HOTĂRÂRE nr. 604 din 27 iunie 2001pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 9 iulie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 163 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Formarea continua a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar şi a cadrelor de conducere, îndrumare şi control din sistemul de învăţământ preuniversitar cuprinde toate formele şi activităţile de perfecţionare, inclusiv conversia profesională, prevăzute la art. 32 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 159-162 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, denumit în continuare CNFP, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1. (2) La data infiintarii, CNFP preia bunurile, drepturile şi obligaţiile Centrului Naţional de Formare a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar şi cele ale Centrului Naţional de Formare a Managerilor din Învăţământul Preuniversitar.  +  Articolul 3 (1) Obiectul de activitate al CNFP îl constituie asigurarea calităţii programelor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi a cadrelor de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar pe baza standardelor şi a politicilor naţionale de formare stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia generală pentru educaţie continua, formarea şi perfecţionarea personalului didactic. (2) Atribuţiile principale ale CNFP sunt: a) elaborarea standardelor de formare continua a personalului didactic, didactic auxiliar şi a cadrelor de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar; b) elaborarea criteriilor şi a modalităţilor de acreditare a programelor de formare; c) acreditarea prin comisiile specializate a programelor de formare continua, propuse de furnizorii de formare pe baza standardelor şi a metodologiilor aprobate de ministrul educaţiei şi cercetării; d) iniţierea şi derularea de expertize privind conţinutul, proiectarea, realizarea şi evaluarea pregătirii personalului din învăţământul preuniversitar; e) efectuarea de studii de specialitate - diagnoza, prognoza şi altele asemenea; f) iniţierea şi desfăşurarea, cu acordul Direcţiei generale pentru educaţie continua, formarea şi perfecţionarea personalului didactic, a unor activităţi de dezvoltare profesională în domeniul educaţional, finanţate din fondurile unor programe naţionale şi internaţionale.  +  Articolul 4 (1) CNFP are un număr maxim de 35 de posturi. (2) Personalul CNFP se angajează prin concurs, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Conducerea CNFP va fi asigurata de un director şi de un director adjunct (cadre didactice universitare), în subordinea directorului general al Direcţiei generale pentru educaţie continua, formarea şi perfecţionarea personalului didactic. Procedura de numire a directorului şi a directorului adjunct şi reprezentarea CNFP în raporturile cu terţii vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 6Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale CNFP se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 7Salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic angajat în cadrul CNFP se face conform legii.  +  Articolul 8 (1) Începând cu anul 2002 finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CNFP se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării de la capitolul "Învăţământ". (2) Veniturile extrabugetare ale CNFP provin din activităţi de evaluare şi acreditare a programelor de formare continua, studii de specialitate, consultaţii în domeniul formării personalului didactic şi altele asemenea, precum şi din sponsorizări, donaţii, venituri proprii realizate în condiţiile legii. (3) Pentru anul 2001 finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigura integral de la bugetul de stat din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării la capitolul "Învăţământ".  +  Articolul 9Litera A din anexa nr. 3 "Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, exceptând instituţiile de cercetare ştiinţifică" la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, se modifica după cum urmează:- Poziţia XXII va avea următorul cuprins:"XXII. Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar - venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat"- Poziţia XXIII se elimina.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------