LEGE nr. 61 din 27 decembrie 1968privind impunerea veniturilor realizate din activităţi agricole
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 170 din 28 decembrie 1968    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Impunerea veniturilor realizate de cooperatori ca retributie a muncii în cooperativele agricole de producţie  +  Articolul 1Veniturile anuale în bani şi în natura realizate de cooperatori, cu titlul de retributie a muncii, de la cooperativelor agricole de producţie, potrivit normelor impozitului, cu următoarele cote: Venitul impozabil anual lei Cotele de impozit Pînă la 1.500 6,5 % 1.500 - 2.000 97,50 lei + 7,00% pentru ce depăşeşte 1.500 lei 2.001 - 2.500 132,50 lei + 7,50% ,,..........,,............ 2.000 lei 2.501 - 3.000 170,00 lei + 8,00% ,,..........,,............ 2.500 lei 3.001 - 3.500 210,00 lei + 8,50% ,,..........,,............ 3.000 lei 3.501 - 4.000 252,50 lei + 9,00% ,,..........,,............ 3.500 lei 4.001 - 4.500 297,50 lei + 9,50% ,,..........,,............ 4.000 lei 4.501 - 5.000 345.00 lei + 10,00% ,,..........,,............ 4.500 lei 5.001 - 5.500 395,00 lei + 10,50% ,,..........,,............ 5.000 lei 5.501 - 6.000 447,50 lei + 11,00% ,,..........,,............ 5.500 lei 6.001 - 6.500 502,50 lei + 11,50% ,,..........,,............ 6.000 lei 6.501 - 7.000 560,00 lei + 12,00% ,,..........,,............ 6.500 lei 7.001 - 8.000 620,00 lei + 13,00% ,,..........,,............ 7.000 lei 8.001 - 9.000 750,00 lei + 14,00% ,,..........,,............ 8.000 lei 9.001 - 10.000 890,00 lei + 15,00% ,,..........,,............ 9.000 lei peste 10.000 1.040,00 lei + 16,00% ,,..........,,........... 10.000 lei În veniturile impozabile nu se cuprind pensiile şi ajutoarele plătite cooperativelor potrivit prevederilor Statului coperativei agricole de producţie şi Statului casei de pensii a membrilor acestor cooperative.  +  Articolul 2Veniturile anuale de pînă la 1.000 lei realizate de cooperatorii care au prestat numărul minim de zile - munca stabilit de adunarea generală a cooperativei, precum şi de cooperatori care nu au prestat acest minim din motive independente de voinţa lor, sînt scutite de impozit. Stabilirea nominală a cooperatorilor care nu au prestat minimum de zile - munca din cauze independente de voinţa lor se va face de către adunarea generală a cooperativei agricole de producţie. În cazul cînd, prin aplicarea impozitului, venitului, venitul din alineatele precedente s-ar reduce sub 1000 lei, impozitul se diminuează astfel încît să se asigure realizarea acestui venit minim.  +  Articolul 3Sînt scutite de impozit veniturile realizate din zile - munca de cooperatoarele mame eroine sau de capul familiei din care ele fac parte, precum şi veniturile realizate de cooperatoarele cu copii, ai căror soţi sînt militari în termen. Se reduce cu 50% impozitul datorat pe veniturile anuale de pînă la 1.000 lei realizate din zile - munca de cooperatorii pensionari, dacă nu se încadrează în dispoziţiile art. 2.  +  Articolul 4Cooperatorii - cap de familie - care au în întreţinere un număr de cel puţin 3 copii în vîrsta de pînă la 15 ani, beneficiază de reducerea impozitului pe veniturile realizate din zile - munca în funcţie de numărul copiilor, astfel: - 15% pentru cei cu 3 copii; - 20% pentru cei cu 4 copii; - 30% pentru cei cu 5 copii; - 40% pentru cei cu peste 5 copii.  +  Articolul 5Impozitul pe veniturile cooperatorilor se calculează de către cooperativa agricolă de producţie provizoriu, la începutul anului de impunere, pe baza veniturilor ce se prelimina a fi realizate de către aceştia. La finele anului, pe baza veniturilor realizate efectiv de fiecare cooperator, cooperativa calculează impozitul definitiv de plată pe anul de impunere. Diferenţa între impozitul provizoriu şi cel definitiv se decontează de cooperativa agricolă de producţie astfel: cu cooperatorii la ultima plata a drepturilor cuvenite acestora, iar bugetul stabilit pînă la data de 15 februarie a anului următor.  +  Articolul 6Impozitul provizoriu calculat pe veniturile cooperatorilor şi totalizat pe cooperativa se comunică de către aceasta organelor financiare ale consiliilor populare, pînă la data de 15 februarie. Cooperativele agricole de producţie au obligaţia sa plătească în contul cooperatorilor impozitul total provizoriu stabilit potrivit art. 5 alin. 1. Plata impozitului provizoriu se face trimestrial, în proportiile şi la termenele următoare: - 15% pînă la 15 martie; - 15% pînă la 15 mai; - 30% pînă la 15 august; - 40% pînă la 15 noiembrie.  +  Articolul 7Veniturile realizate de cooperatorii care lucrează temporar în alte cooperative agricole de producţie decât cele din care fac parte se impun cu cota medie a impozitului provizoriu din cooperativa agricolă de producţie, în care lucrează temporar, dacă plata muncii s-a făcut după aceleaşi criterii ca şi pentru membrii acestei cooperative. Dacă plata muncii se face după alte criterii, veniturile se impun potrivit prevederilor Decretului nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei. În cazurile prevăzute de alineatul precedent nu se aplică prevederile art. 2. Impozitul calculat potrivit acestui articol este definitiv şi se retine, cu ocazia fiecărei plati, de către cooperativa agricolă de producţie care îl vărsa la buget în primele 10 zile ale lunii următoare celei în care s-a făcut plata.  +  Capitolul 2 Impunerea veniturilor de gospodăriile agricole, altele decât unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie  +  Articolul 8Veniturile din surse agricole realizate de gospodăriile personale ale cooperativelor, de gospodăriile personale ale cooperatorilor, de gospodăriile producătorilor agricoli individuali, precum şi de cele aparţinînd altor persoane fizice sau juridice, în afară de unităţile de stat şi cooperativele agricole de producţie denumite în prezenta lege "gospodării agricole", sînt supuse impozitului cu următoarele cote: Venitul impozabil anual, lei Cotele de impozit Pînă la 800 7% 801 - 1.000 56 lei + 12% pentru ce depăşeşte ............... 800 lei 1.001 - 1.500 80 lei + 16% .....,,.....,,........,,......... 1.000 lei 1.501 - 2.500 160 lei + 24% .....,,.....,,........,,......... 1.500 lei 2.501 - 3.500 400 lei + 30% .....,,.....,,........,,......... 2.500 lei 3.501 - 5.000 700 lei + 35% .....,,.....,,........,,......... 3.500 lei peste 5.000 1.225 lei + 40% .....,,.....,,........,,......... 5.000 lei Gospodăriile personale ale cooperatorilor care au vîrsta de peste 70 ani sînt scutite de impozit, dacă în cadrul acelor gospodării nu sînt alte persoane apte de muncă.  +  Articolul 9Sînt impozabile, potrivit prevederilor art. 8, veniturile provenite din: - terenuri folosite pentru culturi agricole, legumicultura şi floricultura, vii ajunse pe rod, precum şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi după trecerea primilor 2 ani de rod; - fanete, păşuni, păduri, balti şi heleşteie; - animale mari de producţie şi de muncă în vîrsta de la 3 ani, ovine şi caprine de la un an, porcine de la 6 luni în sus, precum şi tineretul bovin care depăşeşte numărul de 2 capete pe gospodărie şi vîrsta de un an. Veniturile realizate de gospodăriile agricole din vînzarea ciupercilor culese şi a fructelor de padure se impun potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 153/1954.  +  Articolul 10Impozitul pe venituri agricole este anual şi se calculează la locul unde este situata gospodăria agricolă, în funcţie de sursele ei de venit, indiferent de titlul cu care se poseda şi de locul unde ele sînt situate.  +  Articolul 11Impunerea se stabileşte de organele financiare pe numele capului gospodăriei agricole, iar în cazul persoanelor juridice, pe numele acestora. Membrii din gospodăriile cooperatorilor şi din gospodăriile agricole individuale, care efectuează lucrările agricole în cadrul gospodăriei şi beneficiază de veniturile realizate în gospodărie, răspund solidar de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta lege.  +  Articolul 12Venitul impozabil se stabileşte după normele de venit pe hectar şi pe cap de animal diferenţiate pe zone, categorii de folosinţă a terenurilor şi de animale. În vederea simplificarii calculelor Ministerului Finanţelor are dreptul sa stabilească venitul impozabil în sumele rotunjite. Normele de venit, precum şi încadrarea localităţilor pe zone de fertilitate a terenurilor şi grupe de productivitate a animalelor, se stabilesc de Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 13Normele de venit stabilite pe hectar şi pe cap de animal pot fi mărite sau micsorate pe comune şi sate cu pînă la 30% de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în funcţie de condiţiile economice ale localităţii respective. Modificarea normelor de venit pe comune şi sate potrivit alineatului precedent se poate face cu condiţia ca venitul total impozabil stabilit pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, sa rămînă neschimbat sau cel mult majorat cu pînă la 50%. Pentru gospodăriile agricole aflate în municipii şi oraşe se aplică normele de venit de baza majorate cu 20 pînă la 40%. Comisiile executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor stabili procentul de majorare în limitele prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 14Gospodăriile agricole, cu excepţia celor prevăzute la art. 16, care obţin venituri nete mai mari cu peste 50% faţă de normele de venit aplicate în localitatea respectiva, se impun pe baza venitului net realizat, dacă se afla în una din următoarele sutuatii: - terenurile sînt prevăzute cu amenajări speciale sau se practica în alt mod de exploatare agricolă intensiva; - terenurile sînt plantate cu livezi de pomi şi depăşesc suprafaţa de 0,30 hectare; - numărul animalelor pe gospodărie depăşesc 5 la bovine adulte, 50 la ovine, 10 la porcine. Ministerul Finanţelor şi Consiliului Superior al Agriculturii vor stabili cote forfetare de cheltuieli, diferenţiate pe feluri de culturi şi amenajări speciale, precum şi pe specii de animale în vederea determinării veniturilor nete. Venitul net se calculează numai pentru sursele de venit care corespund condiţiilor prevăzute la alineatul 1, pentru restul surselor venitul impozabil determinandu-se pe bază de norme. Impozitul stabilit pe baza veniturilor nete va fi redus cu 25% pentru veniturile realizate de către gospodăriile prevăzute la alin. 1 din vânzare de produse către organizaţiile socialiste, pe bază de contractante încheiate cu acestea sau la achiziţie.  +  Articolul 15Impozitul anual calculat pe baza normelor de venit potrivit art. 12 se stabileşte şi se comunică o dată la 3 ani. În cazul în care veniturile gospodariilor agricole se modifica în cel de-al doilea sau al treilea an, ca urmare a restrângerii sau sporirii surselor de venit, impunerile surselor de venit, impunerile stabilite pentru anul respectiv vor fi modificate corespunzător.  +  Articolul 16Veniturile agricole realizate de intovarasiri, obstii, asociaţii de pasunat, aşezăminte şi alte asemenea unităţi, din cultivarea terenurilor şi din creşterea animalelor care constituie proprietatea unităţilor respective, se impun pe numele acestora cu o cota unica de 20% fără a putea depăşi impozitul calculat cu cotele prevăzute în tabelul de la art. 8.  +  Articolul 17Impozitul se plăteşte semestrial în proporţie şi la termenele următoare: - 40% pînă la 1 iunie; - 60% pînă la 1 noiembrie. Impozitul datorat pînă la stabilirea unor noi impuneri se achită în sumele stabilite pentru anul precedent, scadente în termenul respectiv, fără nici o înştiinţare prealabilă.  +  Capitolul 3 Alte dispoziţii  +  Articolul 18Încasările realizate de cooperativele agricole de producţie de vînzarea unor produse provenind din activităţi fără caracter agricol sînt supuse unui impozit calculat cu cote între 10 pînă la 40%. Impozitul prevăzut la alineatul precedent se calculează trimestrial şi se vărsa la buget în primele 10 zile ale lunii următoare trimestrului în care s-au realizat veniturile. Grupele de produse, precum şi cotele de impozit prevăzute la alineatul 1 se stabilesc de Ministerul Finanţelor cu consultarea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie.  +  Articolul 19Calculul impozitului provizoriu şi definitiv ce se datorează potrivit art. 1 se face de către cooperativa, care este răspunzătoare pentru exactitatea acestuia şi pentru vărsarea în termen a sumelor cuvenite bugetului. Organele financiare şi bancare au obligaţia sa verifice la cooperativele agricole de producţie modul de stabilire, calculare, reţinere şi vărsare a impozitului pe venit.  +  Articolul 20Fracţiunile sub 1 leu rezultate la stabilirea venitului impozabil realizat de cooperator în cooperativa agricolă de producţie se neglijează. Fracţiunile de pînă la 50 de bani rezultate la calculul impozitului pe veniturile cooperatorilor sau ale gospodariilor agricole se neglijează, iar cele peste 50 de bani se rotunjesc la 1 leu.  +  Articolul 21Consiliul de Miniştri are dreptul sa acorde înlesniri cu caracter general referitoare la plata impozitelor prevăzute în prezenta lege. Ministerul Finanţelor are dreptul sa acorde scutiri, reduceri, amânări şi eşalonări de impozite, de la caz la caz, în situaţia de pierdere a recoltei din cauza calamităţilor naturii sau alte situaţii de fapt, care justifica aceasta. De asemenea, poate acorda amânarea şi eşalonarea plăţilor în cadrul anului calendaristic pentru impozitul provizoriu, pe care cooperativele agricole de producţie trebuie să-l achite în contul cooperatorilor. Înlesnirile prevăzute la alineatul precedent pot fi acordate şi de comitetele executive ale consiliilor populare, potrivit competentelor date de Ministerul Finanţelor şi de Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale.  +  Articolul 22Pentru sustragerea de la impunere a unor surse agricole de venit, constatată după stabilirea impunerilor, precum şi pentru calcularea gresita a impozitului sau pentru neretinerea acestuia de către cooperativele agricole de producţie, organele financiare, odată cu stabilirea corecta a impunerii şi luarea măsurilor de încasare a sumelor datorate, au dreptul să aplice celor vinovaţi amenzi contravenţionale de la 25 lei pînă la 200 lei. Amenzile se aproba motivat de către organul ierarhic superior al agentului constatator şi se plătesc în termen de 15 zile socotite de la data inmanarii înştiinţării de plată, celui în cauza. Plângerile cu privire la amenzile contravenţionale se soluţionează motivat de către directorul administraţiei financiare.  +  Articolul 23În caz de neplata la termenele prevăzute a impozitului provizoriu stabilit potrivit art. 6, a impozitului reţinut de cooperativele agricole de producţie, precum şi a diferenţelor în plus rezultate la sfîrşitul anului cu ocazia calculării impozitului pe fiecare cooperator, organele financiare vor cere virarea sumelor cuvenite bugetului din contul cooperativei agricole de producţie în contul unităţii financiare respective. Dispoziţia de încasare emisă de organele financiare constituie titlu executor şi se decontează în ordinea de preferinta prevăzută de lege. Cooperativele agricole de producţie care nu achită în termen impozitele datorate potrivit art. 6 şi art. 18 şi impozitele reţinute de la cooperatori potrivit art. 7, plătesc o majorare de 0,75% pe luna sau fracţiune de luna de întîrziere la plata. Gospodăriile agricole, altele decât unităţile agricole de stat şi cooperativele agricole de producţie, care nu achită în termen impozitul datorat, plătesc o majorare de 1,5% pe luna sau fracţiune de luna de întîrziere la plata.  +  Articolul 24Pentru plata cu anticipatie a impozitului prevăzut de prezenta lege se acordă următoarele reduceri: a) 7% din impozitul anual, dacă acesta se achită în întregime pînă la 15 mai a anului în curs. b) 5% din impozitul plătit cu anticipatie, dacă impozitul anual se achită în întregime pînă la 15 mai a anului de impunere. În cazul cînd impozitul pe anul în curs nu a fost stabilit pînă la termenele prevăzute la alineatele precedente, reducerile de 7% şi 5% se acordă cu condiţia achitării în termenele fixate a unei sume egale cu impozitul datorat pe anul precedent. Reducerile prevăzute la literele a) şi b) de mai sus se aplică numai dacă s-au achitat restantele din impozitul pe anii precedenti şi din anul în curs.  +  Articolul 25Stabilirea, modificarea şi comunicarea impozitului se fac în termenele şi în condiţiile prevăzute de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 26În cazurile în care impozitul datorat în baza prevederilor prezentei legi nu a fost stabilit ori a fost greşit calculat, stabilirea sau modificarea impozitului - după caz - poate fi facuta pe cel mult 2 ani în urma celui în care s-a efectuat constatarea. Impozitul sau diferenţa de impozit stabilită potrivit alineatului precedent se plăteşte în doua rate egale, prima în termen de 30 de zile şi a doua în termen de 60 de zile de la data comunicării.  +  Articolul 27Cooperatorii pot face întâmpinări la consiliul de conducere al cooperativei agricole de producţie cu privire la modul de calcule şi reţinere a impozitului ce se datorează potrivit art. 1. În cazul în care cooperatorii sînt nemultumiti de modul de rezolvare a intampinarilor înaintate cooperativei agricole de producţie, se pot adresa uniunii judeţene a cooperativelor agricole. Împotriva soluţiilor date de aceasta se pot face contestaţii la administraţia financiară.  +  Articolul 28Persoanele care realizează venituri ce se impun potrivit art. 8 pot face contestaţii la impuneri. Contestaţiile se depun la organele financiare de pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare ale localităţilor în raza cărora îşi au sediile, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării de plată. Acestea analizează motivele contestaţiei şi înaintează dosarul spre rezolvare administraţiei financiare. Împotriva soluţiilor date de administraţia financiară se pot face contestaţii la Ministerul Finanţelor în termen de 30 de zile de la primirea soluţiei. Soluţionarea contestaţiilor depuse de gospodăriile agricole se face în termen de 30 de zile. Depunerea contestaţiilor nu exclude plata şi nu suspenda urmărirea impozitului.  +  Articolul 29În cazul cînd contestaţiile sau intampinarile au fost admise, sumele greşit încasate se restituie sau se compensează, după caz, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţiei respective.  +  Articolul 30Veniturile din activităţi neagricole realizate de gospodăriile agricole se impun potrivit prevederilor Decretului nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei.  +  Articolul 31Dispoziţiile prezentei legi privind stabilirea şi comunicarea impozitului pe venituri realizate din surse agricole de către gospodăriile agricole, termenele de plată şi cuantumul ratelor se aplică în mod corespunzător şi primele de asigurare prin efectul legii pentru clădirile şi bunurile agricole aparţinînd gospodariilor respective.  +  Articolul 32Plafonul veniturilor impozabile realizate de către gospodăriile agricole din terenurile agricole, pînă la care se acordă alocaţia de stat pentru copii, se majorează de la 600 lei la 800 lei. Persoanele care beneficiază în prezent de alocaţia de stat pentru copii nu-şi pierd drepturile avute, ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 33În temeiul şi pentru executarea dispoziţiilor prezentei legi, ministrul finanţelor va emite instrucţiuni.  +  Articolul 34Prezenta lege intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1969. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 380 din 8 august 1957 privind impozitul pe terenurile gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de producţie şi intovarasirilor agricole, cu modificările ulterioare, şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1652 din 7 august 1968 privind încadrarea unităţilor agricole cooperatiste pe zone de fertilitate în vederea aplicării impozitului fix pe hectar. De asemenea, pe aceeaşi dată, se abroga Decretul nr. 379 din 8 august 1957 privind stabilirea impozitului pe venituri agricole ale populaţiei, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 27 decembrie 1968, intrunind din cele 426 voturi exprimate, 412 voturi pentru şi 14 voturi împotriva. Preşedintele Marii Adunări Naţionale, ŞTEFAN VOITEC ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIŢIILE ARTICOLUL 57 DIN CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, SEMNAM ACEASTA LEGE. Preşedintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUŞESCU ---------------