LEGE nr. 415 din 18 iulie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 297 din 30 decembrie 2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, alineatele (3) şi (4) al articolului 14^1 vor avea următorul cuprins:"(3) Instituţiile publice, societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome au obligaţia sa organizeze prima procedura de achiziţie publică doar pentru întreprinderile mici şi mijlocii, după cum urmează: a) pentru procurari de bunuri, cu excepţia echipamentelor, şi servicii, cu excepţia reparaţiilor, care nu depăşesc 500.000.000 lei; b) pentru procurari de echipamente care nu depăşesc 1.000.000.000 lei; c) pentru reparaţii care nu depăşesc 2.000.000.000 lei; d) pentru construcţii care nu depăşesc 3.000.000.000 lei. (4) În situaţia nerealizarii achiziţiei publice de la întreprinderile mici şi mijlocii se va organiza o alta procedura de achiziţie publică cu acces liber, conform reglementărilor în vigoare."2. La articolul I punctul 1, articolul 14^1 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În cazul procedurii de achiziţie publică organizată conform prevederilor art. 14^1 alin. (2) şi (3), legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice se aplică în mod corespunzător."3. La articolul I punctul 2, articolele 21^1-21^4 vor avea următorul cuprins:"Art. 21^1. - Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de maşini, instalaţii, echipamente industriale, instrumente, aparate şi know-how, care se regăsesc la cap. 84, 85 şi 87, cu excepţia autoturismelor, şi la cap. 90 din Tariful vamal de import al României, achiziţionate în vederea dezvoltării activităţii proprii de producţie şi servicii.Art. 21^2. - (1) Profitul brut utilizat în anul fiscal curent de către întreprinderile mici şi mijlocii pentru investiţii în active corporale şi necorporale amortizabile, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, destinate activităţilor pentru care contribuabilul este autorizat, nu se impozitează. Aceasta facilitate se calculează lunar, iar sumele reinvestite se repartizează ca surse proprii de finanţare. (2) Pentru investiţiile care nu sunt finalizate în anul curent respectiv scutirea de impozit pe profit se acordă proporţional cu valoarea lucrărilor realizate efectiv în baza unei situaţii parţiale de lucrări. (3) Investiţiile realizate potrivit prezentului articol vor rămâne în patrimoniul întreprinderilor mici şi mijlocii cel puţin o perioadă egala cu jumătate din durata de funcţionare a acestora. În caz contrar impozitul se recalculează pentru perioada în care întreprinderea a beneficiat de prevederile alin. (1) şi se vărsa la bugetul de stat, împreună cu majorările de întârziere aferente. (4) Pentru maşinile, instalaţiile, echipamentele industriale, instrumentele, aparatele şi know-how se poate utiliza regimul de amortizare accelerata, cu condiţia ca întreprinderea sa nu înregistreze pierderi.Art. 21^3. - (1) Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit în proporţie de 20%, în cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se asigura creşterea numărului mediu scriptic anual cu cel puţin 10% faţă de anul fiscal precedent. (2) Reducerea impozitului pe profit prevăzută la alin. (1) se aplică în perioada în care forta de muncă nou-angajata rămâne în întreprindere şi nu se fac alte disponibilizari.Art. 21^4. - (1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul unor materii prime deficitare sau care nu se produc în ţara, necesare activităţilor proprii de producţie şi/sau de prestări de servicii. (2) Lista cuprinzând materiile prime prevăzute la alin. (1) se aproba anual prin hotărâre a Guvernului, pe domenii, la propunerea Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, împreună cu ministerele de resort, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Afacerilor Externe."4. La articolul I punctul 2, articolul 21^5 se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------