LEGE nr. 6 din 29 aprilie 1971privind acordarea unor scutiri şi reduceri de impozit pe veniturile realizate de gospodăriile agricole aparţinînd membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor individuali
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 50 din 29 aprilie 1971  Pentru stimularea gospodariilor agricole personale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie şi ale producătorilor individuali, în vederea creşterii unui număr mai mare de animale şi pentru sporirea producţiei agricole marfa necesară economiei naţionale, precum şi pentru înlăturarea restrictiei cu privire la acordarea alocaţiei de stat pentru copii, celor care realizează venituri din activităţi agricole, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se scutesc de impozit gospodăriile agricole personale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, cele ale producătorilor agricoli individuali, precum şi cele aparţinînd altor persoane fizice sau juridice, altele decât unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie, care realizează venituri anuale impozabile de pînă la 500 de lei inclusiv din cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor.  +  Articolul 2Cotele de impozit pe veniturile din surse agricole de peste 500 de lei anual prevăzute la art. 8 din Legea nr. 61 din 27 decembrie 1968 privind impunerea veniturilor realizate din activităţi agricole se reduc şi se reaseaza după cum urmează:
           
    Venitul impozabil anual, leiCotele de impozit
    Pînă la 500 lei   scutit de impozit  
    501 - 800 lei30 lei + 7%pentru ce depăşeşte500 lei
    801 - 1000 lei51 lei + 10%'' '' ''800 lei
    1001 - 1500 lei71 lei + 13%'' '' ''1000 lei
    1501 - 2500 lei136 lei + 17%'' '' ''1500 lei
    2501 - 3500 lei306 lei + 21%'' '' ''2500 lei
    3501 - 5000 lei516 lei + 24%'' '' ''3500 lei
    5001 - 10000 lei876 lei + 27%'' '' ''5000 lei
    10001 - 15000 lei2226 lei + 30%'' '' ''10000 lei
    15001 - 20000 lei3726 lei + 33%'' '' ''15000 lei
    20001 - 30000 lei5376 lei + 36%'' '' ''20000 lei
    peste 30000 lei8976 lei + 40%'' '' ''30000 lei
  În cazul cînd prin aplicarea impozitului, venitul unei gospodării agricole, care realizează venituri impozabile anuale mai mari de 500 de lei, s-ar reduce sub nivelul acestui venit minim neimpozabil, impozitul se diminuează astfel încît venitul ce rămîne gospodăriei după deducerea impozitului sa nu fie mai mic de 500 de lei.
   +  Articolul 3Veniturile realizate de gospodăriile agricole personale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie din creşterea animalelor sînt neimpozabile. Veniturile realizate de gospodăriile producătorilor agricoli individuali precum şi de către cele aparţinînd altor persoane fizice sau judicie, altele decât unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie, din creşterea unui număr de pînă la 5 bovine adulte, 20 ovine şi caprine şi 10 porcine, sînt neimpozabile. Gospodăriile producătorilor agricoli individuali şi cele aparţinînd altor persoane fizice sau juridice, altele decât unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie, care deţin un număr de pînă la 10 bovine adulte, 200 ovine şi caprine, respectiv un număr nelimitat de porcine, se impun pe baza normelor de venit pentru animalele care depăşesc limitele prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 4Normele de venit impozabile stabilite pe hectar şi pe cap de animal, pe baza cărora se calculează impozitul datorat de gospodăriile agricole situate în municipii şi oraşe, pot fi mărite sau micsorate, în funcţie de condiţiile economice ale localităţilor respective, cu pînă la 30 la suta, la fel ca şi pentru comune şi sate, de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Gospodăriile agricole aparţinînd producătorilor agricoli individuali şi altor persoane fizice crescatoare de bovine sau ovine se impun pe baza venitului net, efectiv realizat pentru animalele care depăşesc numărul de 10 bovine adulte, respectiv 200 ovine şi caprine, dacă venitul net, efectiv realizat, pe cap de animal este mai mare cu cel puţin 50 la suta decât normele de venit aplicate în localitatea în care îşi au sediul aceste gospodării.  +  Articolul 6Impozitul stabilit potrivit prevederilor din prezenta lege aferent veniturilor impozabile realizate din creşterea animalelor se reduce cu 25 la suta.  +  Articolul 7Gospodăriile agricole personale aparţinînd membrilor cooperativelor agricole de producţie, producătorilor agricoli individuali şi altor persoane fizice care obţin venituri din livezi de pomi fructiferi plantate pe terenuri în panta supuse eroziunii, stabilite ca atare de organele agricole locale, se impun, pentru aceste surse, pe baza normelor de venit, indiferent de cuantumul veniturilor realizate şi de suprafaţa livezilor aflate în proprietatea acestora.  +  Articolul 8Veniturile realizate de populaţie din valorificarea către unităţile achizitoare de stat sau cooperatiste a fructelor de padure, ciupercilor, plantelor medicinale din flora spontana şi a altor produse culese din natura nu sînt impozabile.  +  Articolul 9Alocaţia de stat pentru copii se acordă salariaţilor şi celorlalte persoane îndreptăţite potrivit legii, fără a se condiţiona de nivelul veniturilor realizate din activităţi agricole.  +  Articolul 10Dispoziţiile de la articolele 1-7 din prezenta lege privind impozitul pe veniturile din activităţi agricole se aplică începînd cu impunerea pe anul 1971, iar cele prevăzute la articolelel 8 şi 9 privind neimpozitarea veniturilor realizate de populaţie din valorificarea către unităţile achizitoare de stat sau cooperatiste a fructelor de padure, ciupercilor, plantelor medicinale din flora spontana şi a altor produse culese din natura şi acordarea alocaţiei de stat pentru copii se aplică începînd cu luna mai 1971.  +  Articolul 11Bugetele locale pe anul 1971 se modifica, în mod corespunzător cu prevederile prezentei legi, iar diferenţele financiare rezultate se acoperă din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 12Dispoziţiile prezentei legi modifica prevederile corespunzătoare ale Legii nr. 61 din 27 decembrie 1968 privind impunerea veniturilor din activităţi agricole, şi cele ale Decretului nr. 285 din 6 august 1960 referitor la acordarea alocaţiei de stat pentru copii. Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 29 aprilie 1971, intrunind din cele 435 voturi exprimate, 434 voturi pentru şi 1 vot împotriva. Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 57 DIN CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNAM ACEASTA LEGE. Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU