HOTĂRÂRE nr. 671 din 19 iulie 2001privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienta şi etichetarea energetica pentru introducerea pe piaţa a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 8 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 8 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, introduse pe piaţa, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasa tensiune. (2) Prezenta hotărâre se aplică maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic chiar şi în cazul în care acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.  +  Articolul 2 (1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri şi maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, încheiat în condiţiile legii. (2) În cazul ofertei spre vânzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie să fie însoţită de informaţiile referitoare la caracteristicile tehnice ale maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic care sunt alimentate de la alte surse de energie.  +  Articolul 4 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au aplicată, într-un loc vizibil, pe exteriorul părţii frontale sau superioare a aparatului, o eticheta indicând consumurile de energie şi clasa de eficienta energetica, precum şi alte caracteristici, după caz, al carei model este prezentat în anexa nr. 2; b) sunt însoţite de o fişa care cuprinde informaţii tehnice ce definesc aparatul respectiv, al carei model este prezentat în anexa nr. 3. (2) Informaţiile cuprinse în eticheta şi în fişa sunt stabilite în conformitate cu Standardul european EN 50229 "Metode de măsurare a performantelor maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic". (3) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei şi Resurselor şi Asociaţia de Standardizare din România vor asigura adoptarea standardului prevăzut la alin. (2) ca standard naţional de eficienta energetica. (4) Clasa de eficienta energetica a unei maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic şi clasa de eficienta a spalarii, specificate în eticheta şi în fişa, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (5) Este interzisă aplicarea etichetei prevăzute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau pe echivalentele lor fixate pe maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, pentru scopuri de securitate a utilizatorului. (6) Termenii utilizaţi pe eticheta şi în fişa sunt prevăzuţi în anexa nr. 5.  +  Articolul 5Se exceptează de la prevederile art. 4 alin. (1): a) maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic a căror producţie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) maşinile combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic utilizate.  +  Articolul 6 (1) Producătorul unei maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise pe eticheta şi în fişa. (2) Prin reprezentant autorizat se înţelege persoana juridică cu sediul în România, desemnată de producător sa acţioneze în numele sau. (3) Informaţiile conţinute de eticheta şi în fişa se publică numai cu consimţământul scris al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat. (4) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligaţia aplicării acesteia revine distribuitorului. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare, până în momentul introducerii pe piaţa a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic. (5) Prin distribuitor se înţelege agentul economic care vinde en detail sau o altă persoană care vinde, închiriază, oferă pentru cumpărare în rate sau expune maşini combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic în vederea comercializării către utilizatori. (6) Informaţiile cuprinse în eticheta şi în fişa se redactează în limba română. (7) Se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul electric de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, cu excepţia etichetarii ecologice.  +  Articolul 7Producătorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi deţine, timp de 5 ani de la data fabricării ultimei maşini combinate de spălat rufe de uz casnic din seria respectiva de fabricaţie, documentaţia care atesta conformitatea acesteia cu cerinţele prezentei hotărâri. Aceasta documentaţie va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate şi va conţine: a) denumirea şi sediul furnizorului; b) descrierea generală a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează în mod esenţial consumul de energie; d) rapoarte privind testele de măsurare a performantelor efectuate în condiţiile art. 4 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare.  +  Articolul 8În cazul în care producătorul nu are sediul în România şi nu şi-a desemnat un reprezentant autorizat, obligaţia deţinerii documentaţiei care atesta conformitatea masinii combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri şi prezentarea acestei documentaţii, la cerere, organelor de control abilitate revine importatorului.  +  Articolul 9 (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează potrivit art. 46 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) se sancţionează potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, iar nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7), art. 7 şi 8 se sancţionează potrivit prevederilor art. 46 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Sancţiunilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 10Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 9 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuAutoritatea Naţionalapentru Protecţia ConsumatorilorRovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1INFORMAŢIIreferitoare la caracteristicile tehnice ale maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, cuprinse în catalogul de comanda prin posta, sau alte tipuri de vânzare la distantaCataloagele de comanda prin posta şi alte mijloace de comunicare tipărite, menţionate la art. 2, conţin următoarele informaţii furnizate în ordinea următoare:1. Clasa de eficienta energetica (anexa nr. 3 pct. 3)2. Consumul de energie (spalare, stoarcere prin centrifugare şi uscare) (anexa nr. 3 pct. 5)3. Consumul de energie (doar spalare şi stoarcere prin centrifugare) (anexa nr. 3 pct. 6)4. Clasa de eficienta a spalarii (anexa nr. 3 pct. 7)5. Clasa de eficienta a extragerii apei (anexa nr. 3 pct. 8)6. Viteza maxima de centrifugare (anexa nr. 3 pct. 9)7. Capacitatea (spalare) (anexa nr. 3 pct. 10)8. Capacitatea (uscare) (anexa nr. 3 pct. 11)9. Consumul de apa (spalare, stoarcere prin centrifugare şi uscare) (anexa nr. 3 pct. 12)10. Consumul de apa (doar spalare şi stoarcere prin centrifugare, (anexa nr. 3 pct. 13)11. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de patru persoane care foloseşte uscatorul întotdeauna (200 cicluri) (anexa 3 pct. 16)12. Consumul anual de energie estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseşte niciodată uscatorul (200 cicluri) (anexa nr. 3 pct. 17)13. Nivelul de zgomot (anexa nr. 3 pct. 18).Dacă se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişa, acestea se prezintă sub forma definită în anexa nr. 3 şi se includ în informaţiile prezentate mai sus, în ordinea prevăzută în fişa.Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus figurează în anexa nr. 5.  +  Anexa 2                          ETICHETA                          - Model - Precizări privind etichetaPrin aceste precizări se definesc informaţiile ce trebuie incluse în eticheta:I. Numele sau marca comercială a producătorului sau reprezentantului sau autorizat.II. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al producătorului sau al reprezentantului sau autorizatIII. Clasa de eficienta energetica a aparatului, determinata în conformitate cu anexa nr. 4Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelaşi nivel cu sageata corespunzătoareIV. Fără a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru aparatul la care s-a obţinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologicV. Consumul de energie în kWh pentru ciclul complet de funcţionare (spalare, stoarcere prin centrifugare şi uscare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 4 alin. (2)VI. Consumul de energie în kWh pentru ciclul de spalare (numai spalare şi stoarcere prin centrifugare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac, determinat în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 4 alin. (2)VII. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4VIII. Viteza maxima de centrifugare atinsa pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac, în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 4 alin. (2)IX. Capacitatea (în kg) a aparatului pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac (fără uscare), determinata în conformitate cu standardul menţionat la art. 4 alin. (2)X. Capacitatea (în kg) a aparatului pentru ciclul "uscare bumbac" (uscare), determinata în conformitate cu standardul menţionat la art. 4 alin. (2)XI. Consumul de apa, în litri, pentru ciclul complet de funcţionare (spalare, stoarcere prin centrifugare şi uscare), folosind ciclul de spalare standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul de uscare "uscare bumbac", determinat în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 4 alin. (2).XII. Nivelul de zgomot în timpul ciclurilor de spalare, centrifugare şi uscare pentru ciclul standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul de uscare "uscare bumbac", în conformitate cu SREN 60704-1-3: 1996 "Aparate electrocasnice şi similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice şi similare".1. Prescripţii generale2. Reguli specifice pentru maşinile de spălat rufe şi storcatoare centrifugale3. Proceduri pentru determinarea şi verificarea valorilor declarate ale emisiilor acusticeEchivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus figurează în anexa nr. 5.TipărireDiferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:Culori utilizate:CMGN - cian, magenta, galben, negru.Ex. 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.Sageti:- A: X0X0- B: 70X0- C: 30X0- D: 00X0- E: 03X0- F: 07X0- G: 0XX0Culoarea conturului: X070Textul se tipareste integral în negru. Fondul este alb.  +  Anexa 3FIŞAFişa trebuie să conţină informaţiile prezentate mai jos. Informaţiile sunt comunicate de producător sub următoarea forma ce cuprinde:1. Marca comercială a producătorului sau a reprezentantului sau autorizat2. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat3. Clasa de eficienta energetica a modelului, definită conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta energetica ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)"4. Fără a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru aparatul la care s-a obţinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic5. Consumul de energie pentru spalare, stoarcere prin centrifugare şi uscare, în kWh/ciclu complet de funcţionare, definit ca în anexa nr. 2 nota V6. Consumul de energie numai pentru spalare şi stoarcere şi stoarcere prin centrifugare, în kWh pentru ciclul de spalare, definit ca în anexa nr. 2 nota VI7. Clasa de eficienta a spalarii, determinata conform anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta a spalarii ..., pe o scara de la A (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)"8. Clasa de eficienta a extragerii apei pentru un ciclu de spalare standard la 60°C pentru bumbac, determinat în conformitate cu standardul menţionat la art. 4 alin. (2), exprimată sub forma "Apa rămasă după centrifugare ...% (ca procent din greutatea rufelor uscate)"9. Viteza maxima de centrifugare atinsa, definită ca în anexa nr. 2 nota VIII10. Capacitatea de spalare a aparatului, pentru un ciclu de spalare standard la 60°C pentru bumbac, definită ca în anexa nr. 2 nota IX11. Capacitatea de uscare a aparatului, pentru un ciclu de uscare standard "uscare bumbac", definită ca în anexa nr. 2 nota X12. Consumul de apa pentru spalare, stoarcere prin centrifugare şi uscare, exprimat în litri, pe ciclu complet de funcţionare, definit ca în anexa nr. 2 nota XI13. Consumul de apa numai pentru spalare şi stoarcere prin centrifugare, exprimat în litri, pentru ciclul de spalare standard la 60°C pentru bumbac (şi ciclul de stoarcere), determinat în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 4 alin. (2)14. Timpul de spalare şi uscare. Durata programului pentru ciclul complet de funcţionare (spalare bumbac la 60°C şi "uscare bumbac"), pentru capacitatea nominală de spalare, determinat în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 4 alin. (2).15. Producătorii pot include informaţiile de la pct. 5-14 şi pentru alte cicluri de spalare şi/sau uscare.16. Consumul de energie şi apa egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 5 (energie) şi 12 (apa). Acesta se exprima sub forma "consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care foloseşte uscatorul întotdeauna (200 cicluri)".17. Consumul de energie şi apa egal cu de 200 ori consumul exprimat la pct. 6 (energie) şi 13 (apa). Acesta se exprima sub forma "consum anual estimat pentru o familie de 4 persoane care nu foloseşte uscatorul niciodată (200 cicluri)".18. Nivelul de zgomot în timpul ciclurilor de spalare, centrifugare şi uscare, în condiţiile ciclului de spalare standard la 60°C pentru bumbac şi ciclului "uscare bumbac", în conformitate cu SREN 60704-1-3:1996 "Aparate electrocasnice şi similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice şi similare".1. Prescripţii generale2. Reguli specifice pentru maşinile de spălat rufe şi storcatoare centrifugale3. Proceduri pentru determinarea şi verificarea valorilor declarate ale emisiilor acusticeInformaţiile de pe eticheta pot fi furnizate sub forma unei reprezentari color sau alb-negru a etichetei.Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus figurează în anexa nr. 5  +  Anexa 4CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA1. Clasa de eficienta energetica a unui aparat se determina conform tabelului 1:Tabelul 1
       
    Clasa de eficienţăConsumul de energie "C" în kWh pe kg rufe spălate la ciclul complet de funcţionare (spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare), folosind ciclul standard la 60°C pentru bumbac şi ciclul "uscare bumbac", în conformitate cu metodele de măsurare din standardul menţionat la art. 4 alin. (2)
    AC <= 0,68
    B0,68 < C <= 0,81
    C0,91 < C <= 0,93
    D0,93 < C <= 1,05
    E1,05 < C <= 1,17
    F1,17 < C <= 1,29
    GC > 1,29
  2. Clasa de eficienta a spalarii pentru un aparat se determina conform tabelului 2:Tabelul 2
       
    Clasa de eficienţă a spălăriiIndicele "P" de eficienţă a spălării, definit în conformitate cu standardul menţionat la art. 4 alin. (2), în condiţiile unui ciclu standard la 60°C pentru bumbac
    AP > 1,03
    B1,00 < P <= 1,03
    C0,97 < P <= 1,00
    D0,94 < P <= 0,97
    E0,91 < P <= 0,94
    F0,88 < P <= 0,91
    GP <= 0,88
   +  Anexa 5*)TERMENII UTILIZAŢI PE ETICHETĂ ŞI ÎN FIŞĂ Echivalentele în alte limbi ale Uniunii Europene pentru termenii în română prezentaţi mai sus sunt: ---------------- Notă *) Anexa nr. 5, privind termenii utilizaţi pe eticheta şi în fişa este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 8 august 2001. -------