DECRET nr. 269 din 27 decembrie 1974privind stabilirea preţurilor reasezate de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele de baza din ramurile industriei metalurgiei feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare şi abrazive
EMITENT
  • PREŞEDINTELE R.S.R.
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 169 din 30 decembrie 1974    Preşedintele Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Preţurile reasezate de livrare fixe sau limita, precum şi cotele de rabat comercial în produsele de baza din ramurile industriei metalurgice feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare şi abrazive, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.Pentru celelalte produse preţurile reasezate se stabilesc de către Consiliul de Miniştri.La produsele de mai mica importanţa preţurile de producţie şi de livrare reasezate se pot stabili de către ministere, celelalte organe şi organizaţii centrale, precum şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri.  +  Articolul 2Ministerul Industrie Metalurgice, celelalte ministere, organele şi organizaţiile centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în cadrul programelor de măsuri ce se vor elabora pentru reducerea costurilor de producţie, vor acorda o atenţie deosebită diminuării consumurilor specifice de materii prime şi materiale, combustibil şi energie electrica, precum şi a altor elemente de costuri la acele unităţi producătoare care, în condiţiile preţurilor de producţie şi de livrare realizate, înregistrează rentabilitati reduse sau la unele produse înregistrează pierderi. Realizarea sarcinilor prevăzute în programele de măsuri va fi urmărită şi raportată trimestrial Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 3În cadrul lucrărilor de reasezare a preţurilor de producţie şi livrare în sectorul construcţiilor de maşini, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Grele şi Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii vor stabili măsuri speciale în vederea reducerii consumului de metale feroase şi neferoase, prin reproiectarea produselor cu consum mare de metal, astfel încît preţurile reasezate în sectorul metalurgiei feroase şi neferoase sa afecteze într-o cît mai mica măsura costurile produselor din construcţii de maşini, îndeosebi ale electrotehnicii. Aceleaşi măsuri se vor lua de celelalte ministere, organe şi organizaţii centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru activitatea de construcţii de maşini din subordinea lor.  +  Articolul 4Este interzisă utilizarea acelor sume cuprinse în preţul de cost, folosit ca baza pentru stabilirea preţurilor reasezate şi ale căror destinaţii nu sînt încă reglementate, pentru acoperirea altor elemente de costuri sau mărirea rentabilitatii.  +  Articolul 5Ministerul Industriei Metalurgice, celelalte ministere, organe şi organizaţii centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine întreprinderi producătoare de produse metalurgice feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare şi abrazive, vor determina influentele ce rezultă din modificarea preţurilor de producţie şi de livrare ale produselor din aceasta ramura - la nivelul planului pe anul 1975 - şi le vor comunică, pînă la 31 ianuarie 1975, ministerelor şi celorlalte organe şi organizaţii centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine unităţi beneficiare ale acestor produse.Aceste unităţi, pînă la 28 februarie 1975, vor confirma influentele determinate potrivit celor de mai sus.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte organe şi organizaţii centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura reevaluarea stocurilor de produse ale căror preţuri de livrare se modifica potrivit prezentului decret, existente la unităţile în subordine la data de 31 decembrie 1974, în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 7Se autoriza Consiliul de Miniştri sa introducă în indicatorii economici şi financiari aprobaţi, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1975, modificările rezultate din aplicarea noilor preţuri în condiţiile regasirii influentelor, inclusiv a celor din reevaluarea stocurilor. În acest scop, Ministerul Industriei Metalurgice, celelalte ministere, organele şi organizaţiile centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine unităţi producătoare sau beneficiare de produse metalurgice feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare şi abrazive, vor prezenta Consiliului de Miniştri documentaţii puse de acord cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pînă la 20 martie 1975.  +  Articolul 8Deşeurile feroase şi neferoase livrate de către cooperativele agricole de producţie şi asociaţiile economice intercooperatiste se vor plati la aceleaşi preţuri care se practica pentru deşeurile livrate de către unităţile de stat şi celelalte unităţi cooperatiste.  +  Articolul 9Taxa asupra fondurilor de producţie în industria metalurgiei feroase, neferoase şi metale rare, materiale refractare şi abrazive este de 6%.  +  Articolul 10Pentru produsele sau grupele de produse destinate fondului pieţei, prevăzute în anexa nr. 2*) la prezentul decret, diferenţele de preţ rezultate între preţurile cu amănuntul, mai puţin rabatul comercial, şi preţurile de producţie reasezate se vor acoperi de la bugetul statului.  +  Articolul 11Prevederile prezentului decret intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1975. Pe aceeaşi dată se abroga: - preţurile de livrare, cuprinse în capitolul IV "Industria metalurgiei feroase, inclusiv extractia şi prepararea minereurilor feroase, poziţiile 6-41 inclusiv, şi preţurile de livrare, cuprinse în capitolul V "Industria metalurgiei neferoase, inclusiv extractia şi prepararea minereurilor neferoase şi nemetalifere", poziţiile 24-31 inclusiv, din lista anexa la Decretul nr. 388/1972, publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 122 din 6 noiembrie 1972, şi se înlocuiesc cu cele din anexa nr. 1 la prezentul decret;- Decretul nr. 328/1972 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare pentru ţevile din oţel fără sudura, burlane pentru tubaj şi ţevi conducte pentru industria petrolului, executate după normele API DIN sau STAS 715/271.──────────────────── Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România───────────────────