LEGE nr. 440 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23 din 27 martie 2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. este societate comercială pe acţiuni, cu capital de stat, de interes naţional, cu sediul în municipiul Bucureşti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, şi are în structura sucursalele judeţene fără personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 2..................................................................... (3) Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. va funcţiona sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. este de 129.657 milioane lei şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii şi înregistrat în evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 2000."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în numele statului, concesioneaza Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A., pe termen de 49 de ani, bunurile aparţinând domeniului public al statului, prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3. Nivelul redeventei este de 0,05% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune şi se acoperă din veniturile realizate din tarifele pentru irigaţii. (2) Lucrările din amenajările de irigaţii şi orezării, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3, vor fi administrate de Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. până la transferul acestora, la cerere, fără plata, către asociaţiile utilizatorilor de apa, conform legii, în termen de până la 5 ani, şi pe măsura infiintarii acestora. (3) Clădirile de producţie şi administrative, cu terenurile aferente, dotările, utilajele şi mijloacele de transport, necesare pentru desfăşurarea activităţii Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A., din domeniul privat al statului, se preiau de la Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare prin protocol, iar valoarea acestora se înscrie în capitalul social al societăţii comerciale. (4) Valorile bunurilor prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 3 se stabilesc pe baza inventarierii fizice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul imbunatatirilor funciare, având ca obiect principal de activitate administrarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de interes naţional din patrimoniu, efectuarea de prestări de servicii, precum şi aplicarea strategiilor de dezvoltare, a politicilor în domeniul imbunatatirilor funciare, de investiţii şi cercetare ştiinţifică de specialitate."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă acţiunile Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. sunt deţinute în totalitate de către stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Cheltuielile cu energia electrica necesară în vederea pomparii apei de la sursa, priza, până la hidrant, cheltuielile de exploatare pentru staţiile de pompare de baza şi staţiile de repompare şi toate cheltuielile cu evacuarea apei din reţeaua de desecare, cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în care se cuprind, potrivit legii, şi digurile, barajele şi construcţiile anexe din patrimoniul Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. se suporta de la bugetul de stat. (2) Cheltuielile cu energia electrica necesară în vederea pomparii apei de la staţiile de pompare de punere sub presiune până la hidrant sau vaneta din orezării şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii din amenajările ce vor fi preluate de asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii nou-înfiinţate se suporta de la bugetul de stat pe o perioadă de 5 ani. (3) Pentru agenţii economici şi instituţiile publice care deţin sisteme de irigaţii şi sisteme de desecare în afară celor aflate în patrimoniul Societăţii Naţionale <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A. cheltuielile cu energia electrica necesară în vederea pomparii apei de la priza până la hidrant, cheltuielile cu energia electrica necesară pentru evacuarea apei din sistemele de desecare, precum şi cheltuielile cu energia electrica necesară pentru agenţii economici care pompeaza apa pentru irigaţii se suporta de la bugetul de stat. (4) Pentru cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigaţii din patrimoniu Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va stabili tarife pentru livrarea apei către beneficiarii prestărilor de servicii. (5) Cheltuielile privind acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare, cheltuielile pentru cercetare, studii şi proiectare, cheltuielile pentru investiţiile în derulare şi pentru cele noi, reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente, conservarea obiectivelor de investiţii sistate, cheltuielile cu protecţia mediului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, monitorizarea efectelor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, cadastrul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, cheltuielile pentru dotări independente şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor se suporta de la bugetul de stat. (6) Cheltuielile pentru îndeplinirea obligaţiilor legale în calitate de titular al dreptului de administrare a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului, constând în elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în vederea obţinerii, reactualizarii sau modificării autorizaţiei de gospodărire a apelor, a autorizaţiei de mediu, a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor şi a altor construcţii care se supun urmăririi speciale în exploatare, cheltuielile pentru expertizarea acestora şi pentru consultanţa de specialitate, alte taxe şi tarife de autorizare prevăzute de lege, precum şi cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în vederea obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se suporta de la bugetul de stat."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va aproba prin ordin normele metodologice privind condiţiile şi modul de acordare şi utilizare, precum şi controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul imbunatatirilor funciare. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se aproba normele metodologice pentru implementarea modului de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare."8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va reorganiza prin divizare Societatea Naţionala <<Îmbunătăţiri Funciare>> - S.A., în vederea privatizării unor activităţi din domeniul imbunatatirilor funciare, care intră în obiectul de activitate al acesteia."9. Anexele nr. 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:  +  Anexa 1"STATUTULSocietăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele societate pe acţiuni sau de initialele S.A., de capitalul social, de numărul de înmatriculare în registrul comerţului, de sediu şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este societate comercială pe acţiuni de interes naţional şi funcţionează ca persoana juridică română cu capital de stat, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul central al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4. (2) Sediul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, potrivit legii. (3) La data infiintarii Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are în structura sa sucursale, unităţi fără personalitate juridică. Sucursalele pot avea în subordine sisteme zonale judeţene, sisteme, secţii, ateliere, cu gestiune economico-financiară, care întocmesc evidenţa contabilă la nivel de balanţa de verificare.  +  Articolul 4DurataDurata Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul, obiectul de activitate şi atribuţiile  +  Articolul 5ScopulSocietatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are ca scop aplicarea strategiilor de dezvoltare şi a politicilor naţionale în domeniul imbunatatirilor funciare, realizarea de investiţii şi cercetări ştiinţifice de specialitate.  +  Articolul 6Obiectul de activitate şi atribuţiile (1) În calitate de concesionar al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public, Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., prin sucursalele sale, are următorul obiect de activitate:1. administrarea, întreţinerea, repararea şi exploatarea lucrărilor de irigaţii, desecări-drenaje, combaterea eroziunii solului, îndiguiri, baraje şi altele asemenea, inclusiv apărarea împotriva inundaţiilor şi gheturilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din amenajările proprii;2. realizarea programelor de investiţii privind studiile, proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;3. producerea de materiale, echipamente, confecţii şi reconditionari de piese de schimb necesare în activitatea de îmbunătăţiri funciare, pentru necesităţile proprii şi pentru terţi;4. executarea de prestări de servicii pentru terţe persoane juridice şi fizice;5. asigurarea asistenţei tehnice în întreţinerea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de către persoane juridice şi fizice, precum şi de asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii;6. desfăşurarea de activităţi de import-export, cooperare internationala în domeniul imbunatatirilor funciare, comercializare de echipamente de irigaţii, echipamente şi utilaje agricole, tehnologii şi servicii pentru necesarul propriu;7. desfăşurarea activităţilor de comercializare de substanţe chimice pentru protecţia culturilor agricole, depozitarea şi condiţionarea produselor agricole, a materialului semincer, precum şi de comercializare şi export de produse agricole pe perioada derulării Programului ROM-AG 98 şi ca urmare a productiilor rezultate din acest program;8. executarea de alte prestări de servicii în domeniul transporturilor, proiectării şi realizării lucrărilor de construcţii-montaj, reparaţii prin atelierele proprii, închirieri de mijloace de transport şi utilaje, precum şi spaţii temporar disponibile, pentru persoane juridice şi fizice, fără a afecta activitatea de baza;9. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice şi de cercetare ştiinţifică în colaborare cu unităţi din domeniul proiectării şi cercetării;10. realizarea şi funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, parte componenta a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia mediului;11. realizarea sistemului propriu informatic, prestări de servicii informatice, activitate de software, de baza şi aplicativa pentru calculatoare şi reţele de calculatoare;12. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice şi fizice;13. organizarea şi participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice şi expoziţii în ţara şi în străinătate, servicii de reclama şi publicitate;14. organizarea altor activităţi şi servicii pentru valorificarea unor oportunitati profitabile;15. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, precum şi a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;16. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare;17. realizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;18. organizarea, realizarea, păstrarea şi ţinerea la zi a cadastrului de îmbunătăţiri funciare;19. gestionarea şi paza bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (5) din Constituţie, concesionate Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.;20. activităţi de propaganda, de informare directa şi de sensibilizare a utilizatorilor de apa pentru irigaţii, în scopul transferului către aceştia al managementului aplicării udarilor;21. editarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii tehnice în domeniul agricol. (2) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are următoarele atribuţii:1. întocmeşte programele anuale şi de perspectiva în domeniul imbunatatirilor funciare;2. elaborează studii şi programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi completarea obiectivelor de investiţii existente, pentru realizarea de obiective noi, în corelare cu exploatarea amenajărilor acestora;3. fundamentează necesarul de surse şi de fonduri pentru finanţarea tuturor lucrărilor prevăzute în obiectul sau de activitate şi asigura repartizarea fondurilor aprobate;4. elaborează norme de consum, norme de stoc şi tarife specifice exploatării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;5. avizează şi aproba documentaţiile tehnice, contractarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii şi de reparaţii, executarea şi receptionarea la termen a lucrărilor respective, potrivit legii;6. elaborează norme tehnice şi tehnologii privind întreţinerea, repararea şi exploatarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de pe terenurile agricole, cu destinaţie agricolă;7. asigura funcţionarea lucrărilor la parametrii proiectati, cu excepţia cazurilor în care funcţionarea este împiedicată de factori naturali care nu pot fi influentati de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.;8. urmăreşte impactul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare asupra factorilor de mediu şi aplica măsuri de corectie, în cazul constatării unor tendinte negative, stabilite prin documentaţii tehnico-economice şi/sau ecologice;9. evalueaza, după caz, direct sau prin alte persoane juridice sau fizice de specialitate, efectele şi pagubele produse lucrărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa de acţiunile factorilor de risc şi de calamitatile naturale şi face demersurile necesare pentru obţinerea de fonduri în vederea remedierii, potrivit legii;10. participa la aplicarea prevederilor Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996;11. organizează şi aplica acţiunile operative pentru prevenirea şi asigurarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din amenajările proprii, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 638/1999;12. emite acorduri şi avize pentru instalaţiile şi construcţiile care se executa în zona lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din patrimoniul sau;13. întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; analizează utilizarea disponibilităţilor băneşti, în condiţiile legii;14. contractează credite interne şi externe, potrivit reglementărilor în vigoare;15. studiază piaţa interna şi externa, pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale şi echipamente specifice;16. efectuează operaţiuni de comerţ exterior;17. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică cu firme, precum şi acţiuni de colaborare cu organisme internaţionale, în domeniul sau de activitate;18. participa la acţiunile ce se desfăşoară pe plan internaţional în organismele la care este afiliată, precum şi la alte manifestări internaţionale organizate pe teme de administrare şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile legii;19. organizează licitaţii pentru adjudecarea proiectării şi executării investiţiilor publice, achiziţii publice de bunuri şi executarea de prestări de servicii şi reparaţii în domeniul imbunatatirilor funciare, potrivit legii;20. elaborează şi realizează planul propriu de cercetare, proiectare, informatica;21. coordonează şi îndrumă metodologic realizarea controlului tehnic în unităţile proprii privind întreţinerea şi repararea lucrărilor din domeniul sau de activitate;22. urmăreşte activitatea de investiţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari ale acestora, face propuneri cu privire la problemele de standardizare;23. urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ridicat din dotare;24. avizează omologarea şi producerea de noi produse specifice sectorului de îmbunătăţiri funciare;25. elaborează norme interne de consum pentru combustibili, lubrifianţi, energie electrica pentru tehnologiile specifice activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii;26. colaborează şi ia măsuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru asigurarea pazei şi protecţiei lucrărilor aflate în administrarea sa;27. elaborează normele proprii de protecţie a muncii, de prevenire a incendiilor pentru activităţile specifice;28. elaborează studii cu privire la necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, organizează recrutarea cadrelor, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal şi controlează aplicarea reglementărilor privind selecţionarea şi promovarea personalului la unităţile din subordine;29. asigura îndrumarea şi controlul unităţilor din subordine, controlul financiar de gestiune, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării proceselor de producţie şi ia măsurile corespunzătoare;30. întocmeşte şi prezintă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este de 129.657 milioane lei, împărţit în 259.314 acţiuni nominative în valoare nominală de 500.000 lei. Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este constituit prin preluarea unei părţi din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii şi înregistrat în evidenţa contabilă la 31 decembrie 2000. (2) Bunurile aparţinând domeniului public al statului, constituite din lucrări de irigaţii formate din prize, staţii de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aductiune şi de distribuţie a apei de irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrările de desecare gravitationala şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente, canale de desecare de ordin inferior, drenuri şi colectoare de drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, baraje şi diguri de apărare împotriva inundaţiilor la Dunăre şi pe râurile interioare şi care nu sunt incluse în capitalul social al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se concesioneaza de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în numele statului, pe un termen de 49 de ani, Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Nivelul redeventei este de 0,05% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesionare şi se acoperă din veniturile realizate din tarifele pentru irigaţii. (3) Lucrările din amenajările de irigaţii şi orezării, formate din staţii de pompare de punere sub presiune, reţelele interioare de irigaţii formate din conducte şi canale, precum şi echipamentul mobil de udare, care fac parte din domeniul privat al statului, vor fi administrate de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. până la transferul acestora la cerere, fără plata, către asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, conform legii, în termen de până la 5 ani, pe măsura infiintarii acestora. (4) Clădirile de producţie şi administrative, împreună cu terenurile aferente, dotările, utilajele şi mijloacele de transport necesare pentru desfăşurarea activităţii Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. din domeniul privat al statului se preiau de la Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare prin protocol şi se includ în capitalul social al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (5) Capitalul social prevăzut la alin. (1) este cel rezultat din inventarierea patrimoniului Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare înregistrat în bilanţul contabil încheiat la predarea-preluarea patrimoniului între Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare şi Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (6) Până la transmiterea acţiunilor către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condiţiile legii, acestea sunt deţinute în totalitate de stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului social (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. (2) În cazul în care directorul general constata pierderea a jumătate din capitalul social este obligat sa convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acţionarilor care va decide fie reîntregirea capitalului social, fie reducerea la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor.  +  Articolul 9Acţiunile (1) Acţiunile nominative ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) Acţiunile nominative emise de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont, caz în care se vor emite certificate de acţionar potrivit legii. (3) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat, care se păstrează la sediul acesteia. Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (4) Acţiunile emise de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii. (5) Persoanele fizice sau juridice române şi străine vor putea dobândi acţiuni la Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. potrivit prevederilor legale în vigoare, fără a se afecta însă poziţia statului de acţionar majoritar.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionar, potrivit legii, conferă acestuia dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de statut. (2) Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni. (5) Obligaţiile Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limitele valorii acţiunilor pe care le deţin. (6) Patrimoniul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilor (1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe directorul general şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13Atribuţii (1) Conducerea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este asigurata de adunarea generală a acţionarilor, consiliul de administraţie şi directorul general. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.; b) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor; c) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului directorului general şi al cenzorilor şi repartizează profitul conform legii; d) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare, conform legii; e) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii; f) hotărăşte cu privire la gajarea, ipotecarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; g) aproba structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor menţionate la lit. b), c), d), e) şi f), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit. (5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este necesar să fie luată o hotărâre pentru: a) mutarea sediului societăţii; b) prelungirea duratei societăţii; c) majorarea capitalului social; d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; e) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.; f) dizolvarea anticipata a societăţii; g) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă; h) conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; i) emisiunea de obligaţiuni; j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor. (6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega directorului general exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. a), d) şi i).  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Convocarea adunării generale a acţionarilor se va face cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar central de larga circulaţie şi va cuprinde locul şi data ţinerii acesteia, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare. (2) Până la apariţia unor noi reglementări privind situaţia societăţilor comerciale având ca acţionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de un împuternicit al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) În cazul în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor. (4) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) numeşte şi înlocuieşte directorul general şi cenzorii, conform prevederilor legale; b) aproba descărcarea de gestiune a directorului general şi dispune revocarea acestuia; c) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general şi a cenzorilor; d) analizează rapoartele directorului general privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia de pe piaţa interna şi externa a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii; e) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a directorului general şi a cenzorilor pentru recuperarea pagubelor produse de aceştia Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă de către directorul general. Adunarea generală a acţionarilor are loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului financiar pentru aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs. (2) În cazul în care la data stabilită nu sunt prezenţi deţinătorii a cel puţin jumătate din capitalul social, adunarea generală a acţionarilor se convoacă din nou, după 7 zile calendaristice, în acelaşi loc şi la aceeaşi ora, şi se va desfăşura indiferent de numărul acţionarilor prezenţi. (3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, la solicitarea acţionarului unic, a directorului general ori a cenzorilor, în conformitate cu dispoziţiile statutului, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (4) Adunarea generală a acţionarilor va desemna dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea adunării, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. Procesul-verbal, semnat de preşedintele şedinţei şi de secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţa. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor. Procesul-verbal al şedinţei va fi trecut în registrul adunării generale a acţionarilor, va fi sigilat şi parafat. (5) La şedinţele adunării generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., pot fi invitaţi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) În ziua şi la ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de directorul general sau, în lipsa acestuia, de persoana care îi tine locul. (2) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau de regula prin vot deschis. Cvorumul de prezenta şi majoritatea necesară pentru luarea hotărârilor sunt cele prevăzute de lege. (3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi ori reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor şi pentru revocarea lor. (4) Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv, se va putea publică numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate. (5) Hotărârile adunării generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute la alin. (3). (6) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii absenţi sau nereprezentati în adunarea generală a acţionarilor ori care au votat împotriva. (7) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul să se retragă din Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi sa recupereze contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul V Administrarea societăţii  +  Articolul 17Organizarea (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este administrată, conform legii, de un consiliu de administraţie constituit din 7 membri numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, dintre care unul este directorul general al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Din Consiliul de administraţie al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. fac parte câte un reprezentant din Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi din Ministerul Finanţelor Publice. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (2) Directorul general al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este numit pe o perioadă de 1-4 ani prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. În perioada în care statul este acţionar unic directorul general este numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (3) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general vor depune o garanţie conform prevederilor legale în vigoare. (4) Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe cel puţin o dată pe luna, la propunerea directorului general, şi adopta hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi. (5) Membrii consiliului de administraţie vor primi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate o indemnizaţie lunară egala cu 20% din veniturile directorului general. (6) Pentru pregătirea şedinţelor şi întocmirea proceselorverbale consiliul de administraţie va desemna un secretar al consiliului de administraţie, căruia i se va stabili o indemnizaţie lunară de către consiliul de administraţie, care nu va depăşi indemnizaţia lunară a unui membru al consiliului de administraţie. (7) Consiliul de administraţie poate revoca oricând persoanele numite în comitetul director.  +  Articolul 18Atribuţiile şi obligaţiile consiliului de administraţieAtribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele:1. aproba statul de funcţii al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi îl supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor;2. aproba nivelul garanţiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar, potrivit legii;3. supune anual spre aprobare adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;4. aproba, la propunerea directorului general, repartizarea profitului conform legii şi majorarea sau diminuarea capitalului social, precum şi emisiunea de obligaţiuni, în condiţiile legii;5. aproba, la propunerea directorului general, în condiţiile legii, asocierea cu alţi agenţi economici pentru realizarea de activităţi de interes comun;6. aproba propunerile directorului general privind repartizarea pe sucursale şi activităţi a alocaţiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;7. aproba tarife, preţuri şi chirii în condiţiile legii;8. aproba orice alte măsuri pentru desfăşurarea activităţii Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., cu excepţia celor date în competenţa altor organe;9. aproba utilizarea fondului valutar propriu, în condiţiile legii;10. propune, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe ale administraţiei publice centrale;11. hotărăşte cu privire la investiţiile ce urmează să fie realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanţează din surse proprii, din credite bancare sau alocaţii de la bugetul de stat;12. aproba programele de activitate lunare, anuale şi de perspectiva privind proiectarea, investiţiile, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;13. aproba angajarea de credite pe termen lung sau mediu, interne şi externe, potrivit legii.  +  Capitolul VI Comitetul director  +  Articolul 19Atribuţiile directorului general1. Elaborează strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi o supune spre aprobare consiliului de administraţie.2. Elaborează structura organizatorică a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi o supune spre aprobare consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.3. Face propuneri cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.4. Propune repartizarea profitului conform legii şi majorarea sau diminuarea capitalului social, precum şi emisiunea de obligaţiuni în condiţiile legii.5. Negociaza contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor.6. Aproba încheierea de contracte de închiriere.7. Propune, în condiţiile legii, asocierea cu alţi agenţi economici pentru realizarea de activităţi de interes comun.8. Analizează activitatea economică a sucursalelor şi încadrarea acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsurile corespunzătoare.9. Poate atrage în activitatea sa de analiza a unor probleme complexe specialişti a căror activitate va putea fi remunerată pe bază de convenţii civile de prestări de servicii, încheiate potrivit legii.10. Prezintă Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor o dată pe an, după aprobarea adunării generale a acţionarilor şi a consiliului de administraţie, un raport de activitate al societăţii naţionale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.11. Organizează selectarea, angajarea şi concedierea personalului cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă.12. Reprezintă Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice.13. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. conform legii.14. Asigura convocarea adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor.15. Îndeplineşte alte prerogative încredinţate de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie ori prevăzute de lege.16. Asigura realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă.17. Prezintă semestrial în adunarea generală a acţionarilor sau ori de câte ori se solicita situaţia economico-financiară a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., stadiul investiţiilor, al realizării obiectivelor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate de cenzor.18. Promovează şi asigura întocmirea la termen a documentaţiilor de privatizare în conformitate cu prevederile programului de guvernare.19. În cadrul procesului de privatizare a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., în perioada dintre aprobarea de către ministerul de resort a iniţierii procedurii de privatizare pentru vânzarea pachetului/pachetelor de acţiuni deţinut/deţinute de aceasta şi achitarea sumei prevăzute prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, nu trebuie să efectueze vânzare de active, încheiere de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (în afară celor necesare pentru desfăşurarea activităţii curente) sau orice alte activităţi de natura sa impieteze asupra acestui proces. În această perioadă directorul general va putea efectua operaţiunile mai sus amintite numai cu mandat special din partea instituţiei publice implicate.  +  Capitolul VII Gestiunea  +  Articolul 20Cenzorii (1) Gestiunea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori, care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. (2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari. (4) În scopul exercitării drepturilor şi al executării obligaţiilor ce le revin, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor. (5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează directorul general despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de directorul general asupra conturilor Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., bilanţului şi contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) prezintă adunării generale a acţionarilor punctele lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, lunar şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor ori a valorilor care sunt proprietatea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa ia parte la adunările ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, putând insera pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea în mod regulat a garanţiei din partea directorului general; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de directorul general şi de lichidatori. (7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor. (8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de directorul general, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare. (9) Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile lor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu. (10) Cenzorii şi supleanţii sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 3 ani şi pot fi realeşi. (11) Nu pot fi cenzori persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia directorului general. (13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat de către un cenzor, supleantul cel mai în vârsta îl înlocuieşte. (14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată întrunire a adunării generale a acţionarilor. (15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, directorul general va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori. (16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acţionarilor.  +  Capitolul VIII Activitatea  +  Articolul 21 (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţia celor care i-au fost concesionate. Bunurile proprietate publică concesionate Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se evidenţiază distinct şi au regimul prevăzut de lege. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al sucursalelor va trebui să asigure funcţionarea corecta şi dezvoltarea tehnologică la nivelul standardelor a activităţilor de exploatare, întreţinere a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi de apărare împotriva inundaţiilor. (3) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are în structura sa sucursale ale căror atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. În cadrul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. funcţionează direcţii, servicii, inspecţii, birouri şi alte compartimente, ale căror norme de structura se propun de către directorul general şi se aproba de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 22Finanţarea activităţii proprii (1) Pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. utilizează surse de finanţare proprii, alocaţii bugetare prevăzute anual prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, credite bancare şi alte surse financiare. (2) Cheltuielile pentru aparatul propriu al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se acoperă dintr-o cota din veniturile realizate de sucursalele sale.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul de conducere al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi al sucursalelor este numit şi concediat de către consiliul de administraţie, la propunerea directorului general. (2) Personalul de execuţie al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este angajat şi concediat de directorul general, iar cel al sucursalelor, de conducerea sucursalelor judeţene, conform competentelor stabilite de directorul general. (3) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale şi ale contractului colectiv de muncă. (4) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii. (5) Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeDirectorul general stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabil (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va tine evidenţa contabilă separat pe sucursale şi pe activităţi şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pentru aceste activităţi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Operaţiunile de încasări şi plati ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se efectuează în conturi deschise la bănci. În limitele prevederilor stabilite de Banca Naţionala a României pentru necesitaţi curente Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin unităţile bancare.  +  Articolul 28Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se stabileşte, în condiţiile legii, pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. (2) Profitul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. îşi constituie un fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele producerii acestora şi va hotărî în consecinţa modul în care vor fi suportate aceste pierderi. Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul de capital şi în limita capitalului social subscris.  +  Articolul 29RegistreleSocietatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va tine, prin grija directorului general şi a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul IX Asocierea  +  Articolul 30Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se poate asocia cu societăţi comerciale din alte sectoare de activitate, române şi străine, care au legătură cu obiectul de activitate al acesteia. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.  +  Articolul 31Societăţile comerciale asociate cu Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor respecta şi vor aplica procedurile şi metodologiile unitare, stabilite de comun acord în contractul de asociere, pentru desfăşurarea principalelor relaţii comerciale, de producţie, financiare etc.  +  Articolul 32Asocierea unei societăţi comerciale cu Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se propune de către directorul general şi se aproba de adunarea generală a acţionarilor şi de consiliul de administraţie.  +  Articolul 33Condiţiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum şi cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi fiecare societate comercială asociata.  +  Capitolul X Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 34Modificarea formei juridice (1) Modificarea formei juridice a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formelor prevăzute de lege. (2) Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 35Dizolvarea (1) Următoarele situaţii conduc la dizolvarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) falimentul; e) pierderea unei jumătăţi din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă; f) când numărul acţionarilor scade sub numărul minim legal; g) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală extraordinară a acţionarilor constata ca funcţionarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. nu este posibila; h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (2) Dizolvarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va fi înscrisă la oficiul registrului comerţului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 36Lichidarea (1) Dizolvarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 37Litigii (1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi persoane juridice române sau străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 38Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va practica în raporturile cu terţii preţuri şi tarife în condiţiile legii.  +  Articolul 39Statutul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 40Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială.  +  Anexa 2
       
    SUCURSALELE  Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    Nr. crt.Denumirea Sediul
    1.Sucursala Alba Municipiul Alba Iulia, Bd Revoluţiei nr. 60, judeţul Alba
    2.Sucursala Arad Municipiul Arad, splaiul Mureş nr. 6D, judeţul Arad
    3.Sucursala Argeş Municipiul Piteşti, Bd Republicii nr. 98, judeţul Argeş
    4.Sucursala Bacău Municipiul Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judeţul Bacău
    5.Sucursala Bihor Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 18, judeţul Bihor
    6.Sucursala Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa, str. Zefirului nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud
    7.Sucursala Botoşani Municipiul Botoşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, judeţul Botoşani
    8.Sucursala Braşov Municipiul Braşov, Str. Feldioarei nr. 6A, judeţul Braşov
    9.Sucursala Brăila Municipiul Brăila, Str. Vapoarelor nr. 13A, judeţul Brăila
    10.Sucursala Buzău Municipiul Buzău, str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. 2, judeţul Buzău
    11.Sucursala Caraş-Severin Municipiul Reşiţa, Str. Sportului nr. 4A, judeţul Caraş-Severin
    12.Sucursala Călăraşi Municipiul Călăraşi, prelungirea Bucureşti nr. 2, judeţul Călăraşi
    13.Sucursala Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Str. Sobarilor nr. 36A, judeţul Cluj
    14.Sucursala Constanţa Municipiul Constanţa, Str. Sburătorului nr. 4, judeţul Constanţa
    15.Sucursala Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Morii nr. 5, judeţul Covasna
    16.Sucursala Dâmboviţa Comuna Ulmi, judeţul Dâmboviţa
    17.Sucursala Dolj Municipiul Craiova, Calea Dunării nr. 35, judeţul Dolj
    18.Sucursala Galaţi Municipiul Galaţi, Str. Ştiinţei nr. 97, judeţul Galaţi
    19.Sucursala Giurgiu Municipiul Giurgiu, Şos. Sloboziei nr. 193, judeţul Giurgiu
    20.Sucursala Gorj Municipiul Târgu Jiu, bd Ecaterina Teodoroiu nr. 99, judeţul Gorj
    21.Sucursala Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Bolyai nr. 11, judeţul Harghita
    22.Sucursala Hunedoara Municipiul Deva, Str. Depozitelor nr. 6, judeţul Hunedoara
    23.Sucursala Ialomiţa Municipiul Slobozia, str. Cuza Vodă nr. 5, judeţul Ialomiţa
    24.Sucursala Iaşi Municipiul Iaşi, Str. Sărăriei nr. 16, judeţul Iaşi
    25.Sucursala Maramureş Municipiul Baia Mare, Str. Mărgeanului nr. 2, judeţul Maramureş
    26.Sucursala Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Carol I nr. 1A, judeţul Mehedinţi
    27.Sucursala Mureş Oraşul Sângeorgiu de Mureş, str. Râul Morii nr. 1.357, judeţul Mureş
    28.Sucursala Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ, Aleea Tiparului nr. 8, judeţul Neamţ
    29.Sucursala Olt Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 5, judeţul Olt
    30.Sucursala Prahova Municipiul Ploieşti, str. Anton Pann nr. 7, judeţul Prahova
    31.Sucursala Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A, judeţul Satu Mare
    32.Sucursala Sălaj Municipiul Zalău, Str. Republicii nr. 77, judeţul Sălaj
    33.Sucursala Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 12, judeţul Sibiu
    34.Sucursala Suceava Municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 8, judeţul Suceava
    35.Sucursala Teleorman Comuna Nanov, judeţul Teleorman
    36.Sucursala Timiş Municipiul Timişoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, judeţul Timiş
    37.Sucursala Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, judeţul Tulcea
    38.Sucursala Vaslui Municipiul Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, judeţul Vaslui
    39.Sucursala Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. 22 Decembrie nr. 45, judeţul Vâlcea
    40.Sucursala Vrancea Municipiul Focşani, Str. Brăilei nr. 121 bis, judeţul Vrancea
    41.Sucursala Bucureşti Municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4
   +  Anexa 3LISTAcuprinzând bunurile care vor fi administrate deSocietatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.1. Lucrări de irigaţii formate din prize, staţii de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aductiune şi distribuţie a apei de irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, lucrări de desecare cu pompare şi gravitationala formate din canale colectoare principale cu staţiile de pompare aferente, canale de desecare de ordin inferior, drenuri şi colectoare de drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, baraje şi diguri de apărare împotriva inundaţiilor la Dunăre şi pe râurile interioare.2. Lucrările din amenajările de irigaţii şi din orezării, formate din staţii de pompare de punere sub presiune, reţele interioare de irigaţii formate din conducte şi canale, precum şi echipamentul mobil de udare fac parte din domeniul privat al statului şi vor fi administrate de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. până la transferul la cerere, fără plata, conform legii, către asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, pe măsura infiintarii acestora.Transferul acestor bunuri din administrarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. în proprietatea asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii se face prin protocol de predare-primire avizat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.3. Clădirile de producţie şi administrative, cu terenurile aferente, dotările, utilajele şi mijloacele de transport din domeniul privat al statului se constituie în capitalul social al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., în valoare de 129.657 milioane lei."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU -------