HOTĂRÂRE nr. 2.501 din 31 decembrie 1969pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 157 din 31 decembrie 1969    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţie la normele privind apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, constituie infracţiune: a) neefectuarea de către posesorii de terenuri agricole, pe întreaga suprafaţa de teren ce poseda, a lucrărilor agricole, potrivit regulilor agrotehnice stabilite de Ministerul Agriculturii şi Silviculturii şi aduse la cunoştinţa publică prin presa, decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare sau prin alte mijloace; b) neaplicarea proiectelor de comasare aprobate potrivit normelor legale; c) neaplicarea normativelor tehnice stabilite prin proiecte de organizare a teritoriului aprobate potrivit normelor legale, pe terenurile pe care s-au executat lucrări pentru înfiinţarea de plantaţii de vii şi pomi, ameliorarea de păşuni şi fîneţe degradate şi alte asemenea lucrări; d) refuzul de a prezenta aprobările privind ocuparea, folosirea, scoaterea din producţie agricolă vegetala şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, la cererea organelor de control ale Ministerului Agriculturii şi Silviculturii şi ale direcţiilor agricole judeţene e) neluarea măsurilor, de către organele competente, pentru păstrarea în bune condiţii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor şi balizelor de semnalizare şi a punctelor geodezice; f) ocuparea şi folosirea, în mod temporar, a terenurilor agricole pentru care s-a aprobat estimativ, de către organele prevăzute de lege, scoaterea din producţia agricolă vegetala, în scopul efectuării unor lucrări de prospecţiuni geologice şi geofizice, foraje de orice fel şi a lucrărilor strict legate de acestea, dacă aceste terenuri nu au fost delimitate de către Ministerul Agriculturii şi Silviculturii; g) neidentificarea şi neluarea de către organizaţiile socialiste a măsurilor necesare pentru punerea în cltura agricolă, în termenele stabilite cu organele agricole judeţene, a terenurilor folosite neeconomic, cum sînt: terneurile afectate de eroziune, salinizate, nisipoase, cele cu exces de umiditate, drumurilor de exploatare inutile, cele din incintele organizaţiilor socialiste şi altele asemenea; h) neinlaturarea, la indicaţia direcţiilor agricole judeţene, a tufarisurilor, maracinisurilor şi a pilcurilor de arborete care nu au rol de protecţie; i) netinerea de către organizaţiile socialiste a evidentei terenurilor proprii, potrivit normelor de organizare a cadastrului funciar, stabilite de Ministerul Agriculturii şi Silviculturii; j) refuzul de a permite organelor de control ale Ministerului Agriculturii şi Silviculturii şi ale direcţiilor agricole judeţene accesul pe terenurile deţinute de organizaţiile socialiste, pentru a-şi exercită controlul asupra modului în care se tine evidenta şi se foloseşte terenul; k) nedeclararea la organele cadastrale, de către posesorii cu orice titlu ai tuturor terenurilor agricole, despre schimbările efectuate în condiţiile legale, cu privire la titularul posesiei, la modul sau categoria de folosinţă a terenului în termen de 30 zile de la producerea acestor schimbări; l) folosirea de către organizaţiile socialiste a altor date decît cele stabilite de organele cadastrale şi înscrise în evidentele funciare cu privire la suprafeţele de terenuri pe care le au în posesie; m) scoaterea din producţia agricolă vegetala a terenurilor agricole situate în vatra satelor sau în perimetrul construibil al oraşelor, prin amplasarea de obiective industriale agrozootehnice şi social-culturale, fără aprobarea Ministerului Agriculturii şi Silviculturii; n) neasigurarea continuării producţiei agricole vegetale, de către organizaţiile socialiste, pe terenurile pentru care s-a aprobat scoaterea din producţia agricolă vegetala, pînă la folosirea efectivă a acestor terenuri pentru noua destinaţie; o) neredarea de către organizaţia socialistă a terenurilor în stare de a putea fi folosite în perioada agricolă vegetala la expirarea termenului pînă la care s-a aprobat scoaterea temporară a acestora din producţia agricolă; p) degradarea solului prin diminuarea sau ridicarea stratului fertil de pămînt, precum şi prin exploatarea balastului şi nisipului de sub stratul fertil, ori în alt mod fără aprobarea legală; r) neluarea măsurilor corespunzătoare de către unitatea în inventarul căreia figurează terenurile agricole proprietate de stat, pentru a readuce, la expirarea terenului, în administrarea sa, terenurile atribuite spre folosinţă temporară unor organizaţii socialiste sau persoane fizice; s) crearea de drumuri şi poteci prin culturi şi plantaţii pomiviticole, în afară celor prevăzute prin proiecte de organizare a teritoriului; t) neluarea măsurilor corespunzătoare de către organizaţiile socialiste ca scurgerile de reziduuri din al căror proces de producţie provin sa nu afecteze terenurile agricole invecinate; u) împiedicarea desfăşurării normale a procesului de producţie agricolă, prin depozitarea de deşeuri şi reziduuri de orice natura pe terenurile agricole. Contravenţiile prevăzute la lit. a-e se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei, dacă sînt săvîrşite de angajaţii organizaţiilor socialiste în executarea atribuţiilor de serviciu şi cu amendă de la 100 la 500 lei, dacă sînt săvîrşite de alte persoane. Contravenţiile prevăzute la lit. f-l se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei, dacă sînt săvîrşite de angajaţii organizaţiilor socialiste în executarea atribuţiilor de serviciu şi cu amendă de la 500 la 1.000 lei, dacă sînt săvîrşite de alte persoane. Contravenţiile prevăzute la lit. m-u se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 3.000 lei, dacă sînt săvîrşite de angajaţii organizaţiilor socialiste în executarea atribuţiilor de serviciu şi cu amendă de la 750 la 1.500 lei, dacă sînt săvîrşite de alte persoane.  +  Articolul 2La aplicarea sancţiunii se vor avea în vedere întinderea suprafeţei terenului, clasa de fertilitate şi categoria de folosinţă  +  Articolul 3Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal, încheiat de specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, direcţiilor agricole judeţene şi unităţilor subordonate, împuterniciţi după caz de conducerea acestora.  +  Articolul 4Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, contravenienţii pot face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare. Plîngerea suspenda executarea.  +  Articolul 5Dispoziţiile privind modul de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărîre se aplică şi în cazul contravenţiilor prevăzute expres în art. 15 din Legea nr. 12/1968 cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole.  +  Articolul 6În cazul contravenţiilor săvîrşite de persoane fizice pentru care la articolul 1 se prevăd amnezi pînă la 1.000 lei, plîngerea se soluţionează de către: - directorul general al Direcţiei generale de fond funciar şi cadastru pentru sancţiunile aplicate de către specialiştii împuterniciţi de conducerea Ministerului Agriculturii şi Silviculturii sau a unităţilor subordonate; - directorul direcţiei agricole judeţene pentru sancţiunile aplicate de specialiştii împuterniciţi de conducerea direcţiei agricole judeţene sau a unităţilor subordonate. În cazul contravenţiilor săvîrşite de persoane fizice pentru care la articolul 1 se prevăd amenzi de peste 1.000 lei, plîngerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.  +  Articolul 7În cazul contravenţiilor pentru care amenda se aplică persoanelor juridice, plîngerea se soluţionează de ministerul agriculturii şi silviculturii ori de un angajat avînd cel puţin funcţia de director, împuternicit de ministerul agriculturii şi silviculturii.  +  Articolul 8În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la articolele 1 şi 5 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. ────────────