HOTĂRÂRE nr. 795 din 17 decembrie 1992privind organizarea şi functionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 29 decembrie 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului este organul administraţiei publice centrale de specialitate, care fundamentează conceptia şi realizează coordonarea generală a tuturor acţiunilor de amenajare, echipare şi dotare a teritoriului naţional, precum şi de dezvoltare echilibrata a localitatilor, exercitindu-şi atribuţiile în domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului, lucrărilor publice şi construcţiilor, cu respectarea autonomiei locale.  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului indeplineste functiile de organ de directivare şi de control pentru domeniile sale de activitate, de coordonator pentru avizarea lucrărilor publice de interes naţional şi a locuintelor sociale, precum şi de ordonator principal de credite pentru lucrarile de interes naţional stabilite de Guvern.  +  Articolul 3Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului colaboreaza cu celelalte ministere, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, avînd dreptul de a solicita acestora documentaţii, informaţii şi date necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atribuţii generale:1. ia măsuri pentru aplicarea legilor şi hotărîrilor, cu respectarea limitelor sale de autoritate şi a principiului autonomiei agentilor economici, instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale;2. asigura aplicarea politicii Guvernului în domeniile sale de activitate;3. analizeaza evolutia fenomenelor specifice activităţii sale, în corelare cu tendintele pe plan mondial, în scopul armonizării factorilor dezvoltării în condiţiile statului de drept şi ale economiei de piaţa;4. organizeaza şi îndrumă, din punct de vedere metodologic, activitatea tuturor societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din domeniile sale de activitate, urmarind derularea contractelor de reprezentare incheiate de Fondul Proprietăţii de Stat, precum şi a contractelor de management incheiate de reprezentantii Fondului Proprietăţii de Stat cu societăţile comerciale;5. participa la accelerarea procesului de privatizare în domeniile economice aflate în competenţa sa, prin fundamentarea politicii de vinzare a acţiunilor deţinute de stat şi de marire a capitalului societatilor comerciale cu capital de stat, prin aportul investitorilor privati, precum şi prin operaţiuni de închiriere şi concesionare;6. aplica politica de subventii a Guvernului în domeniile sale de activitate;7. initiaza sau elaboreaza ori, după caz, avizeaza proiecte de acte normative;8. initiaza şi negociaza, din imputernicirea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, incheierea de conventii, acorduri şi alte înţelegeri internationale din domeniul sau sau propune acestuia aderarea la cele existente;9. urmareste şi controlează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convenţiilor şi acordurilor internationale, în functie de specificul activităţii sale şi ia măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricarei încălcări a acestora;10. conlucreaza cu organizaţiile şi instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfectionarea pregatirii profesionale a personalului în domeniile sale de activitate;11. orienteaza activitatea de cooperare internationala şi sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentala şi neguvernamentala, în functie de specificul activităţii sale;12. ia măsuri pentru dezvoltarea cercetării stiintifice specifice activităţii sale şi pentru cointeresarea agentilor economici în aplicarea rapida a rezultatelor acesteia în activitatea practica;13. coordonează activitatea unităţilor bugetare şi extrabugetare din subordine;14. asigura aplicarea unitara a elementelor sistemului de salarizare în unitatile din subordine;15. reprezinta interesele statului în diferite organe şi organisme internationale, în conformitate cu acordurile şi alte înţelegeri stabilite; dezvolta relatii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internationale, ce intereseaza activitatea sa;16. initiaza masurile necesare asigurarii protectiei mediului în domeniul sau de activitate;17. indeplineste orice alte atribuţii stabilite potrivit legii.  +  Articolul 5Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului are urmatoarele atribuţii specifice:1. asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional şi raspunde de realizarea acestuia, după aprobare, potrivit legii, asigurind coerenta masurilor şi acţiunilor care se intreprind;2. fundamentează şi sustine necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, pentru domeniile sale de activitate;3. stabileste, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica şi arhitecturala sau peisagistica şi integrarea acestora în actiunile de modernizare a localitatilor şi zonelor aferente;4. exercita controlul de stat în domeniul construcţiilor, lucrărilor publice, urbanismului şi amenajarii teritoriului;5. coordonează activităţile de fundamentare şi elaborare de studii şi programe de dezvoltare şi de imbunatatire a fondului de lucrari publice; avizeaza oportunitatea şi necesitatea lucrărilor din acest domeniu, finantate din bugetul de stat;6. elaboreaza studii referitoare la dezvoltarea urbana şi rurala, construcţia de locuinte şi lucrari tehnico-edilitare;7. realizează directivarea tehnica în constructii, lucrari publice, urbanism, amenajarea teritoriului şi gospodarie comunala, prin coordonarea elaborarii reglementarilor tehnice şi aprobarea acestora;8. elaboreaza reglementari tehnice privind domeniul sau de activitate;9. coordonează programele consiliilor judetene şi locale cu privire la organizarea şi dezvoltarea localitatilor, a perfectionarii structurii acestora;10. coordonează realizarea cadastrului imobiliar-edilitar, elaboreaza şi implementeaza cadrul general de organizare şi amenajare a teritoriului în ansamblu şi a localitatilor; colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general stabilit prin lege;11. coordonează elaborarea programului naţional de protecţie antiseismica, incluzind programul pentru educarea populatiei privind comportarea în cazul seismelor; participa la aplicarea acestora;12. colaboreaza cu Ministerul Învăţămîntului pentru organizarea, administrarea, indrumarea şi coordonarea activităţii din reteaua de invatamint cu profil de constructii, lucrari publice, urbanism, amenajarea teritoriului şi gospodarie comunala;13. administreaza domeniul public şi privat al statului şi aproba modificările fizice care intervin în domeniul sau de activitate;14. asigura evidenta terenurilor aflate în domeniul public şi privat al autorităţilor publice, avizeaza sau aproba schimbările care intervin;15. asigura repartizarea resurselor rămase în sistemul balantelor;16. participa la actiunile de restructurare şi de dezvoltare tehnologica a agentilor economici din domeniile sale de activitate.  +  Capitolul 3 Organizare şi functionare  +  Articolul 6 (1) În cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului se organizeaza şi funcţionează urmatoarele patru sectoare de activitate: Coordonare - strategie - reforma; Constructii - lucrari publice - locuinte; Amenajarea teritoriului - urbanism; Controlul de stat în constructii - lucrari publice - urbanism - amenajarea teritoriului.În afara acestor sectoare de activitate se organizeaza direcţii şi servicii, cu atribuţii comune intregului minister. (2) Pentru asigurarea unei conceptii unitare a politicii statului de echipare cu constructii a teritoriului naţional se infiinteaza Consiliul interministerial de avizare lucrari publice de interes naţional şi locuinte sociale, a cărui componenta, organizare şi functionare se aproba de Guvern, la propunerea ministrului lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului.Secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes naţional şi locuinte sociale se asigura de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii teritoriului şi funcţionează în cadrul sectorului Coordonare - strategie - reforma, cu nivel de direcţie. (3) Secretariatul Centrului naţional pentru asezari umane (habitat) funcţionează în cadrul sectorului Amenajarea teritoriului - urbanism, cu nivel de direcţie. (4) Structura organizatorica a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărîre. (5) În cadrul compartimentelor din structura de organizare a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului se organizeaza direcţii, inspecţii, servicii, oficii şi birouri, prin ordin al ministrului. (6) Atribuţiile compartimentelor din structura organizatorica a ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare, care se aproba de ministru.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului este 540, exclusiv demnitarii. (2) În cazul numarului maxim de posturi aprobat pe total minister, ministrul lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului aproba, prin ordin, numărul de posturi pe sectoare de activitate, direcţii generale, direcţii, inspecţii şi celelalte structuri organizatorice.  +  Articolul 8 (1) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului este asigurata de ministru. (2) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezinta în raporturile cu Guvernul, cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii din tara, precum şi cu organismele similare din alte tari.În aplicarea prevederilor legale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni. (3) Colegiul ministerului este organul consultativ al ministrului.  +  Articolul 9 (1) Sectoarele de activitate Coordonare - strategie - reforma, Constructii - lucrari publice - locuinte şi Amenajarea teritoriului - urbanism sînt conduse de cite un secretar de stat. (2) Sectorul de activitate Controlul de stat în constructii - lucrari publice - urbanism - amenajarea teritoriului este condus de un inspector de stat sef, cu grad de director general.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului are în subordine Institutul de Cercetari în Constructii şi Economia Construcţiilor -I.N.C.E.R.C., Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - C.D.C.A.S., Institutul de Cercetare, Proiectare în Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT. În judete sînt organizate, ca servicii publice descentralizate, inspecţii teritoriale în constructii, lucrari publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care se finanţează integral din venituri extrabugetare. (2) Obiectul de activitate, structurile organizatorice şi numărul de posturi ale unităţilor subordonate Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului se aproba prin ordin al ministrului.  +  Capitolul 4 Dispozitii finale  +  Articolul 11 (1) Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărîri în indicatorii financiari aprobati Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărîri, prevederile hotărîrilor Guvernului nr. 522/1991 şi nr. 569/1992, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice şi amenajariiteritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul muncii şiprotectiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  Anexa *Font 7*MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ŞI   AMENAJARII TERITORIULUI                                                      ┌────────────┐ ┌──────────┐                                                      │ MINISTRU ├───────────┤CONSILIERI│                                                      └─────┬──────┘ └──────────┘                                                            │ ┌───────────────────────────────────┐                ┌──────────────────────────┐ │ ┌──┤Directia control şi relatii publice│                │Directia cooperare externa├──┐ │ │ └───────────────────────────────────┘                └──────────────────────────┘ │ │ │ ┌───────────────────────────────────┐                                              ├─────────────┼─────────────┼──┤Directia juridica şi contencios │                ┌──────────────────────────┐ │ │ │ └───────────────────────────────────┘                │Directia resurse umane ├──┘ │ │ ┌───────────────────────────────────┐                └──────────────────────────┘ │ └──┤Serviciul probleme speciale │                                                            │ └───────────────────────────────────┘                  ┌───────────────────────────────────────┬─┴──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐┌─────────────────┘───────────────────┐┌-─────────────────┴────────────────┐┌──────────────────┴─────────────────┐┌──────────────────┴────────────────┐│ COORDONARE, ││ CONSTRUCTII, ││ AMENAJAREA ││ CONTROLUL DE STAT IN ││ STRATEGIE, ││ LUCRARI PUBLICE, ││ TERITORIULUI ŞI ││ CONSTRUCTII, ││ REFORMA ││ LOCUINTE ││ URBANISM ││ LUCRARI PUBLICE, │├─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────┤│ URBANISM ŞI ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT ││ AMENAJAREA TERITORIULUI │├─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┤│. Directia generală coordonare, ││. Directia generală constructii şi ││. Directia generală a amenajarii ││ ││ strategie, reforma şi management ││ societăţi comerciale ││ teritoriului ││. Inspecţia de stat în constructii,│├─────────────────────────────────────┤│ ││────────────────────────────────────┤│ lucrari publice, urbanism şi ││. Directia generală tehnica │├───────────────────────────────────┤│. Directia generală de urbanism ││ amenajarea teritoriului │├─────────────────────────────────────┤│. Directia generală lucrari public │├────────────────────────────────────┤│ ││. Directia generală economica, ││ şi locuinte ││. Directia generală a serviciilor de│└───────────────────────────────────┘│ financiară şi administrativa ││ ││ gospodarie comunala │├─────────────────────────────────────┤├───────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────┤│. Secretariatul Consiliului ││ ││ ││ interministerial de avizare lucrari││. Directia generală licitatii ││. Secretariatul Centrului Naţional ││ publice de interes naţional şi ││ ││ pentru Asezari Umane (habitat) ││ locuinte sociale ││ ││ │└─────────────────────────────────────┘└───────────────────────────────────┘└────────────────────────────────────┘-------