ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 24 mai 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale sintagma Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice se înlocuieşte cu sintagma Institutul Naţional de Statistica, iar sintagma Programul cercetărilor statistice şi studiilor economice se înlocuieşte cu sintagma Programul cercetărilor statistice.2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Activitatea organizată pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice oficiale cu caracter demografic, social, economic, financiar, juridic, necesare în vederea fundamentarii şi evaluării politicilor economice şi sociale, deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice, prognozelor şi strategiilor de dezvoltare, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor asumate de statul român, precum şi altor categorii de utilizatori interni şi externi, se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe."3. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"(2) Institutul Naţional de Statistica este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, dintre care unul pentru coordonarea activităţii de integrare europeană, numiţi prin decizie a primului-ministru. (3) În subordinea Institutului Naţional de Statistica funcţionează direcţiile generale de statistica organizate la nivelul judeţelor-centre ale regiunilor de dezvoltare stabilite potrivit Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România şi direcţiile judeţene de statistica organizate la nivelul celorlalte judeţe, ca servicii publice descentralizate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi editura «Revista Română de Statistica» şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistica, finanţate din venituri extrabugetare. (4) În sensul prezentei ordonanţe, prin servicii de statistica oficială se înţelege Institutul Naţional de Statistica, direcţiile generale de statistica, direcţiile judeţene de statistica, precum şi compartimentele statistice din cadrul Băncii Naţionale a României şi al instituţiilor şi autorităţilor publice, coordonate metodologic de Institutul Naţional de Statistica."4. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Potrivit principiului autonomiei Institutul Naţional de Statistica este autorizat sa stabilească în mod impartial şi independent, fără ingerinţe de pe poziţii de interes ale Guvernului, partidelor politice, grupărilor etnice, sindicatelor, organizaţiilor patronale şi ale altor organizaţii sau persoane fizice, sistemele de indicatori, nomenclatoarele, clasificarile, metodologiile, tehnicile de înregistrare şi prelucrare, sa publice şi sa difuzeze datele şi informaţiile statistice. Acest principiu implica obligativitatea ca datele şi informaţiile statistice oficiale să fie puse la dispoziţie tuturor categoriilor de utilizatori în condiţii de egalitate, simultaneitate şi nediscriminare în privinta calităţii şi a termenelor de difuzare."5. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(4) Programul anual al cercetărilor statistice prevede obiectivul cercetării, organizatorul cercetării, categoriile de unităţi statistice incluse în cercetare, sursa datelor statistice şi formularele, datele calendaristice şi periodicitatea de culegere a datelor statistice, responsabilităţile unităţilor statistice cercetate pentru a furniza şi a transmite datele statistice, tipul informaţiilor statistice, forma şi datele de difuzare, inclusiv principalii indicatori, precum şi costul şi sursa de finanţare."6. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(2) O cercetare statistica prevăzută în Programul anual al cercetărilor statistice va fi realizată de compartimentele statistice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice sau al Băncii Naţionale a României, dacă cercetarea statistica respectiva necesita o experienta de specialitate de care dispune compartimentul statistic în cauza sau are la dispoziţie datele culese în acest scop."7. După alineatul (2) al articolului 12 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Instituţia care organizează o cercetare statistica potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) este obligată: a) sa transmită spre avizare metodologia cercetării statistice Institutului Naţional de Statistica; b) să aplice clasificarile statistice de interes general; c) sa furnizeze rezultatele cercetării statistice Institutului Naţional de Statistica şi, în consultare cu acesta, să le transmită organizaţiilor internaţionale."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru domeniile specifice de cercetare statistica aflate în competenţa ministerelor şi a altor instituţii şi autorităţi publice, cum sunt: statistica judiciară, statistica sanitară, statistica învăţământului, statistica financiară, statistica somajului, statistica asigurărilor sociale, statistica mediului înconjurător şi alte statistici, autorităţile respective au obligaţia de a transmite Institutului Naţional de Statistica, în scopul, forma şi la termenele specificate în Programul anual al cercetărilor statistice, datele şi informaţiile statistice ce urmează să fie incluse în seriile de date statistice, în publicaţiile statistice sau să fie transmise organismelor internaţionale."9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Institutul Naţional de Statistica şi unităţile teritoriale de statistica asigura, cu plata, difuzarea datelor şi informaţiilor statistice obţinute potrivit programelor anuale de cercetări statistice către alte categorii de utilizatori prin publicaţii pe suport de hârtie sau electronice şi prin acces direct la rezultatele cercetărilor stocate în baze de date statistice, în condiţiile specifice ale protecţiei şi confidenţialităţii datelor şi informaţiilor statistice. Plata va fi stabilită în scopul recuperării nivelului cheltuielilor necesare pentru producerea datelor şi informaţiilor statistice solicitate, precum şi a suportului pe care acestea sunt difuzate."10. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Institutul Naţional de Statistica şi unităţile teritoriale de statistica sunt autorizate sa realizeze cercetări statistice în afară celor cuprinse în programul anual aprobat, la cererea unor beneficiari interni sau externi, cu plata pe bază de contract. În acelaşi mod, pe baza rezultatelor cercetărilor statistice cuprinse în programele anuale ale cercetărilor statistice Institutul Naţional de Statistica şi unităţile teritoriale de statistica pot realiza prelucrari, analize şi studii suplimentare, pot edita şi furniza publicaţii, date şi informaţii statistice din bazele de date statistice. (2) Sumele încasate din cercetări statistice, realizate potrivit prevederilor alin. (1), precum şi cele aferente publicaţiilor statistice şi serviciilor privind furnizarea de informaţii şi date statistice pe suport de hârtie, magnetic sau prin acces direct la bazele de date rămân la dispoziţia Institutului Naţional de Statistica şi se gestionează în regim extrabugetar. (3) Din veniturile extrabugetare astfel constituite Institutul Naţional de Statistica poate efectua cheltuieli materiale şi servicii şi cheltuieli de capital; soldul rămas la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."  +  Articolul 2În cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice se înlocuieşte cu sintagma Institutul Naţional de Statistica.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanPreşedintele Institutului Naţional de Statistica,Aurel CamaraMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu────────────────