HOTĂRÂRE nr. 2.292 din 15 decembrie 1969pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 150 din 24 decembrie 1969    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţie la regimul de evidenta a populaţiei următoarele fapte: a) neprezentarea cetăţenilor români la organele de militie, pentru a cere eliberarea actului de identitate, în termen de 30 zile de la data cînd sînt obligaţi la aceasta; b) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la organul de militie a titularului actului de identitate, în termen de 15 zile de la data expirării valabilităţii acestui act, pentru a cere preschimbarea lui; c) neprezentarea titularului actului de identitate la organul de militie, în termen de 15 zile de la data schimbării numelui de familie sau a prenumelui ori de la data anulării actului de identitate, pentru a cere preschimbarea lui. Termenul de 15 zile curge de la data eliberării certificatului de naştere ori de căsătorie din care rezultă noul nume sau de la data anulării actului de identitate. În cazul cînd modificarea numelui este urmarea desfacerii căsătoriei prin divorţ, termenul de 15 zile de la data inscrieii menţiunii de divorţ pe hotărîrea judecătorească, de către organul de stare civilă; d) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la organul de militie a titularului actului de identitate deteriorat, pentru a cere preschimbarea lui, în termen de 15 zile de la data cînd organul de militie a constatat deteriorarea actului de identitate; e) reţinerea actului de identitate de la titularul lui, de către persoane neautorizate de lege; f) darea sau primirea spre păstrare, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de dispoziţiile legale, ori darea sau primirea drept garanţie, precum şi abandonarea actului de identitate; g) neanuntarea în scris de către titular, la organul de militie cel mai apropiat, în termen de 48 de ore de la constatare, a pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; h) efectuarea de modificări, adăugiri sau menţiuni scrise ori stampilate în actul de identitate, cu excepţia menţiunilor prevăzute expres de lege, precum şi acceptarea de titular de a i se face pe actul de identitate modificări, adăugiri sau alte menţiuni; i) neanuntarea schimbării domiciliului în termen de 3 zile de la data cînd a efectuat aceasta schimbare, la organul de militie în raza căruia se afla noul domiciliu. Nu exista obligaţia de neanuntare în cazul: - schimbării domiciliului în cadrul aceleiaşi comune; - cazarii în incinta unităţilor militare; - absentei temporare de la domiciliu a persoanelor cărora potrivit dispoziţiilor legale li se păstrează suprafaţa locativă, precum şi cazarii temporare în suprafaţa locativă închiriată de organizaţiile socialiste angajaţilor acestora; j) neanuntarea la organul de militie a locuirii temporare în alta localitate sau la alta adresa în localitatea de domiciliu, în termen de 3 zile, la organul de militie în raza căruia se afla, pentru aplicarea în actul de identitate a vizei de flotant, precum şi locuirea peste termenul prevăzut în viza de flotant. Se exceptează de la aceasta dispoziţie: - locuirea temporară la alta adresa în cadrul aceleiaşi comune; - deplasarea în interesul serviciului pe o perioadă pînă la 30 zile; - şederea la odihna în staţiunile balneoclimaterice a persoanelor cazate de organizaţiile socialiste care administrează aceste staţiuni; k) neanuntarea la organele de militie, în termen de 3 zile, a schimbării locului de cazare sau a încetării angajării persoanelor cărora li s-au acordat vize de flotant pe santiere, de către salariaţii santierelor care au obligaţia de a tine evidenta angajaţilor; l) întocmirea actelor de angajare în munca pentru persoanele care nu dovedesc ca au fost luate în evidenta de organul local de militie, cu excepţia celor care fac zilnic naveta; m) gazduirea mai mult de 3 zile a unei persoane care nu are viza corespunzătoare a organului de militie; n) gazduirea unei persoane care nu poseda act de identitate, deşi este obligată sa posede acest act; o) neînregistrarea în cartea de imobil de către responsabilul cărţii de imobil, în termen de 48 de ore de la sosire, a persoanelor care locuiesc temporar ori şi-au schimbat domiciliul în acel imobil; p) nesolicitarea înregistrării în cartea de imobil în termen de 48 ore de la sosire, de către persoanele care îşi schimba domiciliul sau se muta temporar în alt imobil; r) înstrăinarea cărţii de imobil de către persoana însărcinată cu ţinerea ei, pierderea ori distrugerea acesteia; s) neprezentarea actului de identitate la organul de militie cel mai apropiat, în termen de 48 ore de la pierderea cetateniei române, de către cei în cauza; t) neprezentarea actului de identitate la organul de militie cel mai apropiat, de către tutore, pentru persoanele puse sub interdicţie, precum şi delegaţilor de stare civilă de către cei care solicită înregistrarea morţii, în cazul celor decedati, sau după trecerea a 5 zile de la înregistrarea morţii, de către persoanele cere deţin actele de identitate ale celor decedati; u) neretinerea actelor de identitate de către cei care au aceasta obligaţie legală, precum şi nepredarea de către aceştia a actelor de identitate reţinute, în termen de 30 zile de la data reţinerii, la organul de militie cel mai apropiat; v) locuirea în continuare într-o localiatate din categoria oraşelor mari, mai mult de 3 zile, a persoanei care a fost amendata pentru acest fapt, fără a avea viza corespunzătoare a organului de militie; x) gazduirea mai mult de 3 zile a unei persoane care nu poseda viza corespunzătoare a organului de militie pentru a locui în imobilul situat în localitatea din categoria oraşelor mari, de către cel care a fost amendat anterior pentru acest fapt; z) neanuntarea la organul de militie de către persoana însărcinată cu ţinerea cărţii de imobil, care a luat cunoştinţa de locuirea mai mult de 3 zile în acel imobil a unei persoane care nu are viza corespunzătoare a organului de militie.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 40 la 100 lei, cele prevăzute la lit. a)-i); b) cu amendă de la 60 la 140 lei, cele prevăzute la lit. j)-u); c) cu amendă de la 100 la 400 lei, cele prevăzute la lit. v)-z).  +  Articolul 3Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărîre se face de ofiţerii şi subofiterii de militie, care aplica şi amenda.  +  Articolul 4Împotriva procesului - verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea lui. Plîngerea, isotita de copia procesului - verbal, se depune la Inspectoratul general al militiei, la inspectoratul militiei municipiului Bucureşti, la inspectoratul de militie judeţean, la sectorul militiei municipiului Bucureşti, la serviciul, secţia ori biroul militiei municipale sau orăşeneşti, ori la postul de militie comunal, din care face parte agentul constatator.  +  Articolul 5Plîngerea împotriva procesului - verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de şeful organului de militie prevăzut la art. 4, din care face parte ofiţerul sau subofiterul de militie care a încheiat procesul - verbal. În cazul proceselor - verbale încheiate de subofiterii de la posturile de militie comunale, plîngerea se soluţionează de şeful inspectoratului de militie căruia îi este subordonat postul, sau de alţi ofiţeri ierarhic superiori agentului constatator, anume împuterniciţi de şeful inspectoratului de militie. Dacă procesul - verbal de constatare a contraventieia fost încheiat de şeful unui organ de militie, plîngerea se soluţionează de şeful organului de militie ierarhic superior.  +  Articolul 6În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ION GHEORGHE MAURER──-──-──-──-──-──-