LEGE nr. 247 din 16 mai 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 6 iunie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 25 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional, emisă în temeiul art. 1 pct. 9 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, literele c) şi l) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"c) o cota de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;.............................................................................. l) o cota de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către agenţii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică;"2. La articolul 2 alineatul (1), după litera l) se introduce litera l^1 ) cu următorul cuprins:"l^1) o cota de 5% din încasările realizate de agenţii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;"3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Strategia şi priorităţile anuale în utilizarea Fondului se stabilesc de un consiliu format din 11 membri, înfiinţat prin hotărâre a Guvernului, dintre care 5 sunt desemnaţi de ministrul culturii şi cultelor şi 5 de organizaţiile de creatori."4. La articolul 6, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"d) stimularea creatiei şi susţinerea unor proiecte şi programe culturale performanţe, propuse de persoane fizice ori juridice de drept public sau privat."5. Pe tot cuprinsul textului ordonanţei sintagmele Ministerul Culturii şi ministrul culturii vor fi înlocuite cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi, respectiv, ministrul culturii şi cultelor.  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------------