HOTĂRÂRE nr. 560 din 14 iunie 2001privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compozitia produselor cosmetice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 22 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru păstrarea confidenţialităţii, în lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, numele unor ingrediente poate fi înscris printr-un cod numeric format din 7 cifre.  +  Articolul 2Producătorul, importatorul, respectiv persoana pentru care se fabrica un produs cosmetic care doreşte înscrierea unor ingrediente în condiţiile prevăzute la art. 1, trebuie să adreseze Ministerului Industriei şi Resurselor o cerere de acordare a dreptului de confidenţialitate pentru ingredientele respective înainte de punerea pe piaţa a produsului cosmetic.  +  Articolul 3 (1) Cererea prevăzută la art. 2, denumita în continuare cerere de confidenţialitate, trebuie să includă următoarele date: a) denumirea firmei sau numele persoanei şi adresa la care are sediul în România solicitantul; b) identificarea exactă a ingredientului pentru care este cerută confidenţialitatea prin următoarele elemente, acolo unde acestea exista: numerele CAS, EINECS şi indexul culorii, denumirea chimica, denumirea IUPAC, denumirea INCI, denumirea din Farmacopeea europeană, denumirea internationala nebrevetata recomandată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, denumirea din Nomenclatorul comun al ingredientelor al Comisiei Europene, denumirea ELINCS şi numărul oficial alocat ingredientului atunci când acesta a fost notificat conform legislaţiei privind amestecurile şi substantele chimice periculoase, precum şi indicarea aprobării sau refuzului de aprobare a cererii de confidenţialitate, solicitată în conformitate cu aceasta legislaţie; c) acolo unde numerele şi denumirile prevăzute la lit. b) nu exista, asa cum este cazul anumitor ingrediente de origine naturala, se vor indica numele materiei prime, numele părţii plantei sau a animalului folosit şi numele componentelor ingredientului, inclusiv solventii; d) evaluarea securităţii pentru sănătatea umană a ingredientului, asa cum este el folosit în produsul cosmetic finit, ţinându-se seama de profilul toxicologic, de structura chimica şi de timpul de expunere ale ingredientului, în conformitate cu principiile de buna practica de laborator; e) utilizarea preconizata a ingredientului şi în special diferitele categorii de produse cosmetice în care acesta va fi folosit; f) pentru produsele importate din Uniunea Europeană, o declaraţie în care să se precizeze dacă o cerere similară celei prevăzute la art. 2 a fost prezentată unei autorităţi competente a unui stat membru al Uniunii Europene şi rezultatul unei astfel de cereri; g) numele fiecărui produs cosmetic care urmează sa conţină ingredientul respectiv, iar în cazul în care se vor folosi pentru acesta nume diferite pe piaţa se vor preciza detalii pentru fiecare dintre ele; h) dacă numele unui produs cosmetic nu este cunoscut încă, el poate fi comunicat la o dată ulterioară, dar cu cel puţin 15 zile înainte de punerea acestuia pe piaţa; i) dacă ingredientul este folosit în mai multe produse cosmetice, o cerere este suficienta, cu condiţia ca produsele cosmetice să fie precis indicate. (2) Numerele şi denumirile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt definite în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Cererea prevăzută la art. 2 trebuie să fie însoţită de o justificare detaliată privind motivul pentru care este cerută confidenţialitatea, de genul: a) identitatea ingredientului respectiv sau funcţia lui în produsul cosmetic destinat comercializării nu a fost descrisă în literatura de specialitate, fiind necunoscută în domeniu; b) informaţia nu este încă de domeniul public, deşi s-a înaintat o cerere de brevet pentru ingredientul respectiv sau pentru utilizarea lui; c) dacă informaţia ar fi cunoscută, ea ar fi uşor reproductibila în detrimentul solicitantului.  +  Articolul 4 (1) Cererea de confidenţialitate primită de Ministerul Industriei şi Resurselor va fi examinata şi soluţionată într-o perioadă de maximum 4 luni, solicitantul fiind informat în scris asupra deciziei luate; în cazul în care se acordă dreptul de confidenţialitate pentru ingredientul respectiv, va fi comunicat solicitantului şi numărul de înregistrare atribuit ingredientului, sub forma unui cod numeric format din 7 cifre, conform metodologiei de acordare a acestuia, prevăzută în anexa. (2) Dacă exista motive obiective pentru care Ministerul Industriei şi Resurselor apreciază ca este necesară prelungirea perioadei de examinare a cererii, solicitantul va fi informat în scris asupra acestei decizii; perioada de prelungire nu poate depăşi doua luni. (3) Orice refuz de aprobare a cererii de confidenţialitate trebuie să includă motivul care a stat la baza acestei decizii. Solicitantul poate face contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Numărul de înregistrare menţionat la art. 4 alin. (1) va înlocui numele ingredientului în lista prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. i) şi, respectiv, la art. 14 din Legea nr. 178/2000.  +  Articolul 6 (1) Atunci când intervin modificări ale informaţiilor transmise potrivit art. 3, acestea trebuie să fie comunicate Ministerului Industriei şi Resurselor. (2) Orice schimbare a numelor produselor cosmetice conţinând ingredientul pentru care a fost aprobată cererea de confidenţialitate trebuie să fie comunicată Ministerului Industriei şi Resurselor cu cel puţin 15 zile înainte ca acestea să fie puse pe piaţa sub noul nume. (3) Ministerul Industriei şi Resurselor poate retrage aprobarea de confidenţialitate dacă modificările prevăzute la alin. (1) şi (2) sau alte elemente noi impun aceasta, ca urmare a afectării stării de sănătate a populaţiei. În acest caz solicitantul va fi informat asupra noii decizii în limitele de timp şi în conformitate cu procedura prevăzută la art. 4.  +  Articolul 7 (1) Decizia Ministerului Industriei şi Resurselor de acordare a dreptului de confidenţialitate pentru ingredientul respectiv este valabilă pentru o perioadă de 5 ani. (2) Dacă beneficiarul deciziei prevăzute la alin. (1), în baza unor motive întemeiate, considera necesară o prelungire a acestei perioade, el poate prezenta o cerere justificată în acest sens Ministerului Industriei şi Resurselor, care va decide asupra acestei noi cereri în limitele de timp şi în condiţiile prevăzute la art. 4. (3) Perioada de confidenţialitate nu va fi prelungită cu mai mult de 3 ani.  +  Articolul 8La cererea temeinic justificată a consumatorului Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor va furniza informaţii privind prezenta vreunui ingredient dintre cele ale căror nume au fost înscrise sub forma unui cod numeric în compozitia produsului cosmetic, care i-ar putea periclita sănătatea.  +  Articolul 9 (1) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei utilizarea codului numeric fără respectarea prevederilor art. 2, art. 5, art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2). (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre va intra în vigoare la un an de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb  +  Anexa 1 I. Definirea numerelor şi denumirilor de identificare a ingredientelorNumerele şi denumirile de identificare a ingredientelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din hotărâre sunt definite astfel: a) CAS - Chemical Abstract Services; b) ELINCS - European List of Notified Chemical Substances; c) EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; d) IUPAC - Internaţional Union of Pure and Applied Chemistry.II. Metodologia de acordare a numărului de înregistrare1. Numărul de înregistrare menţionat la art. 4 din hotărâre consta într-un cod numeric format din 7 cifre având următoarea semnificaţie: a) primele doua cifre corespund anului deciziei de aprobare a cererii de confidenţialitate; b) următoarele doua cifre reprezintă numărul codului atribuit fiecărui stat membru al Uniunii Europene de către Comisia Europeană; în cazul României codul respectiv este 00*). c) ultimele trei cifre sunt atribuite de Ministerul Industriei şi Resurselor.2. Următoarele coduri sunt alocate statelor membre:01 - Franţa02 - Belgia03 - Olanda04 - Germania05 - Italia06 - Marea Britanie07 - Irlanda08 - Danemarca09 - Luxemburg10 - Grecia11 - Spania12 - Portugalia13 - Finlanda14 - Austria15 - Suedia.──────────── Notă *) Autorităţile competente în domeniul produselor cosmetice şi al substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase vor întreprinde demersurile necesare pentru obţinerea codului de ţara.────────────