ORDIN nr. 1.291 din 19 iunie 2001privind îmbunătăţirea activităţii de certificare a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 28 iunie 2001    Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru ridicarea nivelului calitativ al activităţii de certificare a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară, la instituţiile publice cu mai puţin de 25 de posturi se limitează numărul instituţiilor publice cu care o persoană agreată poate încheia contracte de prestări de servicii pentru certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară, astfel:- la cel mult 3 instituţii publice, pentru o persoană fizica înscrisă în lista cuprinzând persoanele agreate de Ministerul Finanţelor Publice;- la cel mult 3 instituţii publice, pentru fiecare persoana fizica ce îndeplineşte condiţiile de agreare, angajata a persoanei juridice înscrise în lista cuprinzând persoanele agreate de Ministerul Finanţelor Publice.Prevederile alineatului precedent sunt aplicabile începând cu certificarea bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară întocmite pentru trimestrul II al anului 2001. Persoanele fizice sau juridice agreate care au încheiat contracte de prestări de servicii pentru certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară vor lua măsuri ca până la data de 20 iunie 2001 să se încadreze în limita maxima de contracte ce pot fi încheiate conform prezentului ordin.  +  Articolul 2Fondul de timp de muncă acceptat pentru realizarea certificării trimestriale a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară ale unei instituţii publice cu mai puţin de 25 de posturi va fi de maximum 80 de ore de muncă.  +  Articolul 3Tariful orar ce se va avea în vedere la încheierea contractului de certificare a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară nu va putea depăşi salariul de baza orar al unui auditor intern categoria A, gradul I, treapta I - auditor ofiţer -, angajat în cadrul structurilor teritoriale de audit intern ale Ministerului Finanţelor Publice, calculat pe baza limitei minime a salariului de baza lunar corespunzător acestei funcţii, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4Persoanele fizice şi juridice agreate nu trebuie să fie implicate în îndeplinirea activităţilor pe care le auditeaza. Competenţa pentru stabilirea incompatibilităţilor revine comisiei constituite pentru examinarea profesională, la nivelul fiecărei direcţii generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 167/2001.  +  Articolul 5În vederea încheierii contractului de prestări de servicii pentru certificarea bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară, instituţia publică solicitanta are obligaţia sa procedeze conform prevederilor legale privind achiziţiile publice în vigoare la data solicitării serviciului.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea prevederile art. 1 şi 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 167/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 22 februarie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------