HOTĂRÂRE nr. 573 din 14 iunie 2001privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 iulie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic, fabricate în ţara sau importate, prevăzute în anexa nr. 1, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasa tensiune. (2) Sunt supuse prevederilor prezentei hotărâri şi aparatele frigorifice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta, încheiat în condiţiile legii. În cazul ofertei spre vânzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie să fie însoţită de informaţiile referitoare la caracteristicile tehnice ale aparatelor frigorifice de uz casnic, prevăzute în anexa D la standardul "Eficienta energetica şi etichetarea ei" SR 13339:1996.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic care sunt alimentate şi de la alte surse de energie, în special acumulatoare, aparatelor frigorifice de uz casnic care utilizează principiul absorbtiei şi aparatelor care nu constituie produse de serie.  +  Articolul 3 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a aparatelor frigorifice de uz casnic al căror consum de energie electrica este mai mic sau egal cu consumul maxim admis potrivit clasei de eficienta pentru categoria aparatului frigorific de uz casnic respectiv, calculat conform metodei prevăzute în anexa nr. 1, şi care: a) au aplicată o eticheta, indicând consumurile de energie, clasa de eficienta energetica, nivelul de zgomot şi, după caz, alte caracteristici, conform anexei B la standardul "Eficienta energetica şi etichetarea ei" SR 13339:1996; b) sunt însoţite de o fişa conţinând informaţiile înscrise pe eticheta, modelul fisei fiind conform anexei C la standardul "Eficienta energetica şi etichetarea ei" SR 13339:1996; c) au marcajul naţional de conformitate CS sau marcajul european de conformitate CE aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Elementele de identificare a marcajelor sunt prezentate în anexa nr. 2. (2) Este interzisă aplicarea etichetei prevăzute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau echivalentele lor fixate pe aparatul frigorific de uz casnic, pentru scopuri de securitate a utilizatorului. (3) Cerinţele privind etichetarea şi furnizarea fisei conform prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică aparatelor frigorifice de uz casnic fabricate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi celor utilizate.  +  Articolul 4 (1) Producătorul unui aparat frigorific de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat este responsabil pentru încadrarea aparatului respectiv în clasele de eficienta energetica corespunzătoare categoriei sale şi pentru exactitatea datelor înscrise pe eticheta şi în fişa. (2) Prin reprezentant autorizat se înţelege persoana juridică având sediul în România, desemnată de producător sa acţioneze în numele sau. (3) Informaţiile cuprinse în eticheta şi în fişa se publică numai cu consimţământul producătorului sau al reprezentantului sau autorizat. (4) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligaţia privind aplicarea acesteia revine vânzătorului. În acest caz producătorul sau reprezentantul sau autorizat are obligaţia de a livra gratuit şi la timp etichetele necesare. (5) Se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripţii referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 5Producătorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi deţine, timp de 5 ani de la data fabricării ultimului aparat frigorific de uz casnic din seria respectiva de fabricaţie, documentaţia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri. Aceasta documentaţie va fi prezentată spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate.  +  Articolul 6În cazul în care producătorul nu are sediul în România şi nu şi-a desemnat un reprezentant autorizat, obligaţia de a deţine documentaţia care atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele prezentei hotărâri şi de a prezenta aceasta documentaţie, la cerere, organelor de control abilitate revine importatorului.  +  Articolul 7 (1) Producătorul sau reprezentantul sau autorizat aplica marcajul de conformitate CS atunci când sunt respectate cerinţele referitoare la eficienta energetica, evaluate conform procedurii de evaluare a conformitatii, prevăzută în anexa nr. 3. (2) Pentru aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piaţa cu marcajul de conformitate CE documentaţia tehnica ce atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele privind eficienta energetica, potrivit art. 5 şi 6, este prevăzută în anexa nr. 4. (3) În cazul în care aparatului frigorific de uz casnic îi sunt aplicate şi alte reglementări care prevăd fixarea marcajului de conformitate CS sau CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări. (4) Aplicarea marcajului de conformitate CS sau CE se face direct pe produs şi pe ambalaj, când este posibil, în mod vizibil, uşor lizibil şi durabil. (5) Este interzisă aplicarea de marcaje pe aparatele frigorifice de uz casnic, care pot fi confundate cu marcaje de conformitate CS sau CE. (6) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat, pe ambalajul acestuia, în instrucţiunile de utilizare sau în alte documente, cu condiţia sa nu reducă vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului de conformitate CS sau CE.  +  Articolul 8 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), art. 5, 6 şi 7 constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 7, cu sancţiunea prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei; b) în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 5 şi 6, cu sancţiunea prevăzută la art. 46 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul anume împuternicit de Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 9Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor vor promova măsuri pentru informarea şi educarea consumatorului, în scopul utilizării responsabile a energiei.  +  Articolul 11Adaptarea cerinţelor aferente aparatelor frigorifice de uz casnic menţionate în prezenta hotărâre la evolutiile tehnice din domeniu se realizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 857/1996 privind etichetarea energetica la aparatele frigorifice de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 9 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakAutoritatea Naţionala pentruProtecţia ConsumatorilorRovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1 METODA DE CALCULal consumului electric maxim admis pentru un aparatfrigorific şi procedura de verificare a conformitatiiConsumul de energie al unui aparat frigorific (exprimat în kWh pe 24 h) depinde de categoria de aparate căreia îi aparţine [de exemplu: frigidere cu o stea (*), congelatoare orizontal etc.], de volumul sau, de randamentul energetic al construcţiei sale (grosimea izolatiei, randamentul compresorului etc.) şi de diferenţa dintre temperatura din jurul aparatului şi cea din interior. Fixarea normelor pentru randament trebuie să prevadă tolerante pentru factorii endogeni principali care influenţează consumul energetic (categoria şi volumul aparatului). Consumul de energie maxim admis pentru un aparat frigorific este definit printr-o ecuatie liniara în funcţie de volumul aparatului, ecuatie definită diferit pentru fiecare categorie de aparat.Pentru a calcula consumul de energie maxim admis al unui aparat dat trebuie să se înceapă prin încadrarea aparatului în una dintre categoriile următoare:
       
    CategoriaDescriere
    1Frigider fără compartiment de joasă temperatură1)
    2Frigider cu compartiment de răcire la 5°C şi/sau 12°C
    3Frigider cu compartiment de joasă temperatură fără stele
    4Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu o stea (*)
    5Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu două stele (**)
    6Frigider cu compartiment de joasă temperatură cu trei stele (***)
    7Frigider/congelator cu compartiment de congelare (****)
    8Congelator vertical
    9Congelator orizontal
    10Frigider/congelator care are mai mult de două uşi sau alte aparate care nu intră în categoriile de mai sus
      *1) Toate compartimentele cu o temperatura mai mica sau egala cu - 6°C. Cunoscandu-se faptul ca aparatele frigorifice conţin compartimente diferite menţinute la temperaturi diferite (ceea ce influenţează net consumul de energie), consumul maxim admis de energie este în realitate definit în funcţie de volumul ajustat, care este suma ponderată a volumelor diferitelor compartimente.Astfel volumul ajustat (V(adj)) al aparatului se calculează cu formula:V(adj) = Σ V(c) x W(c) x F(c) x C(c),unde:W(c) = (25 - T(c))/20T(c) - temperatura nominală a fiecărui compartiment (în °C);V(c) - volumul util al unui tip dat de compartiment din aparat şi F(c) - un factor egal cu 1,2 pentru compartimentele cu ventilaţie şi cu 1 pentru celelalte compartimente;C(c) = 1 pentru aparatele frigorifice din clasa climatica normală (N) şi subnormala (SN);C(c) = X(c) pentru aparatele frigorifice din clasa climatica subtropicala (ST);C(c) = Y(c) pentru aparatele frigorifice din clasa climatica tropicala (T). Coeficienţii de ponderare X(c) şi Y(c) pentru diferitele tipuri de compartimente, în funcţie de temperatura compartimentului, sunt următorii:
         
      X(c)Y(c)
    Compartiment de răcire1,251,35
    Compartiment pentru alimente proaspete1,201,30
    Compartiment 0°C1,151,25
    Compartiment fără stele1,151,25
    Compartiment (*)1,121,20
    Compartiment (**)1,081,15
    Compartiment (***) şi (****)1,051,10
  Volumul ajustat şi volumele utile sunt exprimate în litri.Consumul maxim admis de energie (E(max), exprimat în kWh/24h şi calculat până la a doua zecimala) pentru un aparat de volum ajustat V(adj) este calculat cu următoarele ecuatii pentru fiecare categorie de aparat:
         
    CategoriaDescriereE(max)(kWh/24h)
    1Frigider fără compartiment de joasă temperatură(0,207 x V(adj) + 218)/365
    2Frigider cu compartiment de răcire la 5°C şi/sau 12°C(0,207 x V(adj) + 218)/365
    3Frigider fără stele(0,207 x V(adj) + 218)/365
    4Frigider (*)(0,557 x V(adj) + 166)/365
    5Frigider (**)(0,402 x V(adj) + 219)/365
    6Frigider (***)(0,573 x V(adj) + 206)/365
    7Frigider/congelator (****)(0,697 x V(adj) + 272)/365
    8Congelatoare verticale(0,434 x V(adj) + 262)/365
    9Congelatoare orizontale(0,480 x V(adj) + 195)/365
  Pentru frigiderele/congelatoarele care au mai mult de doua uşi sau pentru alte aparate care nu intră în categoriile de mai sus consumul maxim admis de energie (E(max)) este în funcţie de temperatura şi de numărul de stele ale compartimentului cu temperatura cea mai joasa, după cum urmează:
         
    Temperatura compartimentului cel mai receCategoriaE(max)(kWh/24h)
    > - 6°C1/2/3(0,207 x V(adj) + 218)/365
    <= - 6°C (*)4(0,557 x V(adj) + 166)/365
    <= - 12°C (**)5(0,402 x V(adj) + 219)/365
    <= - 18°C (***)6(0,573 x V(adj) + 206)/365
    <= - 18°C (****)7(0,697 x V(adj) + 272)/365
  Procedurile de încercare destinate verificării conformitatiiaparatului cu cerinţele privind consumul de energieDacă consumul de energie al unui aparat frigorific supus verificării este inferior sau egal cu valoarea E(max) (consum maxim admis pentru categoria sa) majorată cu 15%, acest aparat este garantat ca fiind conform cu exigenţele de consum de energie potrivit prezentei hotărâri. Dacă consumul este superior valorii E(max) majorate cu 15%, trebuie măsurat consumul altor trei aparate. Dacă media aritmetica a consumurilor electrice ale acestor trei aparate este inferioară sau egala cu valoarea E(max) majorată cu 10%, aparatul este garantat conform exigenţelor impuse. Dacă media aritmetica depăşeşte valoarea E(max) majorată cu 10%, aparatul este considerat neconform cu aceste exigente.DefiniţiiTermenii utilizaţi în prezenta anexa corespund definitiilor din standardul "Metode de măsurare a consumului de energie electrica şi a caracteristicilor asociate ale racitoarelor, conservatoarelor şi congelatoarelor de uz casnic şi ale combinatiilor lor" - SREN 153: 1997.
   +  Anexa 2 MARCAJUL DE CONFORMITATE CS ŞI CEMarcajul de conformitate CSMarcajul de conformitate CS este format din literele C şi S, având forma prezentată în figura următoare:NOTĂ:Fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micşorat este necesar să se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.Componentele C şi S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.Marcajul de conformitate CEMarcajul de conformitate CE consta în initialele "CE", având următoarea forma: NOTĂ:În cazul în care marcajul CE trebuie să fie mărit sau micşorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în schita de mai sus.Componentele C şi E ale marcajului CE trebuie să aibă aceeaşi dimensiune pe verticala, care nu trebuie să fie mai mica de 5 mm.  +  Anexa 3 PROCEDURA DE EVALUAREa conformitatii aparatelor1. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat asigura şi declara ca aparatul frigorific satisface cerinţele de eficienta energetica conform prezentei hotărâri. Producătorul aplica marcajul de conformitate CS pe fiecare aparat frigorific pe care îl produce şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.2. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să întocmească documentaţia descrisă la pct. 3.Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze aceasta documentaţie la dispoziţia organelor de control abilitate, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data fabricării aparatului frigorific de uz casnic.În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului nu este stabilit în România, obligaţia de a păstra documentaţia care atesta conformitatea aparatului frigorific cu cerinţele prezentei hotărâri şi de a prezenta aceasta documentaţie, la cerere, organelor de control abilitate revine importatorului.3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformitatii aparatului frigorific cu cerinţele de eficienta energetica prevăzute în prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să conţină, în măsura în care este necesar acestei evaluări, informaţii privind conceptia, fabricatia şi funcţionarea aparatului frigorific, şi anume:- denumirea şi sediul producătorului;- instrucţiuni de exploatare, manual de utilizare;- descrierea generală a modelului, suficienta pentru ca acesta să poată fi identificat fără dubii;- informaţii şi desene, dacă este necesar, despre principalele caracteristici ale conceptiei modelului şi mai ales asupra punctelor care influenţează sensibil consumul de energie, dimensiuni, volume, caracteristicile compresorului, particularităţi etc.;- modul de utilizare, dacă este cazul;- rezultatele masurarii consumului de energie efectuate potrivit prevederilor SREN153 şi prin metoda de calcul prezentată în anexa nr. 1;- detalii privind conformitatea acestor valori cu consumul electric maxim calculat conform metodei prezentate în anexa nr. 1.4. Producătorii de aparate frigorifice sunt responsabili pentru stabilirea consumului de energie al fiecărui aparat frigorific de uz casnic, conform prevederilor prezentei hotărâri, şi pentru stabilirea conformitatii aparatului frigorific cu documentaţia tehnica prevăzută la pct. 3.5. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie să păstreze împreună cu documentaţia tehnica o copie de pe declaraţia de conformitate.6. Producătorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea aparatului frigorific de uz casnic fabricat cu documentaţia tehnica pe care o întocmeşte conform cerinţelor prezentei hotărâri.  +  Anexa 4 DOCUMENTAŢIA TEHNICAce atesta conformitatea aparatului frigorific de uzcasnic introdus pe piaţa cu marcajulCE cu cerinţele privind eficienta energeticaPentru aparatele frigorifice de uz casnic introduse pe piaţa cu marcajul CE documentaţia tehnica ce atesta conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele privind eficienta energetica trebuie să conţină următoarele elemente: a) adresele spaţiilor pentru depozitare în România; b) informaţii detaliate privind proiectarea şi fabricarea aparatelor frigorifice de uz casnic; c) rapoarte de încercări, dacă exista, prin care producătorul demonstreaza conformitatea aparatelor frigorifice de uz casnic europene; d) declaraţia de conformitate. -------