HOTĂRÂRE nr. 2.502 din 31 decembrie 1969pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind condiţiile calitative prevăzute pentru produsele de export şi import
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 159 din 31 decembrie 1969    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţie la normele privind condiţiile calitative prevăzute pentru produsele de export şi import următoarele fapte: a) nerespectarea condiţiilor de calitate prevăzute în documentaţia tehnica pentru produsele destinate exportului; b) prelevarea defectuoasă a probelor şi efectuarea necorespunzătoare a analizelor de calitate la produsele de export şi import, faţă de prevederile din documentaţia tehnica sau din contracte; c) utilizarea unor aparate de măsura şi control pentru verificarea calităţii produselor de export şi import, necorespunzătoare preciziei necesare stabilirii parametrilor prevăzuţi în documentaţia tehnica; d) nerespectarea condiţiilor prevăzute în documentaţia tehnica pentru ambalaj, depozitare, manipulare şi transport, de către întreprinderile şi organizaţiile economice, de către întreprinderile şi organizaţiile economice producătoare, în ceea ce priveşte produsele pentru export, precum şi de către întreprinderile şi organizaţiile economice cu sarcini de depozitare, încărcare - descărcare, manipulare, transport şi de control, atît în ceea ce priveşte produsele de export, cat şi produsele de import; e) neprevederea în contractele externe, de către întreprinderile exportatoare, a condiţiilor de calitate pentru produsele de export, sau neînscrierea în aceste contracte a metodelor de control al calităţii. Fapta nu constituie contravenţie dacă din considerente temeinic fundamentate nu a fost indicat sau posibil să se stabilească în contractele externe condiţiile menţionate mai sus; f) neprevederea în contractele interne a condiţiilor de calitate, de transport, manipulare, precum şi a metodelor de control al calităţii, pentru produsele de export, în concordanta cu prevederile contractelor încheiate între întreprinderile exportatoare şi clienţii externi, acceptate de furnizorii interni; g) nerespectarea indicaţiilor cu caracter obligatoriu, date în cadrul normelor legale de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export, întreprinderilor şi organizaţiilor economice producătoare de mărfuri pentru export, în legătură cu efectuarea controlului tehnic al calităţii produselor de export sau cu remedierea deficienţelor constatate, în vederea respectării prevederilor din contracte; h) prezentarea la controlul organelor Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de export a produselor respinse în vederea remedierii sau resortarii, fără efectuarea remedierilor sau resortarilor respective; prezentarea la control a produselor interzise la export; i) prevederea în contractele de import, de către întreprinderile de comerţ exterior, fără acordul beneficiarilor interni, a altor condiţii de calitate decât cele prevăzute în fişele tehnice de import; j) neasigurarea de către organizaţiile economice producătoare a condiţiilor necesare efectuării controlului şi nepunerea la dispoziţie de către acestea şi de către întreprinderile de comerţ exterior a documentaţiilor pentru controlul produselor destinate exportului inclusiv a mostrelor omologate şi acceptate de clienţii externi, precum şi a derogarilor, modificărilor şi a completărilor la condiţiile contractuale, cat şi neprezentarea de către beneficiarii produselor de import a documentaţiilor pentru efectuarea controlului acestor produse; k) darea de dispoziţii de către întreprinderea de comerţ exterior sau de întreprinderile de transport şi expeditii de a se expedia la export produse ce au fost respinse în vederea remedierii sau interzise la export de către organele inspectoratului, cu excepţia cazurilor prevăzute în dispoziţiile legale, cînd aceste produse sînt acceptate de clienţii externi; l) livrarea la export a produselor prevăzute în nomenclatorul şi în comenzile Oficiului de Control al Mărfurilor fără a fi controlate şi avizate în prealabil de organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul calităţii Produselor de Export, cu excepţia cazurilor prevăzute în dispoziţiile legale, cînd organele inspectoratului, în situaţii excepţionale, nu au putut asigura efectuarea controlului; m) livrarea la export de către întreprinderile şi organizaţiile economice furnizoare a produselor respinse ca necorespunzătoare condiţiilor contractuale de către organele de control al calităţii din aceste întreprinderi şi organizaţii, sau de către organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export, cu excepţia cazurilor prevăzute în dispoziţiile legale, cînd produsele, deşi nu corespund condiţiilor contractuale, sînt acceptate de clienţii externi.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la articolul 1 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 100 la 300 lei, în cazul contravenţiilor de la literele a, b. c şi d; b) cu amendă de la 300 la 600 lei, în cazul contravenţiilor de la literele e, f, g şi h; c) cu amendă de la 600 la 900 lei, în cazul contravenţiilor de la literele i şi j; d) cu amendă de la 800 la 1.000 lei, în cazul contravenţiilor de la literele k, l şi m.  +  Articolul 3Contravenţiile la prezenta hotărîre se constata şi se sancţionează de inspectorii generali de stat şi ceilalţi inspectori din subordinea acestora din cadrul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export şi filialele acestuia. Agentul constatator aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 4Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se soluţionează de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către un alt angajat, ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorul acestui organ.  +  Articolul 5În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute în articolul 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ION GHEORGHE MAURER──────────────────