DECRET nr. 243 din 10 iulie 1978privind regimul distribuţiei şi consumului de gaze naturale
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 58 din 13 iulie 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Utilizarea şi valorificarea superioară a gazelor naturale, în condiţiile rezervelor limitate de gaze, impune, ca o cerinţa deosebită pentru economia naţionala, folosirea raţională şi gospodărirea cat mai judicioasă a acestora, în cadrul cantităţilor prevăzute prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 2Utilizarea gazelor naturale în condiţii de maxima economicitate şi cu eficienta ridicată şi eliminarea risipei şi pierderii acestora trebuie şi constituie o preocupare permanenta a tuturor organelor de stat, cooperatiste, celorlalte organizaţii obşteşti, cat şi a cetăţenilor. În acest scop, gazele naturale se vor folosi ca materie prima în industria chimica şi drept combustibil superior în procese tehnologice cu flacara directa sau unde nu se pot folosi alţi combustibili.  +  Capitolul 2 Consumul de gaze naturale  +  Articolul 3Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei asigura producţia şi gospodărirea eficienta a gazelor naturale potrivit planului naţional unic de dezvoltare economico-socială şi urmăreşte încadrarea tuturor consumurilor în cantităţile anuale, trimestriale şi lunare acordate prin repartiţii, respectarea regimurilor zilnice şi orare de consum stabilit, cat şi a condiţiilor tehnice impuse prin avize şi acorduri, precum şi prin deciziile prezidenţiale emise pentru aprobarea consumului de gaze. Pentru unităţile industriale cu debite de consum de gaze naturale instalate mai mari de 10.000 Nm3/ora, Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, prin organele sale, va stabili, împreună cu aceste unităţi, curbe orare de consum care vor face parte integrantă din contractele de livrare a gazelor naturale.  +  Articolul 4Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa ia măsuri ca unităţile din subordine să se încadreze în cantităţile stabilite în planurile de repartiţii anuale, trimestriale, lunare şi zilnice. De asemenea, vor lua măsuri ca întreprinderile subordonate, mari consumatoare de gaze naturale, sa elaboreze programe pentru îmbunătăţirea proceselor tehnologice, în vederea folosirii cu maxima economicitate şi cu eficienta ridicată a gazelor naturale.  +  Articolul 5Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor produce utilaje şi aparate consumatoare de gaze naturale numai în sortimentele şi cantităţile prevăzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 6Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul Minelor, Petrolului şi Ceologiei, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale, vor colabora în semestrul II/1978 un program privind reducerea consumului de gaze naturale în perioada pînă în 1980, pe seama utilizării altor surse de energie pentru producerea energiei termice.  +  Articolul 7În vederea valorificării superioare a gazelor naturale şi a respectării nivelurilor prevăzute în balanţa de gaze naturale, avizarea de noi consumuri se poate face, în condiţiile legii, numai pentru : a) materie prima în industria chimica; b) combustibil superior în procese tehnologice cu flacara directa sau unde nu se pot folosi alţi combustibili; c) procese tehnologice din industria extractiva de ţiţei şi gaze, injectii în zăcăminte, staţii de dezbenzinare, parcuri de separatoare şi depozitare ţiţei, conducte magistrale de ţiţei şi gaze, staţii de reglare-măsurare, staţii de uscare şi compresoare unde se vor folosi gaze provenite din procesele de extracţie fără alta valorificare. Înfiinţarea de noi distributii de gaze naturale se poate face numai în scopuri industriale, aprobate prin decret al Consiliului de Stat.  +  Capitolul 3 Distribuţia gazelor naturale  +  Articolul 8Proiectarea şi execuţia reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi lucrările de sistematizare şi modernizare, inclusiv înlocuirea reţelelor de distribuţie uzate, în vederea furnizarii gazelor naturale în condiţii de siguranţă la toţi consumatorii, se fac pe bază de normative numai de Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, prin unităţi specializate.  +  Articolul 9Inlocuirile de reţele, bransamente şi instalaţii de distribuţie a gazelor naturale care prezintă pericol în exploatare se vor face prin derogare de la prevederile art. 19 din Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, nr. 6-7 din 19 ianuarie 1977, în baza planului de înlocuire aprobat de conducerea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei.  +  Articolul 10Proiectarea şi execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se vor face pe bază de normative, prin unităţi specializate pentru lucrări de gaze.  +  Articolul 11Pentru asigurarea funcţionarii în condiţii optime şi de siguranţă a sistemului de transport şi distribuţie a gazelor pe timp friguros, în perioada 15 octombrie - 15 aprilie, unităţilor avizate sa funcţioneze în regim mixt (gaze naturale - combustibili lichizi) li se vor prevedea prin plan cantităţile de combustibili lichizi necesare preluării vîrfurilor de consum. Cantităţile de gaze naturale şi combustibili lichizi, consumate de aceste unităţi în perioada respectiva, se vor încadra în totalul de combustibil convenţional atribuit prin cotele lunare şi trimestriale.  +  Articolul 12Unităţile avizate sa funcţioneze în regim mixt (gaze naturale - combustibili lichizi) au obligaţia de a menţine în stare buna de funcţionare instalaţiile de depozitare şi utilizare a combustibililor lichizi şi sa comunice anual la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, pînă la data de 1 august, datele referitoare la aceste instalaţii. Pe baza acestor date, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei vor actualiza anual, pînă la 1 septembrie lista unităţilor avizate sa funcţioneze în regim mixt (gaze naturale - combustibili lichizi) şi vor comunică titularilor de plan unităţile care au primit aviz şi cantităţile de combustibili lichizi prevăzute pentru acestea în cadrul cotelor planificate.  +  Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 13Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, prin Dispeceratul Naţional de Gaze şi unităţile din subordine, este autorizat: A. Sa intrerupa furnizarea gazelor în următoarele situaţii: a) consumatorul nu a obţinut aprobări legale pentru toţi receptorii la care utilizează gaze naturale; b) consumatorul nu respecta condiţiile tehnice impuse prin normative, avize, acorduri unice şi decizii prezidenţiale emise pentru aprobarea consumului de gaze; c) receptorii nu îndeplinesc condiţiile minime de randament sau se utilizează la aceştia aparatura neomologata sau neavizata de către organele competente. Întreruperea furnizarii gazelor se va face după o anuntare prealabilă a unităţii consumatoare, cu minimum 5 zile înainte de luarea măsurii şi numai cu aprobarea scrisă a organului tutelar al întreprinderilor de distribuţie. B. Sa intrerupa sau sa limiteze furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii: a) consumatorul utilizează gaze naturale fără contract de livrare sau abonament; b) consumatorul avizat sa funcţioneze în regim mixt (gaze naturale - combustibili lichizi) nu respecta dispoziţiile distribuitorului cu privire la trecerea de la consum de gaze naturale pe combustibil lichid pe timp friguros, în perioada 15 octombrie - 15 aprilie; c) instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, ale consumatorului, prezintă defectiuni care pot produce accidente tehnice sau umane; d) apariţia unor situaţii de forta majoră şi intervenţii în sistemul de transport şi distribuţie a gazelor naturale; e) efectuarea de lucrări de racordare a unor noi consumatori de gaze naturale, lucrări de revizie în sistemul de transport şi distribuţie. Întreruperea sau limitarea furnizarii gazelor naturale se va face numai după anunţarea prealabilă a unităţii consumatoare pentru situaţiile prevăzute la lit. a) şi e) ; anunţarea se va face cu minimum 2 zile înainte de luarea măsurii. C. Sa limiteze furnizarea gazelor naturale în următoarele situaţii: a) consumatorul nu se încadrează în repartiţiile de gaze naturale şi nu respecta condiţiile contractuale; b) consumatorul nu respecta prevederile art. 11 şi 12 cu privire la funcţionarea în regim mixt (gaze naturale - combustibili lichizi). Limitarea furnizarii gazelor se va face după o anuntare prealabilă a unităţii consumatoare, cu minimum 3 zile înainte de luarea măsurii de către întreprinderile de distribuţie. În vederea aplicării măsurilor prevăzute, se autoriza organele de resort anume împuternicite de Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei să aibă acces în incinta tuturor unităţilor consumatoare de gaze naturale.  +  Articolul 14Pentru cantităţile de gaze naturale consumate de unităţile socialiste în plus faţă de cele repartizate lunar se vor percepe penalizări, a căror valoare va fi de 10 ori mai mare decât preţurile de livrare în vigoare. Penalizările percepute în baza prezentului articol se vor vărsa de unităţile furnizoare, la bugetul de stat, pînă la finele lunii următoare. Penalizările se vor aplica de către unităţile de distribuţie şi transport al gazelor naturale. Se autoriza Banca Naţionala a Republicii Socialiste România să efectueze decantarea dispoziţiilor de încasări privind aceste penalizări, fără acceptul unităţii socialiste consumatoare. Achitarea penalizărilor prevăzute în prezentul articol nu scuteşte unitatea consumatoare de plată, către unitatea de distribuţie sau transport gaze, a celorlalte penalităţi prevăzute de lege.  +  Articolul 15Plata consumului de gaze naturale, de către consumatori persoane fizice, se face în termen de 5 zile de la data primirii înştiinţării de plată. În cazul depăşirii acestui termen se aplică, la valoarea prevăzută în factura, o penalitate de 0,5% pe zi, pentru primele 10 zile de întîrziere şi, în continuare, de 1%, pînă la achitarea facturii, inclusiv ziua plăţii. Perioada de penalizare nu poate depăşi 30 de zile calendaristice. La depăşirea celor 30 de zile calendaristice de penalizare, furnizorul, fără nici a înştiinţare prealabilă, va proceda la încetarea furnizarii gazelor, lasandu-i consumatorului o înştiinţare scrisă asupra întreruperii furnizarii. În cazul cînd consumatorul debitor, pe baza înştiinţării făcute, nu efectuează, fără motive temeinice, în termen de 15 zile calendaristice de la data încetării furnizarii gazelor, plata integrală a consumului de gaze şi a penalitatilor datorate, furnizorul este în drept sa rezilieze contractul de furnizare şi sa desfiinteze bransamentul consumatorului, urmând ca recuperarea sumelor datorate de consumator, după compensarea cu suma depusa cu anticipatie de acesta, să se facă de furnizor în conformitate cu dispoziţiile legale.  +  Articolul 16Constituie contravenţii la regimul distribuţiei şi consumului de gaze naturale următoarele fapte dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni: A. proiectarea, executarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor exterioare şi interioare de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale, modificarea celor existente, fără aprobarea legală, precum şi distrugerea sau degradarea din culpa a conductelor sau oricăror instalaţii de transport şi distribuţie a gazelor naturale; B) montarea de receptori fără aprobare legală; C) transmiterea unor debite între consumatori, cat şi livrarea gazelor naturale din instalaţiile proprii către alţi consumatori, fără aprobare legală; D) nerespectarea prevederilor cu privire la: a) încadrarea în cantităţile anuale, trimestriale şi lunare, de gaze naturale repartizate pentru consum; b) menţinerea în stare buna de funcţionare a instalaţiilor de depozitare şi utilizare a combustibililor lichizi de către unităţile cu funcţionare în regim mixt (gaze naturale - combustibili lichizi) prevăzute la art. 12; c) modul de îndeplinire a curbelor orare de consum la unităţile industriale cu un debit instalat mai mare de 10.000 Nm3/ora; E) nerespectarea regimurilor de funcţionare a centralelor termice, a arzatoarelor individuale de gaze naturale pentru încălzit, precum şi pentru prepararea apei calde menajere.  +  Articolul 17Contravenţiile prevăzute la art. 16 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 300 la 800 lei, cele de la lit. E); b) cu amendă de la 2.000 la 8.000 lei, cele de la lit. D); c) cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, cele de la lit. A), B) şi C). Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 16 se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 18Contravenţiile prevăzute la art. 16 se constata de personalul folosit în activitatea de control de către Comisia permanenta pentru avizarea şi controlul consumurilor de combustibili, energie electrica şi termica, de personalul Direcţiei generale autonome a petrolului şi gazelor, al Dispeceratului Naţional de Gaze şi al unităţilor de distribuţie a gazelor naturale, anume împuternicit de aceste organe.  +  Articolul 19Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator. În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 16 lit. E) plângerea se soluţionează de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către o altă persoană ierarhic superioară agentului constatator, imputernicita special de conducătorul acestui organ. În cazul celorlalte contravenţii prevăzute la art. 16, plângerile se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia. În cazul sancţiunilor aplicate persoanelor juridice, plângerea se soluţionează de conducătorii organelor prevăzute la art. 18, în funcţie de organul care a împuternicit agentul constatator.  +  Articolul 20Dispoziţiile art. 16-19 se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 21Amenzile încasate în baza art. 17 se vor vărsa la bugetul statului, în termen de cel mult 20 de zile de la expirarea trimestrului. Pentru nevărsarea la buget a amenzilor în acest termen se aplică majorări de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga: - prevederile art. 7 din Decretul nr. 681/1973 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramurile extractia şi transportul ţiţeiului şi gazelor naturale; - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1538/1958 privind reglementarea consumului de gaze naturale în timpul iernii; - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1018/1959 privind reglementarea extinderii reţelelor de distribuţie şi a consumului de gaze naturale; - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1886/1959 privind modificarea art. 1 şi 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1018/1959 şi aprobarea infiintarii unor distributii noi de gaze naturale; - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2483/1968 pentru aprobarea planului de măsuri imediate ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea activităţii de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale; - prevederile art. 1, 2 şi 3 referitoare la gaze naturale din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2493/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor săvîrşite în domeniul utilizării produselor petroliere şi gazelor; - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 332/1976 privind aprobarea normelor de aplicare a penalizărilor prevăzute în art. 7 din Decretul nr. 681/1973 privind stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare la produsele din ramurile extractia şi transportul ţiţeiului şi gazelor naturale şi orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret. NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România────────────────