INSTRUCŢIUNI nr. 1.235/C din 14 iunie 2001privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 21 iunie 2001    Ministrul justiţiei,în temeiul art. 15 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea inscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000,în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 5 februarie 2001,emite următoarele instrucţiuni:  +  Articolul 1 (1) Pentru obţinerea punctajului necesar în vederea autorizării ca operator de arhiva persoanele fizice şi persoanele juridice solicitante vor trebui sa îndeplinească criteriile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 şi de prezentele instrucţiuni. (2) Punctajul maxim corespunzător criteriilor de autorizare este de 100 de puncte. (3) Autorizaţia va fi acordată fiecărui solicitant care obţine minimum 90 de puncte.  +  Articolul 2Criteriile care stau la baza acordării punctajului sunt următoarele:1. Gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului şi existenta unor resurse financiare suficiente pentru desfăşurarea activităţii de operator1. a) Gradul de răspândire în teritoriu a solicitantului maximum 20 de punctePentru îndeplinirea acestui criteriu se va ţine seama de capacitatea de acoperire de către solicitant a municipiilor, oraşelor şi comunelor în care funcţionează instanţe judecătoreşti, prin deschiderea a cel puţin unui birou teritorial.Se va acorda câte un punct pentru fiecare localitate (municipiu, oraş sau comuna în care funcţionează o instanţa judecătorească) în care solicitantul va deschide cel puţin un birou teritorial.1. b) Existenta unor resurse financiare suficiente pentru desfăşurarea activităţii de operator de arhiva - 15 puncteSolicitantul va anexa la cererea de autorizare documentele din care să rezulte ca poseda echipamentul tehnic necesar în vederea desfăşurării activităţii de operator de arhiva (cel puţin două calculatoare conectate la Internet, cel puţin o imprimanta compatibila cu calculatoarele din dotare, telefon şi fax la toate birourile teritoriale pe care le va deschide).În situaţia în care a desfăşurat activitate, persoana juridică solicitanta va prezenta ultimul bilanţ contabil, vizat de direcţia generală a finanţelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.2. Numărul de birouri teritoriale care vor primi avize de garanţie în vederea înscrierii în arhiva - maximum 30 de puncteAcest criteriu are în vedere numărul de birouri teritoriale pe care solicitantul se angajează să le deschidă în raza teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor în care funcţionează instanţe judecătoreşti. În situaţia în care solicitantul înţelege sa desfăşoare activitatea de înscriere a avizelor cu împuternicirea unor agenţi, el va prezenta Autorităţii de Supraveghere documentele care atesta existenta raporturilor juridice dintre el şi persoanele care vor avea calitatea de agent autorizat. Se va acorda câte un punct pentru fiecare birou teritorial deschis.De asemenea, solicitanţii persoane fizice sau persoane juridice vor trebui sa dovedească existenta în proprietate sau în folosinţă, pentru o durată de cel puţin 3 ani, a spaţiilor în care se va desfăşura activitatea de înscriere a avizelor de garanţie.3. Existenta unei poliţe de asigurare sau a garanţiei oferite pentru răspundere profesională, superioară nivelului minim obligatoriu prevăzut la art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 - 5 puncte4. Oferirea de servicii de înscriere pentru publicul larg - 15 punctePentru obţinerea punctajului aferent acestui criteriu solicitanţii vor trebui sa accepte înscrierea în arhiva a avizelor de garanţie înaintate de orice persoană interesată şi nu numai a acelora înaintate de către anumite categorii de persoane interesate . Solicitanţii vor anexa în acest sens la cererea de autorizare o declaraţie prin care se angajează să ofere servicii publicului larg, la toate birourile teritoriale pe care le vor deschide.5. Capacitatea de a crea facilităţi pentru accesul liber al publicului la informaţiile cuprinse în arhiva - 5 puncteSolicitanţii vor trebui să asigure persoanelor interesate accesul gratuit la informaţiile cuprinse în arhiva prin punerea la dispoziţie publicului a unuia sau mai multor terminale pentru căutarea de informaţii din arhiva (de exemplu, ghisee specializate).În acest sens solicitanţii vor anexa la cererea de autorizare o declaraţie prin care se angajează să asigure în mod gratuit accesul la informaţiile din arhiva, potrivit prevederilor de mai sus.6. Capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi - 10 puncteVor îndeplini acest criteriu solicitanţii care beneficiază de o conexiune la Internet de buna calitate, cu o largime de banda asigurata de minimum 64 kb/s la toate birourile teritoriale pe care urmează să le deschidă.În acest sens solicitanţii vor inainta Autorităţii de Supraveghere contractele încheiate cu furnizorul de servicii Internet, din care să rezulte îndeplinirea acestui standard. În cazul în care solicitantul este el însuşi furnizor de servicii Internet, va anexa la cererea de autorizare o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea acestui standard.  +  Articolul 3Direcţia publicitate mobiliară, imobiliară şi notari publici din cadrul Ministerului Justiţiei va lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor instrucţiuni.  +  Articolul 4La data publicării prezentelor instrucţiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga Instrucţiunile ministrului justiţiei nr. 2.325/C/2000 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 12 octombrie 2000.p. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de stat-------------