NORME nr. 1 din 9 aprilie 2001privind lichiditatea băncilor
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 20 aprilie 2001  În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) şi ale art. 45 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme reglementează nivelul minim de lichiditate şi se aplică băncilor persoane juridice române, precum şi sucursalelor din România ale băncilor persoane juridice străine, denumite în continuare bănci.  +  Articolul 2 (1) Termenii credite şi plasamente utilizaţi în prezentele norme au semnificatia prevăzută la art. 1 lit. e) alin. 2 şi, respectiv, la art. 1 lit. f) din Normele metodologice pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. (2) În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) risc de lichiditate faţă de o singura persoana - obligaţia băncii faţă de orice persoană sau grup de persoane fizice ori juridice care sunt legate economic între ele în sensul că:- una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;- nivelul cumulat al obligaţiei băncii reprezintă un singur risc de lichiditate pentru banca în sensul că retragerea de către una dintre persoane a unui depozit, închiderea unui cont curent şi/sau utilizarea unui angajament de finanţare primit de la banca poate atrage din partea celorlalte persoane retragerea depozitelor, închiderea conturilor curente şi/sau utilizarea angajamentelor de finanţare primite de la banca; b) risc mare de lichiditate faţă de o singura persoana - riscul de lichiditate faţă de o singura persoana, a carei valoare reprezintă cel puţin 10% din valoarea obligaţiilor bilantiere, altele decât împrumuturile, şi a angajamentelor de finanţare date de banca evidentiate în afară bilanţului; c) durata rămasă de scurs - durata de viaţa reziduala a activelor bilantiere, obligaţiilor bilantiere şi a angajamentelor primite/date de banca evidentiate în afară bilanţului, stabilită în funcţie de scadentele acestora; d) ţările din categoria A - ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare; e) excedent/deficit de lichiditate - diferenţa pozitiva/negativa dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară; f) norme de clasificare - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit; g) termen de valabilitate - termenul până la care garanţiile de export, cum sunt: garanţia pentru participarea la licitaţie, garanţia pentru restituirea avansului sau garanţia de buna execuţie, pot fi executate; h) perioada de observare - intervalul de timp pentru care se determina baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, stabilită conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii; i) deficit de rezerve - deficitul determinat în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României privind regimul rezervelor minime obligatorii; (3) Pentru determinarea grupurilor de persoane legate economic între ele vor fi luate în considerare, alternativ sau cumulativ, următoarele situaţii: a) sunt afiliate; b) au aceeaşi conducere; c) interdependenta comercială directa, care nu poate fi substituită într-un termen scurt; d) sunt membrii aceleiaşi familii.  +  Articolul 3În scopul prezentelor norme, pasivele interbancare, altele decât împrumuturile, şi angajamentele de finanţare date de banca evidentiate în afară bilanţului reprezintă risc de lichiditate faţă de o singura persoana.  +  Articolul 4Pentru operaţiunile de primire în pensiune, de dare cu împrumut şi de vânzare cu posibilitatea de răscumpărare durata rămasă de scurs se stabileşte în funcţie de durata rămasă până la scadenta operaţiunii de finanţare, de dare cu împrumut, respectiv de vânzare cu posibilitatea de răscumpărare, independent de durata de viaţa reziduala a titlurilor care stau la baza operaţiunilor respective.  +  Capitolul 2 Supravegherea riscului de lichiditate  +  Secţiunea 1 Supravegherea indicatorului de lichiditate  +  Articolul 5Supravegherea riscului de lichiditate se realizează: a) de bănci, potrivit prevederilor art. 27-29; b) de Banca Naţionala a României, pe baza indicatorului de lichiditate raportat de bănci, în conformitate cu prezentele norme.  +  Articolul 6 (1) Limita minima a indicatorului de lichiditate este 1 şi se calculează ca raport între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară, pe fiecare banda de scadenta specificată în anexa nr. 2. (2) Lichiditatea efectivă se determina prin însumarea, pe fiecare banda de scadenta, a activelor bilantiere şi a angajamentelor primite evidentiate în afară bilanţului. (3) Lichiditatea necesară se determina prin însumarea, pe fiecare banda de scadenta, a obligaţiilor bilantiere şi a angajamentelor date evidentiate în afară bilanţului. (4) În cazul înregistrării unui excedent de lichiditate în oricare dintre benzile de scadenta, cu excepţia ultimei benzi, acesta se va adauga la nivelul lichidităţii efective, aferent benzii de scadenta următoare.  +  Articolul 7Băncile trebuie să menţină în permanenta indicatorul de lichiditate cel puţin la nivelul stabilit la art. 6 alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Băncile vor calcula indicatorul de lichiditate prin completarea corespunzătoare a formularelor prevăzute în anexele nr. 1a)-1d) şi, respectiv, în anexa nr. 2. (2) Formularele vor fi completate avându-se în vedere următoarele: a) vor cuprinde toate sucursalele şi alte sedii secundare ale băncii, deschise pe teritoriul României sau în străinătate; b) vor cuprinde toate operaţiunile, indiferent de moneda în care sunt denominate acestea; operaţiunile în moneda străină vor fi evaluate în echivalent în lei la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Naţionala a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeşte raportarea; c) la înregistrarea activelor bilantiere, a obligaţiilor bilantiere şi a angajamentelor primite/date evidentiate în afară bilanţului se vor respecta prevederile anexei la Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la întocmirea situaţiei mod.4028 "Repartizarea plasamentelor, resurselor şi angajamentelor din afară bilanţului în funcţie de durata rămasă de scurs", dacă prezentele norme nu prevăd altfel.  +  Articolul 9 (1) Băncile vor transmite lunar Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere formularele prevăzute la art. 8 alin. (1) atât letric, cat şi prin reţeaua de comunicaţii interbancare (directorul BC-SYSAPPSUP). (2) Raportarea se va transmite prin reţeaua de comunicaţii interbancare în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care aceasta se întocmeşte şi în forma letrica în termen de 15 zile de la sfârşitul lunii pentru care aceasta se întocmeşte. (3) În cazul în care ultima zi a termenului până la care se poate transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se va transmite până cel târziu în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.  +  Articolul 10În scopul determinării lichidităţii efective, activele bilantiere şi angajamentele primite de banca evidentiate în afară bilanţului se repartizează pe benzile de scadenta, cu respectarea dispoziţiilor care urmează.  +  Articolul 11 (1) Activele bilantiere cu scadenţa la vedere, cum sunt: casa şi alte valori, contul curent la bănci centrale, depozitele la vedere la bănci centrale, conturile de corespondent la bănci, depozitele la vedere la bănci, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite. (2) Alte active cu scadenţa la vedere, cum sunt conturile curente debitoare şi creanţele ataşate aferente, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata determinata prin aplicarea la valoarea contabila diminuată cu provizioanele constituite a coeficientului de ajustare (l-k) prevăzut la art. 13 alin. (1). (3) Creanţele ataşate aferente activelor cu scadenţa la vedere menţionate la alin. (1) vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite.  +  Articolul 12 (1) Titlurile cu venit variabil înscrise la cota unei burse de valori din tari din categoria A sau din România, înregistrate la titluri de tranzacţie sau la titluri de plasament, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentând 50% din valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite. (2) Titlurile cu venit fix cu scadenţa de până la un an inclusiv, emise sau garantate de organele administraţiei centrale din tari din categoria A, înscrise la cota unei burse de valori din tari din categoria A sau din România, şi titlurile cu venit fix cu scadenţa de până la un an inclusiv, negociabile, emise sau garantate de organele administraţiei centrale din România, înregistrate la titluri de tranzacţie, titluri de plasament sau titluri de investiţie, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentând 90% din valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite. (3) Titlurile cu venit fix cu scadenţa mai mare de un an, emise sau garantate de organele administraţiei centrale din tari din categoria A, înscrise la cota unei burse de valori din tari din categoria A sau din România, şi titlurile cu venit fix cu scadenţa mai mare de un an, negociabile, emise sau garantate de organele administraţiei centrale din România, înregistrate la titluri de tranzacţie, titluri de plasament sau titluri de investiţie, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentând 70% din valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite. (4) Titlurile cu venit fix, altele decât cele menţionate la alin. (2) şi (3), înscrise la cota unei burse de valori din tari din categoria A sau din România, înregistrate la titluri de tranzacţie, titluri de plasament sau titluri de investiţie, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata reprezentând 60% din valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite. (5) Creanţele ataşate aferente titlurilor cu venit fix menţionate la alin. (2), (3) şi (4) vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite a coeficienţilor prevăzuţi la alineatele respective. (6) Titlurile cu venit fix menţionate la alin. (1)-(4) vor fi luate în calcul în condiţiile în care acestea nu sunt afectate garantarii unor împrumuturi primite de banca, în cadrul unor operaţiuni de pensiune sau de creditare.  +  Articolul 13 (1) Creditele restante aferente clientelei nebancare, clasificate în categoriile "standard" şi "în observatie" în conformitate cu normele de clasificare, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila diminuată cu provizioanele constituite a coeficientului de ajustare (l-k). (2) Coeficientul k se va determina prin raportarea soldului creditelor restante aferente clientelei nebancare, încadrate în categoriile "indoielnic" şi "pierdere", la total credite acordate clientelei nebancare, existente în sold la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea. (3) Dobânzile restante aferente creditelor menţionate la alin. (1) şi creanţele ataşate aferente acestora, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite a coeficientului de ajustare (l-k) prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 14 (1) Creditele şi plasamentele restante aferente clientelei bancare, clasificate în categoriile "standard" şi "substandard", vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila diminuată cu provizioanele constituite a coeficientului de ajustare (l-k). (2) Coeficientul k se va determina prin raportarea soldului creditelor şi al plasamentelor restante, aferente clientelei bancare, încadrate în categoriile "indoielnic" şi "pierdere", la total credite şi plasamente aferente clientelei bancare, existente în sold la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea. (3) Dobânzile restante aferente creditelor şi plasamentelor menţionate la alin. (1) şi creanţele ataşate aferente acestora vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata, obţinută prin aplicarea la valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite a coeficientului de ajustare (l-k) prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 15 (1) Categoriile de active specificate în anexa nr. 1a), altele decât cele menţionate anterior, vor fi repartizate pe benzile de scadenta în funcţie de durata rămasă de scurs, la valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite, dacă prezentele norme nu specifică altfel. (2) Titlurile cu venit fix sau variabil care fac obiectul operaţiunilor de dare cu împrumut vor fi luate în calcul dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) sunt înscrise la cota unei burse de valori din tari cuprinse în categoria A sau din România; b) sunt emise sau garantate de organele administraţiei centrale din România. (3) Creditele acordate rezultate din operaţiunile de primire în pensiune livrata, existente în sold la finele lunii pentru care se întocmeşte raportarea, vor fi luate în calcul dacă titlurile cu venit fix sau variabil aferente acestor operaţiuni îndeplinesc una dintre condiţiile menţionate la alin. (2) şi dacă nu fac obiectul unor operaţiuni de redare în pensiune.  +  Articolul 16Creditele curente şi creanţele ataşate aferente clientelei nebancare vor fi evidentiate la o valoare ajustata determinata prin aplicarea la valoarea contabila aferentă fiecărei benzi de scadenta, diminuată cu provizioanele constituite, a coeficientului de ajustare (l-k) prevăzut la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 17 (1) La determinarea lichidităţii efective angajamentele de garanţie de natura cautiunilor, avalurilor şi a altor garanţii primite de la bănci vor fi luate în calcul numai dacă sunt irevocabile şi neconditionate. (2) Angajamentele de garanţie menţionate la alin. (1), executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen de valabilitate, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila a coeficientului k. (3) Coeficientul k se determina prin raportarea soldului mediu al angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate primite, a căror executare a fost solicitată de banca în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea şi încasate în termen de 30 de zile de la data la care executarea a fost solicitată, la soldul mediu al angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate primite, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea. (4) Soldul mediu al angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate primite, a căror executare a fost solicitată de banca în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea, şi încasate în termen de 30 de zile de la data la care executarea a fost solicitată, se determina pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare. (5) Soldul mediu al angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate primite, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea, se determina pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor medii lunare. Soldul mediu lunar se calculează pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate, înregistrate la datele de 1, 7, 15, 23 şi, respectiv, în ultima zi a lunii.  +  Articolul 18 (1) Angajamentele primite, evidentiate în afară bilanţului, specificate în anexa nr. 1c), altele decât cele menţionate la art. 17, vor fi repartizate pe benzile de scadenta în funcţie de durata rămasă de scurs şi vor fi evidentiate astfel: a) angajamentele de finanţare primite şi angajamentele privind titlurile de livrat, la valoarea contabila; b) angajamentele de garanţie irevocabile şi neconditionate, de natura cautiunilor, avalurilor şi a altor garanţii primite de la bănci, pentru care sunt stabilite scadente certe, la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila aferentă fiecărei benzi de scadenta a coeficientului k calculat la art. 17. (2) Titlurile de livrat vor fi luate în calcul dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) sunt înscrise la cota unei burse de valori din tari cuprinse în categoria A sau din România; b) sunt emise sau garantate de organele administraţiei centrale din România.  +  Articolul 19În scopul determinării lichidităţii necesare obligaţiile bilantiere şi angajamentele date de banca evidentiate în afară bilanţului se repartizează pe benzile de scadenta, cu respectarea dispoziţiilor care urmează.  +  Articolul 20 (1) Obligaţiile bilantiere cu scadenţa la vedere, cum sunt: conturile de corespondent ale băncilor, depozitele la vedere ale băncilor, conturile curente creditoare, depozitele la vedere ale clientelei, vor fi înscrise pe prima banda de scadenta la o valoare ajustata, determinata potrivit prevederilor alin. (2), numai dacă valoarea obţinută din calcul este pozitiva. (2) Valoarea ajustata se determina prin deducerea din soldul curent aferent fiecărei categorii de obligaţii bilantiere, existent la finele lunii pentru care se întocmeşte raportarea, a soldului mediu aferent acestor categorii, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea. (3) Soldul mediu menţionat la alin. (2) va fi calculat pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor medii lunare aferente fiecărei categorii de obligaţii bilantiere. Soldul mediu lunar se va calcula pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor aferente fiecărei categorii de obligaţii bilantiere înregistrate la datele de 1, 7, 15, 23 şi, respectiv, în ultima zi a lunii. (4) În cazul în care valoarea ajustata obţinută din calcul este nulă sau negativa, obligaţiile bilantiere cu scadenţa la vedere nu vor fi luate în calcul la determinarea lichidităţii necesare. (5) Datoriile ataşate aferente obligaţiilor bilantiere menţionate la alin. (1) vor fi înscrise pe prima banda de scadenta, la valoarea contabila.  +  Articolul 21Băncile care în perioada de observare anterioară datei de raportare a indicatorului de lichiditate înregistrează deficit de rezerve sau care în luna anterioară datei pentru care se întocmeşte raportarea înregistrează niveluri ale indicatorilor de solvabilitate sub limitele minime prevăzute de reglementările Băncii Naţionale a României vor inregistra categoriile de obligaţii bilantiere specificate la art. 20 alin. (1) la valoarea contabila.  +  Articolul 22Categoriile de obligaţii bilantiere prevăzute în anexa 1b), altele decât cele menţionate la art. 20, vor fi repartizate pe scadente în funcţie de durata rămasă de scurs, la valoarea contabila.  +  Articolul 23 (1) La determinarea lichidităţii necesare angajamentele de garanţie de natura cautiunilor, avalurilor şi a altor garanţii date altor bănci, precum şi a garanţiilor date pentru clientela, altele decât cele garantate cu depozite colaterale, vor fi luate în calcul numai dacă sunt irevocabile şi neconditionate. (2) Angajamentele de garanţie prevăzute la alin. (1), executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen limita de valabilitate, vor fi înscrise în prima banda de scadenta, la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila a coeficientului k. (3) Coeficientul k se va determina prin raportarea soldului mediu al angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate date, a căror executare a fost solicitată băncii în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea, la soldul mediu al angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate date, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea. (4) Soldul mediu al angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate date, a căror executare a fost solicitată băncii în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea, se determina pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare. (5) Soldul mediu al angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate date, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea, se determina pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor medii lunare. Soldul mediu lunar se calculează pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor angajamentelor de garanţie irevocabile şi neconditionate date, înregistrate la datele de 1, 7, 15, 23 şi, respectiv, în ultima zi a lunii.  +  Articolul 24Angajamentele date, evidentiate în afară bilanţului, specificate în anexa nr. 1d), altele decât cele menţionate la art. 23 alin. (2), vor fi repartizate pe scadente în funcţie de durata rămasă de scurs şi vor fi evidentiate astfel: a) angajamentele de finanţare date şi angajamentele privind titlurile de primit, la valoarea contabila; b) angajamentele de garanţie irevocabile şi neconditionate, de natura cautiunilor, avalurilor şi a altor garanţii date altor bănci, precum şi a garanţiilor date clientelei, pentru care sunt prevăzute scadente certe, la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila aferentă fiecărei benzi de scadenta a coeficientului k calculat la art. 23.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea riscului mare de lichiditate faţă de o singura persoana  +  Articolul 25 (1) Băncile vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere nivelul riscurilor mari de lichiditate faţă de o singura persoana prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 3a) şi 3b). (2) Formularele vor fi transmise lunar atât letric, cat şi prin reţeaua de comunicaţii interbancare (directorul BC-SYSAPPSUP). (3) Raportarea se va transmite prin reţeaua de comunicaţii interbancare în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care aceasta se întocmeşte şi în forma letrica în termen de 15 zile de la sfârşitul lunii pentru care aceasta se întocmeşte. (4) În cazul în care ultima zi a termenului până la care se poate transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se va transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.  +  Articolul 26În cazul în care nivelul unui risc mare de lichiditate faţă de o singura persoana depăşeşte 15% din totalul obligaţiilor bilantiere, altele decât împrumuturile, şi al angajamentelor de finanţare date de banca evidentiate în afară bilanţului, băncile vor calcula lichiditatea necesară prin înregistrarea la valoarea contabila a obligaţiilor bilantiere cu scadenţa la vedere pe care le au faţă de persoana respectiva.  +  Secţiunea a 3-a Cerinţe de management şi control intern  +  Articolul 27 (1) În vederea limitării riscului de lichiditate, precum şi încadrării în condiţiile stabilite de prezentele norme băncile sunt obligate să îşi stabilească pentru fiecare exerciţiu financiar: a) strategia în domeniul managementului lichidităţii, care va fi reanalizata ori de câte ori modificarea condiţiilor mediului de afaceri o impune; b) strategia managementului lichidităţii în cazuri de criza, materializata într-un plan alternativ care să prevadă soluţii pentru depăşirea în condiţii optime a perioadei de criza. (2) În cazul băncilor persoane juridice române strategiile în domeniul managementului lichidităţii trebuie aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 28 (1) În vederea realizării obiectivelor stabilite prin strategiile în domeniul managementului lichidităţii băncile sunt obligate sa dispună de proceduri de urmărire şi limitare a riscului de lichiditate, care să respecte cerinţele prezentelor norme. (2) În cazul băncilor persoane juridice române procedurile de urmărire şi limitare a riscului de lichiditate trebuie să fie aprobate cel puţin la nivelul comitetului de risc. (3) Băncile sunt obligate sa dispună de proceduri administrative şi de control intern adecvate care să permită supravegherea riscului de lichiditate.  +  Articolul 29 (1) Băncile sunt obligate sa desemneze un conducător care să asigure coordonarea permanenta a activităţii în domeniul managementului lichidităţii. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme băncile vor comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere identitatea persoanei din conducerea băncii care asigura coordonarea acestei activităţi. (3) În cazul desemnării unui nou conducător în calitate de coordonator al acestei activităţi băncile vor comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere identitatea noii persoane în termen de 5 zile de la data desemnării acesteia.  +  Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30 (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme băncile se vor încadra în limitele de prudenta bancară prevăzute de acestea. (2) În perioada prevăzută la alin. (1) băncile nu vor încheia tranzacţii care să conducă la deteriorarea, pe oricare dintre benzile de scadenta, a nivelului indicatorului de lichiditate înregistrat în prima luna de raportare care, ca urmare a aplicării metodologiei de determinare a acestuia stabilite prin prezentele norme, nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 6 alin. (1).  +  Articolul 31În vederea limitării riscului de lichiditate băncile sunt obligate să asigure o evidenta extracontabila corespunzătoare, care să stea la baza întocmirii raportarilor de prudenta bancară prevăzute de prezentele norme.  +  Articolul 32Formularele de raportare prevăzute la art. 8 şi la art. 25 se întocmesc pe baza datelor din evidenţa contabilă şi din evidentele extracontabile şi se semnează de conducătorul băncii menţionat la art. 29 şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil.  +  Articolul 33Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998.  +  Articolul 34 (1) Prezentele norme intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.p. GUVERNATORUL BĂNCIINAŢIONALE A ROMÂNIEI,CRISTIAN POPA  +  Anexa 1a)
                     
    Denumirea băncii ...........
    Data raportării: [ / / ]
     
    mld. lei
    ACTIVECod pozCoef. calculat (%)DURATA RĂMASĂ DE SCURS
    D<= 1 lună1 lună 3 luni 6 luni 12 luni Total
    012345678
    OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREA1              
    Casa şi alte valoriA2              
    Cont curent la bănci centraleA3              
    Depozite la vedere la bănci centraleA4              
    Depozite la termen la bănci centraleA5              
    Depozite colaterale la bănci centraleA6              
    Creanţe ataşateA7              
    Conturi de corespondent la bănciA8              
    Creanţe ataşateA9              
    Depozite la vedere la bănciA10              
    Depozite la termen la bănciA11              
    Depozite colaterale la bănciA12              
    Creanţe ataşateA13              
    Credite de pe o zi pe alte acordate băncilorA14              
    Credite la termen acordate băncilorA15              
    Credite financiare acordate băncilorA16              
    Creanţe ataşateA17              
    Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaA18              
    Valori primite în pensiune la termenA19              
    Creanţe ataşateA20              
    Creanţe restanteA21*            
    Dobânzi restanteA22*            
    Creanţe ataşateA23*            
    OPERAŢIUNI CU CLIENTELAA24              
    Creanţe comercialeA25*            
    Creanţe ataşateA26*            
    Credite de trezorerieA27*            
    Creanţe ataşateA28*            
    Credite pentru exportA29*            
    Creanţe ataşateA30*            
    Credite pentru echipamentA31*            
    Creanţe ataşateA32*            
    Credite pentru bunuri imobiliareA33*            
    Creanţe ataşateA34*            
    Alte credite acordate clienteleiA35*            
    Creanţe ataşateA36*            
    Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiareA37*            
    Credite la termen acordate clientelei financiareA38*            
    Creanţe ataşateA39*            
    Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaA40*            
    Valori primite în pensiune la termenA41*            
    Creanţe ataşateA42*            
    Conturi curente debitoareA43*            
    Creanţe ataşateA44*            
    Creanţe restanteA45*            
    Dobânzi restanteA46*            
    Creanţe ataşateA47*            
    OPERAŢIUNI CU TITLURIA48              
    Titluri primite în pensiune livratăA49              
    Creanţe ataşateA50              
    Titluri de tranzacţieA51              
    Titluri de plasamentA52              
    Titluri de investiţiiA53              
    Titluri date cu împrumut                
    - titluri de tranzacţieA54              
    - titluri de plasamentA55              
    - titluri de investiţiiA56              
    Creanţe ataşateA57              
    Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriA58              
    Creanţe ataşateA59              
    VALORI IMOBILIZATEA60              
    Credite subordonate la termenA61              
    Creanţe ataşateA62              
    TOTALA63              
         
     
    Partea utilizată aferentă angajamentelor de finanţare trase va fi înregistrată pe scadenţe funcţie de durata rămasă de scurs plecând de la coloana corespunzătoare duratei de amortizare a acesteia.
     
    Conducătorul băncii, numele, prenumele, semnăturaConducătorul compartimentului financiar-contabil, numele, prenumele, semnăturaÎntocmit, nume prenume telefon/interior
     
         
    OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREA1Total (rd. A2 la A23)
    Casa şi alte valoriA2101 + 109
    Cont curent la bănci centraleA31111 - ex. 1911
    Depozite la vedere la bănci centraleA41112 - ex. 1911
    Depozite la termen la bănci centraleA51113 - ex. 1911
    Depozite colaterale la bănci centraleA61114- ex. 1911
    Creanţe ataşateA71171 - ex. 1912
    Conturi de corespondent la bănciA8121 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA91271 - ex. 1912
    Depozite la vedere la bănciA101311 - ex. 1911
    Depozite la termen la bănciA111312 - ex. 1911
    Depozite colaterale la bănciA121313 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA131317 - ex. 1912
    Credite de pe o zi pe alte acordate băncilorA141411 - ex. 1911
    Credite la termen acordate băncilorA151412 - ex. 1911
    Credite financiare acordate băncilorA161413 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA171417 - ex. 1912
    Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaA181511 - ex. 1911
    Valori primite în pensiune la termenA191512 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA201517 - ex. 1912
    Creanţe restanteA21ex. 1811 (sume provenind din conturile: 1311; 1312; 1313; 1411; 1412; 1413; 1511; 1512) - ex. 1911
    Dobânzi restanteA22ex. 1812 (sume provenind din conturile: 1317; 1417; 1517) - ex. 1912
    Creanţe ataşateA23ex. 1817 - ex. 1912
    OPERAŢIUNI CU CLIENTELAA24Total (rd. A25 la A47)
    Creanţe comercialeA252011 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA262017 - ex. 2912
    Credite de trezorerieA272021 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA282027 - ex. 2912
    Credite pentru exportA292031 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA302037 - ex. 2912
    Credite pentru echipamentA312041 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA322047 - ex. 2912
    Credite pentru bunuri imobiliareA332051 + 2052 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA342057 - ex. 2912
    Alte credite acordate clienteleiA352061 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA362067 - ex. 2912
    Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiareA372311 - ex. 2911
    Credite la termen acordate clientelei financiareA382312 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA392317 - ex. 2912
    Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaA40ex. 2411 - ex. 2911
    Valori primite în pensiune la termenA41ex. 2412 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA422417 - ex. 2912
    Conturi curente debitoareA432511 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA4425171 - ex. 2912
    Creanţe restanteA45ex. 2811 (sume provenite din conturile 2011; 2021; 2031; 2041; 2051; 2052; 2061; 2311; 2312; 2411; 2412; 2511) - ex. 2911
    Dobânzi restanteA46ex. 2812 (sume provenite din conturile 2017; 2027; 2037; 2047; 2057; 2067; 2317; 2417; 25171) - ex. 2912
    Creanţe ataşateA47ex. 2817 - ex. 2912
    OPERAŢIUNI CU TITLURIA48Total (rd. A49 la rd. A59)
    Titluri primite în pensiune livratăA49ex. 30111
    Creanţe ataşateA50ex. 30117
    Titluri de tranzacţieA51ex. 3021
    Titluri de plasamentA52ex. 3031 - ex. 3911
    Titluri de investiţiiA53ex. 3041+/- ex. 3046 - ex. 3911
    Titluri date cu împrumut    
    - titluri de tranzacţieA5430251 + 30252 + 30253 + 30254
    - titluri de plasamentA55ex. 3035 - ex. 3911
    - titluri de investiţiiA56ex. 3045 +/- ex. 3046 - ex. 3912
    Creanţe ataşateA57ex. 30257 + ex. 3037 + ex. 3047 (inclusiv titlurilor vândute cu posibilitatea de răscumpărare)
    Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriA58333 + 3362
    Creanţe ataşateA593371
    VALORI IMOBILIZATEA60rd. A61 + rd. A62
    Credite subordonate la termenA61401
    Creanţe ataşateA62ex. 407
    TOTALA63rd. A1 + rd. A24 + rd. A48 + A60
   +  Anexa 1b)    ANEXA 1b            REPARTIZAREA OBLIGAŢIILOR BILANTIERE PE SCADENTE
                     
    Denumirea băncii ...........
    Data raportării: [ / / ]
     
    mld. lei
    OBLIGAŢII BILANŢIERECod pozSold mediu calculatDURATA RĂMASĂ DE SCURS
    D<= 1 lună1 lună 3 luni 6 luni 12 luni Total
    012345678
    OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREP1              
    Împrumuturi de refinanţare de la bănci centraleP2              
    Datorii ataşateP3              
    Conturi de corespondent ale băncilorP4*            
    Datorii ataşateP5              
    Depozite la vedere ale băncilorP6*            
    Depozite la termen ale băncilorP7              
    Depozite colaterale ale băncilorP8              
    Datorii ataşateP9              
    Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănciP10              
    Împrumuturi la termen primite de la bănciP11              
    Împrumuturi financiare primite de la bănciP12              
    Datorii ataşateP13              
    OPERAŢIUNI CU CLIENTELAP14              
    Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiarăP15              
    Împrumuturi la termen de la clientela financiarăP16              
    Datorii ataşateP17              
    Conturi curente creditoareP18*            
    Datorii ataşateP19              
    Conturi de factoringP20              
    Datorii ataşateP21              
    Depozite la vedereP22*            
    Depozite la termenP23              
    Depozite colateraleP24              
    Datorii ataşateP25              
    Certificate de depozit, carnete şi librete de economiiP26              
    Datorii ataşateP27              
    OPERAŢIUNI CU TITLURIP28              
    Datorii constituite prin titluri                
    - titluri de piaţă interbancarăP29              
    Datorii ataşateP30              
    - titluri de creanţe negociabileP31              
    Datorii ataşateP32              
    - obligaţiuniP33              
    Datorii ataşateP34              
    - alte datorii constituite prin titluriP35              
    Datorii ataşateP36              
    Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriP37              
    Datorii ataşateP38              
    Vărsăminte de efectuat privind titlurileP39              
    CREDITORIP40              
    Alţi creditori diverşiP41              
    Datorii ataşateP42              
    DATORII SUBORDONATEP43              
    Datorii subordonate la termenP44              
    Datorii ataşateP45              
    TOTALP46              
         
     
    Conducătorul băncii, numele, prenumele, semnăturaConducătorul compartimentului financiar-contabil, numele, prenumele, semnăturaÎntocmit, nume prenume telefon/interior
     
     
         
    OPERAŢIUNI DE TREZORERIE ŞI OPERAŢIUNI INTERBANCAREP1Total (rd. P2 la rd. P13)
    Împrumuturi de refinanţare de la bănci centraleP2112
    Datorii ataşateP31172
    Conturi de corespondent ale băncilorP4122
    Datorii ataşateP51272
    Depozite la vedere ale băncilorP61321
    Depozite la termen ale băncilorP71322
    Depozite colaterale ale băncilorP81323
    Datorii ataşateP91327
    Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănciP101421
    Împrumuturi la termen primite de la bănciP111422
    Împrumuturi financiare primite de la bănciP121423
    Datorii ataşateP131427
    OPERAŢIUNI CU CLIENTELAP14Total (rd. P15 la rd. P27)
    Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiarăP152321
    Împrumuturi la termen de la clientela financiarăP162322
    Datorii ataşateP172327
    Conturi curente creditoareP182511 + 255 + 256 + 258
    Datorii ataşateP1925172 + 2557 + 25567 + 2587
    Conturi de factoringP202521
    Datorii ataşateP212527
    Depozite la vedereP222531
    Depozite la termenP232532
    Depozite colateraleP242533
    Datorii ataşateP252537
    Certificate de depozit, carnete şi librete de economiiP262541 + 2542
    Datorii ataşateP272547
    OPERAŢIUNI CU TITLURIP28Total (rd. P29 la rd. P39)
    Datorii constituite prin titluri    
    - titluri de piaţă interbancarăP293211
    Datorii ataşateP303217
    - titluri de creanţe negociabileP313221
    Datorii ataşateP323227
    - obligaţiuniP333251
    Datorii ataşateP343257
    - alte datorii constituite prin titluriP353261
    Datorii ataşateP363267
    Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriP37331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 3361
    Datorii ataşateP383372
    Vărsăminte de efectuat privind titlurileP393036
    CREDITORIP40rd. P41 + rd. P42
    Alţi creditori diverşiP41ex. 3566 (aferent obligaţiei de plată a ratelor de leasing şi fondului primit pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998)
    Datorii ataşateP42ex. 3567
    DATORII SUBORDONATEP43rd. P44 + rd. P45
    Datorii subordonate la termenP44531
    Datorii ataşateP45ex. 537
    TOTALP46rd. P1 + rd. P14 + rd. P28 + rd. P40 + rd. P43
   +  Anexa 1c
         
     
    Pentru angajamentele de finanţare primite se vor reflecta şi graficele de rambursare aferente obligaţiilor rezultate în urma transformării angajamentelor de finanţare primite, în elemente bilanţiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente acestor obligaţii în benzile de scadenţă corespunzătoare, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente obligaţiilor bilanţiere rezultate din angajamentele de finanţare primite, rambursarea acestora se va înregistra prin evidenţierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadenţă.
     
    Conducătorul băncii, numele, prenumele, semnăturaConducătorul compartimentului financiar-contabil, numele, prenumele, semnăturaÎntocmit, nume prenume telefon/interior
     
         
    ANGAJAMENTE DE FINANŢAREEP1rd. EP2 + rd. EP3
    Angajamente primite de la alte bănciEP2902
    Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publiceEP3904
    ANGAJAMENTE DE GARANŢIEEP4rd. EP5 + rd. EP6
    Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănciEP5912
    ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILEEP6rd. EP7
    Titluri de livratEP7922
    TOTALEP8rd. EP1 + rd. EP4 + rd. EP6
     
    ANGAJAMENTE DE FINANŢAREEA1rd. EA2 + rd. EA3
    Angajamente în favoarea altor bănciEA2901
    Angajamente în favoarea clienteleiEA3903
    ANGAJAMENTE DE GARANŢIEEA4rd. EA5 + rd. EA6
    Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănciEA5911
    Garanţii date pentru clientelăEA6913
    ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILEEA7rd. EA8
    Titluri de primitEA8921
    TOTALEA9rd. EA1 + rd. EA4 + rd. EA7
   +  Anexa 1d)     ANEXA 1d)
     
    Denumirea băncii ...........
    Data raportării: [ / / ]
     
    mld. lei
                     
    ANGAJAMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI DATECod pozCoef. calculatDURATA RĂMASĂ DE SCURS
    D<= 1 lună1 lună 3 luni 6 luni 12 luni Total
    012345678
    ANGAJAMENTE DE FINANŢAREEA1              
    Angajamente în favoarea altor bănciEA2              
    Angajamente în favoarea clienteleiEA3              
    ANGAJAMENTE DE GARANŢIEEA4*            
    Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănciEA5              
    Garanţii date pentru clientelăEA6              
    ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILEEA7              
    Titluri de primitEA8              
    TOTALEA9              
         
    Pentru angajamentele de finanţare şi de garanţie date se vor reflecta şi graficele de rambursare aferente activelor rezultate din transformarea angajamentelor de finanţare date în elemente bilanţiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente acestor creanţe în benzile de scadenţă corespunzătoare stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente activelor bilanţiere rezultate din angajamentele de finanţare date, rambursarea acestora se va înregistra prin evidenţierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadenţă.
         
    Conducătorul băncii, numele, prenumele, semnăturaConducătorul compartimentului financiar-contabil, numele, prenumele, semnăturaÎntocmit, nume prenume telefon/inter
   +  Anexa 2     ANEXA 2
     
    Denumirea băncii ...........
    Data raportării: [ / / ]
     
    mld. lei
                   
    Indicatori   BENZI DE SCADENŢĂ
    D<=1 luna1 lună 3 luni 6 luni 12 luni Total
    01234567
    Total active (formularul Anexa 1a, rd. Total, col. 3:81            
    Total angajamente în afara bilanţului primite (formular Anexa 1c, rd. Total, col. 3:8)2            
    Lichiditatea efectivă rd. 3 col. 3:6 = rd. 1 col. 3:6 + rd. 2 col. 3:6 + rd. 7 col. (n*)-1), rd. 3 col. 2,7 = rd. 1 col. 2,7 + rd. 2 col. 2,73            
    Total obligaţii bilanţiere (formularul Anexa 1b, rd. Total, col. 3:8)4            
    Total angajamente în afara bilanţului date (formular Anexa 1d, rd. Total, col. 3:8)5            
    Lichiditate necesară rd. 6 = rd. 4 + rd. 56            
    Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare) rd. 7 = rd. 3 - rd. 6, dacă rd. 7>07         XX
    Indicator de lichiditate rd. 8 = rd. 3/rd. 6*1)8            
         
    *) n poate lua valori de la 3 la 6  
         
    Conducătorul băncii, numele, prenumele, semnăturaConducătorul compartimentului financiar-contabil, numele, prenumele, semnăturaÎntocmit, nume prenume telefon/interior
  -----------    *1) În cazul în care rd. 3 col. xý < 0 şi rd. 6 col. x ≥ 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.    În cazul în care rd. 3 col. x = 0 şi rd. 6 col. x = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.    În cazul în care rd. 3 col. x > 0 şi rd. 6 col. x ≤ 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.    În cazul în care rd. 3 col. x = 0 şi rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.    În cazul în care rd. 3 col. x < 0 şi rd. 6 col. x < 0, rd. 8 col. x = rd. 6 col. x / rd. 3 col. x.    Col. xý reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.    ANEXA 3a)        Situaţia riscurilor mari de lichiditate faţă de o singura persoana
   +  Anexa 3a)
     
    Denumirea băncii . . . . . . . . . . . .
    Data raportării: [ / / ]
     
    - mii lei -
         
    Obligaţii bilanţiere - împrumuturi + angajamente de finanţare date de bancă10% din obligaţiile bilanţiere - împrumuturi + angajamente de finanţare date de bancă15% din obligaţiile bilanţiere - împrumuturi + angajamente de finanţare date de bancă
         
     
    - mii lei -
                 
    Nr. crt.O singură persoanăRisc mare de lichiditate faţă de o singură persoană% din obligaţiile bilanţiere împrumuturi + angajamente de finanţare date de bancă col. 4 = col. 3 x 100/ (obligaţii bilanţiere împrumuturi + angajamente de finanţare date de bancă)
    CodDenumiredin obligaţiile bilanţiere - împrumuturidin angajamente de finanţare date de bancăTotal col. 3 = col. 2 + col. 2
    ABC1234
                 
        TOTAL:        
         
      ConducătorulÎntocmit de:
    Conducătorul băncii,compartimentuluiNumele şi prenumele . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .financiar-contabil,Telefon/interior: . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, semnătura). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
      (numele, prenumele, semnatura
   +  Anexa 3b)    ANEXA 3b)     Structura grupurilor care reprezintă o singura persoana,    faţă de care banca înregistrează risc mare de lichiditate
     
    Denumirea băncii . . . . . . . . . .
    Data raportării: [ / / ]
               
    Nr. crt.Grup de persoane fizice şi/sau juridicePersoane fizice şi/sau juridice din componenţa grupului
    CodDenumireNr. crt.CodDenumire
    012345
               
         
         
               
         
         
         
      ConducătorulÎntocmit de:
    Conducătorul băncii,compartimentuluiNumele şi prenumele . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . .financiar-contabil,Telefon/interior: . . . . . . .
    (numele, prenumele,. . . . . . . . . . . . .  
    semnătura)(numele, prenumele,  
      semnatura
  -------