DECIZIE nr. 173 din 23 mai 2001privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 24 august 2001    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorGabriela Ghita - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, excepţie ridicată de Augustin Ungureanu în Dosarul nr. 4.272/2000 al Curţii de Apel Bacau.Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 22 mai 2001 în prezenta autorului excepţiei şi a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 23 mai 2001.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 7 decembrie 2000, pronunţată în Dosarul nr. 4.272/2000, Curtea de Apel Bacau a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, excepţie ridicată de Augustin Ungureanu.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine ca dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000, în întregul său, precum şi cele ale art. I pct. 2, 4, 17, 22 şi 24 şi ale art. II alin. (1) contravin următoarelor prevederi constituţionale:- art. 114 alin. (1), deoarece "ordonanţa a fost emisă fără a fi întrunită condiţia esenţială a urgenţei cerută de textul constituţional, şi anume fără a exista o situaţie excepţionala care să o justifice";- art. 138 alin. (1), privind stabilirea taxelor şi impozitelor numai prin lege;- art. 78 coroborat cu art. 15 alin. (2), întrucât "în art. II alin. (1) al ordonanţei s-a prevăzut ca dispoziţiile art. 43^1 şi art. 43^2 (dispoziţii introduse în Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87/2000) se aplică de la data de 1 iulie 2000, deşi nu sunt aplicabile decât de la data de 3 iulie 2000 (data publicării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 în Monitorul Oficial al României)";- art. 43 alin. (2), deoarece acest text constituţional, "considerând lt; lt;nivelul de trai gt; gt; un drept fundamental, prevede, între altele, ca cetăţenii au dreptul la pensie, înţelegandu-se ca acest drept priveşte pensia în integralitatea sa";- art. 38, deoarece "pensia, constituind unul dintre principalele mijloace de protecţie socială, nu poate fi diminuată prin impozitare";- art. 49, întrucât "ipoteza reglementată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 nu se înscrie în nici unul dintre cazurile în care exercitarea unor drepturi fundamentale poate fi restrânsă prin lege";- art. 16 alin. (1), deoarece "se creează o discriminare atât între diverse categorii de pensii care sunt plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat, cat şi între pensionării plătiţi, deopotrivă, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul de stat".Curtea de Apel Bacau, exprimandu-şi opinia, arata ca Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 este neconstitutionala, fiind emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 72 alin. (3) lit. j), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 43 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 78, 114 şi ale art. 138 alin. (1) din Constituţie.Potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Preşedintele Camerei Deputaţilor, în punctul sau de vedere, considera ca dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 sunt constituţionale, astfel încât se impune respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. Se arata ca nici o dispoziţie constituţională nu interzice legiuitorului ca printr-o lege noua să poată retrage, sa anuleze sau sa reducă scutirile acordate printr-o lege anterioară şi ca restrictia emiterii ordonanţelor în domenii care fac obiectul legilor organice nu este aplicabilă în cazurile excepţionale la care face referire art. 114 alin. (4) din Constituţie.Guvernul, în punctul sau de vedere, apreciază ca excepţia ridicată nu este intemeiata, întrucât prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 nu contravin dispoziţiilor art. 114 alin. (4), art. 78, art. 15 alin. (2), art. 43 alin. (2), art. 49, 38 şi ale art. 16 alin. (1) din Constituţie.Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul judecătorului-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000. Prin aceasta ordonanţa s-a reglementat, printre altele, şi regimul de impunere a pensiilor.Astfel, potrivit art. I pct. 2, 4, 17, 22 şi 24:- pct. 2: "La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:d^1) venituri din pensii, pentru suma ce depăşeşte 2.000.000 lei pe luna."; [...]- pct. 4: "La articolul 8 alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Pentru calculul impozitului lunar pentru veniturile din salarii şi din pensii Ministerul Finanţelor va stabili, pentru semestrul I al anului 2000, baremul lunar cuprinzând tranşele de venituri impozabile lunare şi impozitul lunar, care reprezintă 1/12 din baremul anual prevăzut la alin. (1)."; [...]- pct. 17: "La Capitolul II, după Secţiunea a 5-a se introduce Secţiunea a 6-a cu următorul cuprins:Secţiunea a 6-a Venituri din pensiiArt. 43^1. - (1) Este impozabilă totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de către contribuabili, plătite atât din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurare socială, cat şi cele primite cu titlu de pensie finanţată de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea care depăşeşte suma de 2.000.000 lei pe luna. (2) Venitul net din pensie reprezintă diferenţa dintre venitul brut din pensie şi contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate. (3) Venitul brut din pensie reprezintă sumele plătite cu titlu de pensii de asigurări sociale de stat şi, după caz, pensii plătite din bugetul de stat, pensii suplimentare inclusiv majorarea acordată pentru asigurări sociale de sănătate. (4) Venitul impozabil lunar din pensii se determina prin deducerea din suma veniturilor nete din pensii calculate potrivit alin. (2) a unei sume fixe neimpozabile lunare de 2.000.000 lei.Art. 43^2. - (1) Impozitul pe veniturile din pensii se calculează lunar de unităţile plătitoare a acestor venituri, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 8 asupra venitului impozabil lunar din pensii, determinat potrivit art. 43^1 alin. (4). (2) Impozitul calculat se retine la data efectuării plăţii pensiei şi se virează la bugetul de stat la unitatea fiscală pe raza căreia îşi au sediul plătitorii de venituri din pensii, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiilor, impozitul fiind final. (3) Drepturile de pensii restante se defalcheaza pe lunile la care se referă în vederea calculării impozitului datorat."; [...]- pct. 22: "Articolul 74 va avea următorul cuprins: (1) Plăţile anticipate pentru anul fiscal 2000 se determina pe baza impozitului stabilit pe anul fiscal 1999 sau a venitului estimat pe anul fiscal 2000. (2) Pentru anul 2000 se considera ca fiind în termen plăţile anticipate efectuate până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din trimestrul II. (3) Pentru diferenţele de impozit rezultate din interpretarea textului ordonanţei, în ceea ce priveşte impunerea veniturilor din salarii şi din pensii pentru primul an de aplicare a ordonanţei, nu se datorează majorări de întârziere şi nu se aplică amenzi şi alte sancţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.";[...]- pct. 24: "Articolul 86 se completează cu o noua liniuţa cu următorul cuprins: - prevederile art. 7 cu privire la impozitare din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificările ulterioare."De asemenea, conform art. II alin. (1) "Dispoziţiile art. 43^1 şi 43^2 se aplică veniturilor din pensii cuvenite începând cu data de 1 iulie 2000".Autorul excepţiei susţine ca dispoziţiile ordonanţei referitoare la impunerea pensiilor contravin următoarelor prevederi constituţionale:- Art. 15 alin. (2): "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile.";- Art. 16 alin. (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.";- Art. 38: "(1) Dreptul la munca nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei şi alegerea locului de muncă sunt libere. (2) Salariaţii au dreptul la protecţia socială a muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice. (3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore. (4) La munca egala, femeile au salariu egal cu bărbaţii. (5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.";- Art. 43 alin. (2): "Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţa medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asistenţa socială prevăzute de lege.";- Art. 49: "(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrangerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenta dreptului sau a libertăţii.";- Art. 78: "Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei.";- Art. 114 alin. (4): "În cazuri excepţionale, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se afla în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.";- Art. 138 alin. (1): "Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege."I. Examinând critica de neconstituţionalitate privind încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 114 alin. (4) prin aceea ca Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 nu are la baza existenta unui "caz excepţional" care ar fi putut permite Guvernului sa o adopte, Curtea constata ca aceasta este neîntemeiată. Astfel motivarea cuprinsă în nota de fundamentare a ordonanţei de urgenta justifica existenta cazului excepţional şi răspunde totodată exigenţelor stabilite de Curtea Constituţională, prin jurisprudenta sa, cu privire la interesul public şi urgenta reglementării pentru aprecierea constituţionalităţii ordonanţelor de urgenta. Într-adevăr, din cuprinsul notei de fundamentare rezultă ca "în cadrul strategiei economice pe termen mediu a României, secţiunea Politica fiscală, se prevedea ca impozitarea pensiilor va fi clarificata în anul 2000", ceea ce a determinat "reglementarea modului de impunere a veniturilor din pensii".De altfel, în legătură cu critica adusă ordonanţei privind încălcarea art. 114 alin. (4) din Constituţie, la aceeaşi soluţie se ajunge şi pe baza argumentelor înfăţişate în opinia separată formulată la Decizia Curţii Constituţionale nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, opinie pe care autorii acesteia, membri ai completului de judecată, o menţin şi în cauza de faţa.II. Curtea constata ca este neîntemeiată şi susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia ordonanţa criticata este neconstitutionala, deoarece a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 138 alin. (1) din Constituţie. Conform acestor dispoziţii constituţionale impozitele (precum şi alte venituri ale bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat) se stabilesc numai prin lege. În cauza impozitul pe venit este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999), emisă în temeiul prevederilor art. 1 lit. D pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 iulie 1999). Aceasta ordonanţa a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87/2000, ce formează obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, ordonanţa care are putere de lege. Astfel fiind, nu se poate susţine încălcarea dispoziţiilor constituţionale.III. În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87/2000, prin raportare la dispoziţiile art. 78, coroborat cu art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea constata ca textul de lege criticat nu conţine nici o dispoziţie cu caracter retroactiv. Astfel textul, referindu-se la "pensiile cuvenite începând cu data de 1 iulie 2000", are în vedere venitul impozabil lunar din pensii, deci nu şi pensiile cuvenite anterior datei de 1 iulie 2000, situaţie în care nu se poate susţine existenta unei neconcordante între data de 1 iulie 2000, prevăzută de text, şi cea a publicării ordonanţei în Monitorul Oficial al României.IV. Curtea constata, de asemenea, că nu poate fi primită nici susţinerea autorului excepţiei privind încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 38 şi ale art. 43 alin. (2) din Constituţie, deoarece referirile din aceste texte constituţionale la "dreptul la protecţie socială" şi, respectiv, la "dreptul la pensie" nu au semnificatia interzicerii posibilităţii impozitării pensiilor.V. Analizând critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 49 din Constituţie, Curtea constata ca Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 nu încalcă aceste dispoziţii constituţionale, deoarece art. 49 este aplicabil numai în ipoteza în care exista o restrangere a exercitării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, restrangere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu se poate constata.VI. În sfârşit, Curtea urmează sa respingă şi susţinerea potrivit căreia dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, text care stabileşte egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, deoarece acest text constituţional se referă la egalitatea în drepturi a cetăţenilor în raport cu prevederile legii, ceea ce a fost respectat prin ordonanţa criticata.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi în ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, excepţie ridicată de Augustin Ungureanu în Dosarul nr. 4.272/2000 al Curţii de Apel Bacau.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 23 mai 2001.PREŞEDINTELE CURŢIICONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent,Florentina Geangu-------------