ORDONANȚĂ nr. 10 din 4 august 1993privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice sau juridice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993  În temeiul art. 107 alin (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantarii unor credite externe, precum și a contractării unor împrumuturi de stat,Guvernul României emite prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Taxele stabilite prin actele normative prevăzute în anexa nr. 1 pentru unele servicii prestate în favoarea persoanelor fizice și juridice se modifica și sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministrul de interne,
  George Ioan Dănescu
  București, 4 august 1993Nr. 10.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  actelor normative la care se modifică nivelul taxelor
  1. Art. 4 lit. a)-k), m)-s,), u), v); art. 7 alin. 2; art. 9 ultimul alineat; art. 10 lit. b), c), f), h), j)-n), p)-t) din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și asupra actelor de notariat și a seviciilor prestate de acestea.2. Prevederile pct. 1 lit. t,) și nivelul taxelor de timbru prevăzute la pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 318/1991 de modificare și completare a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990.3. Hotărârea Guvernului nr. 492/1992 de modificare și completare a art. 10 lit. g) alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990.4. Anexele nr. 3-6; 6A; 7 nr. crt. 1-11; 8 și 9 la Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apa, deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizati ca persoane juridice.5. Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora.6. Art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 6/1992 privind asigurarea fondurilor necesare în anul 1992 pentru aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată prin Legea nr. 114/1992.7. Prevederile alin. 2 al art. 17 al Decretului-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, referitoare la înscrierea titlului de proprietate.8. Art. 31, 33 și 35 lit. a), b), c) din Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale.
   +  Anexa nr. 2
  I. Taxe de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești
    TAXA(în lei)
  1.Cereri pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă, numai atunci cînd nu este posibila cererea pentru realizarea dreptului 1.700
  2.Cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a altor încăperi nelegate de plata anumitor sume, precum și cereri de ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani1.050
  3.Cereri pentru stabilirea masei succesorale, ieșirea din indiviziune sau cereri de partaj, atunci cînd parțile nu contestă bunurile de împărțit, valoarea acestora sau dreptul ori mărimea drepturilor coproprietarilor 4.150
  4.Cereri de raport, de reductie sau anulare a liberalităților, atunci cînd nu există un litigiu cu privire la identificarea bunurilor succesorale de împărțit, valoarea acestora sau drepturile 1.050
  5.Cereri de recuzare în materie civilă, precum și cereri de suspendare a executării silite sau vremelnice, precum și cereri făcute în cursul procesului civil în legătura cu măsurile asiguratorii 1.050
  6.Cereri de perimare 200
  7.Contestații în anulare 1.050
  8.Acțiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei porțiuni de teren (în ipoteza în care se revendica și o porțiune de teren se va adauga și taxa corespunzătoare valorii suprafeței revendicate)2.100
  9.Acțiuni posesorii și cererile care au ca obiect servituți 2.100
  10.Cereri de strămutare în materie civilă 1.700
  11.Cereri privind investirea cu formula executorie a înscrisurilor autentice sau a altor înscrisuri, precum și a hotărîrilor pronunțate în alte țări 850
  12.Cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărîrilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen, introduse potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă - republicat în 1960 1.050
  13.Cereri pentru autorizarea executării silite, introduse de persoanele fizice sau juridice, precum și cereri pentru radierea ipotecilor (conform art. 1788 din Codul civil) 400
  14.Acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul încuviințării purtării numelui său 400
  15.Acțiunea de încredințare a copiilor, introdusă separat de acțiunea de divorț, precum și cererile de stabilire a domiciliului minorului 850
  16.Cereri în justiție privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor și aeronavelor 21.000
  17.Cereri de asistență judiciară formulate de autoritățile străine dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistență judiciară internațională se efectuează gratuit: 
  a) înmînarea de acte judiciare sau extrajudiciare; 1.050
  b) efectuarea de comisii rogatorii 2.100
  18.Cereri de validare a popririi pe baza titlurilor executorii, precum și legalizarea de către Ministerul Justiției a copiilor de pe actele judiciare aflate în dosarele instanțelor judecătorești, la cererea persoanelor care justifică un interes legitim, pentru fiecare exemplar de copie în parte, destinată a fi utilizata în străinătate 600
  19.Cereri de investire cu formula executorie 100
  20.Alte cereri și acțiuni neevaluabile în bani, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt scutite de plata taxei de timbru 600
  21.Mențiunea făcuta pe hotărîrile judecătorești ca sunt definitive, precum și eliberarea copiilor de pe actele aflate la dosar, de către instanțele judecătorești, la cererea părților sau a altor persoane admise a lua parte în proces, pentru fiecare exemplar de copie în parte 40
  22.Notificările și somatiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare 100
  23.Recursul la încheierea de scoatere în vînzare a imobilelor în acțiunea de partaj, recursul impotriva hotărîrilor de suspendare a judecării cauzei, a hotărîrilor de declinare a competeței și dezinvestire, recursul declarat pentru greșita compunere a instanței ori împotriva hotărîrilor de anulare a acțiunii ca netimbrată sau nesemnată, recursul impotriva hotărîrilor prin care s-a respins acțiunea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat600
  24.Orice alte notari în registrele de publicitate a situației imobilelor, cu excepția transcrierilor în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile sau înscrierea drepturilor de ipotecă 400
  II. Taxe asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acesta
  1.Autentificarea testamentelor 400
  2.Autentificarea actelor de partaj și a actelor de garanție 1.050
  3.Autentificarea procurilor sau a împuternicirilor, de fiecare exemplar: 
  a) pentru administrarea bunurilor sau efectuarea operațiunilor de credit; 300
  b) alte procuri sau împuterniciri 175
  4.Autentificarea contractelor de societate și a statutelor societăților comerciale și societăților agricole cu personalitate juridică 4.150
  5.Autentificarea oricăror alte contracte neevaluabile în bani, necuprinse la punctele 1-4 de mai sus 100
  6.Întocmirea protestelor maritime 1.050
  7.Notificările și somatiile, de fiecare comunicare 100
  8.Legalizarea semnăturilor sau darea de data certa sau încheierile de certificare pentru fapte constatate personal de notar, pentru fiecare act 100
  9.Certificarea conformității copiilor și extraselor, de fiecare pagină 20
  10.Primirea în depozit a oricăror înscrisuri sau documente pe timp de 1 an sau fracțiune de un an, de fiecare exemplar în parte 400
  11.Încheierea oricăror acte de notariat necuprinse la punctele 6-10 de mai sus, cu excepția succesiunilor 100
  12.Eliberarea copiilor de pe actele aflate în dosarele notariatului, de fiecare exemplar 20
  13.Autentificarea sau încheierea în afară sediului notariatului a actelor notariale pentru care sunt stabilite taxe în sume fixe, cu excepția pct. 6-9 de mai sus dublul taxei legale + cheltuielile de deplasare, dar nu mai puțin de 1.050 lei
  14.Autentificarea sau încheierea în afară sediului notariatului a actelor notariale pentru care sunt stabilite taxe procentuale taxa legală + 1.050 lei + cheltuieli de deplasare
  15.Redactarea actelor de către notariate: 
  a) redactarea testamentelor 400
  b) redactarea oricăror alte acte: 
  - neevaluabile în bani100
  - evaluabile în bani400
  16.Scrierea la mașina de scris și traducerile dintr-o limbă în alta, pentru fiecare pagina sau fracțiune de pagina: 
  a) traduceri dintr-o limba străină în limba romană;125
  b) traduceri din limba romană într-o limba străină; 150
  c) traduceri dintr-o limba străină într-o altă limbă străină 175
  - Verificarea conformității cu originalul a traducerilor făcute de părți dintr-o limbă străină în limba română, din limba română într-o limbă străină sau dintr-o limbă străină în alta limbă străină 40
  - Transpunerea dintr-un alfabet vechi în alfabetul actual 125
  17.Scrierea la mașina a diverselor acte, înscrisuri, care nu au fost redactate de notariat, precum și a copiilor de pe actele și înscrisurile prezentate de părți, pe fiecare pagină sau fracțiune de pagină: 
  - pentru exemplarul original;30
  - pentru copii de fiecare exemplar; 20
  - pentru efectuarea de copii de pe traducerile în limbi străine, aflate în arhiva proprie a notariatului 40
  III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere
  1.Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școala de conducători de autovehicule amatori: 
  a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A; 400
  b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B sau numai din categoria B 850
  2.Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule: 
  a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A; 2.500
  b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B; 4.150
  c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B 5.000
  3.Examinarea persoanelor care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la art. 111 alin. 3 lit. c) din Decretul nr. 328/1966 - republicat în 1984 nu se taxează
  NOTA 1Se percepe o taxa de 5.000 lei de la persoanele care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care solicită să fie supuse la un nou examen în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C și E. Aceeași taxa se percepe și de la persoanele prevăzute la art. 111 alin. 9 din Decretul nr. 328/1966 - republicat în 1984. De la dispozițiile prezentului alineat se exceptează absolvenții școlilor sau cursurilor de conducători auto organizate de Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul de Interne, precum și absolvenții școlilor de conducători de tramvaie sau troleibuze. Pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, se percepe o taxă de 8.300 lei, respectiv 4.150 lei, în cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.
  NOTA 2Sînt scutite de plata taxelor prevăzute la pct. 1, 2 și 3 de mai sus:- persoanele handicapate fizic, pentru obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A adaptate infirmității lor;- membrii misiunilor diplomatice acreditați în România, pe baza de reciprocitate.
  IV. Taxe aplicabile aeronavelor românești pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană de pe teritoriul României, precum și pentru asistență tehnică acordată acestor aeronave, călătorilor, bagajelor și mesageriilor transportate la bordul lor
  1.Taxa de aterizare - lei/tona de greutate a aeronavei 25
  2.Taxa de iluminat - lei/tona de greutate a aeronavei 10
  3.Taxa de staționare - lei/tona de greutate a aeronavei 2
  4.Taxa de servicii pentru călători - lei/persoana 150
  V. Taxe pentru trecerea podurilor peste Dunare de la Giurgeni - Vadu Oii și Fetești - Cernavodă
  1.Motociclete, inclusiv cele cu ataș 50
  2.Autoturisme, inclusiv cele de teren 125
  3.Microbuze, autoutilitare, autovehicule pînă la 5 tone, tractoare 400
  4.Autobuze și autovehicule peste 5 tone 750
  5.Autovehicule peste 16 tone, autospeciale, agabaritice, inclusiv mașini agricole (tractoare cu trailere, combine, screpere etc.) 1.250
  6.Remorci de orice tip, tractate de autovehicule 175
  VI. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe și notariate
  1.Eliberarea pentru particulari de către persoane juridice și fizice care, în exercitarea atribuțiilor sau profesiei lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și oricăror alte acte prin care se atesta un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă de timbru mai mare 50
  2.Eliberarea certificatelor de producători agricoli 175
  3.Certificarea de către primării a semnăturilor și darea de dată certă 50
  4.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 
  a) pentru animale mari (cai, vite cornute etc.) peste 2 ani 100
  b) pentru animale mari sub 2 ani 50
  c) pentru porci peste 6 luni 50
  d) pentru toate celelalte animale 50
  5.Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, în bilete de proprietate: 
  a) pentru boi, bivoli și tauri peste 2 ani500
  b) pentru vaci și bivolițe peste 2 ani 400
  c) pentru cai peste 2 ani 500
  d) pentru magari, catiri 350
  e) pentru boi, vaci, bivoli, cai și catiri sub 2 ani 200
  f) pentru viței de lapte 175
  g) pentru oi, berbeci și capre 50
  6.Eliberarea către cetățeni, le cerere, a certificatelor medico-legale, cu excepția acelora prin care se constata decesul, care nu se taxează 175
  7.Eliberarea actelor care dau dreptul la achiziționarea de cereale pentru gospodăria proprie 50
  8.Înregistrarea, rectificarea și reconstituirea, la cerere, a actelor de stare civilă, eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a stării civile și înregistrarea schimbării numelui sau prenumelui: 
  a) înregistrarea actelor de stare civilă 100
  b) înregistrarea schimbării de nume sau prenume 1.700
  c) reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civilă 100
  d) eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a stării civile100
  9.Cererile făcute de persoane fizice, adresate oricăror organe de stat, prin care se contesta amenzi fixe sau se solicita anularea lor 50
  VII. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit
  1.Actele de identitate: 
  a) eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate pentru cetățenii romani și a carnetelor de identitate pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie 50
  b) viza buletinului de identitate și a carnetului de identitate pentru cetățenii străini, ca urmare a schimbării domiciliului, precum și viza de flotant 50
  c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini, persoane fără cetățenie 650
  d) eliberarea unui nou buletin de identitate în locul celui pierdut sau furat, precum și preschimbarea buletinului de identitate deteriorat 400
  e) eliberarea unui nou carnet de identitate cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie, în locul celui pierdut, furat sau deteriorat 1.000
  2.Înregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru identitificarea unor persoane 50
  3.Eliberarea permiselor de vânătoare 250
  4.Eliberarea permiselor de pescuit 125
  VIII. Taxe pentru eliberarea autorizațiilor de orice fel și viza anuală a acestora
  1.Autorizații de funcționare pentru activități lucrative și viza anuala a acestora: 
  a) pentru meseriasi și cărăuși 850
  b) pentru cazane de fabricat rachiu 1.250
  c) pentru liber-profesioniști 2.500
  d) pentru mori, prese de ulei și darace 4.150
  e) pentru proiecte în sectorul particular 4.150
  f) pentru alte activități, neprevăzute mai sus 8.300
  2.Autorizații sanitare eliberate persoanelor particulare 1.700
  IX. Taxe consulare pentru servicii prestate în țară
  A. Eliberări de pașapoarte:
  1.Eliberarea sau prelungirea valabilității unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei 19.000
  2.Eliberarea sau prelungirea unui pașaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu 19.000
  3.Eliberarea unui pașaport în care sunt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană 4.150
  4.Înscrierea ulterioară în pașaport a unor copii sub 14 ani, de fiecare persoană 2.100
  B. Vize pentru trecerea frontierei sau de ședere temporară
  1.Vize de ieșire pentru cetățeni străini veniți temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România 8.300
  2.Viza de ieșire definitivă acordată cetățenilor străini domiciliați în România 12.500
  3.Pentru prelungirea dreptului de ședere temporară cetățenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2*) pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, transformate în lei, proveniți din schimb valutar oficial*) Anexa nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora. 
  C. Servicii privind cetățenia, repatrierea și stabilirea domiciliului în România
  1.Acordarea cetățeniei române 125.000
  2.Renunțarea la cetățenia română 21.000
  3.Clarificarea cetățeniei române 16.600
  4.Repatrierea25.000
  5.Redobîndirea cetățeniei române prin efectul repatrierii 29.000
  6.Stabilirea domiciliului unui cetățean străin în România 83.000
  D. Servicii de legalizari, procurări de acte judiciare și extrajudiciare, identificări de persoane
  1.Legalizarea sigiliului și semnăturilor de pe actele judiciare și extrajudiciare eliberate de autoritățile române 14.600
  2.Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturilor comerciale și de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România 29.100
  3.Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine 12.500
  4.Identificarea de persoane pe teritoriul României 21.000
  E. Alte servicii și prestații consulare
  NOTA:
  1.Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A-E 2.100
  2.Pentru serviciile prestate, în regim de urgență, cetățenilor străini, se percepe o taxa suplimentară în lei, echivalentă a 6 $ S.U.A. 
  X. Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobîndite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 1.700/ha sau pe fracțiune de ha
  XI. Taxa pentru înscrierea titlului de proprietate asupra locuințelor dobîndite în baza Decretului - lege nr.61/1990 650
  XII. Taxa pentru folosirea locurilor publice de desfacere
  1.Pentru vînzarea produselor: 
  a) de pe animale de povară sau din vehicule cu un trăgător 50 lei/zi
  b) din vehicule cu tracțiune animală cu doi trăgători 100 lei/zi
  c) din autovehicule 125 lei/zi
  2.Pentru folosirea: 
  a) platourilor, de fiecare mp 50 lei/zi
  b) meselor și tarabelor, de fiecare mp 50 lei/zi
  c) meselor acoperite, de fiecare mp 50 lei/zi
  3.Pentru animale și păsări, aduse spre vînzare, de fiecare animal sau pasare: 
  a) bovine, bubaline, cabaline și porcine peste 6 luni 100 lei/zi
  b) porcine pînă la 6 luni, ovine și caprine 50 lei/zi
  c) animale mici și păsări, cu excepția puilor de o zi 50 lei/zi
  4.Pentru ocuparea locurilor necesare vînzării produselor rezultate din exercitarea meseriilor și altor îndeletniciri autorizate, de fiecare mp 70 lei/zi
  5.Pentru ocuparea locurilor necesare vînzarii obiectelor de ocazie și ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale, de fiecare mp 100 lei/zi
  6.Intrarea în tîrguri în care se vînd obiecte de ocazie 50 lei/zi
  XIII. Taxe pentru folosirea locurilor publice, altele decât cele prevăzute la pct. XII, pe zi
  1.Pentru depozitarea de diverse materiale 25 - 50 lei/mp
  2.Pentru vînzarea de produse sau prestări de servicii diverse 45 -100 lei/mp
  3.Pentru confecționarea de produse 25 - 50 lei/mp
  XIV. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclamă
  1.Taxele pentru publicitate, afișaj și reclamă datorate, în funcție de dimensiuni, de asociațiile familiale și persoanele independente, romîne sau străine, ce desfășoară activități autorizate pe baza liberei inițiative, lei/semestru: 
  a) sub 1/2 mp inclusiv 2.100
  b) între 1/2 și 1 mp inclusiv 4.200
  c) între 1 și 2 mp inclusiv 6.300
  d) între 2 și 3 mp inclusiv 14.500
  e) între 3 și 5 mp inclusiv 42.000
  f) peste 5 mp 10.500
   pentru fiecare mp sau fracțiune
  2.Persoanele juridice, reprezentantele firmelor sau organizațiilor economice străine, organizate potrivit legii, și care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, precum și persoanele fizice, altele decât cele de la pct. 1, datorează taxele prevăzute la pct. 1, majorate cu 150% 
  3.Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării activității de către persoanele fizice, asociațiile familiale, persoanele independente, persoanele juridice, reprezentantele firmelor sau organizațiilor economice străine, organizate potrivit legii, lei/an: 
  a) pînă la 1/2 mp inclusiv 2.100
  b) între 1/2 și 1 mp inclusiv 4.200
  c) între 1 și 2 mp inclusiv 6.300
  d) peste 2 mp 4.200
   pentru fiecare mp sau fracțiune
  4.4. Afișele și biletele de publicitate netiparite, de fiecare exemplar 420
  XV. Taxa pentru șederea în stațiunile balneoclimaterice, lei/persoană:
   a) elevi, studenți 20
   b) alte persoane 50
  XVI. Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie 10-25 lei/pers.
  XVII. Taxa pentru deținerea de câini
   a) pentru câini de pază 
   - pentru cel de-al doilea câine 300
   - pentru al treilea câine și următorii, de fiecare câine 2.500
   b) pentru câini de vânătoare 
   - pentru primul câine 1.000
   - pentru al doilea câine și următorii, de fiecare câine 1.900
   c) pentru câinii de agrement 
   - pentru primul câine 1.250
   - pentru al doilea câine și următorii, de fiecare câine 2.500
  XVIII. Taxe în materie de divorț
   a) pentru cerere de divorț 16.600-41.500
   b) în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare sumei de 16.600 lei 16.600
   c) în cazul în care divorțul este cerut pentru motivele prevăzute la lit. a) - d) din Hotărârea Guvernului nr. 318/1991 de modificare și completare a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 2.000
  XIX. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor și schimbarea caracteristicilor tehnice și de folosință ale acestora
   - motociclete și remorci cu masă totală maximă autorizată de pînă la 750 kg inclusiv 4.200
   - autovehicule cu excepția motocicletelor cu masă totală maximă autorizată de pînă la 3.500 kg inclusiv și remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg inclusiv 8.300
   - autovehicule cu remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 16.600
   - autorizarea provizorie de circulație și autorizarea de circulație pentru probe 850
  -----