HOTĂRÎRE nr. 773 din 27 noiembrie 1992cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, cu începere de la 1 noiembrie 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 28 noiembrie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ca urmare a creşterii preţurilor şi tarifelor la mărfurile şi serviciile de consum, cu începere de la 1 noiembrie 1992 se indexează cu 25 la suta pensiile pentru munca depusa şi limita de vîrsta şi pensiile pentru pierderea capacităţii de muncă, în cuantumuri de pînă la 10.500 lei lunar, şi pensiile de urmaş în cuantumuri de pînă la 7.500 lei lunar, din sistemul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pensiile din sistemul Bisericii Ortodoxe Române şi cele ale artiştilor plastici, care au fost integrate în acest sistem, militare, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare. (2) Cu aceeaşi dată se indexează cu 21 la suta următoarele venituri: a) pensiile pentru munca depusa şi limita de vîrsta şi pensiile pentru pierderea capacităţii de muncă, în cuantumuri de peste 10.500 lei lunar, şi pensiile de urmaş în cuantumuri de peste 7.500 lei lunar, din sistemul asigurărilor de stat, inclusiv pensiile din sistemul Bisericii Ortodoxe Române şi cele ale artiştilor plastici, care au fost integrate în acest sistem, militare, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat; d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991; h) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; i) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; k) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi potrivit legii unor familii ori persoane; l) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; m) indemnizaţia lunară pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordată pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2Se indexează cu 17,7 la suta ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin pentru persoanele aflate în plata la 1 noiembrie 1992.  +  Articolul 3Alocaţia de stat pentru copii se majorează cu 215 lei pentru fiecare copil.  +  Articolul 4Ajutorul ce se acordă potrivit legii în cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. se stabileşte la 14.500 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii, ori unei persoane dependente social, la 12.000 lei.  +  Articolul 5Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează în limita creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare şi sînt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Cuantumurile burselor pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării, potrivit prezentei hotărîri, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Protecţia socială, în ceea ce priveşte medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu şi alte materiale sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, se asigura, conform reglementărilor în vigoare, din fondul special pentru sănătate.  +  Articolul 8Drepturile cuvenite persoanelor, care la data indexării sau în continuare, se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza.  +  Articolul 9 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ de la 1 noiembrie 1992 în drepturile la care se referă, obţinîndu-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele rezultate în urma indexării, conform prezentei hotărîri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de hotărîrile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992 şi 500/1992, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor conform hotărîrilor Guvernului nr. 526/1991 şi 277/1992 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991, în raport de care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sînt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, vor fi majorate în limita a 35,9 la suta, reprezentind creşterea prognozata a preţurilor produselor alimentare.  +  Articolul 10Se recomanda societăţilor cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANA pentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
           
      - lei/zi -
    Învăţămînt  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit215
    Copii în grădiniţe cu program săptămînal240
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale294
    Elevi şi tineri din casele de copii262
    Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor313
    Elevi din şcolile speciale de reeducare215
    Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial215
    Elevi din licee219
    Elevi din şcolile profesionale226
    Elevi din şcolile complementare şi de meserii215
    Elevi din şcolile postliceale231
    Studenţi262
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcolile speciale313
    Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, participanţilor la olimpiadele internaţionale262
    Copii în tabere, colonii şi excursii262
    Copii în tabere internaţionale313
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare313
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi157
    Copii nou-născuţi prematuri, în maternităţi, secţii sau compartimente*)50
    Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitare157
    Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare262
    Copii în creşe cu program zilnic157
    Copii în creşe cu program săptămînal240
    Copii în leagăne de copii240
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare413
    Bolnavi în leprozerii525
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare313
    Alocaţia pentru o raţie de 0,500 litri lapte la bucătăriile de lapte22
    Donatori de sînge529
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie1.052
    ___________  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.  
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrîni şi pensionari240
    Cămine-spital pentru adulţi294
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori313
    Cantine de ajutor social215
    Activitate sportivă  
    a) activitatea sportivă de performanţă:  
    Natura acţiunilorLa cantine (exclusiv regia)La restaurant (inclusiv regia)
    - competiţii sportive internepînă la 1.225pînă la 1.830
    - cantonamente, semicantonamente şi taberepînă la 1.360pînă la 2.040
    - competiţii sportive internaţionale, inclusiv mesele oficialepînă la 1.625pînă la 2.450
      - lei/zi -
    b) Alte acţiuni sportive, altele decît cele de performanţă:  
    - competiţii sportive interne670
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere710
    - competiţii sportive internaţionale880
   +  Anexa 2 CUANTUMUL burselor de şcolarizare şi de merit ce se atribuie elevilor şi studenţilor
         
        - lei/lună -
    1.Învăţămînt preuniversitar  
    a)Burse de şcolarizare8.210
    b)Burse de merit2.460
    c)Burse pentru elevii din Republica Moldova10.830
    2.Învăţămînt universitar  
    a)Burse de studii categoria I12.160
    b)Burse de studii categoria a II-a10.520
    c)Burse de studii categoria a III-a8.870
    d)Burse de merit3.280
    e)Burse pentru studenţii din Republica Moldova:  
      - burse de studii13.140
      - burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat16.420
    f)Burse pentru studenţii străini, bursieri ai statului român:  
      - burse pentru studenţi13.140
      - burse pentru studii postuniversitare16.420
   +  Anexa 3 PLAFOANE în raport de care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
      - lei -
    Plafoane prevăzute prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991Plafoane indexate de la 1 septembrie 1992
    pînă la 12.000pînă la 44.700
    12.001 - 20.00044.701 - 64.700
    peste 20.000peste 64.700
  ---------------