; 2.500     b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru       autovehicule din categoria B; 4.150     c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru       autovehicule din categoriile A şi B 5.000  3. Examinarea persoanelor care prezintă certificatul de     absolvire prevăzut la art. 111 alin. 3 lit. c) din     Decretul nr. 328/1966 - republicat în 1984 nu se taxeaza   NOTA 1   Se percepe o taxa de 5.000 lei de la persoanele care prezintă certificatul   de absolvire prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care solicita sa   fie supuse la un nou examen în vederea obţinerii permisului de conducere   valabil pentru autovehicule din categoriile C şi E. Aceeaşi taxa se percepe   şi de la persoanele prevăzute la art. 111 alin. 9 din Decretul nr. 328/1966   - republicat în 1984. De la dispoziţiile prezentului alineat se exceptează   absolvenţii şcolilor sau cursurilor de conducători auto organizate de   Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne, precum şi   absolvenţii şcolilor de conducători de tramvaie sau troleibuze. Pentru   examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, se   percepe o taxa de 8.300 lei, respectiv 4.150 lei, în cazul permisului de   conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.   NOTA 2   Sînt scutite de plata taxelor prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 de mai sus:   - persoanele handicapate fizic, pentru obţinerea permisului de conducere   valabil pentru autovehicule din categoria A adaptate infirmităţii lor;   - membrii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, pe baza de   reciprocitate.   IV. Taxe aplicabile aeronavelor româneşti pentru utilizarea aeroporturilor       civile, a instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană de pe       teritoriul României, precum şi pentru asistenta tehnica acordată acestor       aeronave, călătorilor, bagajelor şi mesageriilor transportate la       bordul lor  1. Taxa de aterizare - lei/tona de greutate a aeronavei 25  2. Taxa de iluminat - lei/tona de greutate a aeronavei 10  3. Taxa de staţionare - lei/tona de greutate a aeronavei 2  4. Taxa de servicii pentru călători - lei/persoana 150    V. Taxe pentru trecerea podurilor peste Dunare de la       Giurgeni - Vadu Oii şi Feteşti - Cernavodă  1. Motociclete, inclusiv cele cu ataş 50  2. Autoturisme, inclusiv cele de teren 125  3. Microbuze, autoutilitare, autovehicule pînă la 5 tone, tractoare 400  4. Autobuze şi autovehicule peste 5 tone 750  5. Autovehicule peste 16 tone, autospeciale, agabaritice, inclusiv     maşini agricole (tractoare cu trailere, combine, screpere etc.) 1.250  6. Remorci de orice tip, tractate de autovehicule 175    VI. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât        cele eliberate de instanţe şi notariate  1. Eliberarea pentru particulari de către persoane juridice şi fizice     care, în exercitarea atribuţiilor sau profesiei lor, sunt în drept     sa certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverin-     telor şi oricăror alte acte prin care se atesta un fapt sau o situ-     atie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o alta taxa     de timbru mai mare 50  2. Eliberarea certificatelor de producători agricoli 175  3. Certificarea de către primării a semnăturilor şi darea de data     certa 50  4. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe     cap de animal:     a) pentru animale mari (cai, vite cornute etc.) peste 2 ani 100     b) pentru animale mari sub 2 ani 50     c) pentru porci peste 6 luni 50     d) pentru toate celelalte animale 50  5. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra     animalelor, în bilete de proprietate:     a) pentru boi, bivoli şi tauri peste 2 ani 500     b) pentru vaci şi bivoliţe peste 2 ani 400     c) pentru cai peste 2 ani 500     d) pentru magari, catiri 350     e) pentru boi, vaci, bivoli, cai şi catiri sub 2 ani 200     f) pentru viţei de lapte 175     g) pentru oi, berbeci şi capre 50  6. Eliberarea către cetăţeni, le cerere, a certificatelor medico-     legale, cu excepţia acelora prin care se constata decesul, care     nu se taxeaza 175  7. Eliberarea actelor care dau dreptul la achiziţionarea de cereale     pentru gospodăria proprie 50  8. Înregistrarea, rectificarea şi reconstituirea, la cerere, a actelor     de stare civilă, eliberarea duplicatelor, certificatelor constata-     toare a stării civile şi înregistrarea schimbării numelui sau prenu-     melui :     a) înregistrarea actelor de stare civilă 100     b) înregistrarea schimbării de nume sau prenume 1.700     c) reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civilă 100     d) eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a       stării civile 100  9. Cererile făcute de persoane fizice, adresate oricăror organe de     stat, prin care se contesta amenzi fixe sau se solicita anularea     lor 50    VII. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate,         pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit  1. Actele de identitate:     a) eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate pentru     cetăţenii romani şi a carnetelor de identitate pentru cetăţenii     străini şi persoanele fără cetăţenie 50     b) viza buletinului de identitate şi a carnetului de identitate     pentru cetăţenii străini, ca urmare a schimbării domiciliului,     precum şi viza de flotant 50     c) viza anuala a carnetelor de identitate ale cetăţenilor     străini, persoane fără cetăţenie 650     d) eliberarea unui nou buletin de identitate în locul celui     pierdut sau furat, precum şi preschimbarea buletinului de     identitate deteriorat 400     e) eliberarea unui nou carnet de identitate cetăţenilor     străini şi persoanelor fără cetăţenie, în locul celui pierdut,     furat sau deteriorat 1.000  2. Înregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru identi-     tificarea unor persoane 50  3. Eliberarea permiselor de vânătoare 250  4. Eliberarea permiselor de pescuit 125    VIII. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel şi viza          anuală a acestora  1. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza     anuala a acestora:     a) pentru meseriasi şi cărăuşi 850     b) pentru cazane de fabricat rachiu 1.250     c) pentru liber-profesionisti 2.500     d) pentru mori, prese de ulei şi darace 4.150     e) pentru proiecte în sectorul particular 4.150     f) pentru alte activităţi, neprevăzute mai sus 8.300  2. Autorizaţii sanitare eliberate persoanelor particulare 1.700    IX. Taxe consulare pentru servicii prestate în ţara    A. Eliberări de paşapoarte:  1. Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui pasaport sau a     altui document de trecere a frontierei 19.000  2. Eliberarea sau prelungirea unui pasaport oficial ori permis     special de trecere a frontierei în interes de serviciu 19.000  3. Eliberarea unui pasaport în care sunt înscrise mai multe     persoane, pentru fiecare persoana 4.150  4. Înscrierea ulterioara în pasaport a unor copii sub 14 ani, de     fiecare persoana 2.100    B. Vize pentru trecerea frontierei sau de şedere temporară  1. Vize de ieşire pentru cetăţeni străini veniţi temporar, care     nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat in     România 8.300  2. Viza de ieşire definitiva acordată cetăţenilor străini domici-     liati în România 12.500  3. Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară cetăţenilor     străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2*) pentru vizele     de intrare acordate de misiunile diplomatice şi oficiile consu-     lare ale României, transformate în lei, proveniţi din schimb     valutar oficial----------   *) Anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea      serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora.    C. Servicii privind cetăţenia, repatrierea şi stabilirea       domiciliului în România  1. Acordarea cetateniei romane 125.000  2. Renunţarea la cetăţenia romana 21.000  3. Clarificarea cetateniei romane 16.600  4. Repatrierea 25.000  5. Redobindirea cetateniei romane prin efectul repatrierii 29.000  6. Stabilirea domiciliului unui cetăţean străin în România 83.000    D. Servicii de legalizari, procurari de acte judiciare şi      extrajudiciare, identificari de persoane  1. Legalizarea sigiliului şi semnăturilor de pe actele judiciare     şi extrajudiciare eliberate de autorităţile romane 14.600  2. Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele     de origine a mărfurilor, facturilor comerciale şi de pe orice     documente cerute la exportul mărfurilor din România 29.100  3. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la cere-     rea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine,     inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine 12.500  4. Identificarea de persoane pe teritoriul României 21.000    E. Alte servicii şi prestaţii consulare  NOTA:  1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor     prevăzute la lit. A-E 2.100  2. Pentru serviciile prestate, în regim de urgenta , cetăţenilor     străini, se percepe o taxa suplimentară în lei, echivalenta     a 6 $ S.U.A.    X. Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate       asupra terenurilor dobîndite în baza Legii       fondului funciar nr. 18/1991 1.700/ha sau pe                                                           fracţiune de ha    XI. Taxa pentru înscrierea titlului de proprietate asupra        locuinţelor dobîndite în baza Decretului - lege nr.61/1990 650    XII. Taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere  1. Pentru vînzarea produselor:     a) de pe animale de povara sau din vehicule cu un trăgător 50 lei/zi     b) din vehicule cu tracţiune animala cu doi tragatori 100 lei/zi     c) din autovehicule 125 lei/zi  2. Pentru folosirea:     a) platourilor, de fiecare mp 50 lei/zi     b) meselor şi tarabelor, de fiecare mp 50 lei/zi     c) meselor acoperite, de fiecare mp 50 lei/zi  3. Pentru animale şi păsări, aduse spre vînzare, de fiecare     animal sau pasare:     a) bovine, bubaline, cabaline şi porcine peste 6 luni 100 lei/zi     b) porcine pînă la 6 luni, ovine şi caprine 50 lei/zi     c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de o zi 50 lei/zi  4. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor     rezultate din exercitarea meseriilor şi altor indelet-     niciri autorizate, de fiecare mp 70 lei/zi  5. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii obiectelor de     ocazie şi ocuparea platourilor cu mijloace de transport     goale, de fiecare mp 100 lei/zi  6. Intrarea în tîrguri în care se vînd obiecte de ocazie 50 lei/zi    XIII. Taxe pentru folosirea locurilor publice, altele decât         cele prevăzute la pct. XII, pe zi  1. Pentru depozitarea de diverse materiale 25 - 50 lei/mp  2. Pentru vînzarea de produse sau prestări de servicii     diverse 45 -100 lei/mp  3. Pentru confecţionarea de produse 25 - 50 lei/mp    XIV. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate,         afişaj şi reclama  1. Taxele pentru publicitate, afişaj şi reclama datorate, in     funcţie de dimensiuni, de asociaţiile familiale şi persoa-     nele independente, romane sau străine, ce desfăşoară ac-     tivitati autorizate pe baza liberei iniţiative, lei/semestru:     a) sub 1/2 mp inclusiv 2.100     b) între 1/2 şi 1 mp inclusiv 4.200     c) între 1 şi 2 mp inclusiv 6.300     d) între 2 şi 3 mp inclusiv 14.500     e) între 3 şi 5 mp inclusiv 42.000     f) peste 5 mp 10.500                                                pentru fiecare mp sau fracţiune  2. Persoanele juridice, reprezentantele firmelor sau organiza-     tiilor economice străine, organizate potrivit legii, şi care     îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, precum si     persoanele fizice, altele decât cele de la pct. 1, datorează     taxele prevăzute la pct. 1, majorate cu 150%  3. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării     activităţii de către persoanele fizice, asociaţiile familiale,     persoanele independente, persoanele juridice, reprezentantele     firmelor sau organizaţiilor economice străine, organizate     potrivit legii, lei/an:     a) pînă la 1/2 mp inclusiv 2.100     b) între 1/2 şi 1 mp inclusiv 4.200     c) între 1 şi 2 mp inclusiv 6.300     d) peste 2 mp 4.200                                               pentru fiecare mp sau fracţiune  4. Afisele şi biletele de publicitate netiparite, de fiecare exemplar 420    XV. Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice, lei/persoana:  a) elevi, studenţi 20  b) alte persoane 50    XVI. Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie 10-25 lei/pers.    XVII. Taxa pentru deţinerea de ciini  a) pentru ciini de paza     - pentru cel de-al doilea câine 300     - pentru al treilea câine şi următorii, de fiecare câine 2.500  b) pentru câini de vânătoare     - pentru primul câine 1.000     - pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine 1.900  c) pentru ciinii de agrement     - pentru primul câine 1.250     - pentru al doilea câine şi următorii, de fiecare câine 2.500    XVIII. Taxe în materie de divorţ  a) pentru cerere de divorţ 16.600-41.500  b) în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau     acestea sunt inferioare sumei de 16.600 lei 16.600  c) în cazul în care divorţul este cerut pentru motivele     prevăzute la lit. a) - d) din Hotărârea Guvernului     nr. 318/1991 de modificare şi completare a unor dispoziţii     din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 2.000    XIX. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor şi schimbarea         caracteristicilor tehnice şi de folosinţa ale acestora  - motociclete şi remorci cu masa totală maxima autorizata de    pînă la 750 kg inclusiv 4.200  - autovehicule cu excepţia motocicletelor cu masa totală    maxima autorizata de pînă la 3.500 kg inclusiv şi remorci    cu masa totală maxima autorizata cuprinsă între 750 kg si    3.500 kg inclusiv 8.300  - autovehicule cu remorci cu masa totală maxima autorizata mai    mare de 3.500 kg 16.600  - autorizarea provizorie de circulaţie şi autorizarea de circu-    laţie pentru probe 850--------------------------------------------------------------------------------------