LEGE nr. 206 din 20 aprilie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 26 aprilie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 71 din 24 mai 1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este autoritatea de reglementare în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare şi al produselor de uz fitosanitar, care coordonează şi controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Direcţia fitosanitara."2. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Direcţia fitosanitara are următoarele atribuţii: a) organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara pe întregul teritoriu al tarii, după o conceptie unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, pasunilor şi fanetelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utila şi a produselor agricole depozitate; b) coordonarea, îndrumarea tehnica şi controlul activităţii în domeniul fitosanitar şi al omologării şi utilizării produselor de uz fitosanitar; c) stabilirea normelor fitosanitare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utila, precum şi pentru cei care depozitează, transporta şi valorifica vegetale şi produse vegetale; d) elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminarii pe teritoriul tarii a organismelor de carantina; e) elaborarea proiectelor de lege, hotărârilor, ordinelor şi a altor acte normative care privesc activitatea de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara şi regimul produselor de uz fitosanitar, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării legislaţiei naţionale şi al armonizării acesteia cu legislaţia comunitara, organizării, dotării şi funcţionarii serviciilor naţionale fitosanitare; f) elaborarea sau, după caz, reactualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a altor regulamente care privesc activitatea de protecţie a plantelor, carantina fitosanitara şi produsele de uz fitosanitar; g) controlul aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale, normelor tehnice în domeniul fitosanitar şi al produselor de uz fitosanitar; h) organizarea şi urmărirea asigurării dotării tehnice şi materiale a direcţiilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara şi punctelor de control fitosanitar vamal; i) organizarea unui sistem informaţional unic pentru monitorizarea vegetalelor şi produselor vegetale care se exporta, se importa sau tranziteaza România; j) stabilirea necesarului de cadre şi elaborarea, în condiţiile legii şi ale normativelor în vigoare, a criteriilor tehnice privind încadrarea şi asigurarea personalului de specialitate pentru direcţiile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara şi punctele de control fitosanitar vamal; k) participarea la omologarea produselor de uz fitosanitar şi la elaborarea periodică a Codexului cu produsele de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România; l) organizarea la nivel naţional a poliţiei fitosanitare; m) participarea la organizarea concursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale; n) abilitarea agenţilor economici pentru importul produselor de uz fitosanitar, în condiţiile legii; o) fundamentează şi face propuneri anual privind necesarul de fonduri pentru acţiunile de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, finanţate de la bugetul de stat; p) reprezintă România la organismele internaţionale O.E.P.P., F.A.O., O.M.S., I.U.P.A.C. şi altele."3. La articolul 4, litera e) se abroga.4. La articolul 4, literele f) şi m) vor avea următorul cuprins:"f) abilitarea agenţilor economici pentru acţiuni de comercializare şi prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar în condiţiile legii;............................................................ m) eliberarea autorizaţiilor de import pentru vegetale şi produse vegetale supuse regimului de carantina fitosanitara, a paşapoartelor fitosanitare, certificatelor fitosanitare şi a altor documente prevăzute de lege;"5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a Ministerului Administraţiei Publice, va stabili patrimoniul aferent activităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1), care va fi dat în administrarea serviciilor publice de protecţie a plantelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti."6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili tarife pentru activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1)."7. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta sintagmele Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Agenţia Naţionala Fitosanitara şi ministrul agriculturii şi alimentaţiei se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Direcţia fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU--------