HOTĂRÎRE nr. 728 din 10 noiembrie 1992privind unele măsuri de accelerare a emiterii titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a titularilor, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 27 noiembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, denumite, în continuare, comisii locale, vor lua măsuri de definitivare a proiectelor de delimitare a zonelor teritoriale în care urmează să fie puşi în posesie titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum şi a proiectului planului de parcelare, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri.  +  Articolul 2În vederea urgentarii emiterii titlurilor de proprietate, potrivit optiunilor exprimate de titularii îndreptăţiţi, în condiţiile art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, comisiile locale vor întocmi procese-verbale privind punerea în posesie, care vor conţine elementele de pe verso-ul titlului de proprietate prevăzut în anexa nr. 27 a regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 131/1991.  +  Articolul 3Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, denumite, în continuare, comisii judeţene, vor lua măsuri, la cererea preşedinţilor comisiilor locale, pentru completarea acestor comisii cu specialişti în măsurători topografice, cadastru şi organizarea teritoriului.  +  Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale va participa cu ofiţeri activi - specialişti topogeodezi şi artileristi - la activitatea comisiilor locale şi a comisiilor judeţene.Numărul de ofiţeri specialişti topogeodezi şi artileristi şi durata participării acestora la activitatea comisiilor locale şi judeţene se vor stabili prin protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.Condiţiile de participare a ofiţerilor specialişti topogeodezi şi artileristi la aceste activităţi se vor stabili prin protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 5Pentru cunoaşterea stadiului de desfăşurare a operaţiunilor de eliberare a titlurilor de proprietate şi de punere în posesie a titularilor, precum şi în vederea accelerarii acestor operaţiuni, comisiile locale sînt obligate: a) sa întocmească programe de lucru saptaminale, cu concretizarea volumului de activitate pentru fiecare membru al comisiei şi pe echipe de lucru constituite potrivit anexei la prezenta hotărîre; b) sa analizeze săptămînal stadiul de realizare a atribuţiilor ce le sînt stabilite prin lege, cu privire la delimitarea zonelor în care urmează să fie puşi în posesie titularii îndreptăţiţi, realizarea proiectului de parcelare a terenurilor, a măsurătorilor topografice, a schitelor tarlalelor şi parcelelor, întocmirea proceselor-verbale privind punerea în posesie, precum şi punerea efectivă în posesie; c) sa transmită, bilunar, comisiilor judeţene date privind stadiul lucrărilor prevăzute la lit. b), inclusiv procesele-verbale privind punerea în posesie şi situaţia titlurilor de proprietate inminate titularilor.  +  Articolul 6Preşedinţii comisiilor locale vor lua măsuri de asigurare a condiţiilor corespunzătoare de muncă pentru membrii comisiilor şi, cu sprijinul consiliilor locale, vor facilita cazarea şi servirea mesei pentru membrii nelocalnici ai comisiilor.Totodată, preşedinţii comisiilor locale certifica şi răspund de prezenta tuturor membrilor, în vederea exercitării atribuţiilor şi îndeplinirii obligaţiilor concrete ce le revin.În cazul constatării unor abateri săvîrşite de membrii comisiilor locale, preşedinţii vor sesiza atît comisiile judeţene, cît şi conducerea unităţilor de la care provin membrii în cauza, formulînd propuneri de aplicare a sancţiunilor prevăzute de lege.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, comisiile judeţene sînt obligate: a) sa stabilească pentru fiecare comisie locală volumul de lucru săptămînal; b) sa controleze bilunar modul în care comisiile locale îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 5 şi sa adopte de îndată măsuri de intrare în legalitate în cazul constatării unor abateri; c) să îşi stabilească, în cadrul volumului de lucru curent, numărul de titluri de proprietate pe care urmează să le emita bilunar; d) sa transmită bilunar Guvernului date cu privire la:- numărul de procese-verbale privind punerea în posesie şi suprafaţa de teren corespunzătoare acestora, ce i-au fost înaintate în vederea emiterii titlurilor de proprietate;- numărul titlurilor de proprietate emise - completate şi semnate de cei în drept;- numărul titlurilor de proprietate inminate titularilor îndreptăţiţi;- numărul titlurilor de proprietate ce urmează să fie emise în următoarele 2 saptamini.  +  Articolul 8Comisiile locale şi comisiile judeţene vor urmări ca restituirea terenurilor prevăzute la art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 să se efectueze într-un ritm accelerat, realizindu-se punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite, astfel încît acestea să poată gospodari terenurile în cauza, cu respectarea stricta a regimului silvic.În executarea art. 41 din lege, comisiile locale vor prelua de îndată amplasamentele puse la dispoziţie de unităţile silvice. Orice tergiversare sau refuz de realizare a acestei operaţiuni de către comisiile locale atrage răspunderea membrilor acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 9Comisiile judeţene au obligaţia să soluţioneze toate contestaţiile restante pe care le-au înregistrat potrivit legii, în cel mult 45 de zile de la data prezentei hotărîri, şi sa comunice contestatarilor modul de soluţionare în interiorul aceluiaşi termen.Prefectii, în calitate de presedinti ai comisiilor judeţene, răspund de îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 10În situaţia prevăzută la art. 11 alin. ultim din Legea fondului funciar nr. 18/1991, prefectul va sesiza de îndată procurorul general, în cazul în care constata ca hotărîrea judecătorească rămasă definitivă este vadit netemeinica şi esenţial nelegală.  +  Articolul 11Preşedintele comisiei judeţene va desemna, în toate cazurile, un membru din cadrul comisiei, care se va prezenta la judecarea plîngerilor formulate în temeiul art. 11 alin. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.  +  Articolul 12Salarizarea secretarilor comisiilor locale, a agentului agricol, a specialiştilor de la centrele agricole, precum şi a specialiştilor în măsurători topografice, cadastru şi organizarea teritoriului - cu excepţia celor militari -, în calitatea lor de membri ai comisiilor locale, se va face în funcţie de realizarea volumului de lucrări prevăzute în anexa şi în raport de normele republicane de muncă "0", revizuite în anul 1987.Preşedintele comisiei judeţene, la propunerea preşedinţilor comisiilor locale, poate acorda specialiştilor din unităţile bugetare, membri în comisiile locale, prime lunare de pînă la 50% din salariul de baza, în cazul unor realizari peste normele de muncă stabilite, din fondurile alocate pentru aplicarea în anul 1992 a Legii fondului funciar nr. 18/1991.  +  Articolul 13Cheltuielile de diurna, cazare, deplasare şi sporul de izolare pentru specialiştii militari topogeodezi şi artileristi se vor suporta din fondurile alocate Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 14În proiectul de lege al bugetului pe anul 1993 se va stabili ca poziţie distinctă, pe baza documentaţiei specifice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, nivelul fondurilor alocate pentru continuarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991.  +  Articolul 15Încălcarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea persoanelor vinovate, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Prefectii, în calitatea lor de presedinti ai comisiilor judeţene, răspund în faţa Guvernului pentru toată activitatea pe care o desfăşoară în aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.Prefectii vor avea în vedere faptul ca prin exercitarea atribuţiilor referitoare la aplicarea Legii nr. 18/1991 asigură realizarea unui interes naţional, potrivit art. 100 alin. 1 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991.  +  Articolul 17În calitatea lor de presedinti ai comisiilor locale, constituite în temeiul art. 11 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, primării exercita atribuţii care vizează promovarea unui interes general al statului.Dacă, în îndeplinirea acestor atribuţii, primarul contravine interesului general al statului, el poate fi demis în condiţiile art. 41 din Legea nr. 69/1991.  +  Articolul 18Constituie contravenţie, în măsura în care, potrivit legii penale, nu este infracţiune, fapta persoanei care împiedica în orice mod activitatea comisiei locale, de efectuare a măsurătorilor şi punere în posesie a titularilor dreptului de proprietate constituit sau reconstituit conform Legii nr. 18/1991.  +  Articolul 19Contravenţia prevăzută la art. 18 se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii sînt de competenţa primarilor şi a ofiţerilor şi subofiţerilor de poliţie.Contravenţiei prevăzute la art. 18 îi sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Petru MarculescuMinistrul mediului,Marcian Bleahup. Secretar de stat la Departamentul pentruAdministraţia Publică Locală,Paul Jerbas,secretarul general al Guvernului  +  Anexa APROBAT COMISIA JUDEŢEANĂ, COMUNA (ORAŞ, MUNICIPIU) ............... VERIFICAT JUDEŢUL ................................ ────────────────── DIRECTOR O.C.O.T., RAPORT DE ACTIVITATE cu privire la aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991Formaţia de lucru:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele şi Funcţia Compartimentul Nr. Durata Semnătura prenumele delegaţiei deplasării───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Primar2. Secretar3. Agent agricol4. Specialist centru agricol5. Specialişti în măsurători topografice6.7.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Lucrări preliminare completării titlului de proprietate:1. Întocmirea de planuri noi sau actualizari de planuri existente la diferite scări (plan cadastral al localităţilor, terenurilor din extravilan, denumiri, scara planurilor, suprafeţe).2. Proiect parcelar al terenului (conform art. 35 din regulament).3. Punerea în posesie:- proces-verbal de punere în posesie nr. ...., cu toate elementele necesare completării titlului de proprietate (dimensiunea parcelelor, coordonatele colturilor parcelelor, vecinătăţi, suprafaţa parcelelor etc.);- schite la scări mari ale tarlalelor sau parcelelor care au făcut obiectul împărţirii suprafeţei (denumiri, număr tarla sau parcela, suprafeţe, numele proprietarilor, vecinătăţi, scara etc.). II. Titlul de proprietate completat (nr., numai pentru cartografi, desenatori sau persoane care pot scrie caligrafic). III. Acţiuni legate de verificarea lucrărilor topografice şi verificarea datelor titlului de proprietate.--------------------