HOTĂRÎRE nr. 721 din 10 noiembrie 1992 *** Republicatăprivind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 4 martie 1997    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.148 din 11 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 21 noiembrie 1996.Hotărârea Guvernului nr. 721 din 10 noiembrie 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 23 noiembrie 1992.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii, persoana juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.Centrul Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii este condus de un consiliu de coordonare, având componenta prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, şi îşi desfăşoară activitatea după principiile organismelor neguvernamentale, conform legii şi regulamentului propriu aprobat de acest consiliu.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii are ca scop elaborarea strategiei naţionale în domeniul asigurării şi creşterii calităţii produselor şi serviciilor, pe care o recomanda Institutului Roman de Standardizare, în scopul promovării acesteia.  +  Articolul 3În îndeplinirea scopului sau, Centrul Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii realizează următoarele: a) colaborarea cu organe ale administraţiei publice sau cu organisme neguvernamentale, precum şi cu specialişti din ţara sau din străinătate, în domeniul sau de activitate; b) documentarea, la nivel micro- şi macroeconomic, privind problematica asigurării calităţii pe plan naţional şi internaţional; c) formarea profesională de specialitate în domeniul asigurării calităţii, prin cursuri şi stagii de pregătire, pe diferite niveluri, a personalului de conducere şi de execuţie din regii autonome, societăţi comerciale, instituţii de interes public sau privat, reprezentante ale unor persoane juridice străine, precum şi a persoanelor fizice interesate, din ţara sau din străinătate; d) desfăşurarea de activităţi de formare şi management în domeniul asigurării calităţii; e) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane şi dezbateri pe probleme din domeniul sau de activitate; f) elaborarea, editarea, tipărirea şi comercializarea de broşuri, cursuri, publicaţii şi studii de specialitate, din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4Centrul Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii este abilitat sa elibereze documente de atestare, recunoscute în România, a promovării cursurilor sale din domeniul asigurării calităţii.  +  Articolul 5Activităţile de formare şi atestare a cursanţilor se organizează prin colaborare cu parteneri de specialitate din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 6Institutul Roman de Standardizare va asigura, printr-o direcţie de specialitate cu 10 posturi, care se organizează în cadrul acestuia, Secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii. Personalul aferent acestei direcţii se asigura în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru institut.Membrii Consiliului de coordonare al Centrului Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii nu sunt salarizaţi în aceasta calitate.  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii ale Centrului Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii se realizează integral din venituri proprii.Încasările în lei, precum şi contravaloarea în lei a valutei obţinute din cursuri de formare, din comercializarea publicaţiilor, din activităţi specifice de management şi asistenţa de specialitate, precum şi din donaţii constituie venituri proprii la dispoziţia Centrului Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea Calităţii, urmînd a fi folosite pentru realizarea activităţilor specifice şi dezvoltarea bazei materiale proprii. Veniturile se vor administra şi evidenţia distinct, cu respectarea reglementărilor privind finanţele publice.  +  Articolul 8Institutul Roman de Standardizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Anexa 1 COMPONENTAConsiliului de coordonare al Centrului Naţional de Formare şi Management pentru Asigurarea CalităţiiPreşedinte: directorul general al Institutului Roman de StandardizareVicepreşedinte: un cadru didactic cu funcţie de conducere la Academiade Studii Economice din BucureştiSecretar: directorul Secretariatului Centrului Naţional deFormare şi Management pentru Asigurarea CalităţiiMembri de drept: cîte un reprezentant al următoarelor ministere şi aialtor organe de specialitate ale administraţiei publicecentrale:- Ministerul Industriei şi Comerţului;- Ministerul Turismului;- Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;- Ministerul Lucrărilor Publice şi AmenajăriiTeritoriului; - Ministerul Învăţământului;- Ministerul Transporturilor;- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;- Biroul Roman de Metrologie Legală;- Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor.Membri desemnaţi: - un reprezentant la Fundaţiei "Centrul Roman pentruÎntreprinderi Mici şi Mijlocii";- un reprezentant al Fondului Proprietăţii Private;- un reprezentant al Fondului Proprietăţii de Stat;- 3 reprezentanţi ai asociaţiilor patronale de nivel naţional, interesate;- 3 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de nivelnaţional, interesate;- 3 reprezentanţi ai asociaţiilor de protecţie a consumatorilor, la nivel central, recunoscute, potrivitlegii, ca parteneri sociali cu drept de reprezentare în organismele consultative cu rol în domeniulprotecţiei consumatorilor şi în care organeleadministraţiei publice sunt reprezentate.NOTĂ:Preşedintele consiliului de coordonare va numi nominal pe membrii acestui consiliu, pe baza propunerilor înaintate de către ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către asociaţiile şi organizaţiile menţionate în prezenta anexa.Cu acordul membrilor numiţi, preşedintele consiliului de coordonare poate aproba completarea componentei acestui consiliu, în limita unui număr total de maximum 35 de membri.-------------