NORMA nr. 7 din 13 decembrie 1993privind deschiderea de unităţi teritoriale de către societăţile bancare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 28 decembrie 1993    În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Banca Naţionala a României emite următoarele norme: 1. Societăţile bancare pot deschide unităţi teritoriale în ţara pe baza aprobării organelor proprii de conducere, în conformitate cu prevederile din statutele societăţilor bancare în cauza şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.2. Societăţile bancare vor lua măsurile de prudenta care se impun în vederea prevenirii riscurilor implicate de extinderea reţelei lor teritoriale.3. Societăţile bancare vor comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară -, în termen de 5 zile de la data deschiderii unei unităţi teritoriale în ţara, următoarele informaţii: a) categoria de unitate teritorială (sucursala, filiala, agenţie, reprezentanta) deschisă; b) numărul şi data înmatriculării unităţii teritoriale la Oficiul Registrului comerţului de la sediul acesteia; c) sediul şi numărul de telefon al unităţii teritoriale; d) numele conducătorului unităţii teritoriale, însoţit de un curriculum vitae al acestuia.Orice modificare a elementelor menţionate la alineatul precedent va fi, de asemenea, comunicată Băncii Naţionale a României - Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară - în termen de 5 zile de la data producerii ei.4. Sucursalele Băncii Naţionale a României vor deschide conturi pentru unităţile teritoriale ale societăţilor bancare numai pe baza comunicării privind deschiderea unităţii teritoriale respective, primite din partea Direcţiei de reglementare şi supraveghere bancară.5. În situaţiile în care Banca Naţionala a României, prin Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară, va constata o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenta bancară ai unei societăţi bancare, va interzice acesteia extinderea libera a reţelei teritoriale, orice deschidere de noi unităţi teritoriale urmînd a fi supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.6. Societăţile bancare pot deschide unităţi în străinătate numai cu aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.Cererea de aprobare va conţine următoarele informaţii: a) operaţiunile care urmează a fi desfăşurate în străinătate; b) capitalul de dotare al unităţii din străinătate; c) conducătorii unităţii din străinătate; d) sediul unităţii din străinătate.La acordarea aprobării, se vor aplica prevederile legale privind autorizarea transferului de capital în străinătate.7. Banca Naţionala a României se va pronunţa asupra cererilor prezentate pentru obţinerea unei aprobări prealabile, conform pct. 5 şi 6 din prezentele norme, în termen de 3 luni de la data primirii acestora.8. La data intrării în vigoare a prezentelor norme, prevederile pct. 10, 11 şi 12, respectiv cap. 3 "Organizarea teritorială a societăţilor bancare", precum şi ale pct. 13 de la cap. 4 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1992 privind modificarea situaţiei societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992, se abroga.9. Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1994. Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu------------------