NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2001pentru aplicareaOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 15 august 2001   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale, definiţii  +  Articolul 1În sensul prevederilorOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare, denumita în continuare ordonanţa, notiunile de mai jos se definesc astfel: a) arie geografică strict delimitata teritorial - una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale alăturate care, individual, îndeplinesc prevederile ordonanţei; b) domeniile de interes pentru realizarea de investiţii în zonele defavorizate - ansamblu de activităţi alese în funcţie de specificul zonei, dintre cele prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice şi care corespund Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prinHotărârea Guvernului nr. 656/1997; c) investiţie nou-creata - bunuri amortizabile create sau achiziţionate de la terţe părţi, utilizate efectiv în activitatea proprie, conform obiectului de activitate al agentului economic, care se încadrează în domeniile de interes economic, clasificate expres în anexa nr. 1, pentru exploatarea cărora este angajata forta de muncă. Investiţia nou-creata trebuie să fie înregistrată în evidentele financiar-contabile ale agentului economic după declararea zonei defavorizate şi consta în: clădiri, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, mijloace de transport, precum şi bunuri necorporale definite conformLegii nr. 15/1994privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv terenurile achiziţionate în scopul realizării investiţiei sau pentru desfăşurarea de activităţi agricole; d) materii prime - bunuri care se regăsesc, integral sau parţial, în produsul finit în stare transformata, mecanică, termica, chimica ori combinata; e) producţie proprie - procesul de prelucrare, transformare sau de asamblare a unor bunuri în cadrul unităţii de producţie a agentului economic, în vederea obţinerii unor produse cu caracteristici fizice, chimice sau tehnico-funcţionale distincte faţă de cele ale bunurilor încorporate în produsul nou-rezultat; f) perioada în care s-a bucurat de facilităţile acordate prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a zonei defavorizate, precizată la art. 7 şi 9 din ordonanţa - perioada cuprinsă între momentul obţinerii certificatului de investitor în zona defavorizată şi cel în care încetează existenta zonei defavorizate; în cazul certificatului provizoriu de investitor, urmat de obţinerea certificatului de investitor în zona defavorizată, perioada se calculează din momentul obţinerii certificatului provizoriu de investitor până la încetarea existenţei zonei defavorizate; g) sediul social - sediul principal al agentului economic în înţelesul dat deLegea nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi deLegea nr. 26/1990privind registrul comerţului, republicată, cu completările ulterioare; h) membri de familie - soţ, sotie, copii, precum şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună în aceeaşi locuinta.  +  Capitolul 2 Declararea zonelor defavorizate  +  Articolul 2 (1) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean, în baza hotărârii consiliului local, respectiv judeţean, transmite propunerea fundamentată de declarare a zonei defavorizate agenţiei pentru dezvoltare regionala în a carei raza teritorială se afla zona respectiva. (2) Agenţia pentru dezvoltare regionala prevăzută la alin. (1) analizează propunerile de declarare a zonelor defavorizate şi, dacă sunt întrunite cerinţele prevăzute de lege, întocmeşte documentaţia necesară, în conformitate cu regulile stabilite de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei. (3) După avizarea de către consiliul pentru dezvoltare regionala documentaţia pentru declararea zonei defavorizate se înaintează Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.  +  Articolul 3 (1) Pe baza analizei documentaţiei care însoţeşte propunerea de declarare a zonei defavorizate Ministerul Dezvoltării şi Prognozei înaintează spre aprobare Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala propunerea de declarare a zonei defavorizate. (2) Documentaţia aprobată de Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala se înaintează Guvernului spre adoptare.  +  Capitolul 3 Procedura de acordare a facilităţilor  +  Articolul 4 (1) Facilităţile prevăzute de lege se acordă în baza certificatului de investitor în zona defavorizată, care se eliberează la cererea agentului economic de către agenţia pentru dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială se afla sediul principal al agentului economic. (2) Agenţiile pentru dezvoltare regionala vor elibera certificatul de investitor în zona defavorizată în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării cererii. (3) Agenţii economici care solicită eliberarea certificatului de investitor în zona defavorizată trebuie să facă dovada ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţa. (4) Societăţile comerciale care solicită certificat de investitor în zona defavorizată trebuie să facă dovada ca au cel puţin 10 angajaţi cu contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată, dintre care cel puţin 5 sa provină din forta de muncă neocupata din zona defavorizată. (5) Agenţii economici care se afla la începutul activităţii şi care nu pot face dovada privind demararea procesului de realizare a investiţiei şi de creare de noi locuri de muncă pot solicita eliberarea unui certificat provizoriu de investitor în zona defavorizată. Agentul economic care obţine certificat provizoriu de investitor în zona defavorizată are obligaţia sa demareze activitatea de realizare a investiţiei şi de creare de noi locuri de muncă în termen de 3 luni, în caz contrar fiind obligat sa restituie contravaloarea tuturor facilităţilor de care a beneficiat. (6) Agenţia pentru dezvoltare regionala care a eliberat certificatul provizoriu de investitor în zona defavorizată verifica dacă până la expirarea termenului de valabilitate a acestuia agentul economic şi-a îndeplinit obligaţia de demarare a investiţiei şi de creare de noi locuri de muncă; în cazul constatării neîndeplinirii obligaţiei, agenţia solicita organelor abilitate încasarea contravalorii facilităţilor de care agentul economic a beneficiat în această perioadă. (7) Modelele cererilor, al certificatului provizoriu de investitor în zona defavorizată, respectiv al certificatului de investitor în zona defavorizată, precum şi lista cuprinzând actele necesare pentru eliberarea acestor certificate sunt cuprinse în anexele nr. 2-6.  +  Articolul 5 (1) Agenţiile pentru dezvoltare regionala eliberează certificate de investitor în zona defavorizată conform domeniilor de interes stabilite prin hotărârea Guvernului de declarare a zonei defavorizate. (2) Pentru zonele defavorizate declarate domeniile de interes sunt cele precizate în anexa nr. 1, cu excepţia zonelor "Brad", "Valea Jiului" şi "Balan", declarate zone defavorizate prinhotărârile Guvernului nr. 991/1998, nr. 992/1998, respectiv nr. 993/1998, pentru care nu sunt stabilite domenii de interes. (3) Agenţii economici care au obţinut certificat de investitor în zona defavorizată şi care efectuează activităţi din alte domenii de interes decât cele prevăzute în anexa nr. 1 beneficiază în continuare de facilităţi în condiţiile legii, până la expirarea perioadei pentru care a fost declarata zona defavorizată.  +  Articolul 6 (1) Agenţiile pentru dezvoltare regionala verifica dacă agenţii economici care solicită eliberarea certificatului de investitor în zona defavorizată îndeplinesc condiţiile legale de acordare a certificatului, precum şi dacă au autorizaţii şi licenţe de funcţionare corespunzător activităţii desfăşurate în zona defavorizată. (2) După eliberarea certificatului de investitor în zona defavorizată agenţiile pentru dezvoltare regionala verifica cel puţin de doua ori pe an dacă fiecare agent economic care a beneficiat de facilităţi respecta obligaţiile prevăzute în ordonanţa.  +  Articolul 7Scutirea de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru bunurile importate, prevăzute la art. 6 lit. a) prima liniuţa din ordonanţa, se acordă de organele vamale în baza următoarelor documente: a) certificatul de investitor în zona defavorizată sau certificatul provizoriu; b) cererea agentului economic, avizată de agenţia pentru dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială se efectuează investiţia; c) declaraţia persoanei în drept sa îl reprezinte pe agentul economic, al carei model este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 8 (1) Scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare în vederea realizării producţiei proprii în zona defavorizată, prevăzute la art. 6 lit. b) din ordonanţa, se acordă de organele vamale în baza următoarelor documente: a) certificatul de investitor în zona defavorizată; b) cererea agentului economic avizată de agenţia pentru dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială se efectuează investiţia; c) declaraţia persoanei în drept sa îl reprezinte pe agentul economic, al carei model este prevăzut în anexa nr. 8; d) documentele privind capacitatea de producţie a agentului economic, procesul de producţie folosit şi fundamentarea necesarului de materii prime pentru fiecare categorie de produs finit ce urmează să fie obţinut, sub semnatura persoanei în drept sa îl reprezinte pe agentul economic. (2) Avizul acordat de agenţia pentru dezvoltare regionala, prevăzut la alin. (1) lit. b), face dovada existenţei investiţiei şi a derulării unei activităţi productive în zona defavorizată. (3) Organele vamale verifica dacă agentul economic a utilizat în producţia proprie din zona defavorizată materiile prime pentru care a beneficiat de scutire, precum şi dacă a utilizat materiile prime în raport cu necesarul pe care îl presupune produsul finit obţinut.  +  Articolul 9 (1) Beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe profit, prevăzută la art. 6 lit. c) din ordonanţa, pe baza certificatului de investitor în zona defavorizată, societăţile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în zona defavorizată declarata, în domeniile de interes economic clasificate în anexa nr. 1, şi care angajează forta de muncă în condiţiile prezentelor norme metodologice. (2) Societăţile comerciale menţionate la alin. (1) nu beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit pentru profitul rezultat din efectuarea operaţiunilor de lichidare a investiţiei, conform legii, pentru profitul obţinut din vânzarea de active corporale şi necorporale, câştigurile realizate din investiţii financiare, profitul obţinut din desfăşurarea de activităţi în afară zonei defavorizate, precum şi pentru cel rezultat din desfăşurarea de activităţi în alte domenii decât cele de interes pentru zonele defavorizate, declarate potrivit legii. (3) Partea din profitul impozabil, aferentă fiecărei operaţiuni/activităţi prevăzute la alineatul precedent, este cea care corespunde ponderii veniturilor obţinute din aceste operaţiuni/activităţi în volumul total al veniturilor.  +  Articolul 10Facilităţile prevăzute la art. 6 lit. a) prima liniuţa şi la art. 6 lit. b) din ordonanţa se acordă pentru importul direct realizat de titularul certificatului de investitor în zona defavorizată sau al celui provizoriu.  +  Articolul 11Scutirea de la plata impozitului pe profit, prevăzută la art. 6 lit. c) din ordonanţa, se acordă în baza certificatului de investitor în zona defavorizată, eliberat de agenţia pentru dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială se afla sediul principal al agenţilor economici.  +  Articolul 12Scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investiţiei, prevăzută la art. 6 lit. d) din ordonanţa, se aproba de autorităţile administraţiei publice prevăzute laart. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, în baza certificatului de investitor în zona defavorizată sau a celui provizoriu.  +  Articolul 13Autorităţile care acorda facilităţile prevăzute la art. 6 din ordonanţa vor comunică trimestrial Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării şi Prognozei valoarea taxelor pentru care au fost acordate scutiri de la plata.  +  Articolul 14Agenţii economici beneficiari ai facilităţilor prevăzute de lege sunt obligaţi: a) sa transmită trimestrial, în termen de 15 zile de la data încheierii situaţiilor financiar-contabile corespunzătoare perioadei, la agenţia pentru dezvoltare regionala care le-a eliberat certificatul de investitor în zona defavorizată datele solicitate prin chestionarul prezentat în anexa nr. 9; b) să permită reprezentanţilor agenţiei pentru dezvoltare regionala sau ai Ministerului Dezvoltării şi Prognozei identificarea fizica a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport şi a altor bunuri pentru care au fost acordate facilităţi.  +  Articolul 15Agenţii economici care beneficiază de facilităţile prevăzute în ordonanţa sunt obligaţi să evidenţieze extracontabil sumele de bani aferente fiecărei facilităţi de care au beneficiat.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 16Autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, organele de specialitate ale acestora, precum şi camerele de comerţ şi industrie vor prezenta agentiilor pentru dezvoltare regionala şi Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, fără plata, toate informaţiile necesare acestora pentru declararea şi administrarea zonelor defavorizate.  +  Articolul 17Agenţia pentru dezvoltare regionala va retrage certificatul de investitor în zona defavorizată, cu avizul consiliului pentru dezvoltare regionala în a carei raza de competenţa teritorială intra zona defavorizată, şi va solicita organelor abilitate prin lege recuperarea contravalorii facilităţilor atunci când beneficiarul acestora se afla în una dintre următoarele situaţii: a) nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora a obţinut certificatul de investitor în zona defavorizată; b) nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 14 în termen de 30 de zile de la prima solicitare a agenţiei pentru dezvoltare regionala care a eliberat certificatul de investitor; c) nu prezintă la verificarea facuta de către reprezentanţii agenţiei pentru dezvoltare regionala sau ai Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, la sediul din zona defavorizată, documentele financiar-contabile şi contractele de muncă ale angajaţilor.  +  Articolul 18Pentru operaţiunile de eliberare a certificatului de investitor în zona defavorizată sau a celui provizoriu, precum şi pentru cele de avizare, prevăzute la art. 7 lit. b) şi la art. 8 alin. 1 lit. b), agenţiile pentru dezvoltare regionala nu percep plati de la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în zona defavorizată.  +  Articolul 19Ministerul Dezvoltării şi Prognozei va controla activitatea fiecărei agenţii pentru dezvoltare regionala în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 20Agenţiile pentru dezvoltare regionala şi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei vor sesiza organele de cercetare penală, organele de control financiar şi alte organe de control în cazul în care constata încălcări ale dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 21În materialele publicitare zonele defavorizate declarate conform ordonanţei pot fi denumite Zone D.  +  Anexa 1    ───────la normele metodologice───────────────────────                                 CLASIFICAREA     domeniilor de interes pentru zonele defavorizate, conform Clasificarii                   activităţilor din economia naţionala - CAEN,                aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997
         
    SecţiuneaDenumirea
    AAgricultură
    BSilvicultură, exploatarea forestieră şi economia vânatului
    CPiscicultura şi pescuitul
    DIndustria extractivă
    EIndustria prelucrătoare
      Excepţii: ─────────
      -Clasa 1591 - Fabricarea băuturilor alcoolice distilate;
      -Clasa 1592 - Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie.
    FEnergia electrică şi termică, gaze şi apă
    GConstrucţii
    HComerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice
      Excepţii:  ─────────
      -Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activităţile desfăşurate în zona defavorizată.
    IHoteluri şi restaurante
      Excepţii:  ─────────
      -Grupa 553 - Restaurante;
      -Grupa 554 - Cafenele şi baruri;
      -Grupa 555 - Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei.
    JTransport şi depozitare
      Excepţii:  ─────────
      -Grupa 633 - Activităţi ale agenţiilor de turism;
      -Grupa 634 - Activităţi ale altor agenţii de transport;
      -activităţile care se desfăşoară în afara zonei defavorizate.
    MTranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
      Excepţii:  ─────────
      -Grupa 703 - Activităţi imobiliare, pe bază de tarife sau contracte;
      -Diviziunea 71 - Închirierea maşinilor şi echipamentelor fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti;
      -Grupa 741 - Activităţi juridice, contabilitate şi revizie contabilă, consultaţii referitoare la impunere; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultaţii pentru afaceri şi management.
    PSănătate şi asistenţă socială
    RAlte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
      Excepţii: ─────────
      -Diviziunea 91 - Activităţi asociative diverse;
      -Diviziunea 92 - Activităţi recreative, culturale şi sportive;
      -Diviziunea 93 - Alte activităţi de servicii.
   +  Anexa 2───────la normele metodologice───────────────────────
       
    AGENTUL ECONOMIC . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea)  
    Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Numărul de înmatriculare  
    la registrul comerţului . . . . . . . . . . . . . .  
    Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
    CERERE*) de eliberare a certificatului provizoriu de investitor în zonă defavorizată
    ____________
    *) Agenţiile pentru dezvoltare regională vor adapta prezentul model de cerere pentru fiecare agent economic, în funcţie de forma juridică de organizare a acestuia.
     
    Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea agentului economic, forma juridică), cu sediul în . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele administratorului) domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . , având calitatea (funcţia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (actul constitutiv, hotărârea adunării generale etc.), vă rugăm să ne eliberaţi certificatul provizoriu de investitor în zonă defavorizată pentru o perioadă de . . . . . . . . . . . . . . . . (maximum 3 luni).  Menţionăm că:
    - am constituit o societate comercială cu sediul menţionat mai sus, în zona defavorizată . . . . . . . . . . . . . . , declarată ca atare prin Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . ;
    - am efectuat investiţii până în prezent în valoare de . . . . . . , constând în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dacă s-au efectuat)
    Anexăm la prezenta cerere actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege (dacă este cazul).
    Ne angajăm ca până la data expirării valabilităţii certificatului provizoriu de investitor în zonă defavorizată să îndeplinim toate condiţiile prevăzute de lege.
    În caz contrar, ne angajăm să restituim contravaloarea facilităţilor de care am beneficiat în baza certificatului provizoriu de investitor în zonă defavorizată în termen de 5 zile de la expirarea valabilităţii sale.
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 3───────la normele metodologice────────────────────────
       
    AGENTUL ECONOMIC . . . . . . . . . . . . . . . .  
    (denumirea)  
    Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Numărul de înmatriculare  
    la registrul comerţului . . . . . . . . . . . . . .  
    Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     
    CERERE*) de eliberare a certificatului provizoriu de investitor în zonă defavorizată
    ____________
    *) Agenţiile pentru dezvoltare regională vor adapta prezentul model de cerere pentru fiecare agent economic, în funcţie de forma juridică de organizare a acestuia.
     
    Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea agentului economic, forma juridică) , cu sediul în . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele administratorului) domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . , având calitatea (funcţia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (actul constitutiv, hotărârea adunării generale etc.), vă rugăm să ne eliberaţi certificatul de investitor în zonă defavorizată.
    Menţionăm că:
    - am efectuat o investiţie în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , constând în . . . . . . . . . . . . .;
    - desfăşurăm activitatea în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa) care se află
    în perimetrul zonei defavorizate . . . . . . . . . . . . . . declarate prin Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . ;
    - am creat . . . . . . . . . . . . locuri de muncă în conformitate cu dispoziţiile art. . . . . . . din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
    Anexăm la prezenta cerere actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege.
    Ne obligăm ca în cazurile prevăzute de lege să restituim contravaloarea actualizată a facilităţilor de care am beneficiat, în termen de 15 zile.
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 4────────la normele metodologice────────────────────────LISTAcuprinzând actele*) care se depun o dată cu cererea de eliberare a certificatului de investitor în zona defavorizatăI. Pentru eliberarea certificatului provizoriu de investitor în zona defavorizată: a) actul constitutiv, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, codul fiscal; b) hotărârea judecătorească sau autorizaţia administrativă; c) actul de identitate al administratorului; d) alte acte prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.II. Pentru eliberarea certificatului de investitor în zona defavorizată: a) actele prevăzute la pct. I lit. a)-c) din prezenta lista; b) actele prin care se face dovada efectuării investiţiei (chitanţe, facturi etc.); c) carnetele de muncă sau, în lipsa acestora, declaraţia persoanelor angajate că nu au avut loc de muncă şi ca la data angajării nu obţin venituri din activităţi autorizate.──────────── Notă *) Prin decizie a directorului agenţiei pentru dezvoltare regionala, avizată de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, se pot cere şi alte acte. Actele se depun în copie certificată de către agentul economic.  +  Anexa 5la normele metodologice
  AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA a regiunii de dezvoltare ......................... Sediul ........................................... (adresa, telefonul, faxul) CERTIFICAT PROVIZORIU DE INVESTITOR ÎN ZONA DEFAVORIZATĂ Nr. ......... din ................... ..................................................................., (denumirea agentului economic şi forma juridică de organizare) cu sediul în ....................................., înmatriculat la Oficiul registrului comerţului din judeţul .................. cu nr. ......., codul fiscal nr. ..............., beneficiază de facilităţile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr .............. din ........, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentelor norme metodologice. Prezentul certificat este valabil până la data de .............. . Director, .................................... (semnatura şi ştampila) Autorităţile (instituţiile) care acorda (aproba) facilităţile prevăzute de lege sunt obligate sa comunice în termen de 5 zile agenţiei pentru dezvoltare regionala care a emis prezentul certificat acordarea fiecărei facilităţi.
   +  Anexa 6la normele metodologice
  AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA a regiunii de dezvoltare ............................ Sediul .............................................. (adresa, telefonul, faxul) CERTIFICAT DE INVESTITOR ÎN ZONA DEFAVORIZATĂ Nr ...... din ............. .................................................................., (denumirea agentului economic şi forma juridică de organizare) cu sediul în .........., înmatriculat la Oficiul registrului comerţului din judeţul ......... cu nr. .........., codul fiscal nr. ............, beneficiază de facilităţile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr ...... din ..........., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, republicată, cu modificările ulterioare şi cu prevederile prezentelor norme metodologice. Director, ....................... (semnatura şi ştampila) Autorităţile (instituţiile) care acorda (aproba) facilităţile prevăzute de lege sunt obligate sa comunice în termen de 5 zile agenţiei pentru dezvoltare regionala care a emis prezentul certificat acordarea fiecărei facilităţi.
   +  Anexa 7───────la normele metodologice────────────────────────DECLARAŢIEprivind scutirea de la plata taxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată pentru maşinile, utilajele, instalaţiile, echipamentele, mijloacele de transport şi alte bunuri amortizabile care se importa în vederea efectuării de investiţii în zona, prevăzute laart. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998, republicată, cu modificările ulterioare
       
    Subsemnatul/subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa), în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (funcţia) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea agentului economic, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului), declar că următoarele bunuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea, poziţia tarifară din Tariful vamal de import al României şi cantitatea) fac parte din investiţia nou-creată constând în . . . . . . . . . . . . . . , situată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa, denumirea zonei defavorizate), conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare.
    În cazul schimbării destinaţiei bunurilor ne obligăm să îndeplinim formalităţile legale privind importul mărfurilor şi să achităm drepturile de import. În acest caz valoarea în vamă se calculează la cursul de schimb valabil în ziua constatării schimbării destinaţiei bunurilor.
    De asemenea, ne obligăm să facem cunoscut agenţiei de dezvoltare regională schimbarea locului de amplasare a bunurilor menţionate mai sus.
     
    Data întocmirii declaraţiei . . . . . . . . . . . . . .
     
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 8─────────la normele metodologice────────────────────────DECLARAŢIEprivind scutirea de la plata taxei vamale pentru materiile prime care se importa în vederea realizării producţiei proprii în zona, prevăzută laart. 6 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1998privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare
       
    Subsemnatul/subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa), în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (funcţia) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea agentului economic, sediul, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului), situat în zona defavorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea zonei defavorizate), declar că următoarele materii prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea, poziţia tarifară din Tariful vamal de import al României şi cantitatea) sunt destinate realizării producţiei proprii în zona defavorizată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare.
    În cazul schimbării destinaţiei bunurilor ne obligăm să îndeplinim formalităţile legale privind importul mărfurilor şi să achităm drepturile de import. În acest caz valoarea în vamă se calculează la cursul de schimb valabil în ziua constatării schimbării destinaţiei bunurilor.
     
    Data întocmirii declaraţiei . . . . . . . . . . . . .
     
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 9la normele metodologice───────────────────────
       
    AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ . . . . . . . . . . . . .
     
    CHESTIONAR (în conformitate cu activitatea de administrare şi monitorizare a zonei defavorizate . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . )
     
    (ziua . . . . . . . . /luna . . . . . . . . /anul . . . . . . .)
     
    1. Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Sediul/adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Numărul şi data eliberării certificatului de investitor în zonă defavorizată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Tipul capitalului social (bifaţi): autohton [] mixt [] străin []
     
    Valoarea capitalului social . . . . . . . . . . lei şi/sau . . . . . . . . . . . . euro
     
    5. Valoarea investiţiei realizate:
    • din intern şi în regie proprie (lei): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • din import:
    - în euro . . . . . . . . . . . . . .
    - în lei la cursul zilei la care s-a efectuat importul . . . . . . . . . .
     
    În ce a constat investiţia:
    6. Numărul de persoane nou-angajate:
    • Total persoane:
    • total persoane angajate corespunzător investiţiei nou-create: . . . . . . . . .
    • cu domiciliul în zona defavorizată (total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
    din care:
    • din forţa de muncă neocupată . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Se va anexa lista sau se vor enumera meseriile practicate ca urmare a investiţiilor efectuate.
    7. a) Cifra de afaceri realizată (în lei, corespunzător investiţiei nou-create): . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    b) Rezultatul brut al exerciţiului (profit/pierdere) (în lei, corespunzător investiţiei nou-create): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    c) Rezultatul brut din exploatare (profit/pierdere) (în lei, corespunzător investiţiei nou-create): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8. Sume aferente scutirilor acordate pentru importuri [conform art. 6 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998, republicată, cu modificările ulterioare]:
    • Taxe vamale (lei), din care:
    - pentru maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, alte bunuri amortizabile (lei): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    - pentru materii prime (lei): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • T.V.A. (lei): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    9. Sume aferente scutirii de T.V.A. pentru bunuri amortizabile indigene (lei):
    10. Sume nevirate la bugetul de stat ca urmare a scutirii de la plata impozitului pe profit [conform art. 6 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998, republicată, cu modificările ulterioare] (lei): . . . . .
    11. Sume nevirate ca urmare a scutirii de la plata taxelor aferente modificării destinaţiei sau scoaterii din circuitul agricol a terenurilor [conform art. 6 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998, republicată, cu modificările ulterioare] (lei): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    12. Sume virate la bugetele locale, asigurările de sănătate, şomaj etc., cu evidenţierea acestora pe fiecare destinaţie:
    • Impozit pe venitul din salarii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Impozitul pe dividende: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • CAS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • CASS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Fond pentru plata ajutorului de şomaj:
    • Fond de risc şi accidente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Fond pentru învăţământ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Comision la camera de muncă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    13. Exporturi realizate (total):
    • în euro: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    • în lei la cursul zilei la data încasării exportului: . . . . . . . . . . . . . . .
    În ce a constat exportul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    14. Atitudinea primăriilor şi a agenţiei pentru dezvoltare regională (sprijinirea sau obstrucţionarea investitorilor):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    NOTĂ:
    Pentru punctele 7, 10 şi 12 se vor prezenta datele pentru trimestrul precedent, iar pentru celelalte puncte, la data încheierii prezentului trimestru.
    Declar pe propria răspundere corectitudinea datelor înscrise.
     
      Administrator,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (semnătura şi ştampila)
  ────────────────────────