HOTĂRÂRE nr. 511 din 31 mai 2001privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 iunie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În scopul asigurării protecţiei turistilor şi dezvoltării unui turism de calitate în staţiunile turistice, activităţile de agrement se vor realiza numai în locuri special amenajate care deţin autorizaţii de funcţionare eliberate de primari, conform reglementărilor legale în vigoare, cu avizul prealabil al Ministerului Turismului.  +  Articolul 2Pentru a obţine avizul Ministerului Turismului şi, respectiv, autorizaţia de funcţionare structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:1. amplasamentul să fie în perimetrele delimitate ca spaţii pentru agrement, stabilite de primari;2. funcţionarea echipamentelor de agrement sa nu prezinte nici un fel de pericol sau risc de accidentare a turistilor;3. dotările de agrement să fie într-o perfecta stare de funcţionare, întreţinute corespunzător (vopsite, salubre) şi să aibă un aspect estetic, care să răspundă exigenţelor unui turism civilizat;4. exploatarea echipamentelor de agrement sa nu conducă la poluarea fonica sau de alta natura a mediului şi sa nu perturbe în nici un fel desfăşurarea activităţii în structurile de primire turistice;5. structurile de agrement nautic vor fi delimitate prin balize şi vor fi asistate de echipe "Salvamar", dotate cu întregul echipament de salvare necesar.  +  Articolul 3Structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 şi, în consecinţa, nu obţin avizul Ministerului Turismului şi, respectiv, autorizaţia de funcţionare vor fi dezafectate de către administratorii acestora până la deschiderea sezonului estival. În caz contrar dezafectarea se va dispune de către primarul localităţii şi se va efectua pe cheltuiala deţinătorilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement.  +  Articolul 4Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) desfăşurarea de activităţi de agrement în staţiuni turistice fără autorizaţie de funcţionare; b) nerespectarea condiţiilor în baza cărora s-au eliberat avizul Ministerului Turismului şi autorizaţia de funcţionare.  +  Articolul 5Contravenţiile prevăzute la art. 4 se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 6Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului, precum şi de persoane împuternicite de primari.  +  Articolul 7Agenţii economici din staţiunile turistice, Ministerul Turismului şi organele administraţiei publice locale vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca--------