NORME METODOLOGICE din 17 mai 2001de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 29 mai 2001     +  Capitolul I Intrarea străinilor în România  +  Secţiunea 1 Trecerea frontierei de stat a României  +  Articolul 1 (1) Străinii pot intra în România pe baza documentelor valabile, recunoscute sau acceptate de statul român, dacă în acestea este aplicată viza română valabilă, în afară cazurilor în care aceasta este desfiinţată prin înţelegeri internaţionale sau acte normative privind renunţarea unilaterală la obligativitatea acesteia. (2) Documentele de trecere a frontierei de stat, recunoscute sau acceptate de statul român, sunt paşapoartele, titlurile de voiaj, carnetele de marinar sau alte documente similare care atesta identitatea şi cetăţenia deţinătorului, emise de autorităţile competente ale statului al cărui cetăţean este străinul ori de către o entitate internaţională recunoscută de statul român sau, după caz, de statul în care străinul îşi are domiciliul, dacă acesta are statutul de apatrid.  +  Articolul 2Verificarea documentelor de trecere a frontierei de stat la intrarea pe teritoriul României se efectuează de către organele poliţiei de frontieră, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 3 (1) Organele poliţiei de frontieră pot lua măsura de a refuza intrarea în România străinilor care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 şi 12 din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, denumita în continuare lege, precum şi cetăţenilor statelor aflate pe lista prevăzută la art. 11 din prezentele norme metodologice, în condiţiile legii. Măsura nepermiterii intrării în România a străinului care este în posesia unei vize valabile acordate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României va fi motivată de organele poliţiei de frontieră şi va fi comunicată imediat persoanei în cauza şi Direcţiei relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Organele şi instituţiile care deţin informaţii cu privire la existenta unor situaţii de natura celor prevăzute la art. 11 lit. a), b), d) şi f)-h) din lege au obligaţia să informeze Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera şi Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei din cadrul Ministerului de Interne.  +  Articolul 4 (1) La intrarea pe teritoriul României străinii care provin din state cunoscute cu tendinţa de emigrare trebuie să facă dovada că dispun de mijloace de întreţinere pe timpul şederii şi de mijloacele necesare în vederea părăsirii teritoriului României. Cuantumul sumelor reprezentând aceste mijloace se stabileşte prin instrucţiunile comune emise potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) din lege. (2) În cazul străinilor care vin în scop turistic cu servicii plătite şi al celor care obţin viza română pe baza de invitaţie conform art. 14 din lege, dovada că dispun de mijloace de întreţinere se face cu documentele care atesta asigurarea serviciilor pe durata sejurului şi, după caz, cu invitaţia. (3) Nu sunt obligaţi să facă dovada că dispun de mijloace de întreţinere străinii care vin în România în scop oficial confirmat de autorităţile române.  +  Articolul 5Autorităţile române care constata că un străin este în imposibilitate de a dovedi că a intrat legal pe teritoriul României vor informa de îndată Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei ori formaţiunea teritorială subordonată acesteia, care va efectua verificările corespunzătoare şi, după caz, va lua măsuri potrivit competentelor sau va sesiza organele de cercetare penală.  +  Articolul 6Împotriva străinilor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 şi 12 din lege se poate institui interdicţia de intrare în România pe perioadele prevăzute la art. 71 şi 72 din prezentele norme metodologice.  +  Secţiunea a 2-a Acordarea vizei pentru intrarea în RomâniaA. Condiţii generale  +  Articolul 7 (1) Viza reprezintă autorizarea, materializată prin aplicarea unui colant într-un paşaport, titlu de călătorie sau alt document valabil pentru trecerea frontierei de stat. Viza permite străinului supus obligaţiei de a o obţine să se prezinte la un punct de control pentru trecerea frontierei de stat în vederea intrării în România. Faptul de a intra în posesia unei vize nu conferă un drept irevocabil de intrare pe teritoriul României. (2) Viza de tranzit aeroportuar permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul naţional, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Lista cuprinzând statele pentru ai căror cetăţeni este obligatorie obţinerea acestei vize este stabilită de către Ministerul Afacerilor Externe, în acord cu acţiunile comune ale Uniunii Europene cu privire la măsurile pentru tranzitul pe aeroporturi. Acelaşi regim se aplica şi persoanelor care, fără a fi cetăţeni ai acestor state, sunt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autorităţile statelor respective. (3) Viza de tranzit permite unui străin care se deplasează dintr-un stat terţ către un alt stat terţ să traverseze teritoriul României. Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul sau doua tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 3 zile. (4) Viza de scurta şedere, cu una sau mai multe călătorii, permite unui străin să solicite intrarea pe teritoriul României în alte scopuri decât imigrarea, în vederea unei călătorii neîntrerupte sau a mai multor călătorii a căror durata totală să nu depăşească 3 luni pe semestru, de la data primei intrări. (5) Viza de lungă şedere este acordată pentru o şedere mai mare de 3 luni, în baza acordurilor bilaterale în materie sau în situaţii speciale. (6) Viza colectivă este viza de tranzit sau cea acordată pentru o durata care nu depăşeşte 30 de zile şi poate fi aplicată într-un paşaport colectiv, eliberat unui grup de străini constituit anterior solicitării vizei, cu condiţia ca membrii acestuia să intre, să rămână şi să părăsească teritoriul României în grup. Viza colectivă este eliberată pentru grupuri compuse dintr-un număr de 5 până la 50 de persoane. Responsabilul grupului trebuie să dispună de un paşaport individual şi, dacă este cazul, de o viza individuală.  +  Articolul 8 (1) Viza română se acorda de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, astfel: a) la cerere, străinilor titulari de documente de călătorie valabile cel puţin 6 luni peste valabilitatea vizei solicitate şi recunoscute de statul român, eliberate de autorităţile tarii de reşedinţa; b) pentru ceilalţi străini aflaţi în ţara de reşedinţa viza se acorda numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, care va fi comunicată în cel mult 3 zile lucrătoare. (2) Cu titlu de excepţie, viza de intrare se poate acorda şi de către organele poliţiei de frontieră în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, în condiţiile stabilite prin instrucţiunile comune emise potrivit prevederilor art. 6 alin. (7) din lege. Aceste vize se vor putea acorda pentru perioade care să nu depăşească 10 zile în cazul vizei de intrare şi 3 zile în cazul vizei de tranzit.  +  Articolul 9 (1) Viza va avea aplicat unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de scopul pentru care a fost acordată, astfel: a) Viza diplomatică (simbol D) şi viza de serviciu (simbol S) permit intrarea în România pentru o şedere, de regula, de lungă durata străinului titular al unui paşaport diplomatic sau de serviciu care urmează să îndeplinească o funcţie oficială ca membru al unei reprezentante diplomatice sau al unui oficiu consular al tarii sale în România. Vizele diplomatice şi de serviciu se pot elibera şi străinilor membri de familie cu care titularul locuieşte împreună. b) Viza simplă pentru misiune (simbol M) permite intrarea în România pentru o durata determinata străinului care, pentru raţiuni care ţin de funcţia sa politica, administrativă sau de utilitate publică, trebuie să se deplaseze în România. Acest tip de viza se eliberează străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiei publice sau organizaţiilor internaţionale, care se deplasează în România în scop oficial. De asemenea, viza de tip M se poate elibera unor cetăţeni străini care, prin importanta activităţii desfăşurate de aceştia sau prin scopul şederii lor în România, prezintă interes pentru relaţiile dintre statul român şi statul de apartenenţa. Acelaşi tip de viza se poate elibera membrilor de familie ai titularului când călătoresc împreună cu acesta. c) Viza simplă pentru afaceri (simbol A) permite intrarea în România pentru o durată determinată străinului care doreşte să călătorească în scopuri economice şi/sau comerciale, pentru contracte sau tratative, pentru învăţarea sau verificarea folosirii şi funcţionarii bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industriala. d) Viza simplă pentru desfăşurarea unei activităţi autonome (simbol AA) permite intrarea în România pentru durată determinată străinului care doreşte să exercite o activitate profesională sau lucrativă cu caracter autonom. e) Viza simplă pentru străinii care au calitatea de investitori sau care sunt desemnaţi, în condiţiile legii, să conducă şi să gestioneze o investiţie (simbol B). f) Viza simplă pentru angajare în muncă (simbol AS) permite intrarea în România străinului care urmează să se încadreze în muncă. g) Viza simplă pentru activităţi religioase (simbol R) permite intrarea în România străinilor care activează în domeniul cultelor recunoscute în România. h) Viza simplă pentru activităţi sportive (simbol SP) permite intrarea în România pentru o durată limitată sportivului străin care urmează să participe la competiţii sportive, antrenorilor, directorilor tehnico-sportivi sau altor însoţitori. i) Viza simplă pentru studii (simbol SD) permite intrarea în România străinului care doreşte să urmeze cursuri universitare, de formare profesională sau de alta natura în cadrul instituţiilor de învăţământ acreditate ori străinului care doreşte să efectueze activităţi de cercetare sau de documentare. j) Viza simplă pentru activităţi de presa (simbol P) permite intrarea în România străinului care doreşte să desfăşoare activităţi de presa. k) Viza simplă pentru activităţi de transport (simbol TR) permite intrarea în România pentru o şedere limitată străinului care urmează să călătorească pentru perioade scurte în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane. l) Viza simplă pentru turism (simbol TU) permite intrarea în România pentru o şedere limitată străinilor care urmează să călătorească pentru motive turistice. m) Viza simplă pentru tratament medical (simbol TM) permite intrarea în România pentru o perioada determinata străinului care are nevoie de tratamente medicale în cadrul instituţiilor sanitare româneşti, publice sau private. Viza simplă pentru tratament medical poate fi eliberată şi pentru un eventual însoţitor care asistă străinul invalid. n) Viza simplă pentru vizita (simbol VV) permite intrarea în România pentru o perioada determinata unui străin care doreşte să se deplaseze în România pentru a-şi vizita soţul sau o ruda, cetăţean român sau străin cu domiciliul în România ori străin care a fost titular al unui drept de şedere în România pentru o perioada de cel puţin 6 luni anterioare solicitării. o) Viza simplă pentru întregirea familiei (simbol VF) permite intrarea în România pentru o perioada determinata străinilor care vin în scopul redobândirii unităţii familiale. p) Viza simplă pentru activităţi culturale, umanitare sau alte activităţi care nu contravin legilor române (simbol ZA) se poate acorda în condiţiile justificării necesităţii prezentei în România. q) Viza de tranzit aeroportuar (simbol TA) se eliberează numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, în baza existenţei vizei unui stat terţ care permite străinului în cauza continuarea călătoriei. r) Viza de tranzit simplu (simbol TS) se poate elibera în baza existenţei vizei unui stat terţ şi, dacă este cazul, a unui stat limitrof României şi permite străinului continuarea călătoriei. s) Viza de tranzit dublu (simbol TD) se poate elibera în baza existenţei vizei unui stat terţ şi, dacă este cazul, a unui stat limitrof României şi poate permite rămânerea pe teritoriul României cel mult 3 zile după fiecare dintre cele doua intrări. (2) Vizele turistice şi de tranzit pot fi colective şi se acorda pe o perioada de maximum 30 de zile pentru viza turistica şi de 3 zile pentru viza de tranzit, în cazul unor grupuri de străini constituite anterior solicitării, formate din 5 până la 50 de persoane.B. Condiţii speciale cu privire la străinii proveniţi din state cunoscute cu potenţial migrator  +  Articolul 10Viza de intrare pentru cetăţenii proveniţi din statele cu tendinţa de emigrare se acorda de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, de regula cu avizul Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei, pe baza de invitaţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 11Lista cuprinzând ţările cu tendinţa de emigrare se stabileşte de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului de Interne.  +  Articolul 12Străinilor proveniţi din statele cuprinse în lista prevăzută la art. 11 din prezentele norme metodologice, posesori de paşapoarte simple, li se pot acorda vize de intrare, dacă prezintă misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României invitaţia scrisă din partea unei persoane fizice sau juridice care are, după caz, domiciliul, reşedinţa ori sediul în România, precum şi o dovada de asigurare medicală pentru perioada sejurului, în condiţiile art. 14 din lege.  +  Articolul 13 (1) Invitaţia se face în scris, în funcţie de scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3, în 4 exemplare, în forma autentică. (2) Cele 4 exemplare ale invitaţiei au următoarele destinaţii: a) un exemplar rămâne la autoritatea care a autentificat invitaţia; b) doua exemplare se depun la formaţiunea teritorială a Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei, urmând ca după înregistrare un exemplar să fie restituit celui care invita, spre a fi expediat persoanei invitate; c) un exemplar se depune de către persoana care invita la filiala băncii la care urmează să se constituie garanţii bancare, când acestea sunt necesare. (3) Înregistrarea presupune parcurgerea procedurilor de verificare şi de avizare a invitaţiilor în scopul prevenirii intrării în România a unor străini în privinţa cărora nu exista suficiente garanţii că vor părăsi teritoriul tarii la expirarea vizei.  +  Articolul 14 (1) Persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, cu domiciliul ori reşedinţa în România, pot invita străini numai în scop de vizita. Invitaţiile şi depozitele bancare prevăzute la art. 14 din lege se fac pentru fiecare persoana invitată, inclusiv pentru minori, indiferent dacă au paşaport individual sau sunt incluşi în cel al reprezentantului legal. (2) Străinii cu reşedinţa în România pot invita, în scop de vizita, soţia ori soţul şi rude de gradul I numai după o perioada de cel puţin 6 luni de şedere legală. (3) Pentru înregistrarea invitaţiei solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente: a) persoanele fizice cu domiciliul în România:(i) invitaţia originală în doua exemplare;(ii) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;(iii) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;(iv) cartea de identitate pentru cetăţenii români sau carnetul de identitate pentru străini, în cazul străinilor cu domiciliul în România;(v) dovada spaţiului de cazare;(vi) dovada posibilităţilor de asigurare a întreţinerii străinului invitat;(vii) extrasul din cazierul judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, emis de autorităţile statului de provenienţă, tradus şi legalizat; b) străinii cu reşedinţa temporară în România:(i) invitaţia originală în doua exemplare;(ii) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;(iii) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;(iv) extrasul din cazierul judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeaşi valoare juridică emis de autorităţile statului de provenienţă a străinului invitat, tradus şi legalizat;(v) dovada spaţiului de cazare;(vi) legitimaţia de şedere temporară, valabilă;(vii) documentul de trecere a frontierei de stat.  +  Articolul 15 (1) Persoanele juridice cu sediul în România pot invita străini în scop de afaceri-cooperare numai pe specificul activităţii şi, de regula, nu mai mult de 3 persoane simultan. (2) Prin afaceri-cooperare se înţelege tratative comerciale, încheierea de contracte, prospectarea pieţei şi altele asemenea. (3) Persoanele juridice cu sediul în România care solicita înregistrarea de invitaţii în scop de afaceri-cooperare trebuie să prezinte:(i) invitaţia originală în doua exemplare;(ii) certificatul de înmatriculare a societăţii comerciale, în original şi copie;(iii) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;(iv) doua fotografii de dimensiunea 3 x 4 cm ale străinului invitat;(v) împuternicirea din partea persoanei juridice prin care să fie desemnată persoana care invita în numele acesteia;(vi) carte de identitate pentru cetăţenii români, carnetul de identitate pentru străinii cu domiciliul în România sau documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând împuternicitului persoanei juridice;(vii) copie de pe contractul de închiriere sau de pe actul de proprietate a imobilului unde îşi are sediul persoana juridică;(viii) extrasul din cazierul judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeaşi valoare juridică emis de autorităţile statului de provenienţă, tradus şi legalizat;(ix) documente din care să rezulte că persoana juridică are posibilităţi pentru asigurarea cazării străinului invitat pe perioada şederii în România. (4) Astfel de invitaţii nu se înregistrează dacă scopul invitării în România este acela de a înfiinţa societăţi comerciale sau pentru a dobândi calitatea de asociat în firme deja înfiinţate.  +  Articolul 16 (1) În scop turistic pot invita numai persoane juridice cu sediul în România care sunt specializate în aceasta activitate. (2) Societăţile comerciale din turism nu sunt restricţionate în ceea ce priveşte numărul persoanelor invitate, dar vor prezenta invitaţii cu constituirea depozitului bancar, când este necesar, pentru fiecare străin sau global. Constituirea depozitului bancar global se face numai cu avizul Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei. (3) Pentru înregistrarea unei invitaţii în scop turistic societăţile comerciale turistice trebuie să prezinte următoarele documente:(i) invitaţia originală în doua exemplare;(ii) certificatul de înmatriculare şi statutul societăţii, în original şi copie;(iii) copie de pe documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând străinului invitat;(iv) împuternicirea societăţii pentru persoana desemnată să invite în numele acesteia;(v) cartea de identitate pentru cetăţenii români, carnetul de identitate pentru străinii cu domiciliul în România sau documentul de trecere a frontierei de stat aparţinând împuternicitului persoanei juridice;(vi) actul de proprietate sau contractul de închiriere a imobilului unde îşi are sediul societatea comercială din turism, în original şi copie;(vii) extrasul din cazierul judiciar al străinului invitat sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile statului de provenienţă, tradus şi legalizat.  +  Articolul 17Nu se avizează favorabil o noua invitaţie depusa de un solicitant, indiferent de scopul acesteia, dacă una dintre persoanele invitate anterior de acesta nu a părăsit teritoriul tarii în termenul de şedere acordat.  +  Articolul 18 (1) Soluţionarea cererilor de înregistrare a invitaţiilor se face în termen de 20 de zile de la data depunerii. (2) Perioada maxima de şedere în România care poate fi prevăzută în invitaţie este de 30 de zile. (3) Invitaţia este valabilă 60 de zile de la data avizării.  +  Articolul 19 (1) Constituirea depozitelor bancare în ţara se face la instituţiile bancare cu care Ministerul de Interne a încheiat protocoale în acest sens. (2) Depozitele bancare în străinătate se constituie, în condiţiile legii, la dispoziţia misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare ale României din ţara de domiciliu a străinului invitat. (3) La solicitarea Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, transmisă prin Direcţia relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, depozitul bancar va fi folosit pentru procurarea biletului de transport în vederea repatrierii străinului, în cazul în care acesta nu a respectat termenul de şedere acordat prin viza.  +  Articolul 20 (1) Depozitul bancar individual sau global, constituit în ţara, este la dispoziţia Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei până la părăsirea teritoriului României de către străinii invitaţi, dar nu mai mult de 2 ani. (2) Depozitele bancare vor fi utilizate de Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei pentru acoperirea tuturor cheltuielilor ocazionate de returnarea străinilor invitaţi în ţările de origine sau de plecare ori de trimiterea acestora în alta ţara. (3) Sumele necheltuite cu ocazia returnării străinului se restituie deponentului cu avizul Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei.  +  Articolul 21 (1) Pot face excepţie de la procedura acordării vizelor pe baza de invitaţie următoarele categorii de străini: a) străinii care au obţinut avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a studia sau a desfăşura activităţi didactice în sistemul naţional de învăţământ din România; b) minorul cetăţean străin al cărui părinte are reşedinţa temporară pentru o perioada de cel puţin un an ori are domiciliul în România; c) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români; d) străinii cu reşedinţa pentru o perioada mai mare de un an de la data solicitării, în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene; e) străinii cu reşedinţa pentru o perioada mai mare de un an în statele pentru ai căror cetăţeni nu exista obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene; f) străinii care urmează să vina în România în scop de afaceri-cooperare, la solicitarea autorităţilor administrative centrale, precum şi a societăţilor comerciale de notorietate, cu capacitate economico-financiară de mare anvergura şi care îşi asuma obligaţia asigurării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de repatriere; g) străinii care solicita vize de tip B. (2) Acordarea vizei pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se face cu avizul Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei.  +  Articolul 22În mod excepţional Direcţia relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe poate aproba, fără avizul Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei, acordarea de vize pentru următoarele categorii de solicitanţi: a) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice şi la oficiile consulare din ţara de reşedinţa, din partea: Parlamentului, Guvernului, ministerelor sau camerelor de comerţ locale; b) persoanele care au aplicate în paşapoarte vize ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu exista obligativitatea vizei de intrare în spaţiul Uniunii Europene, valabile cel puţin 3 luni de la data solicitării; c) şoferii de TIR; d) persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la Direcţia relaţii consulare din partea următoarelor instituţii din România: Parlament, Guvern, ministere, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, prefecturi, consilii judeţene, societăţi comerciale de notorietate, cu capacitate economico-financiară de mare anvergura.  +  Articolul 23Vizele pentru intrarea în România acordate în condiţiile prevăzute la art. 22 din prezentele norme metodologice vor fi comunicate în mod operativ Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei.  +  Articolul 24Ministerul Afacerilor Externe va transmite misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare detaliile tehnice privind procedura de acordare a vizelor pentru cetăţenii proveniţi din state cunoscute cu tendinţa de emigrare.  +  Capitolul II Şederea străinilor  +  Secţiunea 1 Prelungirea valabilităţii vizelor  +  Articolul 25Străinii pot rămâne pe teritoriul statului român pe durata valabilităţii vizei sau până la expirarea termenului prevăzut în acordurile de desfiinţare a vizei ori în actele normative privind renunţarea unilaterala la obligativitatea acesteia.  +  Articolul 26 (1) Prelungirea duratei de valabilitate a vizei poate fi făcută cu sau fără călătorii. (2) Viza prelungită fără călătorii îşi pierde valabilitatea după ieşirea din ţara a străinului.  +  Articolul 27 (1) Prelungirea duratei de valabilitate a vizei simple se poate face în ţara, în funcţie de scopul călătoriei, de către Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei şi de formaţiunile sale teritoriale. (2) Prelungirea dreptului de şedere pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri de desfiinţare a vizelor pe perioade limitate ori a renunţat unilateral la obligativitatea vizelor pentru intrarea în ţara este de competenta organelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 28 (1) Pentru prelungirea dreptului de şedere acordat prin vizele prevăzute la art. 9 este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: a) În ţara vizele diplomatice (simbol D) şi de serviciu (simbol S) acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine se prelungesc în baza acordurilor bilaterale în materie sau pe baza de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Externe. Prelungirea valabilităţii vizelor şi a dreptului de şedere pentru titularii de paşapoarte diplomatice sau de serviciu străine care nu sunt membri ai misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare respective în România se acorda de Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei şi de formaţiunile sale teritoriale, în funcţie de scopul călătoriei. b) Viza simplă pentru misiune (simbol M) se prelungeşte la solicitarea scrisă a autorităţii pentru care şederea străinului prezintă interes. c) Viza simplă de afaceri (simbol A) se prelungeşte la solicitarea motivată în scris a persoanei juridice cu sediul în România care este interesată de prelungirea dreptului de şedere al străinului. d) Viza simplă pentru desfăşurarea de activităţi autonome (simbol AA) se poate prelungi în condiţiile existenţei avizului autorităţilor de resort acordat pe perioada pentru care se solicita prelungirea vizei. e) Viza simplă pentru investitori şi străini desemnaţi, în condiţiile legii, să conducă şi să gestioneze o investiţie (simbol B) se prelungeşte în următoarele condiţii:(i) activitatea desfăşurata să corespundă condiţiilor prevăzute de instrucţiunile comune emise potrivit art. 6 alin. (7) din lege. În acest scop Ministerul Finanţelor Publice va elibera, la cererea solicitanţilor, certificate cuprinzând indicatori referitori la: venituri totale, investiţii, profit şi pierderi, dividende încasate de asociaţi şi situaţia privind debitele faţă de bugetul de stat;(ii) să existe dovada calităţii de investitor şi a deţinerii legale a spaţiului pentru sediul social, punctele de lucru şi reşedinţa;(iii) confirmarea din partea oficiului teritorial al registrului comerţului că în spaţiul declarat ca sediu social nu sunt înregistrate şi alte societăţi comerciale;(iv) solicitantul să facă dovada că este desemnat, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de conducere şi de administrare a societăţii comerciale. f) Viza simplă pentru angajare în muncă (simbol AS) se prelungeşte în condiţiile prevăzute la art. 45 din prezentele norme metodologice. g) Vizele simple pentru activităţi religioase (simbol R), activităţi sportive (simbol SP), activităţi de transport (simbol TR) şi activităţi de presa (simbol P) se prelungesc în condiţiile existenţei avizului autorităţilor competente în domeniile respective. h) Pentru prelungirea dreptului de şedere acordat prin viza pentru studii (simbol SD) este necesară prezentarea adeverinţei care să ateste calitatea de străin la studii, eliberată de instituţia de învăţământ, în care să fie precizată perioada pentru care străinul a achitat taxele şcolare. i) Viza simplă pentru turism (simbol TU) se prelungeşte în condiţiile în care străinul face dovada mijloacelor de întreţinere şi a spaţiului de locuit. j) Viza simplă pentru tratament medical (simbol TM) se prelungeşte la solicitarea scrisă a unităţii medicale care asigura tratamentul. k) Viza simplă pentru vizita (simbol VV) se prelungeşte la solicitarea scrisă a persoanei fizice care asigură găzduirea străinului. l) Viza simplă pentru reîntregirea familiei (simbol VF) se poate prelungi în următoarele condiţii:(i) căsătoria să producă efecte juridice pe teritoriul României;(ii) solicitarea să fie susţinută în scris de soţ sau, după caz, de soţie;(iii) străinul să fi avut drept de şedere valabil în momentul încheierii căsătoriei, dacă aceasta a fost oficiată în România;(iv) căsătoria să nu fie de convenienţă.Elementele care conduc la concluzia că o căsătorie este de convenienţă pot fi următoarele:(i) coabitarea matrimonială nu exista;(ii) lipsa unei contribuţii efective la îndeplinirea obligaţiilor născute din căsătorie;(iii) soţii nu s-au întâlnit niciodată înainte de căsătorie;(iv) soţii nu vorbesc o limba înţeleasă de amândoi;(v) trecutul unuia dintre soţi sau al ambilor conţine dovezi despre căsătorii de convenienţă anterioare;(vi) soţii sunt inconsecvenţi în declaraţii.În scopul constatării existenţei elementelor de natura celor precizate la alin. (2) Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei şi formaţiunile sale teritoriale pot efectua controalele şi verificările necesare, în condiţiile legii. În cazul constatării căsătoriilor de convenienţă sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2) din lege. (2) Prelungirea vizelor acordate pe bază de invitaţie, indiferent de scop, se va face la cererea străinului invitat, pe baza angajamentului persoanei care a invitat, pentru o perioadă de până la 30 de zile, cu menţinerea depozitului bancar. (3) Vizele simple de tranzit aeroportuar (simbol TA), tranzit simplu (simbol TS) şi tranzit dublu (simbol TD) nu se prelungesc. Atunci când motive obiective, independente de voinţa străinului, îl împiedica pe acesta să părăsească teritoriul României în termenul prevăzut de lege, i se va acorda o viza de ieşire valabilă până la data încetării motivelor care au împiedicat ieşirea acestuia din România. (4) Vizele simple pentru activităţi culturale, umanitare sau alte activităţi care nu contravin legilor române (simbol ZA) se pot prelungi, în condiţiile legii, în funcţie de scopul şederii.  +  Articolul 29 (1) La prelungirea vizelor simple este necesară prezentarea dovezii privind spaţiul de locuit, precum şi a mijloacelor de întreţinere, după cum urmează: a) 500 dolari S.U.A. lunar pentru vizele purtând simbolul B şi P; b) 250 dolari S.U.A. lunar pentru vizele purtând simbolul SD şi ZA; c) 100 dolari S.U.A. pe zi pentru vizele purtând simbolul A, SP, TR, TU, TM şi VV; d) cel puţin salariul mediu lunar pe economia naţională pentru vizele purtând simbolul AA, AS, R şi VF în cazul străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români şi al membrilor de familie ai străinului cu domiciliul în România. (2) Soţului şi copiilor minori ai străinului titular al unui drept de şedere temporară de cel puţin un an li se poate prelungi viza de tip VF dacă nu intra sub incidenta art. 18 alin. (2) din lege, în următoarele condiţii: a) să locuiască efectiv împreună cu acesta; b) minorul să nu fie căsătorit, să fie în întreţinerea părintelui şi să nu fi fost adoptat după intrarea în ţara a acestuia. (3) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor pentru ai căror cetăţeni nu este necesară viza de intrare în spaţiul Uniunii Europene pot fi exceptaţi de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. e) şi la art. 29 alin. (1) şi (2) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 30 (1) În conformitate cu prevederile legale referitoare la statutul şi regimul refugiaţilor, străinului căruia, aflându-se pe teritoriul României, i s-a respins prin hotărâre definitiva şi irevocabilă cererea de acordare a unei forme de protecţie şi, din motive obiective, nu a părăsit România în termenul stabilit de lege i se acorda dreptul de şedere prin eliberarea unei legitimaţii de şedere temporară valabilă pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia pe noi perioade de 3 luni, până la încetarea motivelor care îl împiedica să părăsească ţara. (2) Prin motive obiective se înţelege situaţiile care, independent de voinţa străinului, fac imposibilă, temporar, părăsirea teritoriului României, după cum urmează: a) afecţiuni medicale grave pentru care străinul este internat în spital sau este netransportabil, constatate prin certificat medico-legal; b) străinul nu poseda paşaport; c) străinul nu a obţinut viza de tranzit pentru statul al cărui teritoriu urmează să îl tranziteze. (3) Străinul este obligat să facă dovada existenţei motivelor obiective, iar la prelungirea dreptului de şedere să prezinte dovezi că a efectuat demersuri în vederea părăsirii teritoriului României. (4) După respingerea definitiva şi irevocabilă a cererii de acordare a statutului de refugiat de către instanţa de judecata Oficiul Naţional pentru Refugiaţi va îndruma străinul care, din motive obiective, nu poate părăsi România să se adreseze formaţiunii teritoriale de evidenta informatizată a persoanei pentru reglementarea dreptului de şedere.  +  Articolul 31 (1) Străinii care se cazează în spaţii deţinute de persoane fizice sau juridice prestatoare de servicii turistice vor completa fise de anunţare a sosirii şi plecării, conform prevederilor legale în vigoare. Originalele fişelor de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor, grupate în ordine alfabetică, se transmit organelor de poliţie conform prevederilor art. 16 alin. (2) din lege. (2) Termenul de 3 zile prevăzut la art. 16 alin. (1) din lege începe să curgă din momentul cazării străinului. (3) Lucrătorii Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei şi ai formaţiunilor teritoriale ale acesteia au competenta de a efectua controale, în condiţiile legii, la unităţile prestatoare de servicii turistice care cazează străini, indiferent de forma de proprietate, cu privire la legalitatea cazării şi a şederii acestora pe teritoriul tarii.  +  Articolul 32 (1) Lucrătorii Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei şi ai formaţiunilor sale teritoriale pot efectua controale şi verificări în scopul constatării existenţei situaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) din lege. (2) Constatarea se face prin proces-verbal, în condiţiile legii. (3) Anularea vizei de şedere se aproba de către şeful formaţiunii teritoriale de evidenta informatizată a persoanei care a făcut constatarea.  +  Articolul 33 (1) Străinilor cărora li s-a anulat viza de şedere li se aplica viza de ieşire, cu termen de valabilitate de până la 10 zile, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada de încă 10 zile în situaţii temeinic justificate, fără plata taxelor consulare. (2) Anularea vizei de şedere se comunica în scris străinilor în cauza, o data cu restituirea documentelor de trecere a frontierei, şi li se pune în vedere să respecte termenul prevăzut în viza de ieşire. (3) Dacă străinii nu părăsesc teritoriul tarii la expirarea valabilităţii vizei de ieşire se vor aplica măsurile prevăzute la art. 21 din lege.  +  Articolul 34Viza de ieşire reprezintă măsura luată de Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei care obliga străinul să părăsească teritoriul României în termenul de valabilitate a acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea domiciliului. Plecarea definitiva din România  +  Articolul 35 (1) Străinului i se poate aproba stabilirea domiciliului în România dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) la data depunerii cererii a avut şedere temporară legală de cel puţin 6 ani din ultimii 7. În cazul străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români perioada de şedere temporară legală, anterioară depunerii cererii de stabilire a domiciliului în România, este de cel puţin 4 ani din ultimii 5; b) poseda mijloace de întreţinere cel puţin la nivelul salariului mediu pe economie în cazul străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români ori în cuantumurile corespunzătoare categoriilor de vize obţinute până la formularea cererii, în celelalte situaţii; c) deţine spaţiu de locuit corespunzător; d) cunoaşte limba română la un nivel satisfăcător. (2) Străinilor de origine română, precum şi celor a căror şedere este în interesul statului român li se poate aproba stabilirea domiciliului, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 36Străinilor care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), c), d), f), g) şi h) din lege li se poate refuza aprobarea stabilirii domiciliului în România.  +  Articolul 37 (1) Cererea-tip pentru stabilirea domiciliului în România se depune personal la formaţiunile teritoriale de evidenta informatizată a persoanei sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României şi se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată în limba română şi va fi însoţită de următoarele documente: a) copii legalizate de pe actele de stare civilă; b) copie legalizată de pe filele documentelor de trecere a frontierei de stat care conţin datele de identitate; c) acte doveditoare privind spaţiul de locuit; d) acte doveditoare privind mijloacele de întreţinere; e) cazierul judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică emis de autorităţile statului de provenienţă a străinului, tradus şi legalizat; f) doua fotografii tip paşaport. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi e), întocmite în faţa autorităţilor străine, trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege.  +  Articolul 38 (1) Cererile se soluţionează în termen de maximum 3 luni de la data înregistrării. (2) Cererile depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române se transmit Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, prin intermediul Direcţiei relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 39 (1) În scopul soluţionării cererilor pentru stabilirea domiciliului, în cadrul Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei se constituie o comisie formată din: a) şeful Direcţiei pentru străini şi probleme de migrări; b) şeful serviciului de profil din cadrul Direcţiei pentru străini şi probleme de migrări; c) un lucrător din cadrul Direcţiei pentru străini şi probleme de migrări, în calitate de secretar al comisiei. (2) Comisia analizează fiecare caz şi formulează o propunere motivată, avizată de şeful Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei, care va fi supusă spre aprobare ministrului de interne. (3) Decizia adoptată potrivit prevederilor alin. (2) se comunica în scris solicitantului care se afla în România, în termen de 10 zile. (4) În cazul străinilor care au depus cereri în străinătate decizia se comunica misiunii diplomatice sau oficiului consular care a primit cererea, prin intermediul Direcţiei relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (5) Respingerea cererii de stabilire a domiciliului în România poate fi contestată de străin pe calea contenciosului administrativ.  +  Articolul 40 (1) Străinul căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România este obligat să se prezinte, în termenul prevăzut de lege, la organele competente ale Ministerului de Interne în a căror raza teritorială îşi stabileşte domiciliul, pentru luarea în evidenta şi eliberarea carnetului de identitate. (2) Copiii minori ai străinului căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România pot fi exceptaţi de la condiţia stabilită la art. 35 alin. (1) lit. a) şi d) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 41Străinii care au depus o cerere pentru stabilirea domiciliului în România până la data intrării în vigoare a legii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 35 şi la art. 40 alin. (2) vor depune o noua cerere, însoţită de documentele prevăzute la art. 37 alin. (2) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 42 (1) În vederea obţinerii vizei de ieşire prevăzute la art. 25 alin. (6) din lege străinii vor completa o cerere-tip, pe care o vor depune la formaţiunea teritorială a Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei în a carei raza de competenta îşi au domiciliul, împreună cu următoarele documente: a) documentul de trecere a frontierei de stat; b) dovada de la administraţia financiară teritorială, din care să rezulte că nu au debite faţă de stat; c) carnetul de identitate, care va fi retras în vederea anulării. (2) Viza de ieşire se acorda pentru o perioada de cel mult 60 de zile.  +  Articolul 43Dacă străinii nu ies din ţara în termenul de valabilitate a vizei, dar îşi menţin cererea de plecare definitiva, li se acorda o noua viza de ieşire în condiţiile prevăzute la art. 42 din prezentele norme metodologice.  +  Secţiunea a 3-a Şederea străinilor angajaţi în muncă  +  Articolul 44Cetăţenii aparţinând statelor cunoscute cu tendinţa de emigrare şi apatrizii cu domiciliul în aceste state pot fi, de regula, încadraţi în muncă atunci când cererea de forţă de muncă nu poate fi acoperită din resurse autohtone sau din statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 45 (1) Străinului care a obţinut un permis de muncă i se poate prelungi şederea pe baza următoarelor documente: a) permisul de muncă valabil; b) contractul de muncă, vizat de camera teritorială de muncă; c) dovada privind spaţiul de locuit; d) solicitarea din partea angajatorului, în care se va preciza şi locul de muncă unde urmează să îşi desfăşoare activitatea cel în cauza. (2) Viza de şedere poate fi acordată pentru o perioada de cel mult 30 de zile peste valabilitatea permisului de muncă.  +  Articolul 46În cazul anulării permisului de muncă, în condiţiile legii, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin structurile sale specializate, va informa periodic Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei, care va proceda la anularea vizei de şedere, conform prevederilor art. 15 alin. (2) din lege.  +  Articolul 47În situaţiile în care împotriva străinilor intraţi în ţara în baza unei vize pentru angajare în muncă se aplica măsurile prevăzute la art. 21 din lege, cheltuielile vor fi suportate de cel în cauza sau, atunci când acesta nu deţine mijloacele materiale necesare, vor fi suportate de angajator.  +  Secţiunea a 4-a Documentele eliberate străinilor  +  Articolul 48Eliberarea şi retragerea documentelor prevăzute la art. 33 alin. (1) din lege este de competenta Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei şi a formaţiunilor sale teritoriale.  +  Articolul 49 (1) Paşapoartele pentru persoane fără cetăţenie se eliberează, la cerere, apatrizilor cu domiciliul în România care au împlinit vârsta de 14 ani, în baza următoarelor documente: a) cerere-tip întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; b) carnet de identitate valabil. (2) Paşapoartele pentru persoanele fără cetăţenie au valabilitate 2 ani şi pot fi prelungite succesiv, la cerere, pe noi perioade de câte 2 ani, dar nu mai mult de 10 ani de la data eliberării.  +  Articolul 50 (1) Misiunile diplomatice sau oficiile consulare române pot elibera, la cerere, cu avizul Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei, un titlu de călătorie care să permită reîntoarcerea în ţara a apatrizilor cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate, care nu mai sunt în posesia documentelor româneşti pentru trecerea frontierei de stat. (2) La revenirea în ţara titlul de călătorie va fi predat de titular formaţiunii teritoriale de evidenta informatizată a persoanei pe a carei raza teritorială îşi are domiciliul apatridul, care îl va remite Direcţiei relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 51 (1) Străinilor aflaţi temporar în România, care nu mai poseda documente valabile de trecere a frontierei de stat şi care, din motive independente de voinţa lor, nu pot obţine un asemenea document de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, li se eliberează titluri de călătorie, care să le asigure întoarcerea în ţara de domiciliu sau de plecare. (2) În cazul furtului documentului de trecere a frontierei de stat este necesară dovada declarării acestuia, eliberată de organul de poliţie. (3) Dacă străinii menţionaţi la alin. (1) se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 29 din lege, li se eliberează o adeverinţa care să ateste acest fapt, până la încetarea motivului pentru care nu li se permite ieşirea din ţara sau până la obţinerea documentelor de trecere a frontierei de stat. (4) Străinilor care, după încetarea motivelor pentru care nu li s-a permis ieşirea, se sustrag îndeplinirii formalităţilor de obţinere a documentelor de trecere a frontierei de stat li se aplica dispoziţiile art. 21 din lege şi vor fi returnaţi în ţara de origine sau de plecare, eliberându-li-se un document de călătorie în condiţiile stabilite la alin. (1).  +  Articolul 52 (1) Valabilitatea titlului de călătorie prevăzut la art. 33 alin. (1) lit. b) din lege este de maximum 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru noi perioade de 30 de zile, până la încetarea motivelor pentru care străinul nu poate părăsi teritoriul tarii. (2) În titlul de călătorie organul competent aplica viza de ieşire pe o perioada care să nu depăşească termenul de valabilitate al documentului. (3) Dacă străinii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2) refuza să părăsească teritoriul României în termenul vizei de ieşire, se aplica prevederile art. 21 din lege.  +  Articolul 53 (1) Străinului căruia i s-a aprobat şederea în România pentru o perioada mai mare de 120 de zile i se eliberează legitimaţia de şedere temporară. (2) Cu acest document, însoţit de paşaport, străinul face dovada identităţii, şederii legale în România şi a reşedinţei. (3) Legitimaţia de şedere temporară se eliberează pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 6; b) documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi copie; c) dovada privind spaţiul de locuit; d) 3 fotografii de dimensiunea 3x4 cm. (4) Cererea se completează numai în situaţiile în care documentul nu se eliberează o data cu acordarea vizei de şedere. (5) În cazul furtului legitimaţiei de şedere temporară străinul va prezenta şi dovada emisă de organul de poliţie. (6) În cazul străinilor care, conform acordurilor încheiate de România, pot rămâne pe teritoriul României fără viza, pe durata nedeterminată, legitimaţia de şedere temporară se eliberează dacă aceştia fac dovada că desfăşoară activităţi legale pentru care le este necesar acest document.  +  Articolul 54 (1) Străinului căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România i se eliberează carnetul de identitate după îndeplinirea formalităţilor de luare în evidenta. (2) Cu documentul prevăzut la alin. (1) străinul face dovada identităţii şi a domiciliului pe teritoriul României.  +  Articolul 55Pentru eliberarea carnetului de identitate străinii vor depune o cerere-tip întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 7, însoţită de următoarele documente: a) copie de pe comunicarea de aprobare a stabilirii domiciliului în România; b) copii legalizate de pe actele doveditoare privind spaţiul de locuit; c) 3 fotografii de dimensiunea 3x4 cm; d) documentul de trecere a frontierei de stat cu care a intrat în România, în original şi copie.  +  Articolul 56 (1) Carnetul de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani şi se vizează anual. (2) Pentru vizarea anuala a carnetului de identitate străinul va depune o cerere, împreună cu următoarele documente: a) paşaportul; b) actele de stare civilă (certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei), în original şi copie; c) actele privind spaţiul de locuit, în original şi copie.  +  Articolul 57Schimbarea reşedinţei sau a domiciliului se anunţa în termen de 15 zile formaţiunii teritoriale de evidenta informatizată a persoanei pe a carei raza teritorială se stabileşte străinul.  +  Articolul 58Documentele eliberate de autorităţile române străinilor pot fi reţinute de organele emitente, în exercitarea atribuţiilor specifice, ori de câte ori situaţia o impune, în condiţiile legii.  +  Articolul 59Documentele de identitate româneşti eliberate străinilor se retrag şi se anulează atunci când străinii se afla în următoarele situaţii: a) părăsesc definitiv teritoriul tarii; b) li s-a anulat viza de şedere; c) li s-a întrerupt, limitat sau revocat dreptul de şedere ori s-a dispus expulzarea, potrivit legii; d) au dobândit cetăţenia română; e) în cazul decesului.  +  Articolul 60Străinilor li se eliberează un nou carnet de identitate sau o noua legitimaţie de şedere temporară în următoarele situaţii: a) la expirarea termenului de valabilitate a documentului; b) în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii documentului; c) când fotografia nu mai corespunde cu fizionomia titularului; d) la schimbarea numelui titularului.  +  Secţiunea a 5-a Limitarea, întreruperea şi revocarea dreptului de şedere  +  Articolul 61 (1) Ministrul de interne, la solicitarea organelor competente, poate dispune limitarea sau întreruperea dreptului de şedere al străinilor care au desfăşurat, desfăşoară ori exista indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natura să pună în pericol siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea sau morala publică, drepturile şi libertăţile cetăţenilor. (2) Ministrul de interne poate dispune revocarea dreptului de şedere al străinilor cu domiciliul în România, în situaţiile prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii. (3) Străinii cărora li s-a limitat dreptul de şedere sunt obligaţi să părăsească teritoriul României până la data stabilită. În cazul străinilor cărora li s-a întrerupt acest drept ori au fost declaraţi indezirabili, aceştia sunt obligaţi să părăsească teritoriul României în cel mult 48 de ore de la aducerea la cunoştinţa. Acest termen este de 60 de zile de la aducerea la cunoştinţa, în cazul străinilor cu domiciliul în România cărora li s-a revocat dreptul de şedere.  +  Articolul 62Instituţiile care deţin indicii temeinice în sensul celor prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege pot solicita Ministerului de Interne limitarea, întreruperea, revocarea dreptului de şedere sau declararea ca indezirabil a unui străin, purtând întreaga responsabilitate în legătura cu temeinicia datelor deţinute.  +  Articolul 63 (1) Competenta de a întocmi formalităţile necesare pentru aprobarea măsurilor prevăzute la art. 62 din prezentele norme metodologice şi punerea acestora în aplicare revin Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei. (2) Comunicarea măsurii de limitare, întrerupere, revocare a dreptului de şedere sau declararea ca indezirabil a străinului care se afla pe teritoriul României se realizează de Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei ori de formaţiunile sale teritoriale, în cooperare cu organele de poliţie, prin încheierea unui proces-verbal în prezenta a 2 martori, în care se consemnează, sub semnătura privată, faptul că străinul a luat cunoştinţa de măsura dispusă împotriva sa. (3) Cu ocazia încheierii procesului-verbal de comunicare Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei şi formaţiunile sale teritoriale anulează viza de şedere şi aplica o viza de ieşire valabilă pe duratele stabilite la art. 61 alin. (3) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 64 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin perioada determinata pentru care străinii pot fi declaraţi indezirabili şi li se interzice intrarea în România se înţelege un interval de timp cuprins între 5 şi 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsă între aceste limite, în cazul în care subzistă motivele care au condus la luarea acestei măsuri. (2) Prelungirea termenului se va face numai la solicitarea autorităţilor competente.  +  Articolul 65În cazul în care străinii nu părăsesc teritoriul României în termenul stabilit prin viza de ieşire aplicată la data comunicării măsurii restrictive, se aplica dispoziţiile cap. III.  +  Capitolul III Returnarea străinilor. Amânarea executării expulzării  +  Articolul 66 (1) Pentru străinii care se încadrează în prevederile art. 21 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din lege Ministerul de Interne, prin Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei, dispune măsuri pentru identificarea şi returnarea acestora. (2) Pentru depistarea străinilor aflaţi în situaţiile menţionate la alin. (1) şi pentru verificarea modului în care sunt respectate normele legale cu privire la regimul juridic al străinilor lucrătorii Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei pot organiza, în condiţiile legii, controale în mediile şi locurile frecventate de străini, în instituţii publice ori particulare, precum şi în incinta agenţilor economici, indiferent de proprietar sau de deţinător.  +  Articolul 67Străinii care dispun de documente pentru trecerea frontierei de stat şi pentru care nu sunt necesare alte formalităţi vor fi returnaţi de îndată. Străinii care nu poseda astfel de documente ori cei pentru a căror returnare se impune îndeplinirea unor formalităţi de durata sunt cazaţi în centre speciale.  +  Articolul 68Pe toată perioada, de la depistare şi până în momentul returnării, străinii se vor deplasa însoţiţi de organele Ministerului de Interne, acestea fiind abilitate, potrivit legii, să ia măsuri de imobilizare împotriva celor care au un comportament violent.  +  Articolul 69 (1) Străinii care nu dispun de documente pentru trecerea frontierei de stat sau de alte documente de identitate vor fi prezentaţi misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare din România ale statelor ai căror cetăţeni sunt, pentru audiere şi pentru eliberarea unor astfel de documente. Pentru străinii proveniţi din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în România vor fi solicitate documente de trecere a frontierei de stat prin Direcţia relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (2) În situaţia în care documentul prevăzut la alin. (1) nu a fost obţinut în timp util, Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei poate elibera străinului un document de trecere a frontierei de stat standard, conform modelului folosit de statele membre ale Uniunii Europene. (3) Pentru returnarea unor grupuri numeroase de străini care nu dispun de documente pentru trecerea frontierei de stat Ministerul de Interne poate solicita Ministerului Afacerilor Externe venirea în România a unor reprezentanţi ai statelor de provenienţă a străinilor, în scopul audierii şi eliberării documentelor de trecere a frontierei de stat necesare acestora.  +  Articolul 70În cazul în care se impune, Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei poate asigura escortarea străinilor în străinătate, până la destinaţie.  +  Articolul 71În toate situaţiile în care un străin este returnat, Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei aplica în documentul de trecere a frontierei de stat viza de ieşire şi dispune măsura privind interzicerea intrării străinului în ţara pe o perioada de la 6 luni la 5 ani, cu excepţia străinilor declaraţi indezirabili sau cărora li s-a limitat, întrerupt sau revocat dreptul de şedere, a celor pentru care s-a stabilit o perioada de interdicţie de intrare pe teritoriul statului român prin ordin al ministrului de interne, precum şi a celor care au fost condamnaţi pentru săvârşirea de infracţiuni.  +  Articolul 72 (1) Punerea în aplicare a interdicţiei se realizează prin instituirea consemnului nominal la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat sau prin aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a unei ştampile speciale în acest sens ori, concomitent, prin ambele modalităţi. (2) Perioadele de interzicere a intrării în România sunt următoarele: a) 6 luni, pentru o şedere ilegala între 30 de zile şi 6 luni; b) 1 an şi 6 luni, pentru o şedere ilegala între 6 luni şi 1 an; c) 2 ani, pentru o şedere ilegala între 1 an şi 1 an şi 6 luni; d) 2 ani şi 6 luni, pentru o şedere ilegală între 1 an şi 6 luni şi 2 ani; e) 3 ani, pentru o şedere ilegală între 2 ani şi 2 ani şi 6 luni; f) 4 ani, pentru o şedere ilegală de peste 2 ani şi 6 luni; g) 5 ani, în cazul străinului care a intrat ilegal în România; h) pentru o perioada egală cu durata pedepsei la care a fost condamnat, dar nu mai puţin de 5 ani, în cazul străinilor care au comis infracţiuni pe teritoriul României. (3) Străinilor care au fost repatriaţi pe cheltuiala statului român li se prelungeşte valabilitatea interdicţiei cu 6 luni, fără ca aceasta să depăşească 5 ani. (4) Interzicerea intrării li se comunica străinilor, în scris, de către organul care a luat măsura. (5) În cazul cetăţenilor aparţinând statelor cu care România nu a încheiat acorduri pentru desfiinţarea vizelor interdicţia de intrare dispusă de Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei sau de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, în condiţiile legii, se comunica Direcţiei relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 73În situaţiile prevăzute la art. 11 şi 18 din lege se poate aplica, după caz, interdicţia de intrare în România pe perioade de la 6 luni la 5 ani.  +  Articolul 74În situaţia minorilor provenind din ţările aflate pe lista prevăzută la art. 11 din prezentele norme metodologice, lăsaţi neînsoţiţi după intrarea lor pe teritoriul României, Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei şi formaţiunile sale teritoriale vor proceda după cum urmează: a) vor stabili identitatea acestora şi modul de intrare în România; b) indiferent de statutul lor legal ori ilegal pe teritoriul României, li se va asigura reprezentarea printr-o instituţie competenta, potrivit legii, iar cei cu statut ilegal vor fi cazaţi în centrele prevăzute la art. 21 alin. (3) din lege; c) se vor lua măsuri de identificare a părinţilor, indiferent de locul de reşedinţa al acestora, în scopul reunificării familiale; d) până la identificarea părinţilor minorii de vârsta şcolară pot avea acces la sistemul de învăţământ; e) în situaţia în care părinţii minorului nu au reşedinţa legală pe teritoriul României, acesta va fi returnat în ţara de reşedinţa a părinţilor ori în ţara în care au fost identificaţi alţi membri de familie, cu acceptul acestora; f) în cazul neidentificării părinţilor ori a altor membri de familie sau dacă minorul nu este acceptat în statul de origine, i se va acorda dreptul de şedere conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 75Măsura expulzării este pusă în executare de organele de poliţie, potrivit legii, în cooperare cu Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei.  +  Articolul 76Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (3) lit. a) din lege este de competenta instanţei de judecata, în urma sesizării de către Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei.  +  Capitolul IV Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor pentru cazarea străinilor  +  Articolul 77 (1) Străinii depistaţi cu şedere ilegala pe teritoriul României pot fi cazaţi temporar în centre de cazare special amenajate, denumite în continuare centre, aflate în subordinea Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei. (2) Cazarea se dispune de Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei.  +  Articolul 78Centrele sunt înfiinţate, organizate, autorizate sanitar de direcţiile de sănătate publică, amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii civilizate de cazare, hrana, asistenţa medicală şi igiena personală, pentru următoarele categorii de străini: a) depistaţi cu şedere ilegala în România; b) ale căror cereri de acordare a statutului de refugiat au fost respinse definitiv şi irevocabil şi, în consecinţa, urmează să fie returnaţi în ţările de origine sau de plecare; c) declaraţi indezirabili şi care nu au părăsit de buna voie teritoriul României în termenul stabilit; d) depistaţi fără documente, până la stabilirea identităţii şi clarificarea situaţiei din punct de vedere al legalităţii şederii.  +  Articolul 79 (1) Durata cazării temporare stabilită prin decizia Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei nu poate depăşi, de regula, 3 luni. (2) Prelungirea duratei cazării temporare peste acest termen se poate face în baza unui referat motivat al Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei.  +  Articolul 80 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor se aproba de către ministrul de interne. (2) Străinii cazaţi în centre beneficiază de drepturile prevăzute în legislaţia interna, inclusiv de cele prevăzute în tratatele sau acordurile internaţionale în materie, ratificate de România. (3) Motivul cazării, precum şi drepturile şi obligaţiile străinilor cazaţi în centre le vor fi comunicate acestora în scris.  +  Capitolul V Ieşirea străinilor  +  Articolul 81 (1) Măsura nepermiterii ieşirii din România, în situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din lege, se realizează prin: a) instituirea consemnului nominal în sistemul de evidenţă a traficului la frontieră de stat de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; b) aplicarea în documentele de trecere a frontierei de stat a ştampilei cu simbolul "C" de către Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei şi formaţiunile sale teritoriale. (2) În situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege măsura menţionată la alin. (1) va fi solicitată în scris, cu precizarea motivelor şi a perioadei de aplicare. (3) Revocarea măsurii prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea scrisă a autorităţii ori a persoanei fizice sau juridice care a cerut instituirea ei, prin aplicarea consemnului nominal sau aplicarea ştampilei cu simbolul "L" în documentul de trecere a frontierei de stat.  +  Capitolul VI Evidenta străinilor aflaţi pe teritoriul României  +  Articolul 82Evidenta străinilor aflaţi pe teritoriul României se organizează, se actualizează şi se administrează de către Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei, la nivel central, şi de către formaţiunile sale teritoriale, în plan local.  +  Articolul 83Evidenta străinilor se organizează pe principiul competentei teritoriale şi în funcţie de scopul şederii acestora în România.  +  Articolul 84 (1) Instituţiile care, în exercitarea competentelor legale, deţin date referitoare la scopul şi legalitatea şederii, precum şi la activitatea străinilor vor transmite aceste date Direcţiei generale de evidenta informatizată a persoanei şi formaţiunilor sale teritoriale. (2) Modalitatea de transmitere a datelor prevăzute la alin. (1) se va stabili pe baza de protocoale încheiate între Direcţia generală de evidenta informatizată a persoanei şi instituţiile care deţin datele respective.  +  Articolul 85Furnizarea datelor din evidentele privind străinii aflaţi pe teritoriul României se efectuează potrivit legii.  +  Articolul 86 (1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (2) Forma şi conţinutul anexelor prevăzute la alin. (1) vor putea fi modificate în funcţie de necesităţi prin norme ale Ministerului de Interne.  +  Anexa 1la norma    SERVICIUL DE EVIDENTA INFORMATIZATĂ A PERSOANEI ┌───────────┐             AL JUDEŢULUI ───────────────────────── │ │                                                              │ │    AVIZAT Nr. ──────────────── din ─────────────── │fotografie │                                                              │ │    VALABIL până la ─────────────────────────────── │ │                                                              │ │    ŞEFUL SERVICIULUI ───────────────────────────── L.S. └───────────┘    S-a solicitat autentificarea următorului act:                                   INVITAŢIE    Societatea comercială [][][][][][][][][][][][][][][][][][] cu sediul în    [][][][][][][][][][][][][][][] strada [][][][][][][][][][][][][][]    nr. [][][] bl [][][] sc [][] ap [][][] sector [] înregistrată la Oficiul    Registrului Comerţului sub nr. [][][][][][][][][] din [][][][][][],    reprezentată prin: nume [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]                       prenume [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    domiciliat/cu reşedinţa în [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] strada    [][][][][][][][][][][][][][][][] nr [][][] bl [][][] sc [][] ap [][][]    sector [] în calitate de [][][][][][][][][][][][], invit în România în    scop de AFACERI-COOPERARE, pentru o perioada de [][] zile pe domnul/a    Numele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    prenumele tatălui [][][][][][][][][] prenumele mamei [][][][][][][][][]    născut/a la [][][][][][][][] în [][][][][][][][][][][][][][]    de cetăţenie [][][][][][][][][][] domiciliat în [][][][][][][][][][][]    posesor al paşaportului seria [][][] nr [][][][][][][][][] eliberat de    [][][][][][][][][][][][][][][] valabil până la [][][][][][][][][]    ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐    │ │ │ │    │ Ştampila de intrare PCTF │ │ Ştampila de ieşire PCTF │    │ │ │ │    └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘    (verso)    ┌─┐    │1│    ├─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ Ma obliga să constitui un depozit bancar la _________ filiala________│    │în lei şi valuta, în suma de ________________ lei şi __________________│    │(inclusiv comisionul băncii), la dispoziţia organelor Direcţiei │    │Generale de Evidenta Informatizată a Persoanei pentru acoperirea chel- │    │tuielilor legate de retrimiterea în ţara de origine sau de plecare a │    │străinului invitat (cazare, hrana, asistenţa medicală, bilete de tran- │    │sport etc.), în situaţia în care nu va respecta termenul de şedere şi │    │scopul invitaţiei. │    │ Îmi asum riscul pierderii sumelor folosite în scopul sus-menţionat. │    │ Prezenta invitaţie îmi este necesară pentru a fi depusa spre avizare │    │la Serviciul de Evidenta Informatizată a Persoanei al judeţului _______│    │ │    │ │    │ Data [][][][][][][][] │    │ │    │ Semnătura ____________ │    │ │    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌─┐    │2│    ├─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ Ma oblig să suport cheltuielile legate de întreţinere şi, în caz de │    │îmbolnăvire ori accident şi cele de tratament sau deces pentru per- │    │soana invitată, pe toată perioada şederii în România. │    │ În situaţia în care persoana invitată nu va respecta termenul de │    │şedere, ma oblig să suport toate cheltuielile efectuate de autorităţile│    │române cu privire la aceasta, inclusiv cele de transport pentru retri- │    │miterea în ţara de origine sau de plecare. │    │ Prezenta invitaţie îmi este necesară pentru a fi depusa spre avizare │    │la Serviciul de Evidenta Informatizată a Persoanei al judeţului _______│    │ │    │ Data [][][][][][][][] │    │ │    │ Semnătura ____________ │    │ │    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Redactat şi autentificat, în 4 (patru) exemplare, de notarul public    ___________________ din cadrul Biroului notarului public _______________    ______________________ cu sediul în ____________________________________    strada ___________________________ nr ______ bl _____ sc _____ ap ______                                                 Semnătura ____________L.S.                                                  Data [][][][][][][][]  +  Anexa 2la norma    SERVICIUL DE EVIDENTA INFORMATIZATĂ A PERSOANEI ┌───────────┐             AL JUDEŢULUI ───────────────────────── │ │                                                              │ │    AVIZAT Nr. ──────────────── din ─────────────── │fotografie │                                                              │ │    VALABIL până la ─────────────────────────────── │ │                                                              │ │    ŞEFUL SERVICIULUI ───────────────────────────── L.S. └───────────┘    S-a solicitat autentificarea următorului act:                                   INVITAŢIE                Numele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Subsemnatul:                Prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    născut/a la data de [][][][][][][][] posesor/are al/a:    1) cărţi de identitate seria [][] nr [][][][][][][][][]    2) paşaportului seria [][] nr [][][][][][][][][][][][]    cu domiciliul/reşedinţa în [][][][][][][][][] strada [][][][][][][][][]    [][][][][][][][] nr [][][] bl [][][] sc [][] ap [][][] sector []    angajat la [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] cu sediul în    [][][][][][][][][][][][][][][][][] strada [][][][][][][][][][][][][][]    nr [][][] bl [][][] sc [][] ap [][][] sector []    invit în România, în scop de VIZITA pentru o perioada de [][] zile    pe domnul/a    Numele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    prenumele tatălui [][][][][][][][][] prenumele mamei [][][][][][][][][]    născut/a la [][][][][][][][] în [][][][][][][][][][][][][][]    de cetăţenie [][][][][][][][][][] domiciliat/a în [][][][][][][][][][]    paşaport seria [][][] nr [][][][][][][][][] eliberat de [][][][][][][]    valabil până la [][][][][][][][][]    ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐    │ │ │ │    │ Ştampila de intrare PCTF │ │ Ştampila de ieşire PCTF │    │ │ │ │    └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘    (verso)    ┌─┐    │1│    ├─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ Ma obliga să constitui un depozit bancar la _________ filiala________│    │în lei şi valuta, în suma de ________________ lei şi __________________│    │(inclusiv comisionul băncii), la dispoziţia organelor Direcţiei │    │Generale de Evidenta Informatizată a Persoanei pentru acoperirea chel- │    │tuielilor legate de retrimiterea în ţara de origine sau de plecare a │    │străinului invitat (cazare, hrana, asistenţa medicală, bilete de tran- │    │sport etc.), în situaţia în care nu va respecta termenul de şedere şi │    │scopul invitaţiei. │    │ Îmi asum riscul pierderii sumelor folosite în scopul sus-menţionat. │    │ Prezenta invitaţie îmi este necesară pentru a fi depusa spre avizare │    │la Serviciul de Evidenta Informatizată a Persoanei al judeţului _______│    │ │    │ │    │ Data [][][][][][][][] │    │ │    │ Semnătura ____________ │    │ │    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌─┐    │2│    ├─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ Ma oblig să suport cheltuielile legate de întreţinere şi, în caz de │    │îmbolnăvire ori accident şi cele de tratament sau deces pentru per- │    │soana invitată, pe toată perioada şederii în România. │    │ În situaţia în care persoana invitată nu va respecta termenul de │    │şedere, ma oblig să suport toate cheltuielile efectuate de autorităţile│    │române cu privire la aceasta, inclusiv cele de transport pentru retri- │    │miterea în ţara de origine sau de plecare. │    │ Prezenta invitaţie îmi este necesară pentru a fi depusa spre avizare │    │la Serviciul de Evidenta Informatizată a Persoanei al judeţului _______│    │ │    │ Data [][][][][][][][] │    │ │    │ Semnătura ____________ │    │ │    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Redactat şi autentificat, în 4 (patru) exemplare, de notarul public    ___________________ din cadrul Biroului notarului public _______________    ______________________ cu sediul în ____________________________________    strada ___________________________ nr ______ bl _____ sc _____ ap ______                                                 Semnătura ____________L.S.                                                  Data [][][][][][][][]  +  Anexa 3la norma    SERVICIUL DE EVIDENTA INFORMATIZATĂ A PERSOANEI ┌───────────┐             AL JUDEŢULUI ───────────────────────── │ │                                                              │ │    AVIZAT Nr. ──────────────── din ─────────────── │fotografie │                                                              │ │    VALABIL până la ─────────────────────────────── │ │                                                              │ │    ŞEFUL SERVICIULUI ───────────────────────────── L.S. └───────────┘    S-a solicitat autentificarea următorului act:                                   INVITAŢIE    Societatea comercială [][][][][][][][][][][][][][][][][][] cu sediul în    [][][][][][][][][][][][][][][] strada [][][][][][][][][][][][][][]    nr. [][][] bl [][][] sc [][] ap [][][] sector [] înregistrată la Oficiul    Registrului Comerţului sub nr. [][][][][][][][][] din [][][][][][],    reprezentată prin: nume [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]                       prenume [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    domiciliat/cu reşedinţa în [][][][][][][][][][][][][][][][][][][] strada    [][][][][][][][][][][][][][][][] nr [][][] bl [][][] sc [][] ap [][][]    sector [] în calitate de [][][][][][][][][][][][], invit în România în    scop TURISTIC, pentru o perioada de [][] zile pe domnul/a    Numele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    prenumele tatălui [][][][][][][][][] prenumele mamei [][][][][][][][][]    născut/a la [][][][][][][][] în [][][][][][][][][][][][][][]    de cetăţenie [][][][][][][][][][] domiciliat în [][][][][][][][][][][]    posesor al paşaportului seria [][][] nr [][][][][][][][][] eliberat de    [][][][][][][][][][][][][][][] valabil până la [][][][][][][][][]    ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐    │ │ │ │    │ Ştampila de intrare PCTF │ │ Ştampila de ieşire PCTF │    │ │ │ │    └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘    (verso)    ┌─┐    │1│    ├─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ Ma obliga să constitui un depozit bancar la _________ filiala________│    │în lei şi valuta, în suma de ________________ lei şi __________________│    │(inclusiv comisionul băncii), la dispoziţia organelor Direcţiei │    │Generale de Evidenta Informatizată a Persoanei pentru acoperirea chel- │    │tuielilor legate de retrimiterea în ţara de origine sau de plecare a │    │străinului invitat (cazare, hrana, asistenţă medicală, bilete de tran- │    │sport etc.), în situaţia în care nu va respecta termenul de şedere şi │    │scopul invitaţiei. │    │ Îmi asum riscul pierderii sumelor folosite în scopul sus-menţionat. │    │ Prezenta invitaţie îmi este necesară pentru a fi depusa spre avizare │    │la Serviciul de Evidenta Informatizată a Persoanei al judeţului _______│    │ │    │ │    │ Data [][][][][][][][] │    │ │    │ Semnătura ____________ │    │ │    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌─┐    │2│    ├─┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ Ma oblig să suport cheltuielile legate de întreţinere şi, în caz de │    │îmbolnăvire ori accident şi cele de tratament sau deces pentru per- │    │soana invitată, pe toată perioada şederii în România. │    │ În situaţia în care persoana invitată nu va respecta termenul de │    │şedere, ma oblig să suport toate cheltuielile efectuate de autorităţile│    │române cu privire la aceasta, inclusiv cele de transport pentru retri- │    │miterea în ţara de origine sau de plecare. │    │ Prezenta invitaţie îmi este necesară pentru a fi depusa spre avizare │    │la Serviciul de Evidenta Informatizată a Persoanei al judeţului _______│    │ │    │ Data [][][][][][][][] │    │ │    │ Semnătura ____________ │    │ │    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Redactat şi autentificat, în 4 (patru) exemplare, de notarul public    ___________________ din cadrul Biroului notarului public _______________    ______________________ cu sediul în ____________________________________    strada ___________________________ nr ______ bl _____ sc _____ ap ______                                                 Semnătura ____________L.S.                                                  Data [][][][][][][][]  +  Anexa 4la norma    ┌────────────────────────────────┐ ┌─────────────┐    │Număr înregistrare ____________ │ │ Loc │    │Data __________________________ │ │ │    └────────────────────────────────┘ │ pentru │                                                     │ │    ┌────────────────────────────────┐ │ fotografie │    │Data primirii__________ │ │ │    │Certific identitatea persoanei │ │ │    │______________________________ │ └─────────────┘    └────────────────────────────────┘                               CERERE           pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a                         cetăţenilor străini    Numele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Name    Prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Surname    Prenumele tatălui [][][][][][] Prenumele mamei [][][][][][]    Father's surname Mother's surname    Data naşterii [][][][][] Localitatea [][][][][][][][][][][]    Date of birth Place of birth    Ţara [][][][][][][][][][][][][][][]    Country    Nume anterioare [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Maiden names    Domiciliul:Localitatea [][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Domicile Place               Ţara [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]               Country    Cetăţenia [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Citizenship    Studii [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Education [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Profesia [][][][][][][][][][] Ocupaţia [][][][][][][][][][][]    Job Ocupation    Locul de muncă [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]    Place of'work    Starea civilă: căsătorit[] necăsătorit [] divorţat [] vaduv []    Marital Status Married Single Divorced Widow    Numele şi prenumele soţului/soţiei [][][][][][][][][][][][][][]    Husband's/Wife's name and surname    Cetăţenia soţului/soţiei [][][][][][][][][][][][][][][]    Husband's/Wife's citizenship    Motivele care stau la baza cererii ____________________________    Reasons of request ____________________________    _______________________________________________________________    _______________________________________________________________    _______________________________________________________________    _______________________________________________________________    _______________________________________________________________    _______________________________________________________________    Localitatea unde urmează să va stabiliţi în România [][][][][][]    Place where you want to sette up în România    Strada [][][][][][][][][][] nr.[][][] bl.[][][] ap. [][][]    Street    Sector []    Sector  Date despre membrii familiei cu care solicitaţi să va stabiliţi în România  Information about family members you want to settle with în Romania┌───┬──────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┐│Nr.│Numele şi │Data şi locul │Gradul de│Cetăţenia│Ocupaţia│Ţara │Domiciliul││ │prenumele │naşterii │rudenie │ │ şi │ │ ││ │ │ │ │ │locul de│ │ ││ │ │ │ │ │ muncă │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Name and │Date and place│ │ │Ocupa- │ │ ││No.│surname │of'birth │ │Citizen- │tion and│ │ ││ │ │ │ │ship │place of│ │ ││ │ │ │ │ │work │Country│ Domicile │├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤└───┴──────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┘  Date despre rudele de gradul I din România  Information about first degree relatives from România┌───┬──────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┐│Nr.│Numele şi │Data şi locul │Gradul de│Cetăţenia│Ocupaţia│Ţara │Domiciliul││ │prenumele │naşterii │rudenie │ │ şi │ │ ││ │ │ │ │ │locul de│ │ ││ │ │ │ │ │ muncă │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Name and │Date and place│ │ │Ocupa- │ │ ││No.│surname │of'birth │ │Citizen- │tion and│ │ ││ │ │ │ │ship │place of│ │ ││ │ │ │ │ │work │Country│ Domicile │├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤└───┴──────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┘  Date despre rude de gradul I din străinătate  Information about first degree relatives from abroad┌───┬──────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┐│Nr.│Numele şi │Data şi locul │Gradul de│Cetăţenia│Ocupaţia│Ţara │Domiciliul││ │prenumele │naşterii │rudenie │ │ şi │ │ ││ │ │ │ │ │locul de│ │ ││ │ │ │ │ │ muncă │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Name and │Date and place│ │ │Ocupa- │ │ ││No.│surname │of'birth │ │Citizen- │tion and│ │ ││ │ │ │ │ship │place of│ │ ││ │ │ │ │ │work │Country│ Domicile │├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤├───┼──────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┤└───┴──────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┘         Semnătura __________________ Data ____________         Signature Date               Pagina rezervată autorităţilor române ┌────────────────────────┐ │Rezultatul verificărilor│ ├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────┐ │Propunerea Comisiei│ │Membrii comisiei │ ├───────────────────┴─────────────────────┼─────────────────┴───┬─────────────┐ │ │ │Semnătura │ │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ │1 │ │ │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ │2 │ │ │ ├─────────────────────┼─────────────┤ │ │3 │ │ │ ├─────────┬──┬──┬──┬──┼──┬───┬──────┘ │ │Data │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘                             ┌───────────────────┐                             │ H O T A R A R E A │                             ├────────────────┬──┴──────────────┐                             │ │ Semnătura │                             │ │ │                             │ │ │                             │ │ │                             │ │ │                             │ │ │                             │ │ │                             └────────┬───────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┤                                      │Data │ │ │ │ │ │ │                                      └───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘  +  Anexa 5la norma ┌──────────────────────────────────┐ │Nr.___________ data [][][][][][] │ │ │ │Data primirii [][][][][][][] │ ┌────────────┐ │ │ │ │ │Data programării [][][][][][] │ │ │ └──────────────────────────────────┘ │ fotografie │ ┌────────────────────────────────┐ │ │ │Certific identitatea persoanei │ │ │ │____________________________ │ └────────────┘ └────────────────────────────────┘ ┌─────────────────┐ │Rezultatul │ ┌───────────┐ ┌─────────┐ │verificărilor │ │Propunerea │ │Hotărârea│ ├─────────────────┴────┐ ├───────────┴─────────────┐ ├─────────┴───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┤ │ │ │ │ │Semnătura │ ├─────────┬────────────┤ ├─────────┬───────────────┤ ├─────────────────┤ │Semnătura│ │ │Semnătura│ │ │Data │ ├──────┬──┼──┬──┬──┬──┬┴──┐ ├──────┬──┼──┬──┬──┬──┬───┤ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │Data │ │ │ │ │ │ │ │Data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘ └──────┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                  CERERE         pentru eliberarea (prelungirea valabilităţii) paşaportului          pentru persoane fără cetăţenie cu domiciliul în România  Numele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]  Prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]  Nume anterioare [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]  Prenumele tatălui [][][][][][][][][][][][][][][]  Prenumele mamei [][][][][][][][][][][][][][][][]  Data naşterii [][][][][] locul naşterii [][][][][]  Domiciliul; Localitatea[][][][][][][][][][] strada [][][][][][][][][][]  nr.[][][] bl. [][][] ap. [][][][] sector [] (verso)Semnalmente: înălţime [][][]cm culoarea ochilor____________Profesia [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Locul de muncă [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Date despre soţ/soţie: Numele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]                       Prenumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]                       Data naşterii[][][][][][][][]         ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ Solicit:│ 1) Eliberarea unui paşaport pentru persoane fără cetăţenie cu │┌────────┘ domiciliul în România ││ ││Declar pe propria răspundere că: ││ ││ Nu posed paşaport pentru persoane fără cetăţenie cu domiciliul în România ││ Posed (am posedat) Paşaportul pentru persoane fără cetăţenie cu domiciliul ││în România ││nr.________________________ eliberat la data de_________________ de către ││__________________________, şi solicit unul nou deoarece______________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________││______________________________________________________________________________│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘         ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌────────┘2) Prelungirea paşaportului pentru persoane fără cetăţenie cu ││ domiciliul în România nr._____________eliberat la data de_________││de către___________________________ valabil/expirat la date de________________││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘         ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌────────┘3) Rog ca în paşaport să fie incluşi şi copiii sub 14 ani: ││ ┌───────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │ Numele şi prenumele │ Data naşterii │ Certificat de naştere ││ ├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤│ ├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤│ ├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤│ ├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤│ ├───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤└─┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────┘                                                        Data [][][][][][][][]                                                                 ┌─────────────┐                                                        Semnătura│ │                                                                 └─────────────┘┌─────────────────────────────────────────┐│Am primit paşaportul ││Data[][][][][][][][] Semnătura │└─────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 6la norma┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────┐│Număr înregistrare__________ │ │Certific identitatea persoanei│ │ Loc ││Număr dosar_________________ │ │ şi exactitatea datelor │ │ pentru ││Număr viza_________/ │ │ │ │ │└─────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ │ │┌────────────────────────┬────────┐ ┌────────────────────────┐ │fotografie││Rezultatul verificărilor│ │ │Propunerea │ │ │├────────────────────────┘ │ ├────────────────────────┤ └──────────┘│ │ │ │┌────────────┐│ │ │ ││Aprobarea ││ │ │ │├────────────┤│ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │ ├────────────────────────┤├────────────┤├─────────────────────────────────┤ │Semnătura ││Semnătura ││Semnătura │ ├────┬───────────────────┤├────┬───────┤├────┬────────────────────────────┤ │Data│ ││Data│ ││Data│ │ └────┴───────────────────┘└────┴───────┘└────┴────────────────────────────┘                                    CERERE                     pentru prelungirea vizei de şedere în România                     (eliberarea legitimaţiei de şedere temporară)Numele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]NamePrenumele[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]SurnameData naşterii [][][][][][][][] Sex [] [] Cetăţenia [][][][][][][][]Date of birth Sex M F CitizenshipPrenumele tatălui [][][][][][][][][][][][][] Prenumele mamei [][][][][][][]Father's surname Mother's surnameDomiciliul: Ţara [][][][][][][][][][][][][] Localitatea [][][][][][][][][]Domicile Country CityPaşaport nr. [][][][][][][][][][][][][][][] eliberat de [][][][][][][][][]Passport no. Issued byvalabil până la [][][][][][][][]Valid untilData intrării în România [][][][][][][][] Punctul de frontieră[][][][][]Date of entry în România Border check point(verso)Solicit prelungirea vizei de şedere în România până la data de[][][][][][][][]I demand extention of my stay visa în România untilîn calitate de [][][][][][][][] la (firma, unitatea de învăţământ etc) [][][]As at(firm, education unit etc.)[][][][][][][][][][][][][][][][] adresa: strada [][][][][][][][][][][]                                 Address street[][][][][][][] nr. [][][] bl.[][][]sc[]ap[][][]sector []localitatea               no bl entrance ap sector city[][][][][][][]judeţul [][][][][][][][][]              countyÎn aceasta perioada voi locui în localitatea [][][][][][][][][]strada[][][][]In this period I will live în city street[][][][][][][][][][]nr.[][][]bl.[][][]sc[]ap[][][]sector []                    no bl entrance ap sectorSolicit eliberarea legitimaţiei de şedere temporară [] []I demant issuing of temporary stay identity card DA NU                                                    YES NO ┌────────────┐Predau paşaportul, legitimaţia de şedere temporară Semnătura│ │şi documentele necesare. Signature└────────────┘I hand over my passport, temporary stay identity card Data [][][][][][][][]and the necessary documents Date Z Z L L A A A A                                                             D D M M Y Y Y Y┌────────────────────────────────────┐│Primit la ghişeu │ Am primit paşaportul şi legitimaţia de│Data [][][][][][][][] │ şedere temporară│ Z Z L L A A A A │ I received passport and temporary stay│Data programării [][][][][][][][] │ identity card│ Z Z L L A A A A │ ┌─────────────────────────────────────┐└────────────────────────────────────┘ │ │                                       └─────────────────────────────────────┘                                        Data [][][][][][][][]                                             Z Z L L A A A A  +  Anexa 7la norma┌──────────────────────────────────┐ ┌──────────┐│Nr.înregistrare __________________│ │ ││Data │ │fotografie│└──────────────────────────────────┘ │ │┌──────────────────────────────────┐ │ ││Data primirii ____________________│ │ ││Certific identitatea persoanei │ │ │├────────────────┬─────────────────┤ └──────────┘│Data programării│[][][][][][][][] │└────────────────┴─────────────────┘                  Z Z L L A A A A┌────────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌─────────┐│Rezultatul verificărilor│ │Propunerea│ │Hotărârea│├────────────────────────┴───┐ ├──────────┴──────┐ ├─────────┴─────────┐│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ ├────┬────────────┴───┐ ├────┬──────────────┴─┐│ │ │Data│[][][][][][][][]│ │Data│[][][][][][][][]││ │ └────┴────────────────┘ └────┴────────────────┘└────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┬────────┐                             │Soluţia I. Eliberat carnet de identitate│ │                             │ seria├┬┐ │                             │ nr.├┼┼┬┬┬┬┬┬┤                             │ └┴┴┴┴┴┴┴┴┤                             │ │                             │ II. Aplicat viza anuala valabilă ┌┬┬┬┬┬┬┬┤                             └─────────────────────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┘                                     CERERE      pentru eliberarea (vizarea) carnetului de identitate pentru străiniNumele [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Prenumele[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]născut la [][][][][][][][]în [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]          Z Z L L A A A APrenumele tatălui [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Prenumele mamei [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Cetăţenia [][][][][][][][][][][][]Domiciliat în localitatea [][][][][][][][][][][][][][]nr[][][]bl[][][]sc[]et[][]ap[][][]sector []         ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐Solicit: │I. Carnet de identitate pentru străini, pentru următoarele motive____│         │_____________________________________________________________________│         │_____________________________________________________________________│         │ │         └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   (verso)┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. Vizarea anuală a carnetului de identitate pentru străini seria[][] ││ nr.[][][][][][][][]││ ││ Posed paşaport seria[][]nr[][][][][][][][][][][][][]eliberat de ││ ││ [][][][][][][][][][][][][][][][][][][]la data de [][][][][][][][] ││ Z Z L L A A A A ││ valabil până la [][][][][][][][] ││ Z Z L L A A A A │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                ┌─────────────────────┐                                      Semnătura │ │                                                └─────────────────────┘                                      Data [][][][][][][][]  Am primit carnetul de identitate            ┌─────────────────────────┐  Semnătura │ │            └─────────────────────────┘  Data [][][][][][][][]       Z Z L L A A A A-------