DECRET nr. 381 din 29 octombrie 1984privind dobinzile bancare în relaţiile cu unităţile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 81 din 29 octombrie 1984   +  Articolul 1Începînd cu data de 1 noiembrie 1984 dobinzile ce se plătesc băncilor pentru creditele acordate şi dobinzile ce se plătesc de bănci la disponibilităţile aflate în conturi se reduc şi se stabilesc astfel: - 5% la creditele curente acordate pentru activitatea de producţie unităţilor din industrie, transporturi, cercetare ştiinţifică şi proiectare, prestări de servicii, aprovizionare şi desfacere, comerţ exterior; - 3% la creditele curente acordate unităţilor comerciale de stat şi cooperatiste, turism, colectare şi achiziţii, valorificare a produselor agricole;- 2% la creditele curente acordate unităţilor agricole de stat şi cooperatiste, staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, unităţilor de construcţii-montaj; - 3% la creditele curente acordate unităţilor socialiste pentru completarea fondurilor proprii de investiţii, la obiectivele care se executa în cadrul termenului planificat. - 5% la creditele curente acordate populaţiei pentru cumpărări de mărfuri şi prestări de servicii cu plata în rate; - 3% la creditele curente acordate membrilor cooperatori şi producătorilor individuali; - 2% la disponibilităţile băneşti din conturile unităţilor economice de stat, ale organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti; - 3,5% la depunerile obişnuite ale populaţiei la Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi 5% la depunerile pe termen de peste un an. Nivelul dobinzilor pe categorii de credite, disponibilitati în conturi şi depuneri la Casa de Economii şi Consemnaţiuni este cel prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2La creditele acordate de bănci pentru formarea şi menţinerea pe o perioadă mai îndelungată a unor stocuri de produse agroalimentare, prevăzute în anexa nr. 2, se aplică o dobinda de 1% pe an. La creditele curente acordate de bănci pentru stocurile de cărbune, cocs, minereu de fier şi minereuri neferoase existente la producători, precum şi la creditele curente acordate bazelor de aprovizionare tehnico-materiale pentru stocurile preluate de la întreprinderi în vederea redistribuirii, se aplică o dobinda de 3% pe an.  +  Articolul 3Dobinzile plătite băncilor la creditele curente şi la cele pentru refacerea capacităţii de plată, privind activitatea de producţie şi circulaţie a mărfurilor, se suporta din cheltuielile de producţie sau de circulaţie, după caz.Dobinzile plătite băncilor la creditele curente pentru investiţii se suporta din aceleaşi fonduri din care se rambursează ratele scadente ale creditelor. Dobinzile penalizatoare plătite băncilor pentru creditele nerambursate la scadenta se suporta din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, precum şi din beneficiul total al întreprinderii, potrivit legii. La unităţile noi în construcţie, dobinzile se încasează de bănci după punerea în funcţiune a acestora.  +  Articolul 4Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza documentaţiilor prezentate în termen de 30 de zile de către titularii de plan, vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii prevăzuţi pentru anul 1984 în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, în condiţii de menţinere a echilibrului financiar.  +  Articolul 5Prevederile din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie se modifica în mod corespunzător prevederilor prezentului decret, iar dispoziţiile cuprinse la art. 1, 3, 5 şi 6 din Decretul nr. 234/1974 privind dobinzile, comisioanele, taxele şi tarifele bancare în relaţiile cu unităţile socialiste, alte persoane juridice şi persoanele fizice, astfel cum a fost modificat prin decretele nr. 458/1982 şi nr. 56/1984, se abroga.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1                                   TABEL               cuprinzînd nivelul dobinzilor pe categorii de credite,                  disponibilitati în conturi şi depuneri la C.E.C     A. Dobinzile ce se încasează de bănci*)
             
    - in procente, pe an -
        La creditele
    curente**)pt.ref. cap. de platanerambursasate la scadenta
      0123
      I. La creditele acord. pt. act. de prod. si de circulatie a marfurilor      
             
    1.Unitatilor industriale, de transport, prestari de servicii, comert extern, aprovizionare si desfacere, cercetare stiintifica si proiectare, precum si unitatilor de acelasi profil ale cooperatiei mestesugaresti548
             
    2.Unitatile comerciale de stat si cooperatiste, de turism, colectare si achizitii, valorificare a productiei agricole, unitatile de productie si prestarea de servicii ale cooperatiei de productie, achizitii si desfacere a marfurilor si ale consiliilor populare comunale, precum si la creditele pentru marfuri vindute si servicii prestate cu plata in rate de unitatile autorizate32,55
             
    3.Unitatilor de constructii-montaj, foraj, geologice, agricole de stat, de aprovizionare tehnico-materiala ale agricole, silvice, statiunilor pentru mecanizarea agricola, institutelor si statiunilor experimentale, asociatiilor economice dintre unitatile de stat si cooperatiei unitatilor agricole cooperative*), asociatiilor economice intercooperatiste si ale altor organizatii obstesti2**)24***)
             
    4.Unitatilor economice socialiste, la creditele acordate pt:      
      - stocuri de material lemnos din cazaturi si doborituri de vint sau din taieri pentru igiena padurii2-****)
      - cheltuieli de reparatii capitale4-****)
             
    5.Cantinelor restaurant si cantinelor pentru oamenii muncii0,5-1
             
    6.Bancilor specializate in completarea resurselor de credite1,5--
  ------------- Notă *) La creditele aminate la plata pe baza unor dispoziţii legale anterioare se vor aplica, pînă la rambursare, dobinzile prevăzute de actele normative respective. Notă **) Inclusiv la creditele acordate unităţilor de preluare a produselor agricole, pentru avansurile acordate unităţilor producătoare socialiste şi altor producători. Notă ***) Inclusiv la avansurile din contractari de produse agricole nerecuperate prin livrări de produse. Notă ****) La creditele nerambursate la scadenta se percepe dobinda aferentă sectorului economic din care face parte unitatea socialistă.     II. La creditele acordate unităţilor economice de stat şi cooperatiste pentru activitatea de investiţii
           
      La creditele
    curentenerambursare la scadenta
      12
    1.Pentru completarea fondului de investitii*;35
    a) la obiectivele de investitii care se executa in cadrul termenului planificat de punere in functiune
    b) la obiectivele de investitii nominalizate si cu termene de punere in functiune in planul national unic, la care se depaseste termenul planificat de punere in functiune a capacitatii integrale, la valoarea creditului acordat, pe perioada de intirziere55
    La aceleasi obiective de investitii care se pun in functiune integral inainte de termenul planificat, la valoarea creditului curent acordat pe perioada devansarii se aplica o dobinda de 2, 5% pe an.    
    2.Pentru neconstituirea la nivelul planului a resurselor proprii destinate finantarii investitiilor5-
  -------------- Notă *) Nu se plătesc dobinzi la disponibilităţile din: conturile colectoare deschise la C.E.C. şi la cele privind fondul de solidaritate internationala şi fondul pentru înlăturarea efectelor calamităţilor; conturile speciale ale întreprinderilor de comerţ exterior care se decontează terţilor; conturile privind operaţii de transfer ale oficiilor P.T.T. La conturile privind fondurile proprii de dezvoltare economico-socială se calculează dobinzi numai pentru disponibilităţile care depăşesc cheltuielile de investiţii prevăzute în planul anual şi bugetul de venituri şi cheltuieli. Notă **) La care întreaga dobinda se acordă sub forma de cistiguri. Depunerea minima care a dat dreptul la participare la tragerea la sorţi a instrumentelor de economii cîştigătoare intră în rezultatele activităţii C.E.C.     III. La creditele acordate populaţiei de bănci şi de alte unităţi socialiste
           
      La creditele
    curentenerambursare la scadenta
      12
    1.Membrilor cooperatori si producatorilor cu gospodarie individuala la creditele pe termen mijlociu si lung pentru activitatea de investitii35
    2.La creditele pentru cumparari de marfuri si prestari de servicii cu plata in rate58
    3.La imprumuturile acordate populatiei potrivit Legii nr. 4/1973:    
      a) pentru suma de credit acordat pentru construirea si cumpararea de locuinte proprietate personala care depaseste 50.000 lei58
      b) la creditele pentru constituirea avansului ce se acorda pe termen de maximum 5 ani si la cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuintei pe termen de maximum 10 ani, in cazul construirii de locuinte68
      c) pentru creditele necesare avansului si cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuintei in cazul vinzarii locuintelor din fondul locativ de stat58
  Pentru cazurile de declaraţie nesincera la contractare sau de utilizare în alte scopuri a sumelor primite în contul creditelor, precum şi pentru ratele neachitate la termen, se plăteşte o dobinda de 8% pe an. În cazul neterminarii locuinţelor construite în regie la termenul prevăzut în autorizaţia de construcţie din cauza beneficiarului de credit, se aplică o penalitate de 3% pe an peste dobinda curenta, la sumele eliberate din credit, de la data cînd trebuia terminată locuinta pînă la terminarea ei completa.     B. Dobinzile ce se plătesc de bănci la disponibilităţile băneşti din conturi
         
    - in procente, pe an -
    1.La disponibilitatile banesti din conturile: curente, colectoare*) si speciale ale unitatilor economice se stat*) si ale organizatiilor cooperatiste, de partid, sindicale si obstesti, precum si la conturile unor persoane fizice, cu exceptia celor deschise acestora la C.E.C.2
      La disponibilitatile banesti provenite din fondurile proprii, depuse de unitatile economice in cont de depozit separat care se mentin minimum un an, dobinda va fi de 4%. In cazul nerespectarii termenului minim de un an dobinda va fi de 2%.  
    2.La depunerile pe instrumente de economisire, precum si in conturile personale in valuta ale cetatenilor romani:  
      a) la sumele depuse in conturi curente personale si pe carnete de cecuri cu suma limitata2
      b) pe librete de economii cu dobinda la vedere, pe librete de economii scolare, pe librete cu cistiguri in numerar (la care intreaga dobinda se acorda sub forma de cistiguri), pe librete pentru turism**) si pe librete de economii cu dobinda si cistiguri (din care 3% se plateste fiecarui depunator si 0,5% sub forma de cistiguri), la depunerile la vedere ale cetatenilor romani in cistiguri personale in valuta (dobinda in lei)*)3,5
      c) pe librete de economii cu dobinda si cistiguri in autoturisme (din care 2% se plateste fiecarui depunator si 2% se acorda sub forma de cistiguri in autoturisme celor care indeplinesc conditiile de participare prin trageri la sorti**), pe obligatiuni C.E.C. cu cistiguri (dobinda se acorda in intregime sub forma de cistiguri, in care se include si valoarea obligatiunii iesita cistigatoare)4
      d) pe libretele de economii cu depuneri pe termen de cel putin un an (in cazul nerespectarii termenului de minimum un an dobinda va fi de 3%) si conturile fundatiilor constituite in temeiul dispozitiilor legale de catre persoane fizice***)5
      e) la depunerile pe foile si timbrele de economii si la cecurile de economii scolare C.E.C. nu acorda dobinzi, ci recompense colectivelor de elevi ale scolilor in cazul diferitelor manifestari ale pionierilor si elevilor la nivel orasenesc, judetean sau pe tara. Suma necesara acordarii recompenselor se va prevedea anual in bugetul de venituri si cheltuieli al C.E.C.3
    3.La dispozitiile C.E.C. in conturi la banci si la alte institutii4,75
  ------------- Notă *) Dobinda de 3,5% se aplică şi la libretele cu cistiguri în materiale de construcţii şi pentru construirea de locuinţe sub forma de cistiguri. Depunerea minima care a dat dreptul la participare la tragerea la sorţi a instrumentelor ieşite cîştigătoare, pînă la restituirea integrală a depunerilor existente pe libretele aflate asupra populaţiei în prezent, intră în rezultatele activităţii C.E.C. Notă **) Depunerea minima care a dat dreptul de participare la tragerea la sorţi a instrumentelor de economisire ieşite cîştigătoare intră în rezultatele activităţii C.E.C. Notă ***) Dobinda de 5% se aplică şi la libretele pentru cumpărarea de locuinţe proprietate personală (în cazul folosirii sumelor în alte scopuri, dobinda va fi de 3%) pînă la restituirea integrală a depunerilor existente pe libretele aflate asupra populaţiei în prezent. NOTĂ: Fracţiunile de pînă la 5 bani din calculul dobinzilor făcute populaţiei de către unităţile C.E.C. se reintregesc la 5 bani.
   +  Anexa 2          Lista produselor agroalimentare la care se aplică de            bănci dobinda de 1% pe an pentru creditele acordate
         
    -ZaharLa intreprinderile de industrializare a sfeclei de zahar
    -UleiLa intreprinderile de industrializare a semintelor oleaginoase
    -FainaLa intreprinderile de morarit si panificatie
    -Produse lactateLa intreprinderile de industrializare a laptelui
    -Carne si produse din carneLa intreprinderile de industrializare a carnii
    -SeminteLa intreprinderile specializate
    -Cereale si plante tehniceLa intreprinderile de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole
    -Concentrate cultivate stroturi si fainuri proteiceLa intreprinderile pentru producerea furajelor combinate si la unitatile agricole de stat si cooperatiste
    -Produse agricole insilozate in stare proaspata pentru aprovizionarea de iarnaLa intreprinderile de productie si valorificare
  -------