HOTĂRÎRE Nr. 721 din 10 noiembrie 1992privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 23 noiembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii, persoana juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.Centrul Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii este condus de un consiliu de coordonare, avînd componenta prevăzută în anexa la prezenta hotărîre, şi îşi desfăşoară activitatea după principiile organismelor neguvernamentale, conform legii şi regulamentului propriu aprobat de acest consiliu.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii are ca scop elaborarea strategiei naţionale în domeniul asigurării şi creşterii calităţii produselor şi serviciilor, pe care o recomanda Institutului Roman de Standardizare, în scopul promovării acesteia.  +  Articolul 3În îndeplinirea scopului sau, Centrul Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii realizează următoarele: a) colaborarea cu organe ale administraţiei publice sau cu organisme neguvernamentale, precum şi cu specialişti din ţara sau din străinătate, în domeniul sau de activitate; b) documentarea, la nivel micro şi macroeconomic, privind problematica asigurării calităţii pe plan naţional şi internaţional; c) formarea profesională de specialitate în domeniul asigurării calităţii, prin cursuri şi stagii de pregătire, pe diferite niveluri, a personalului de conducere şi de execuţie din regii autonome, societăţi comerciale, instituţii de interes public sau privat, reprezentante ale unor persoane juridice străine, precum şi a persoanelor fizice interesate, din ţara sau din străinătate; d) desfăşurarea de activităţi de consultanţa, management şi asistenţa de specialitate în domeniul asigurării calităţii; e) organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane şi dezbateri pe probleme din domeniul sau de activitate; f) elaborarea, editarea, tipărirea şi comercializarea de broşuri, cursuri, publicaţii şi studii de specialitate, din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 4Centrul Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii este abilitata sa elibereze documente de atestare, recunoscute în România, a promovării cursurilor sale din domeniul asigurării calităţii.  +  Articolul 5Activităţile de formare şi atestare a cursanţilor se organizează prin colaborare cu parteneri de specialitate din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 6Institutul Roman de Standardizare va asigura, printr-o direcţie de specialitate cu 10 posturi care se organizează în cadrul acestuia, Secretariatul Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii. Personalul aferent acestei direcţii se asigura în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru institut.Membrii Consiliului de coordonare al Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii nu sînt salarizaţi în aceasta calitate.  +  Articolul 7Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii ale Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii se realizează integral din venituri proprii.Încasările în lei, precum şi contravaloarea în lei a valutei obţinute din cursuri de formare, comercializarea publicaţiilor, activităţi specifice de consultanţa, management şi asistenţa de specialitate, precum şi din donaţii, constituie venituri proprii la dispoziţia Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii, urmînd a fi folosite pentru realizarea activităţilor specifice şi dezvoltarea bazei materiale proprii.Veniturile se vor administra şi evidenţia distinct, cu respectarea reglementărilor privind finanţele publice.  +  Articolul 8Institutul Roman de Standardizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:------------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea-----------------