DECIZIE nr. 52 din 20 februarie 2001referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 mai 2001    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorLucian Stangu - judecătorNicolae Popa - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorPaula C. Pantea - procurorClaudia Miu - magistrat-asistent şefPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, excepţie ridicată de Carmen Cucu în Dosarul nr. 1.633/2000 al Judecătoriei Focsani.La apelul nominal se prezintă Aurelia Raducan, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Partea prezenta solicita respingerea excepţiei ca fiind neîntemeiată, considerând ca dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor Constituţiei.Reprezentantul Ministerului Public arata ca autorul excepţiei nu şi-a întemeiat critica pe motive de neconstituţionalitate, ci pe modul de interpretare şi aplicare a unor dispoziţii legale, solicitandu-se Curţii Constituţionale sa pronunţe o decizie interpretativa, ceea ce este contrar prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, retine următoarele:Prin Încheierea din 27 aprilie 2000, pronunţată în Dosarul nr. 1.633/2000, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, excepţie ridicată de Carmen Cucu.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arata ca "în măsura în care art. 10 se interpretează în sensul că ocuparea unui post vacant din învăţământ trebuie să se facă în ordinea situaţiilor specificate la lit. a)-e) şi nu în sensul că fiecare situaţie este o modalitate de ocupare a unui post, se aduce atingere dispoziţiilor specificate la art. 38 alin. (1) şi (2) din Constituţie care consacra protecţia socială a locurilor de muncă, care impune asigurarea unui loc de muncă".Judecătoria Focsani, exprimandu-şi opinia, apreciază ca excepţia de neconstituţionalitate nu este intemeiata, deoarece dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 128/1997 nu sunt contrare dispoziţiilor art. 38 alin. (1) şi (2) din Constituţie, textul de lege criticat vizând "aspectul organizatoric al ocupării posturilor în învăţământ, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului la munca ori dreptului de a alege profesia sau locul de muncă".Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul, în punctul sau de vedere, considera ca excepţia ridicată este neîntemeiată, deoarece reglementarea legală criticata "constituie o aplicare directa a prevederilor constituţionale ale art. 38 alin. (1), întrucât personalul didactic care, potrivit Legii nr. 128/1997, a ocupat prin concurs un post didactic are posibilitatea să se transfere, la cerere, în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi are domiciliul, în limitele aceluiaşi regim de mediu (dacă este în mediul urban sau în mediul rural) şi în unităţi de învăţământ echivalente sau într-o treapta inferioară de învăţământ". Se considera ca prin textul legal ce constituie obiectul excepţiei se ocroteşte dreptul personalului didactic de a ocupa un post în specialitate prin concurs, iar în acest mod sunt respectate prevederile constituţionale privind dreptul la munca şi protecţie socială stabilite de art. 38 alin. (1) şi (2) din Constituţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, dispoziţii care au următorul cuprins: "(1) Ordinea ocupării posturilor didactice din învăţământul de stat este: a) pretransferarea personalului didactic, la cerere, în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi are domiciliul, în limitele aceluiaşi regim de mediu, în unităţi de învăţământ echivalente sau într-o treapta inferioară de învăţământ, respectând prevederile art. 7 şi ale art. 13 alin. (5), care se aplică în mod corespunzător; dacă postul este solicitat de doua sau mai multe persoane, se organizează concurs; b) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare; transferul se efectuează în unităţi şcolare echivalente sau într-o treapta inferioară de învăţământ, în specialitate, în limitele aceluiaşi regim de mediu, rural sau urban, ori din mediul urban în mediul rural; c) detasarea în interesul învăţământului, prin concurs specific; d) ocuparea, prin concurs, a posturilor declarate vacante; e) detasarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific;"Aceste dispoziţii sunt apreciate de autorul excepţiei ca fiind contrare prevederilor art. 38 alin. (1) şi (2) din Constituţie, potrivit cărora: "(1) Dreptul la munca nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei şi alegerea locului de muncă sunt libere. (2) Salariaţii au dreptul la protecţia socială a muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata că nu pot fi analizate susţinerile autorului acesteia referitoare la o eventuala interpretare neconstitutionala a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 128/1997 (interpretare data de organele învăţământului sau de instanţa judecătorească). Într-adevăr, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, "În exercitarea controlului, [...] Curtea Constituţională nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constituţiei". Prin urmare, întrucât în speta nu se evidenţiază "înţelesul contrar Constituţiei", ci se critica un posibil mod de interpretare, excepţia urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibila.De altfel, Curtea retine ca, potrivit art. 123 alin. (1) din Constituţie, "Justiţia se înfăptuieşte în numele legii" şi astfel interpretarea şi aplicarea corecta a legii se realizează de instanţele judecătoreşti.Faţa de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibila, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, excepţie ridicată de Carmen Cucu în Dosarul nr. 1.633/2000 al Judecătoriei Focsani.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 februarie 2001.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent şef,Claudia Miu────────────